1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: Курсова робота Мнушка Ю. В..odt
Розширення: odt
Розмір: 50кб.
Дата: 24.11.2021
скачати

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»

Педагогічний факультет

Кафедра педагогіки, теорії та

методики початкової освіти

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

«ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИЧНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ НА УРОКАХ Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

Виконала: студентка курсу,

групи ПО-31,

галузі знань 01 «Освіта»,

спеціальності 013 «Початкова освіта»

Мнушка Юлія
Науковий керівник: кандидат

педагогічних наук, доцент

Черненко Галина Миколаївна

Переяслав – 2021

ЗМІСТ


ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИЧНЕ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ НА УРОКАХ Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ 6

1.1Поняття експерименту, його класифікація 6

1.2Особливості експерименту на уроках в початковій школі 12

1.3Організація та методика проведення експерименту на уроках природознавства в початковій школі 16

1.4 Аналіз навчальної програми щодо проведення експерименту на уроках Я досліджую світ 20

ВИСНОВКИ 26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29

ДОДАТКИ 31


ВСТУП


На сьогоднішній день замість простої передачі знань, умінь і навичок від вчителя до учня пріоритетною метою шкільної освіти стає розвиток здатності учня самостійно ставити навчальні цілі, проектувати шляхи їх реалізації, контролювати і оцінювати свої досягнення, інакше кажучи - формування вміння вчитися. Учень сам повинен стати «архітектором і будівельником» освітнього процесу.

Спостереження, досліди, експерименти, логічні і творчі завдання в початковій школі - обов'язкові структурні елементи уроку. Це дає можливість вчителю організувати пізнавальну діяльність на високому рівні самостійності, ініціативи і творчості.

Формуванню предметних знань, особистісних і предметних умінь сприяють нескладні спостереження і досліди з використанням найпростішого лабораторного обладнання і вимірювальних приладів, вміння слідувати інструкціям і правилам при проведенні експериментів, робити висновки на підставі отриманих результатів - важливий фактор «зростання» наших маленьких дослідників.

В даний час експеримент як дослідницький, практичний метод навчання слід розглядати як один з основних шляхів пізнання, який найбільш повно відповідає природі дитини і сучасним завданням навчання. В основу його покладено власний дослідницький пошук, а не засвоєння дітьми готових знань, що розповідає педагог на уроці.

Метод експерименту використовується в будь-яких науках, на всіх етапах наукового пізнання. Він володіє величезною евристичної силою, яка визначається тим, що з його допомогою вдається звести вивчення складного до простого, тобто експеримент може зробити будь-який об'єкт доступним для пізнання.

Актуальність теми полягає в тому, що розвиток дослідницької діяльності в початковій школі традиційно є однією з найважливіших педагогічних задач, не тільки у вітчизняній педагогіці, а й в освітніх системах більшості країн світу.

Розвиток інформаційного суспільства, науково-технічні перетворення, ринкові відносини вимагають від кожної людини високого рівня професійних і ділових якостей, підприємливості, здатності орієнтуватися в складних ситуаціях, швидко і безпомилково приймати рішення.

Концепції модернізації освіти загострюють увагу на тому, що для розвитку суспільству потрібні сучасно освічені, моральні, заповзятливі люди, що відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю мислення, які можуть самостійно приймати рішення в ситуації вибору, прогнозуючи їх можливі наслідки. А це багато в чому залежить від педагогів, які працюють з молодшими школярами, тобто біля витоків становлення особистості. Педагоги повинні переорієнтувати зміст освітнього процесу на створення умов для саморозвитку особистості дитини.

У зв'язку з цим і представляє особливий інтерес вивчення методу експериментування і його активного впровадження в практику початкової школи. Педагогам початкової школи слід створити умови для дослідницької діяльності молодших школярів, де дитина відчуває себе вченим, дослідником, а дорослий є рівноправним партнером, співучасником діяльності, що дозволяє дитині проявляти власну дослідницьку (пізнавальну) активність.

Дитяча потреба в експериментуванні обумовлена біологічно, дитина народжується дослідником. Саме це внутрішнє прагнення до дослідження породжує відповідну поведінку і створює умови для того, щоб психічний розвиток дитини спочатку розгорталася як процес саморозвитку.

Доведено, що експериментування як дослідницька діяльність сприяє розвитку мислення (А.В. Брушінскій, З.І. Калмикова, А.М. Матюшин, І.С. Якиманська), активізації пізнавальної та творчої діяльності (Б.В. Всесвятский, М.А. Данилов, Б.П. Єсіпов, І.Я. Лернер, В.В. Оконь, Б.Є. Райков, М.І. Махмутов, М.Н. Скаткін, К.П. Ягодовский), розвитку самостійності, ініціативності, самоконтролю і активності особистості в діяльності в цілому (М.В. Кларін, В.Г. Маралів, В.В. Ситаров).

Мета дослідження: виявити особливості використання методу експериментування в початковій школі на уроках Я досліджую світ.

Мета дослідження зумовили висунення наступних завдань:

1. Виявити й узагальнити особливості організації освітнього процесу в початковій школі.

2. Проаналізувати характеристику методу експериментування як засобу розвитку особистості дитини.

3. Розкрити особливості використання методу експериментування в освітньому процесі початкової школи.

4. Проаналізувати навчальні програми з предмету «Я досліджую світ» на предмет використання методу експерименту.

  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас