Ім'я файлу: НП Криминалистика 2017.docx
Розширення: docx
Розмір: 43кб.
Дата: 09.05.2020
скачати
Пов'язані файли:
труд навч.docx
вправи днк.docx
Тестові завдання за темою (1).docx
к.р 10 хімія.docx
Мутаційна мінливість.doc
КР кондитерский цех.docx
Комплектный электропривод серии.docx
Тест.docx
ЗМІСТ.docx
План роботи (зелений туризм).docx

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Факультет №1
Кафедра криміналістики та судової експертології
з навчальної дисципліни «Криміналістика»

Програма


нормативної навчальної дисципліни

підготовки бакалаврів
Напрям підготовки – 08 право

Спеціальність – 081 право

Ступень вищої освіти бакалавр

Форма навчання денна, заочна

м. Харків

2017


СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

Протокол № ______________


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою факультету №1

Протокол № ___________________
______________________________


ПОГОДЖЕНО

Секцією Науково-методичної ради

ХНУВС з кримінально-правових дисциплін

Протокол № __________________
____________________________

(підпис)


ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри криміналістики та судової експертології
Протокол № __________________
_____________________________

(підпис)Рецензент:

Глобенко Г.І. заступник начальника кафедри кримінального процесу факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент
Розробник: професор кафедри криміналістики та судової експертології,

д. ю. н., доцент Малярова В.О., Харківський національний університет внутрішніх справ.

© Малярова В.О., 2017

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017
Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Криміналістика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 081 - право.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є дві групи закономірностей. Перша пов'язана з механізмом вчинення злочинів, інша – із процесом розслідування злочинів.

Міждисциплінарні зв’язки: криміналістика тісно пов’язана з кримінальним процесом, кримінальним правом, кримінологією, судової медициною та психіатрією та іншими дисциплінами кримінально-правового циклу.

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:

1. Вступ до криміналістики (теоретичні засади).

2. Криміналістична техніка.

3. Криміналістична тактика.

4. Криміналістична методика (Загальні положення).

1. Мета та завдання навчальної дисципліни1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Криміналістика»є ознайомлення з теоретичними положеннями криміналістичної науки, оволодіння криміналістичними засобами, прийомами та методами збирання, дослідження, оцінки та використання доказів під час розслідування та попередження злочинів. Надання цілісного уявлення про процесуальні, організаційні, методичні, наукові і тактичні основи призначення судових експертиз, їх сучасні види й можливості, а також вироблення вмінь з підготовки, призначення судових експертиз та оцінки висновку експерта при розслідуванні злочинів.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Криміналістика»є закріплення теоретичних знань, одержаних слухачами на лекціях і в результаті самостійної роботи, а також набуття практичних умінь використання засобів і прийомів криміналістичної техніки і тактики, оцінки слідчих ситуацій, планування розслідування злочинів окремих видів і груп.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні:

знати :

- поняття механізму скоєння злочинів та його складові елементи;

- визначення слідів та їх види;

- правила виявлення, фіксації, вилучення і використання слідів у розслідуванні злочинів;

- види документів, способи та ознаки їх підробки;

- технічні засоби і матеріали уніфікованої слідчої валізи, спеціалізовані технічні засоби пересувних криміналістичних лабораторій і можливості їх практичного використання;

- порядок формування слідчо-оперативної групи для огляду місця події, розподіл обов`язків між її членами, забезпечення їх взаємодії;

- можливості проведення спеціалістом досліджень слідів злочину та інших об’єктів на місці події;

- види експертиз та їх можливості у вирішенні задач розслідування, систему експертних установ в Україні;

- види обліків, що ведуться в органах внутрішніх справ та можливості їх використання у розкритті і розслідуванні злочинів;

- методику складання «словесного портрету», суб`єктивних мальованих та композиційних портретів осіб, і можливості їх практичного використання у вирішенні завдань розслідування злочинів;

- тактичні правила і прийоми проведення слідчих (розшукових) дій;

- поняття та елементи криміналістичні характеристики злочинів окремих видів;

- поняття та значення типовихслідчих ситуацій, що складаються при розслідуванні злочинів окремих видів та відповідних ним типових версії;

- комплекси слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а також оперативно-розшукових заходів на початковому і подальшому етапах розслідування злочинів окремих видів, особливості їх проведення;

вміти:

- аналізувати й оцінювати вихідну інформацію про злочини й планувати його розслідування;

- організовувати роботу слідчо-оперативної групи при виїзді на місце події при надходженні повідомлення про кримінальне правопорушення;

- використовувати технічні засоби і матеріали уніфікованої слідчої валізи для виявлення, фіксації і вилучення слідів злочину;

- фотографувати обстановку місця події, окремі об`єкти, оформляти фото таблицю до протоколу огляду та інші додатки;

- кваліфіковано готувати й призначати криміналістичні експертизи;

- будувати версії у різних слідчих ситуаціях, планувати й організовувати розслідування злочинів;

- взаємодіяти з оперативними підрозділами у виконанні завдань розслідування злочинів;

- аналізувати слідчі ситуації, що складаються на різних етапах розслідування злочинів, і приймати правильні рішення щодо постановки тактичних завдань та визначення засобів їх вирішення – слідчо-оперативних операцій чи комбінацій.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 години
7 кредитів ECTS.
2. Інформаційний обсягнавчальної дисципліни
1. Вступ до криміналістики

(теоретичні засади)
Тема №1. Предмет, методи та система криміналістики,

її зв'язок з іншими науками

Визначення предмета криміналістики. Поняття механізму злочину та його елементи. Поняття та види слідів злочину. Закономірності слідоутворення.

Поняття і значення методів криміналістики (практичний і науковознавчі аспекти). Діалектичний метод як основа методології криміналістики та базовий метод пізнання її об’єктів. Загальнонаукові методи. Метод системного аналізу-синтезу. Роль дедукції, індукції, аналогії. Гіпотетичний метод пізнання. Метод моделювання. Використання логічних прийомів: аналізу, синтезу, порівняння, абстракції, узагальнення, класифікації.

Окремі наукові методи фізики, хімії, соціології, психології та інших наук.

Спеціальні методи криміналістики, їх характеристика, критерії допустимості.

Система науки криміналістики. Загальнотеоретичні положення, кримiналiстична техніка, тактика i методика, їх взаємозв'язок. Місце кримiналiстики у системі юридичних наук, її спiввiдношення з іншими природничими, технічними та гуманітарними науками.
Тема №2. Криміналістична діагностика та ідентифікація

Розслідування злочину як процес пізнання події минулого. Діагностика та ідентифікація – методи пізнання і одержання доказів під час розслідування злочинів.

Поняття кримiналiстичної діагностики. Її використання і значення в розслідуванні злочинів.

Поняття та наукові основи криміналістичної ідентифікації. Об’єкти ідентифікації та їх ознаки. Зразки для ідентифікаційного дослідження, способи їх одержання та вимоги, що висуваються до них.

Види ідентифікації. Ідентифікація об’єкта за матеріально-фіксованими відбитками. Ідентифікація об’єкта за його частинами. Ідентифікація об’єкта за уявним образом. Ідентифікація об’єкта за його описом.

Встановлення групової належності. Значення встановлення групової належності у розслідуванні злочинів.

Взаємозв’язок діагностики і ідентифікації. Процесуальна і непроцесуальна форми ідентифікації та діагностики.
Тема №3: Загальні положення використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів

Поняття спеціальних знань i можливості їх використання для одержання орієнтуючої та доказової інформації під час розслідування злочинів. Непроцесуальна і процесуальна форми використання спеціальних знань, їх правові основи.

Мета залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій. Взаємодія слідчого i спеціаліста під час проведення слідчих (розшукових) дій.

Поняття експертизи та її види в залежності від спеціальних знань, що використовуються. Роль експертизи у розслідуванні злочинів. Загальний порядок підготовки, призначення і проведення експертизи. Оцінка висновків експерта.

Система державних експертних установ в Україні. Експертні криміналістичні установи міністерства внутрішніх справ України, міністерства юстиції України, міністерства охорони здоров’я України, їх структура i задачі.
Тема №4: Взаємодія слідчого з оперативними та іншими підрозділами та використання допомоги громадськості і засобів масової інформації у розслідуванні злочинів

Правові основи, форми та зміст взаємодії слідчого з іншими підрозділами правоохоронних органів. Використання в процесі розслідування злочину інформації, одержаної оперативно-розшуковим шляхом.

Залучення громадськості та засобів масової інформації до розслідування і попередження злочинів.
Тема №5: Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття і розслідування злочинів (криміналістичні обліки )

Поняття, наукові та правові основи криміналістичного обліку (реєстрації). Способи фіксації об’єктів: описовий, дактилоскопічний, фотографічний, колекційний, графічний, змішаний. Форми ведення обліків.

Види обліків. Місцеві, централізовано-місцеві, централізовані обліки, що ведуться підрозділами органів внутрішніх справ.

Обліки Департаменту інформаційних технологій МВС України. Персональні довідково-інформаційні обліки: об’єкти обліку, порядок ведення і використання інформації слідчим та працівниками інших підрозділів. Оперативно-розшукові обліки: об’єкти обліку, порядок ведення і використання інформації під час розкриття і розслідування злочинів. Автоматизований банк даних (АБД) – обліки оперативно-розшукового та профілактичного призначення: об’єкти обліку, використання інформації під час розслідування злочинів.

Обліки Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів системи МВС України: об’єкти обліку, порядок ведення і використання.Міждержавні обліки СНД. Використання міждержавних обліків по лінії Інтерполу під час розслідування злочинів.

2. Криміналістична техніка
Тема №6:Загальні положення кримiналiстичної техніки

Поняття криміналістичної техніки, завдання, які вона вирішує. Правові підстави використання технічних засобів при розслідуванні злочинів. Сучасна система криміналістичної техніки. Тенденції розвитку криміналістичної техніки. Методи, засоби та прийоми використання криміналістичної техніки. Техніко-криміналістичні засоби, що використовуються для вирішення завдань розслідування, їх класифікація. Види та характеристика засобів освітлення, оптичних і пошукових приладів, вимірювальних засобів та засобів фіксації.
Тема №7:Криміналістична фотографія, звуко-і відеозапис

Поняття i значення кримiналiстичної фотографії у розслідуванні злочинів.

Застосування фотографії під час проведення окремих слідчих дій. Види фотозйомки під час огляду місця події, проведенні інших слідчих дій. Орієнтуюча, оглядова, вузлова та детальна фотозйомка. Методи фотозйомки: панорамний, масштабний, вимірювальний, стереоскопічний, репродукційний.

Процесуальне оформлення застосування фотографії під час проведення слідчих (розшукових) дій.

Застосування фотографії в експертних дослідженнях. Науково-дослідні методи фотозйомки.

Застосування звуко- і відеозапису під час розслідування злочинів та процесуальне оформлення його результатів. Доказове значення результатів застосування фотографії, звуко- і відеозапису під час розслідування злочинів.
Тема №8:Криміналістична трасологія

Механізм відображення злочину в оточуючому середовищі. Поняття слідів та їх класифікація. Поняття трасології та її місце в системі криміналістики. Об’єкти дослідження трасології. Технічні засоби та прийоми пошуку, виявлення, фіксації, вилучення, пакування та дослідження слідів-відбитків та предметів-слідоносіїв. Ідентифікаційні та діагностичні задачі, які вирішуються за допомогою трасологічних досліджень.

Види слідів людини, їх значення для вирішення ідентифікаційних та діагностичних завдань розслідування. Сліди рук, структура, морфологічні особливості, властивості, механізм утворення, типи та види папілярних візерунків, правила пошуку слідів рук, упакування предметів зі слідами рук, їх копіювання, опису в протоколі огляду. Призначення дактилоскопічної експертизи.

Сліди ніг та взуття людини, їх класифікація та криміналістичне значення. Виявлення, фіксація та вилучення слідів ніг. Опис слідів ніг у протоколі.

Сліди зубів та інших частин тіла людини, їх властивості, виявлення, фіксація та вилучення.

Поняття транспортних засобів та їх криміналістична класифікація. Види слідів транспортних засобів, їх значення для вирішення ідентифікаційних та діагностичних завдань розслідування. Виявлення та правила вимірювання слідів транспортних засобів. Фіксація і аналіз слідів транспортних засобів.

Види знарядь зламу та інструментів, що використовуються злочинцями. Механізм утворення і види слідів знарядь зламу та інструментів. Прийоми виявлення і фіксації слідів знарядь зламу та інструментів. Аналіз слідів знарядь зламу та інструментів.
Тема №9. Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухових речовин та пристроїв, слідів їх застосування

Судова балістика як розділ криміналістики. Об’єкти судової балістики: вогнепальна зброя, боєприпаси, сліди пострілу.

Поняття та класифікація вогнепальної зброї. Боєприпаси для вогнепальної зброї. Види слідів пострілу та їх роль у визначенні напрямку, дистанції та місця пострілу. Механізм пострілу і утворення його слідів.

Виявлення вогнепальної зброї та слідів її застосування під час огляду місця події, їх значення для вирішення ідентифікаційних та діагностичних питань під час розслідування злочину. Правила огляду і фіксації вогнепальної зброї та слідів її застосування.

Дослідження вогнепальної зброї, слідів пострілу і використання його результатів у розшуку зброї і особи, що її застосовувала. Використання куль і гільз у криміналістичних обліках.

Види вибухових речовин (предметів) та пристроїв, що використовуються під час вчинення злочинів. Механізм вибуху i утворення його слідів. Виявлення, фіксація слідів вибуху.

Поняття i класифікація холодної зброї. Виявлення і фіксація холодної зброї.
Тема №10. Криміналістичне дослідження документів

Поняття i види документів. Значення документів як джерела доказової інформації у розслідуванні злочинів. Загальні правила огляду документів.

Способи повної та часткової підробки документів. Їх характеристика, ознаки і методи виявлення. Способи технічної підробки підпису, ознаки і методи їх виявлення. Способи підробки відбитків печаток і штампів, ознаки і методи їх виявлення. Експертне дослідження документів з ознаками підробки.

Виявлення слабо помітних і непомітних текстів. Встановлення тексту спалених документів.

Огляд і експертне дослідження текстів, виготовлених на знакодрукуючих пристроях (принтерах). Загальні та окремі ознаки знакодрукуючих пристроїв, які відображаються в текстах документів.

Дослідження матеріалу документів: паперу, барвників штрихів тексту документів, клею. Дослідження засобів письма і знарядь друку (принтерів, копіювальної техніки).

Встановлення способу виготовлення документів і записів у них. Огляд і експертне дослідження поліграфічної продукції (державних цінних паперів, національних грошових знаків та іноземної валюти).

Поняття письма та його складових елементів: письмової мови та почерку. Наукові основи криміналістичного авторознавства та почеркознавства. Загальні та особливі ознаки почерку й письмової мови, їх значення для вирішення ідентифікаційних та діагностичних задач під час розслідування злочинів. Ознаки зміни і маскування почерку, його імітації, виконання рукопису незвичним способом. Особливості дослідження підписів.
Тема №11. Криміналістичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

Криміналістичне вчення про зовнішність людини (габітологія), її природничо-наукові основи і місце в системі криміналістики. Класифікація та характеристика ознак зовнішності людини. Статичні, динамічні й супутні ознаки. Загальні та окремі ознаки. Особливі та помітні прикмети зовнішності та їх значення для розшуку та ідентифікації людини.

Використання даних про ознаки зовнішності людини в розслідуванні злочинів. Джерела інформації про ознаки зовнішності відомих розшукуваних осіб, невідомих злочинців і загиблих осіб.

Кримiналiстичнi засоби i методи фіксації ознак зовнішності людини: словесний портрет, пізнавальна фотозйомка, виготовлення суб'єктивних портретів. Можливості реконструкції обличчя за черепом. Методика опису зовнішності людини.

Види i форми ототожнювання людини по ознаках зовнішності. Підготовка i призначення портретно-кримiналiстичної експертизи. Використання ознак зовнішності в обліках.
3. Криміналістична тактика
Тема №12. Загальні положення криміналістичної тактики

Криміналістична тактика як розділ науки криміналістики: зміст, завдання та структура. Взаємозв’язок криміналістичної тактики з криміналістичною технікою та криміналістичною методикою розслідування окремих видів злочинів. Використання положень логіки, психології, соціології та інших наук у тактиці.

Поняття тактичної задачі розслідування і засобів її вирішення (тактичного прийому, тактичної операції). Принципи слідчої тактики як критерії допустимості та ефективності використання тактичних прийомів у розслідуванні злочинів.

Поняття слідчої (розшукової) дії та співвідношення процесуальних вимог і тактичних рекомендацій до її проведення.

Поняття слідчої ситуації й тактичного рішення. Тактичний ризик та особливості діяльності слідчого і прокурора в його умовах.
Тема №13. Тактика огляду

Сутність та види огляду. Його завдання й особливості як слідчої (розшукової) дії.

Поняття місця події. Значення огляду місця події під час розслідування злочинів. Загальні тактичні положення огляду місця події, його процесуально-правові основи. Учасники огляду та їх функції. Стадії огляду місця події й тактичні задачі, що на них вирішуються. Негативні обставини та їх значення. Фiксацiя результатів огляду місця події: застосування засобів криміналістичної техніки, складання протоколу та додатків до нього.

Огляд трупа. Тактичні прийоми огляду трупа на місці події. Особливості фіксації перебігу і результатів огляду трупа.

Огляд тіла живої особи (освідування). Мета огляду тіла особи. Правові та етичні положення освідування. Тактичні прийоми освідування. Судово-медичне освідування особи.
Тема №14. Тактика допиту

Поняття допиту, його види i значення у розслідуванні злочинів. Наукові основи допиту. Поняття тактичних прийомів допиту, критерії (принципи) їх допустимості.

Загальні положення тактики допиту. Підготовка до допиту: визначення обставин, що складають предмет допиту; визначення черговості допитів осіб і способу їх виклику; збирання інформації про допитувану особу; вибір часу і місця допиту; технічне забезпечення; складання плану допиту. Структура допиту: вступна частина; вільна розповідь; постановка питань. Поняття психологічного контакту і прийоми його встановлення.

Тактичні прийоми допиту в безконфліктній ситуації. Тактичні прийоми допиту в конфліктній ситуації. Використання доказів та оперативно-розшукової інформації на допиті. Участь у допиті спеціаліста, адвоката. Тактичний ризик.

Особливості допиту неповнолітніх.

Тактичні особливості підготовки і проведення одночасного допиту двох і більше осіб.

Фіксація допиту.
Тема №15. Тактика пред’явлення для впізнання

Поняття пред'явлення для впізнання як способу одержання доказів під час розслідування злочинів. Процесуальна і непроцесуальна форми впізнання, його психологічні основи. Об’єкти впізнання. Види пред'явлення для впізнання живої людини: за ознаками зовнішності (в натурі, за фотознімками), за динамічними ознаками (за особливостями рухів, за голосом). Порядок підготовки, проведення, фіксації перебігу і результатів пред'явлення для впізнання живої людини. Проведення впізнання у режимі відео конференції.

Особливості підготовки, проведення і фіксації перебігу та результатів пред'явлення для впізнання трупу людини.

Особливості підготовки, проведення і фіксації перебігу та результатів пред'явлення для впізнання предметів.

Рекомендації щодо використання технічних засобів під час проведення пред'явлення для впізнання і проведення впізнання у режимі відео конференції.
Тема №16. Тактика обшуку

Поняття, види та завдання обшуку як слідчої (розшукової) дії. Процесуально-правові підстави та вимоги щодо проведення обшуку. Психологічні, етичні основи тактики обшуку. Правила забезпечення під час проведення обшуку особистої безпеки його учасників. Підготовчі дії до проведення обшуку.

Особливості тактики проведення обшуку житлових приміщень. Стадії проведення обшуку та завдання, що на них вирішуються. Організація роботи слідчо-оперативної групи на місці обшуку. Тактичні рекомендації щодо відшукування місць приховування та тайників у приміщеннях.

Особливості тактики проведення особистого обшуку. Тактичні рекомендації щодо відшукування місць приховування на тілі людини, в її одязі, особистих речах.

Особливості тактики обшуку в готелях, гуртожитках. Особливості тактики обшуку транспортних засобів і ділянок місцевості.

Технічні засоби фіксації перебігу і результатів обшуку Взаємозв’язок між використанням технічних засобів і застосуванням тактичних прийомів обшуку.

Правила складання протоколу обшуку.

Поняття та процесуальні підстави тимчасового доступу до речей і документів та їх виїмки (ст. 159 КПК України).

Поняття та процесуальні підстави тимчасового вилученого майна (ст. 167 КПК України).

Поняття та процесуальні підстави арешту майна (ст. 170 КПК України).
Тема №17. Тактика слідчого експерименту

Слідчий експеримент як спосіб перевірки і одержання доказів. Його види.

Слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки і обставин події: сутність, правові основи проведення. Значення цієї слідчої (розшукової) дії для отримання доказової інформації у кримінальному провадженні й завдання, що вирішуються шляхом його проведення. Склад учасників проведення.

Тактичні рекомендації щодо підготовки, правил і умов проведення, фіксації результатів слідчого експерименту.

Особливості використання фото - і відеозйомки. Вимоги щодо фіксації перебігу і результатів слідчого експерименту за допомогою відеозапису (початок відеозапису, коментарі, що його супроводжують, обов’язкові кадри, порядок зупинки і продовження відеозапису).

Оцінка результатів слідчого експерименту. Складання протоколу.

Сутність і значення проведення дослідів і випробувань в рамках слідчого експерименту як способу одержання і перевірки зібраних доказів, а також як засобу перевірки версій у процесі розслідування злочинів. Склад учасників і основи забезпечення їх особистої безпеки.

Роль спеціалістів різних галузей знань під час проведення дослідів і випробувань в рамках слідчого експерименту.

Тактичні особливості встановлення факту можливості існування певного явища або об’єктивної можливості події шляхом проведення дослідів і випробувань. Оцінка і фіксація результатів.

Тактичні особливості встановлення можливості у особи бачити або чути будь-що за певних умов шляхом проведення дослідів і випробувань. Оцінка і фіксація результатів.

Тактичні особливості встановлення можливості здійснити ту чи іншу дію особою шляхом проведення дослідів і випробувань. Оцінка і фіксація результатів.

Використання технічних засобів у процесі проведення дослідів і випробувань. Зміст протоколу і вимоги щодо нього.
4. Криміналістична методика (Загальні положення)
Тема №18. Загальні положення криміналістичної методики

Криміналістична методика як розділ науки криміналістики: предмет, задачі, структура, джерела побудови окремих методик. Взаємозв’язок криміналістичної методики з криміналістичною технікою і тактикою.

Методика розслідування злочинів окремого виду, її структурні елементи. Кримiналiстична характеристика злочинів окремого виду і значення її використання у розслідуванні. Значення криміналістичної класифікації злочинів. Типові слідчі ситуації. Сутність початкового і подальшого етапів розслідування. Слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи на початковому етапі розслідування. Характеристика подальшого етапу розслідування (типові тактичні завдання та засоби їх вирішення – тактичні операції чи тактичні комбінації).

Вивчення особистості підозрюваного. Вжиття заходів попередження злочинів.
Тема №19. Планування та організація розслідування злочинів.Криміналістичні версії та прогнозування

Поняття та значення планування розслідування злочинів. Принципи планування. Версії як основа плану розслідування. Структура письмового плану розслідування. Допоміжна документація. Планування роботи слідчого щодо групи кримінальних проваджень, за якими проводиться розслідування.

Організаційні та підготовчі заходи розслідування. Взаємозв'язок слідчих (розшукових) дій i оперативно-розшукових заходів. Слідчо-оперативна група як форма організації взаємодії слідчого зі співробітниками оперативних та інших підрозділів.

Особливості планування розслідування злочину, що здійснюється слідчо-оперативною групою. Прийоми координації спільної роботи i способи контролю.

Поняття та значення версії як методу гіпотетичного пізнання злочину під час його розслідування. Види версій та їх роль в організації розслідування.

Побудова версій. Основні правила побудови версій. Обґрунтованість версій доказами, оперативно-розшуковою інформацією. Роль узагальнень слідчої практики в побудові версій. Використання логічного апарату (аналізу, синтезу, індукції, дедукції, аналогії тощо).

Перевірка версій. Основні правила перевірки версій. Роль версій під час планування розслідування, підготовки і проведення окремих слідчих (розшукових) дій (відшукання і вилучення слідів злочину).

Поняття та види прогнозування. Прогнозування поведінки підозрюваного під час розслідування злочину.


Тема №20. Методика розслідування крадіжок

Криміналістична характеристика крадіжок.

Початковий етап розслідування. Типові слідчі ситуації, версії та планування розслідування. Комплекси слідчих (розшукових) дій, характерних для типових слідчих ситуацій. Інсценування крадіжки та способи її викриття. Заходи із встановлення, розшуку і затримання особи, що вчинила злочин. Використання криміналістичних обліків.

Характеристика подальшого етапу розслідування. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій (огляду місця події, допиту потерпілого (заявника), призначення судових експертиз, допиту підозрюваного, слідчого експерименту.


Рекомендована література

 1. Кримінальний кодекс України (із змінами та доповненнями станом на 25 травня 2012 року). – Х. : Одіссей, 2012.

 2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. – Х. : Право, 2012.

 3. Закон України «Про національну поліцію» – Х. : Право, 2015.

 4. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» – Х. : Право, 2012.

 5. Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. (редакція станом на 01.01.2016) – Х. : Право, 2016.


Підручники, довідники:


 1. Криміналістика : підручник / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель : за ред. В.Ю. Шепітько В.Ю. Шепітько – 5-те вид. переробл. та допов. – К. : Ін Юре, 2016. – 640 с.

 2. Криміналістика : підручник / [В.Д. Берназ, В.В. Бірюков, А.Ф. Волобуєв] ; за заг. ред. А.Ф. Волобуєва ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011. – 666 с.

 3. Організація розслідування окремих видів злочинів : навч. посіб. / [А.Ф. Волобуєв, О.Є. Користін, Р.Л. Степанюк] ; за заг. ред. А.Ф. Волобуєва ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011. – 568 с.

 4. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ. – К., 2002.

 5. Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: Підручник. – К., 2004.

 6. Криміналістика: Підручник./ За ред. Біленчука П.Д. – К., 2001.

 7. Криміналістика: Навч. посібник / За заг. ред. акад. Гончаренка В.Г. та проф. Мойсеєва Є.М. – К., 2001.

 8. Криміналістика: навчальний посібник для підготовки до складання екзамену слухачів заочної форми навчання. / Степанюк Р.Л., Малярова В.О., Лапта С.П. – Харків : НікаНова., 2014.

 9. Кузьмічов В.С., Прокопенко Г.І. Криміналістика: Навч.посібник. – К., 2001.

 10. Курс криминалистики / Под ред. Н.И. Порубова. – Минск, 2000.

 11. Настільна книга слідчого: Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів. – К., 2007.

 12. Салтевський М.В. Криміналістика. – Ч. 2: Методика і тактика. – Харків, 2001.

 13. Салтевський М.В. Криміналістика. – К., 2005.

 14. Справочная книга криминалиста. / Под ред. проф. Н.А.Селиванова. – М., 2000.

 15. Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. – К., 2001.

 16. Шепітько В.Ю. Криміналістика: словник термінів. – К., 2004.

 17. Шеремет А.П. Криміналістика: Навч. Посібник. – К., 2005.

 18. Энциклопедия криминалистики в лицах / под.ред. В.Ю. Шепитько, - Х. : Апостиль, 2014.

 19. Яблоков Н.П.,Криминалистиика : учеб. Для ВУЗов. – М. :Юрайт, 2013.

 20. Дубровин С.В. Методологическиеосновыкриминалистическойдиагностики. – М., 2002.

 21. Коновалова В.Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве. – Х., 2000.

 22. Криміналістика: періодизація, поняття і система: Лекція. – К., 2003.

 23. Литвинов О.Н. Криміналістичне прогнозування: Лекція. – Х., 2004.

 24. Литвинов А.Н., Степанюк Р.Л. Прогнозирование и планирование в криминалистике. – М., 2004.

 25. Тактика використання спеціальних знань у формі судової експертизи в процесі розслідування і розкриття злочинів: Монографія. – Чернівці, 2004.

 26. Ткач Ю.Д. Теоретичні основи криміналістики (періодизація, поняття, система, між науковий статус): Монографія / За наук. ред. О.А. Кириченко. – Одеса, 2007.

 27. Давидова О.О. Криміналістичні дослідження матеріалів, речовин та виробів: Курс лекцій. - К., 2008.

 28. Експертизи у судовій практиці / За заг. ред. Гончаренка В.Г. - К., 2004.

 29. Єрмолаєва А.О. Порівняльні одорологічні дослідження: Метод. рекомендації. - К., 2005.

 30. Использованиедактилоскопическойинформации в раскрытии и расследованиипреступлений: проблемы и путисовершенствования: Сб. материаловмеждунар. науч.-практ. конференции. - К., 2005.

 31. Іщенко А.В. Криміналістичне забезпечення розшуку безвісно відсутніх осіб. - К., 2005.

 32. Кириченко С.А., Басай В.Д. Основи слідознавства: Лекція. - К., 2003.

 33. Методи виявлення слідів рук за допомогою хімічних речовин та їх сумішей: Метод. посібник. - К., 2004.

 34. Моторный И.Д. Криминалистическаявзрывотехника: новоеучение в криминалистике. Учеб.-метод. пособие. - М., 2000.

 35. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительноеисследованиедокументов. - М., 2004.

 36. Портретнаяэкспертиза: Учеб.-практ. пособие. - М., 2004.

 37. Постика И.В. Судебная (криминалистическая) фотография: теория и практика. - Одесса, 2002.

 38. Салтевский М.В. Случай или казус? (Научн.-практ. пособ. по судебнойбаллистике). - Х., 2004.

 39. Стратонов В.М. Криміналістика: керівництво до криміналістичної техніки: Наук.-практ. посібник. - Херсон, 2004.

 40. Малярова В.О. