1   2   3
Ім'я файлу: Організація діяльності Національної поліції щодо забезпечення пу
Розширення: docx
Розмір: 99кб.
Дата: 29.04.2021



ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра адміністративної діяльності поліції
КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

Поліцейська діяльність”

на тему

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Виконав:

Курсант 2 курсу

ФПФППД

Заноза Анна Олександрівна

Науковий керівник:
Одеса– 2021

ЗМIСТ
ВСТУП………………………………………………...………………………3

РОЗДIЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ НАЦIОНАЛЬНОЮ ПОЛIЦIЄЮ

1.1. Правовi засади забезпечення охорони публiчного порядку……..…….6

1.2. Види нарядiв полiцiї, якi використовуються пiд час охорони публiчного порядку та безпеки……………………………………………………10

РОЗДIЛ 2. ДIЯЛЬНIСТЬ НАЦIОНАЛЬНОЇ ПОЛIЦIЇ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ

2.1. Законодавство України щодо дiяльностi працiвникiв Нацiональної полiцiї в умовах надзвичайних ситуацiй………………………………………….14

2.2. Поняття забезпечення публiчної безпеки та порядку пiд час надзвичайних ситуацiй…………………………………………….……………….17

2.3. Особливостi дiяльностi Нацiональної полiцiї щодо забезпечення публiчної безпеки та порядку пiд час надзвичайних ситуацiй природного i техногенного походження………………………………...……………………….21

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………29

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………….…………..31

ВСТУП
Актуальнiсть теми.В умовах формування правової держави i вiльного громадянського суспiльства особливого значення набуває створення надiйних механiзмiв захисту прав i свобод людини, забезпечення передусiм її безпеки. Життя, здоров’я, честь i гiднiсть, всi форми власностi (в тому числi й iнтелектуальної), iншi полiтичнi, економiчнi права i свободи, закрiпленi Конституцiєю України, мiжнародними пактами, повиннi надiйно охоронятися державою.

Нацiональна полiцiя, Нацiональна гвардiя, iншi спецiальнi структури, що забезпечують безпеку країни, - це тi державнi органи, якi зобов’язанi в межах своєї компетенцiї забезпечити законнiсть i правопорядок, боротьбу зi злочиннiстю та адмiнiстративними правопорушеннями, порушеннями прав людини i правового режиму роботи органiв державної влади i управлiння. Основними виконавчо-розпорядчими органами держави, якi виконують забезпечувальну функцiю у сферi охорони правопорядку та боротьби зi злочиннiстю, є Нацiональна полiцiя. Найважливiшим елементом полi-тичної системи суспiльства завжди була i залишається держава, а її забезпечувальна функцiя має i буде мати в майбутньому iстотне значення.

Головна мета роботи полягає у визначеннi завдань та цiлей патрульної полiцiї в життi суспiльства, а також у забезпеченнi охорони прав i свобод людини i громадянина, їх iнтересiв та iнтересiв держави, протидiї злочинностi , пiдтримання публiчної безпеки i порядку та надання послуг з допомоги особам, якi з особистих, економiчних, соцiальних причин або внаслiдок надзвичайних ситуацiй потребують такої допомоги.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Рiзнi аспекти органiзацiї дiяльностi Нацiональної полiцiї щодо забезпечення публiчної безпеки та порядку пiд час надзвичайних ситуацiй природного i техногенного походження тiєю чи iншою мiрою висвiтлювались в роботах таких учених-адмiнiстративiстiв, як В.Б. Авер’янов, О.Б. Андрєєва, Ю.П. Битяк, I.П. Голоснiченко, Є.В. Додiй, А.Т. Комзюк, О.I. Остапенко, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, В.I. Олефiр, В.М. Плiшкiн, В.Т. Томiн, Х.П. Ярмакi тощо. В юридичнiй лiтературi теоретичнi питання взаємодiї державно-правових явищ висвiтленi доволi добре, та iснує цiла низка визначень даного термiну. Найчастiше взаємодiю визначають як узгоджену дiяльнiсть чи кооперацiю працi. Сама ж дiяльнiсть - категорiя настiльки рiзнопланова, що дати їй однозначну iнтерпретацiю не вбачається за можливе.

Об’єктом дослiдженняє суспiльно-правовi вiдносини, що виникають у зв’язку з органiзацiєю дiяльностi Нацiональної полiцiї щодо забезпечення публiчної безпеки та порядку пiд час надзвичайних ситуацiй природного i техногенного походження.

Предметом дослiдженняє органiзацiя дiяльностi Нацiональної полiцiї щодо забезпечення публiчної безпеки та порядку пiд час надзвичайних ситуацiй природного i техногенного походження.

Мета i завдання дослiдження. Метою даної курсової роботи є узагальнення наукових положень щодо актуальних питань органiзацiї дiяльностi Нацiональної полiцiї щодо забезпечення публiчної безпеки та порядку пiд час надзвичайних ситуацiй природного i техногенного походження.

Для досягнення зазначеної мети необхiдно було розв’язати такi завдання:

- розкрити правовi засади забезпечення охорони публiчного порядку,

- дослiдити види нарядiв полiцiї, якi використовуються пiд час охорони публiчного порядку та безпеки,

- проаналiзувати законодавство України щодо дiяльностi працiвникiв Нацiональної полiцiї в умовах надзвичайних ситуацiй,

- виокремити оняття забезпечення публiчної безпеки та порядку пiд час надзвичайних ситуацiй,

- дослiдити особливостi дiяльностi Нацiональної полiцiї щодо забезпечення публiчної безпеки та порядку пiд час надзвичайних ситуацiй природного i техногенного походження.

Методами дослiдження виступають дiалектичний, iсторичний, методи порiвняльного правознавства та структурно-системного аналiзу.

Структурно робота складається зi вступу, двох роздiлiв, висновкiв та списку використаних джерел.

РОЗДIЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА БЕЗПЕКИ НАЦIОНАЛЬНОЮ ПОЛIЦIЄЮ
1.1. Правовi засади забезпечення охорони публiчного порядку

Одним iз прiоритетних завдань забезпечення нацiональної безпеки України в умовах напруженої полiтичної, економiчної, соцiальної ситуацiї є посилення ролi держави щодо забезпечення на територiї нашої держави безпеки людини i громадянина шляхом створення необхiдної правової бази та механiзму її використання.

Процес реформування правоохоронної системи [1] покликаний стабiлiзувати полiтичну ситуацiю, створити пiдґрунтя для розвитку нашої держави та включення її до європейського простору. Новий виток розвитку України супроводжується активiзацiєю такої суспiльної загрози, як сепаратизм.

З урахуванням таких умов змiнюється чинне законодавство, реформуються правоохороннi органи, набувають нових граней їх функцiї та завдання. В той же час забезпечення публiчної безпеки та порядку залишається прiоритетом для всього суспiльства i, в першу чергу, для органiв Нацiональної полiцiї. Таким чином, необхiдною умовою забезпечення публiчної безпеки та порядку є їх чiтке правове регулювання, а також вироблення алгоритму дiй державних органiв влади, органiв мiсцевого самоврядування та громадян, спрямованих на запобiгання, припинення порушень цього порядку, притягнення до вiдповiдальностi винних осiб. Особлива увага пiд час забезпечення публiчної безпеки та порядку повинна придiлятися її правовому регулюванню.

Правове регулювання в широкому розумiннi – як здiйснюваний за допомогою права i всiєї сукупностi правових засобiв юридичний вплив на суспiльнi вiдносини [2, c. 54].

Змiст цiєї категорiї полягає в тому, що: по-перше, за своєю природою вона є специфiчним рiзновидом соцiального регулювання, спрямованим на досягнення певних результатiв у життi суспiльства; по-друге, здiйснюється за допомогою цiлiсної системи засобiв, якi реально виражають саму матерiю позитивного права як нормативного iнституцiйного утворення – регулятора.

Правове регулювання завжди здiйснюється через особливий «iнструментарiй», притаманний тiльки праву механiзм, призначений юридично гарантувати досягнення цiлей, якi ставив законодавець, видаючи або санкцiонуючи юридичнi норми, у межах певних типiв, «моделей» юридичного впливу.

Правове регулювання – це здiйснюваний державою за допомогою всiх юридичних засобiв владний вплив на суспiльнi вiдносини з метою їх упорядкування, закрiплення, охорони i розвитку.

