Ім'я файлу: Мутаційна мінливість.doc
Розширення: doc
Розмір: 48кб.
Дата: 18.04.2021
Пов'язані файли:
НП Криминалистика 2017.docx
труд навч.docx
вправи днк.docx
Тестові завдання за темою (1).docx
к.р 10 хімія.docx
КР кондитерский цех.docx
Комплектный электропривод серии.docx
Тест.docx
ЗМІСТ.docx
План роботи (зелений туризм).docx

Мутаційна мінливість

1. Назвіть вченого, який виявив залежність прояву ознак від впливу
зовнішніх умов:

а)Ж.-Б. Ламарк;г) Т. Шванн;

б)Р. Вірхов;д) Г. Мендель.

в) К. Лінней;

2. Вкажіть, як називаються зміни фенотипу організму, спричинені
факторами умов існування і не пов'язані зі змінами генотипу:

а)комбінативна мінливість; в) мутаційна мінливість.

б)модифікаційна мінливість;

3. Назвіть вченого, що довів відсутність успадкування модифікаційних змін:

а)А. Вейсман;г) Р. Вірхов;

б)А. ван Левенгук;д) Р. Броун.

в)Т. Шванн;

4. Вкажіть, що називається нормою реакції:

а)межі модифікаційної мінливості;

б)сумарна кількість ознак, що можуть піддаватися модифікаціям;

в)величина зовнішнього фактора, що призводить до появи модифікації;

г)здатність модифікацій зникати за відсутності дії фактора, який їх викликав.

5. Вкажіть, про що свідчить довжина варіаційного ряду:

а)поширеність окремих варіант;

б)розмах модифікаційної мінливості;

в)межі модифікаційної мінливості;

г)частоту мутацій.

6. Назвіть ученого, що започаткував вчення про мутації і ввів це
поняття:

а)А. Вейсман;г) В. Йогансен;

б) Г. де Фріз; д) Р. Броун.

в)Р. Вірхов;

7. Вкажіть, внаслідок яких мутацій виникає явище поліплоїдії:

а)геномних;в) генних.

б)хромосомних;

8. Визначте, які генні мутації можуть проявлятися лише в гомози­готному стані:

а)домінантні;в) рецесивні;

б)субдомінантні;г) кросинговер.

9. Назвіть вченого, що сформулював закон гомологічних рядів спадкової мінливості:

а)В. Вернадський;г) С. Навашин;

б)М. Вавилов;д) І- Шмальгаузен.

в)О. Ковалевський;

10. Вкажіть, які твердження щодо модифікаційної мінливості є правильними:

а)ступінь вираження модифікації безпосередньо залежить від інтен­сивності та тривалості дії на організм певного чинника;

б)модифікаційні зміни успадковуються;

в)модифікації можуть зникати протягом життя особин, якщо припи­няється дія фактора, що їх спричинює;

г)модифікаційні зміни можуть зберігатися впродовж усього життя особин;

д)модифікації спрямовані на пристосування організмів до змін факто­рів довкілля.

11. Назвіть ознаки організму, які повністю визначаються генами і
мають малу модифікаційну мінливість:

а)листорозміщення;г) розміщення очей;

б)жилкування;д) маса організму;

в)форма листкової пластинки; е) група крові.

12. Вкажіть, які твердження щодо мутацій є правильними:

а)мутації виникають раптово;

б)зміни, спричинені мутаціями, стійкі і можуть успадковуватися;

в)мутації є неспрямованими і можуть бути корисними, нейтральними чи шкідливими для організму;

г)одні і ті ж мутації не можуть виникати багаторазово.

13. Вкажіть, в результаті чого можуть утворюватися поліплоїдні організми:

а)внаслідок поділу хромосом, що не супроводжується поділом клітини;

б)внаслідок злиття соматичних клітин чи їх ядер;

в)внаслідок утворення симпласту;

г)внаслідок зміни числа хромосом окремих пар;

д) внаслідок утворення гамет з нередукованою кількістю хромосом.

14. Зазначте, які мутації пов'язані із перебудовою хромосом:

а) зміна числа хромосом окремих пар; 6} втрата ділянки;

в)вставка додаткового фрагмента;

г)обмін ділянками між негомологічними хромосомами;

д)поліплоїдія;

е) зміна порядку розташування генів.

15. Назвіть фактори, які належать до фізичних мутагенів.

а)йонізуюче випромінювання;

б)вірусні захворювання;

в)зміна освітленості;

г) дія алкалоїду колхіцину;

д) зміна температури.
16. Назвіть джерела комбінативної мінливості:

а)кон'югація гомологічних хромосом у профазі;

б) незалежне розходження гомологічних хромосом в анафазі першого мейотичного поділу;

в)випадкове сполучення гамет при утворенні зиготи;

г)зміна послідовностей нуклеотидів, що виникає раптово.

17.Вкажіть, які фактори в клітині протидіють мутаційному процесу:

а)виродженість генетичного коду;

б)наявність систем репарації ДНК;

в)повторюваність генів у нуклеїновій кислоті;

г)система підтримання клітинного гомеостазу;

д)здатність до переходу організмів у стан спокою за шкідливих умов середовища.

18. Вкажіть, які фактори можуть змінювати поширеність певних генотипів у популяціях від покоління до покоління:

а)інтенсивні міграції особин між популяціями;

б)дрейф генів;

в) модифікаційна мінливість;

г) відсутність вільного схрещування.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас