Ім'я файлу: Тест.docx
Розширення: docx
Розмір: 33кб.
Дата: 16.05.2021
скачати
Пов'язані файли:
НП Криминалистика 2017.docx
труд навч.docx
вправи днк.docx
Тестові завдання за темою (1).docx
к.р 10 хімія.docx
Мутаційна мінливість.doc
КР кондитерский цех.docx
Комплектный электропривод серии.docx
ЗМІСТ.docx
План роботи (зелений туризм).docx


ОК-4: Економічне врядування та публічні фінанси

Атрибутивним рядом розподілу є

о розподіл хворих осіб за видами захворювання
о розподіл підприємств за розміром виручки
о розподіл безробітних за тривалістю перерви в роботі
о розподіл пенсіонерів за розміром пенсії

Модальний вік - це

о кількість років, яка поділяє обстежуваних осіб на дві рівні за
чисельністю частини

о кількість років в розрахунку на 1 (одну) обстежену особу
о загальна сума кількості років усіх обстежених осіб
о кількість років, що найчастіше трапляється серед обстежених осіб


Абсолютні величини в публічному управлінні характеризують

о співвідношення між певними соціально-економічними явищами
о обсяг або розмір певного соціально-економічного явища, що
аналізується

о варіацію ознак в обстежуваній сукупності
о зміну в часі певного соціально-економічного явища

Яка з перерахованих відносних величин характеризує співвідношення між
різнойменними показниками

о відносна величина порівняння
о відносна величина структури
о відносна величина динаміки
о відносна величина інтенсивності

Висновок про зменшення кількості безробітних на 2 % робиться за
результатом розрахунку

о абсолютного приросту кількості безробітних за визначений період
о темпу зростання кількості безробітних за визначений період
о темпу приросту кількості безробітних за визначений період
о середнього розміру кількості безробітних за визначений період

Висновок про зростання кількості хворих на COVID-19 на 2000 осіб за добу
робиться за результатом розрахунку

о абсолютного приросту кількості хворих за добу
о темпу зростання кількості хворих за добу
о темпу приросту кількості хворих за добу
о середнього розміру кількості хворих за добу

Висновок про зростання споживчих цін удвічі за період є результатом
розрахунку

о абсолютного приросту споживчих цін за період
о темпу зростання споживчих цін за період
о темпу приросту споживчих цін за період
о середнього розміру споживчих цін за період

Відносна величина динаміки характеризує

о зміну в часі певного соціально-економічного явища
о відношення частини явища до загальної сукупності
о співвідношення частин цілого між собою
о просторове порівняння між явищами чи процесами40


Відносна величина структури характеризує
о співвідношення частин цілого між собою
о зміну в часі певного соціально-економічного явища
о відношення частини явища до загальної сукупності
о просторове порівняння між явищами чи процесами

Відносна величина координації характеризує

о відношення частини явища до загальної сукупності
о зміну в часі певного соціально-економічного явища
о просторове порівняння між явищами чи процесами
о співвідношення частин цілого між собою

Показники, які характеризують обсяги, розміри соціально-економічних явищ

(у натуральних чи вартісних одиницях), є величинами
о середніми
о абсолютними
о відносними
о динамічними

Варіаційним рядом розподілу є

о розподіл комерційних банків за розміром статутного капіталу
о розподіл вантажу за видами транспорту
о розподіл підприємств за видом економічної діяльності
о розподіл працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем

Обсяг реального ВВП України за 2020 рік - це показник
о абсолютний, вартісний
о абсолютний, трудовий
о відносний
о середній

Співвідношенням різнойменних показників розраховуються відносні

величини

о порівняння
о інтенсивності
о динаміки
о структури

Медіанний дохід - це

о сума доходу, що ділить обстежувану сукупність на дві рівні за
чисельністю частини

о сума доходу, що найбільш типова для обстежуваної сукупності
о сума доходу, що найчастіше трапляється в обстежуваній сукупності
о загальна сума доходів усіх елементів сукупності41


Рівень ВВП на душу населення - це
о відносна величина інтенсивності
о відносна величина динаміки
о відносна величина структури
о середня величина

Рівень безробіття за 2020 рік - це показник
о абсолютний, натуральний
о абсолютний, вартісний
о відносний
о середній

Організаційною формою статистичного спостереження щодо складання
списків платників податків є
о звітність

о спеціально організоване спостереження
о реєстр

о безпосередній облік фактів

Індекс споживчих цін відображає

о абсолютний приріст споживчих цін за визначений період
о темп приросту споживчих цін за визначений період
о темп зростання споживчих цін за визначений період
о середній розмір споживчих цін за визначений період

Ринкова влада - це здатність підприємства

о знижувати ціну за рахунок підвищення продуктивності праці
о постачати на ринок будь-яку продукцію
о впливати на ринкову ціну

о впливати на діяльність органів державної влади

Виробництво суспільних благ забезпечується державою, оскільки

о вигоди від суспільних благ перевищують витрати на їх виробництво
о властивості суспільних благ унеможливлюють їх гарантоване
виробництво приватними фірмами

о їх виробництво супроводжується значними негативними зовнішніми
ефектами

о на суспільні блага існує високий споживчий попит, який не здатні
задовольнити приватні фірми

Ефективність для суспільства від упровадження заходів державної політики
визначається

о коефіцієнтом, що показує, наскільки фактичні результати реалізації
політики наблизилися до задекларованих цілей42


о співвідношенням між отриманими суспільними вигодами та
суспільними витратами на реалізацію цих заходів
о мірою задоволення зацікавленого в реалізації політики населення
фактично досягнутими результатами
о мірою досягнення проголошених цілей політики

Покращання за Парето у споживанні відбудеться, якщо

о добробут у 10% населення зросте, а в усіх інших не зміниться
о в економіці використовуватимуться більш якісні ресурси
о виробництво хоча б одного з товарів збільшиться, а всіх інших не
скоротиться

о реальні доходи у більшості населення підвищиться за рахунок
уведення прогресивного податку на особисті доходи

Раціональний вибір індивіда - це вибір

о із позицій соціальної справедливості, як вона розуміється у суспільстві
о із позицій максимізації суспільного добробуту
о який відповідає всім умовам ефективності ринку
о що максимізує особисті вигоди особи, яка приймає рішення

Альтернативна вартість під’їзних шляхів до мостового переходу через

Дніпро включає

о явні та неявні витрати на будівництво
о витрати на реалізацію проєкту згідно з кошторисом
о вартість території, на якій будуються під’їзні шляхи
о вартість реалізації проєкту у твердій валюті

Яка із ситуацій неспроможності ринку є обґрунтуванням установлення

гранично допустимих викидів шкідливих речовин на підприємствах
о негативний зовнішній ефект
о суспільне благо
о асиметрія інформації
о недосконала конкуренція

Які характеристики має послуга «посипання піском/сіллю тротуарів під час

ожеледиці»

о виключне і конкурентне у споживанні благо
о невиключне і конкурентне у споживанні благо
о неконкурентне у споживанні і виключне благо
о чисте суспільне благо

Покращення за Парето у виробництві відбудеться, якщо

о виробництво хоча б одного з товарів збільшиться, а всіх інших - не
скоротиться

о в економіці використовуються більш якісні ресурси43


о добробут населення у половині областей зросте, а в інших областях -
не зросте

о становище одного індивіда поліпшиться, а всіх інших не зміниться

Очищення атмосферного повітря є прикладом блага
о переобтяжуваного
о не виключного із споживання
о конкурентного у споживанні
о виключного із споживання

Що з наведеного відповідає умовам раціональної поведінки економічних

агентів (індивідів)

о усі індивіди мають повну інформацію про своє становище, керуються
особистою вигодою і намагаються її максимізувати
о усі індивіди в органах влади мають повну інформацію про своє
становище і керуються суспільними цінностями
о усі індивіди мають неповну інформацію про своє становище,
керуються особистою вигодою і намагаються її максимізувати
о усі індивіди в органах влади мають обмежену інформацію про своє
становище, керуються суспільною вигодою і намагаються її
максимізувати

Ринкова влада (контроль над ціною) відсутня у фірми, яка діє
о на ринку монополістичної конкуренції
о на конкурентному ринку
о на монопольному ринку
о на олігополістичному ринку

Що з перерахованого є чистим непереобтяженим суспільним благом
о фонтанчики для пиття води
о озеро у місті
о національний парк
о очищення атмосферного повітря

Чим відрізняється ефективність програми від її результативності

о показники результативності не враховують затрати на досягнення цілей
програми

о результативність передбачає максимізацію чистих вигід від реалізації
програми

о ефективність програми, на відміну від результативності, означає
досягнення поставлених цілей
о нічим не відрізняється

Яке з наведених питань відповідає нормативному аспекту аналізу політики
о чи слід заборонити рекламу тютюнових виробів44


о чи призведе заборона реклами тютюнових виробів до зменшення

кількості курців серед молоді?

о чи виростуть ціни на тютюнові вироби при підвищенні мита на

імпортні сигарети?

о які очікувані впливи обмеження куріння на захворювання на рак

легенів?

Яке з наведених питань відповідає позитивному аспекту аналізу політики
о чи призведе підвищення мита на всі імпортовані товари до скорочення

обсягів імпорту?


о чи варто віддавати на приватизацію стратегічні об’єкти?
о чи слід легалізувати тіньові капітали?

о чи буде справедливим рішення гарантувати всім пенсіонерам право

безоплатного проїзду в маршрутках?

Якщо мінімальна ціна на певну продукцію буде встановлена державою на
рівні, вищому, ніж рівноважна ціна, то результатом буде
о дефіцит продукції
о рівновага не зміниться
о надлишок продукції

о споживачі не придбають жодної одиниці продукції

Визначте фактор (чинник), що приведе до збільшення попиту на товар Х
о споживачі очікують зростання цін на товар Х
о доходи споживачів зменшились

о технологія виробництва товару Хстала більш ресурсозатратною.
о ціна на товар, що є взаємодоповнюючим до товару Х, збільшилась.

Визначте, коли попит за ціною є еластичним

о коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює нулю
о коефіцієнт цінової еластичності попиту становить одиницю
о коефіцієнт цінової еластичності попиту менше від одиниці
о зі зменшенням ціни виручка зростає

вірна відповідь:Еластичним називається попит, що сформувався за умови, що зміна його об'єму (у %) перевищує відсотковий вираз зниження цін: Ed>1.

Для практичного використання еластичність попиту за ціною беруть, як правило, по модулю: \Ed\. Чим більше значення цього показника! тим більша цінова еластичність. Якщо: 0 < \Ed\ < 1 — попит нееластичний; \Ed\ = 1 — попит з одиничною еластичністю; 1 < \Ed\ < °° — попит еластичний.

Визначте, за яких умов на ринку товару виникне дефіцит

о держава зафіксувала максимальну межу ціни на товар, нижчу за
ринкову

о товар продається та купується за ринковою ціною
о пропозиція товару перевищує попит на нього
о держава зафіксувала ціну на товар вище за ринкову

Результативність заходів державної політики визначається, як

о коефіцієнт віддачі (вигоди у грошовому обчисленні, поділені на
вартість проведення заходу)45


о різниця між вигодами, отриманими від реалізації заходу, та витратами
на його реалізацію

о співвідношення між затратами на проведення політики та досягнутими
результатами

о міра досягнення проголошених цілей політики
Державні трансферти - це

о виплати уряду домогосподарствам, не обумовлені їхньою участю в
процесі виробництва
о частина амортизаційного фонду

о видатки уряду на наймання працівників у державному секторі
економікио частина національного доходу


Інвестиції - це

о частина доходу, що не витрачена в поточному періоді
о придбання нерухомості
о придбання товарів тривалого користування

о вкладання коштів у всі види підприємницької діяльності з метою
отримання доходу

Валові інвестиції складаються з

о чистих інвестицій та амортизаційних відрахувань
о вартості основного та оборотного капіталу
о вартості спожитого капіталу та інвестицій у людський капітал
о витрат на освіту, культуру, охорону здоров’я

Кількісним виміром економічного зростання є збільшення обсягу
о виробництва реального ВВП
о виробництва номінального ВВП
о споживчого кредитування
о податкових надходжень до бюджету

Який показник характеризує валову додану вартість усіх видів економічної
діяльності, включаючи чисті податки на продукти, на рівні регіону
о валовий національний дохід
о валовий регіональний продукт
о валовий внутрішній продукт
о валовий внутрішній продукт на одну особу

Ситуації неспроможності ринку зумовлюються
о циклічним характером економічного розвитку

о відсутністю громадського контролю над процесом упровадження
урядових рішень

о корупцією у владних структурах46


о недосконалістю політичних процесів прийняття управлінських рішень

Рівень безробіття визначається як відношення кількості безробітних до
загальної чисельності

о економічно активного населення
о людей працездатного віку
о населення країни

о працівників, які зайняті у сфері матеріального виробництва
Інфляція знаходить свій вияв

о у зростанні загального рівня цін і падінні реальних доходів населення
о у зростанні загального рівня цін і зростанні реальних доходів
населення

о у зростанні реальних і номінальних доходів населення
о тільки в зростанні загального рівня цін без змін реальних доходів

Що з перерахованого зумовлює інфляцію витрат
о збільшення маси грошей в обігу
о зростання чистих інвестицій
о заморожування цін і заробітної плати
о зростання цін на паливно-енергетичні ресурси

Стагфляція характеризується

о зростанням цін, скороченням виробництва і високим рівнем безробіття
о зростанням ціни споживчого кошика
о дефіцитом товарів і послуг
о збільшенням грошової маси

У системі національних рахунків основним результативним показником
функціонування економічної системи є
о валовий суспільний продукт
о валовий національний дохід
о валовий внутрішній продукт
о обсяг промислового виробництва

Який з відрізків кривої сукупної пропозиції ілюструє, що національна
економіка перебуває у стані спаду
о вертикальний
о горизонтальний
о висхідний
о проміжний

У фазі спаду середнього економічного циклу простежується
о скорочення споживчих витрат домогосподарств
о зростання попиту на інвестиційні товари47


о зниження рівня безробіття

о накопичення запасів готової продукції на складах

У фазі піднесення середнього економічного циклу спостерігається
о підвищення інвестиційної активності суб’єктів господарювання
о скорочення споживчих витрат домогосподарствами
о зростання рівня безробіття
о падіння курсу акцій

Який мультиплікатор дає можливість оцінити вплив витрат держави на
величину ВВП

о податковий мультиплікатор
о грошовий мультиплікатор
о мультиплікатор державних видатків
о мультиплікатор автономних витрат

Індивід, який втратив роботу через спад в економіці, потрапляє до категорії
безробітних, що відповідає
о циклічному безробіттю
о фрикційному безробіттю
о структурному безробіттю
о технологічному безробіттю

Природний рівень безробіття - це

о структурне та циклічне безробіття
о сезонне безробіття
о фрикційне та структурне безробіття
о технологічне та структурне безробіття

Сукупність елементів грошової маси залежно від їх ліквідності - це
о грошові агрегати
о банківські гроші
о банківські резерви
о пропозиція грошей

Якщо наявна маса грошей в економіці є більшою від необхідної, то
результатом цього може бути
о інфляція

о економічне зростання
о зростання рівня безробіття
о зниження доходів населення

Щоб збільшити пропозицію грошей в економіці, центральний банк
використовує такі інструменти
о підвищує облікову ставку48


о підвищує нормативи обов’язкового резервування
о продає державні цінні папери на відкритому ринку
о купує державні цінні папери на відкритому ринку

Принцип субсидіарності бюджетної системи означає

о відповідність видаткових повноважень обсягу надходжень бюджету на
відповідний бюджетний період

о включення до складу бюджетів усіх надходжень та витрат,
передбачених законодавством

о забезпечення якісного надання максимальної кількості публічних
послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів
о розподіл видів видатків між бюджетами з метою максимально
можливого наближення надання публічних послуг до їх
безпосереднього споживача

Фіскальна політика, спрямована на скорочення державних видатків та
збільшення податків з метою стабілізації економіки в період піднесення, це
о монетарна політика
о стримувальна фіскальна політика
о стимулююча фіскальна політика
о недискреційна фіскальна політика

Згідно з Бюджетним кодексом України загальний обсяг державного боргу та
гарантованого державою боргу на кінець бюджетного періоду не може
перевищувати

о 100 % від річного номінального обсягу ВВП
о 100 % від річного номінального обсягу ВВП
о 60 % від річного номінального обсягу ВВП
о 60 % від річного реального обсягу ВВП

Згідно з Бюджетним кодексом України визначений Бюджетною декларацією
показник дефіциту державного бюджету на кожен рік середньострокового
періоду не може перевищувати

о 3 % від прогнозного номінального обсягу ВВП на відповідний рік
о 10 % від прогнозного номінального обсягу ВВП на відповідний рік
о 10 % від прогнозного реального обсягу ВВП на відповідний рік
о 3 % від прогнозного реального обсягу ВВП на відповідний рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України джерелами фінансування
бюджету можуть бути

о кошти від приватизації державного майна
о емісійні кошти Національного банку України
о кредити Національного банку України
о золотовалютні резерви держави49


Крива Лаффера характеризує

о вплив податкових надходжень на розмір ВВП

о взаємозалежність податкових надходжень і стадії економічного циклу
о взаємозалежність безробіття та інфляції

о взаємозалежність ставки окремого податку та податкових надходжень
від цього податку

До загальнодержавних податків та зборів в Україні належить
о податок на доходи фізичних осіб
о податок на майно
о туристичний збір
о єдиний податок

До місцевих податків в Україні належить
о податок на майно
о акцизний податок
о податок на доходи фізичних осіб
о екологічний податок

Якщо при збільшенні особистих доходів середня ставка податку на доходи

спадає, то ставка податку є
о регресивною
о прогресивною
о пропорційною
о фіксованою

Ставка податку на доходи фізичних осіб в Україні є
о регресивною
о прогресивною
о пропорційною
о фіксованою

Проєкт Закону України «Про Державний бюджет» на відповідний період

вноситься на розгляд Верховної Ради України
о Кабінетом Міністрів України
о Президентом України
о Міністерством фінансів України
о Державною фіскальною службою України

Повноваження Президента України у сфері управління фінансами
о підписує або ветує закони, прийняті Верховною Радою України
о має право встановлювати державні й місцеві податки
о розробляє пропозиції щодо вдосконалення податкової системи
о вносить на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України
«Про Державний бюджет»50


Річний звіт про виконання державного бюджету України затверджує
о Верховна Рада України
о Президент України
о Кабінет Міністрів України
о Рахункова палата України

Що із зазначеного є характерною рисою програмно-цільового бюджетування,
на відміну від традиційного (постатейного) методу

о оцінкою успіху бюджетних установ є збільшення обсягів фінансування
о стратегією в розподілі бюджетних коштів є утримання існуючої мережі
бюджетних установ

о метою витрачання бюджетних коштів є утримання бюджетної установи
о метою витрачання бюджетних коштів є вирішення соціально-
економічної проблеми

Показником затрат бюджетної програми з бібліотечного обслуговування
громадян може бути
о кількість бібліотек
о кількість книговидач

о кількість книговидач на одного працівника бібліотеки
о збільшення частки громадян дорослого віку, які відвідують бібліотеки

Показником продукту бюджетної програми первинної медичної допомоги
населенню можуть бути

о кількість хворих, яким надано первинну допомогу
о кількість штатних посад лікарів, які надають первинну допомогу
о середня кількість відвідувань на 1 лікаря
о частка населення, охопленого профілактичними щепленнями

Показником ефективності бюджетної програми утримання клубів для
підлітків за місцем проживання можуть бути

о кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем
проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової
групи

о кількість штатних працівників клубів для підлітків
о середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання
о середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби для
підлітків

Показником якості бюджетної програми з пільгового медичного
обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
може бути

о відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки
о кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів51


о середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу
о кількість осіб, які мають право на одержання безоплатних ліків

Обсяг доходів бюджету країни А становить 15 млрд євро, видатків - 17 млрд

євро, ВВП країни - 100 млрд євро. Яким є розмір дефіциту бюджету країни у відсотках до ВВП:

  • 2%

  • 15%

  • 17%

  • 32


скачати

© Усі права захищені
написати до нас