Правове регулювання є владним впливом на суспiльнi вiдносини, який здiйснюється державою за допомогою всiх юридичних засобiв з метою їх закрiплення, впорядкування, розвитку й охорони, спрямований на вiдображення та узгодження суспiльних iнтересiв задля розвитку основних сфер суспiльних вiдносин. Правове регулювання – це здiйснюване державою за допомогою права i сукупностi правових засобiв упорядкування суспiльних вiдносин, їх юридичне закрiплення, охорона i розвиток. В умовах формування в Українi основ правової держави роль i значення правового регулювання суспiльних вiдносин набувають особливої актуальностi [3, c. 36].

Це зумовлено тим, що головною ознакою моделi держави, що характеризується як правова, є саме ознака високої правової урегульованостi суспiльних вiдносин. Правове регулювання адмiнiстративної дiяльностi в Українi складається iз системи нормативно-правових актiв, якi вiдрiзняються один вiд одного багатьма ознаками, такими, наприклад, як: юридична сила; назва; органи, що їх приймають; порядок набрання чинностi, – однак мають одне спрямування – впорядкування, узгодженiсть, що в результатi має привести до нормального функцiонування країни в цiлому.

Значну роль у пiдтримцi публiчної безпеки, прав та свобод громадян, їх об’єднань вiдiграють адмiнiстративно-процесуальнi норми, оскiльки за своєю структурою адмiнiстративний процес охоплює дiяльнiсть вiд пiдготовки до прийняття законодавчого акта чи акта управлiння до його реалiзацiї, втiлення в життя державними i недержавними структурами, а також застосування заходiв примусового характеру до фiзичних та юридичних осiб, що порушують чиннi правовi приписи.

Адмiнiстративно-правове забезпечення публiчної безпеки в юридичнiй лiтературi розглядається як структурна частина державного управлiння, рiзновид виконавчо-розпорядної дiяльностi. Адмiнiстративно-правове забезпечення публiчної безпеки, його засоби, форми та методи обумовленi низкою факторiв, у першу чергу, особливостями тiєї сфери, що охороняється, тобто характером конкретних суспiльних вiдносин. Адмiнiстративно-правовий захист тих чи iнших вiдносин у сферi публiчної безпеки охоплює не лише заходи впливу за скоєння протиправних проступкiв, а стосується i правомiрної поведiнки, врегулювання вiдносин в iнтересах їх вдосконалення, узгодження дiй людей, їх колективiв або об’єднань мiж собою та зовнiшнiми умовами. Головний змiст адмiнiстративно-правового забезпечення публiчної безпеки полягає у впливi на зовнiшню сферу вiдносин i виявляється у процесi органiзацiйно-правової дiяльностi [4, c. 85].

Цей вплив, звичайно, має на увазi i застосування засобiв адмiнiстративного примусу, якi б забезпечили необхiднi зв’язки усiх ланок системи охорони в iнтересах їх ефективного функцiонування, що не дає ознак можливостi розглядати примус як основний напрямок адмiнiстративно-правового забезпечення публiчної безпеки. Примус завжди розглядається як допомiжний (до методу переконання) метод державного управлiння. Важливим кроком на шляху пiдвищення ефективностi забезпечення публiчної безпеки i порядку в Українi стало прийняття закону України «Про Нацiональну полiцiї», яким було закладено правову основу дiяльностi пiдроздiлiв полiцiї України та закрiплено «забезпечення публiчної безпеки i порядку» (ч. 1 ст. 2 закону України «Про Нацiональну полiцiю») – як одну з головних сфер, де працiвники полiцiї виконують покладенi на них завдання. Правове регулювання забезпечення публiчної безпеки та порядку в Українi забезпечується цiлою низкою нормативно-правових актiв, таких як: Конституцiя України, Кодекс України про адмiнiстративнi правопорушення, Кримiнальний i Кримiнальний процесуальний кодекси України, закони України вiд «Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю», «Про оперативно-розшукову дiяльнiсть», «Про Нацiональну полiцiю», «Про прокуратуру», «Про органи i служби у справах дiтей та спецiальнi установи для дiтей», iншi закони та мiжнародно-правовi угоди, ратифiкованi Україною [5, c. 39].

Для бiльш детального вивчення правових засад забезпечення публiчної безпеки та порядку слiд розглянути компетенцiю окремих пiдроздiлiв Нацiональної полiцiї в цiй сферi. Вони попереджають правопорушення, ведуть боротьбу зi злочиннiстю, здiйснюють нагляд за додержанням нормативних актiв, якi регулюють громадський порядок i громадську безпеку, вживають заходiв щодо охорони державної та особистої власностi, забезпечують захист прав i законних iнтересiв громадян.

Провiдна роль дiльничних офiцерiв полiцiї у практичному вирiшеннi покладених на полiцiю завдань також обумовлена тим, що вони виконують основний обсяг профiлактичних та правоохоронних функцiй полiцiї, i до них безпосередньо звертаються громадяни з усiх питань охорони публiчного порядку.

Отже, вiд ефективностi їх роботи безпосередньо залежить захист прав i свобод громадян вiд протиправних посягань. Дiльничний офiцер полiцiї забезпечує безпеку громадян i публiчний порядок на територiї закрiпленої за ним адмiнiстративної дiльницi, вживає заходiв щодо своєчасного попередження та розкриття злочинiв, сприяє дiяльностi патрульних нарядiв полiцiї та громадських формувань з охорони публiчного порядку, регулярно здiйснює з ними спiльне патрулювання [6, c. 74].

В цiлому вiд роботи дiльничного офiцера полiцiї, вiд ефективностi його дiяльностi прямо залежить стан законностi та правопорядку на адмiнiстративнiй дiльницi, яку вiн обслуговує. Що стосується пiдроздiлiв ювенальної превенцiї, то вони були створенi на базi колишньої кримiнальної мiлiцiї у справах дiтей. В умовах сьогодення нормативною базою їх дiяльностi служать: закон України «Про органи i служби у справах дiтей та спецiальнi установи для дiтей».

До компетенцiї цього пiдроздiлу вiднесено: проведення роботи щодо запобiгання правопорушенням дiтей; виявлення, припинення та розкриття кримiнальних правопорушень, вчинених дiтьми, вжиття з цiєю метою оперативно-розшукових i профiлактичних заходiв, передбачених чинним законодавством; розгляд у межах своєї компетенцiї заяв i повiдомлень про правопорушення, вчиненi дiтьми; розшук дiтей, котрi зникли, дiтей, якi залишили сiм’ї, навчально-виховнi заклади (бродяжать) i спецiальнi установи для дiтей, та iншi повноваження, що дозволяють належним чином реалiзовувати покладенi на них завдання у сферi публiчного порядку i безпеки.
1.2. Види нарядiв полiцiї, якi використовуються пiд час охорони публiчного порядку та безпеки

Патрульна полiцiя України - структурний пiдроздiл Нацiональної полiцiї України, що виконує функцiї з пiдтримання громадського порядку та забезпечення безпеки на вулицях мiст i на дорогах, а також запобiгання злочинам шляхом механiзованого або пiшого патрулювання [7, c. 48].

В їх обов’язки входить надання iнформацiї пiшоходам i водiям транспортних засобiв, перевiрка та фiксацiя будь-яких порушень законодавства, виписування штрафiв. Полiцейськi зобов’язанi оперативно реагувати на правопорушення, виїжджати на мiсце подiй i ретельно вивчати скарги громадян.

Стосується це також побутових правопорушень (в тому числi домашнього насильства); невiдкладної допомоги постраждалим вiд суспiльно небезпечних дiянь, нещасних випадкiв з людьми з обмеженими фiзичними можливостями. Крiм прямих обов’язкiв, патрульнi полiцейськi повиннi вмiти надавати першу медичну допомогу i консультувати громадян.

«Рiвень довiри населення до Нацiональної полiцiї - є основним критерiєм оцiнки роботи працiвникiв полiцiї».

Патрулi можуть нести службу на автомобiлях (ПА), мотоциклах (ПМ), катерах (ПКТ), велосипедах (ПВ).

Застосовуються також пiшохiднi (I II I). Кiннi (ПК) та патрулi iз службовими собаками (ПС). Патрулю для несення служби визначається маршрут патрулювання, що включає мiсцевiсть, яка прилягає до основного напрямку руху патруля в межах видимостi i чутностi. Ширина смуги маршруту патрулювання уточнюється на мiсцевостi, що прилягає до основного напрямку руху патруля в межах закрiпленої за ним територiї. Довжина маршруту патруля на автомобiлi складає, як правило, 6-8 км, на мотоциклi - 3-5 км, пiшого- 1-1,5 км. Довжина маршрутiв може бути збiльшена або зменшена залежно вiд їх особливостей i стану оперативної обстановки на них [8, c. 15].

Для виконання завдань з охорони громадського порядку шляхом несення патрульно- постової служби, використовуються найбiльш головнi види нарядiв, ними є:

1) групи швидкого реагування (ГШР);

2) автопатрульний наряд (АПН);

3) патруль на велосипедi (ПВ);

4) пiший патруль (ПП);

5) патруль iз службовою собакою;

6) кiнний патруль;

1) Основними завданнями групи швидкого реагування є:

- запобiгання, припинення та розкриття злочинiв «по гарячих слiдах» i затримання осiб, якiїх вчинили;

- охорона та забезпечення громадського порядку на територiї мiста;

- забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав i свобод, законних iнтересiв, а також власностi вiд злочинних посягань.

2) Автопатрульний наряд - це рухомий наряд на автомобiлi в складi, як правило, 3-х працiвникiв полiцiї (старший наряду, член екiпажу та водiй), який виконує покладенi на нього обов’язки з охорони громадського порядку.

Патрульнi автомобiлi використовуються для патрулювання за маршрутами, доставлення до полiцiї осiб, затриманих за вчинення злочинiв i порушень громадського порядку [9, c. 25].

3) Патруль на велосипедах - це рухомий наряд в складi декiлькох працiвникiв полiцiї, призначений для забезпечення охорони громадського порядку в лiсопаркових, курортних та пляжних зонах, а також в iнших мiсцях, де проїзд автотранспорту обмежений.

4) Пiший патрульпiше патрулювання здiйснюється в громадських мiсцях. Пiд час пiшого патрулювання захист правопорядку на територiї проводиться в однострої зi спецiальним спорядженням, затвердженим у встановленому законодавством України порядку. Патрульний обирає мiсце патрулювання так, щоб забезпечити особисту безпеку i мати змогу контролювати ситуацiю, зокрема попередити вчинення злочину та iнших правопорушень. Пiший патруль постiйно знаходиться на зв’язку з найближчим патрульним екiпажем, з черговою службою, щогодини повiдомляє безпосередньому керiвнику та черговiй частинi про своє мiсцезнаходження та обстановку на своїй територiї [10, c. 74].

5) Одним iз видiв пiшого патруля - патруль зi службовою собакою. Службова собака використовується у разi забезпечення охорони громадського порядку, якi пройшли вiдповiдний курс дресирування, визнанi придатними для службового використання та перебувають у штатах пiдроздiлiв службового собакiвництва.

6) Одним iз шляхiв вирiшення проблеми, пов’язаної з органiзацiєю охорони громадського порядку на мiсцях, особливо в гiрських мiсцевостях-органiзацiя патрулювання певних мiсць кiнними нарядами кавалерiйських пiдроздiлiв полiцiї. Завданням цього пiдроздiлу є пiдтримання порядку i безпеки пiд час масових скупченнях людей. Патрулювання на конях, як правило, здiйснюється в передмiстях великих населених пунктiв, а також там, де рельєф мiсцевостi не дає змогу здiйснювати його на моторизованих засобах.

Висновки до роздiлу 1. Характер масових заходiв i їх особливостi вимагають оперативностi та готовностi керiвникiв органiв внутрiшнiх справ, щодо ухвалення рiшень з органiзацiї охорони громадського порядку i безпеки пiд час їх проведення.

А тому, кожен полiцейський з патрульного наряду повинен професiйно виконувати свої службовi обов’язки вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв, посадових (функцiональних) обов’язкiв, наказiв керiвництва, та неодмiнно поважати i не порушувати прав та свобод людини.


  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас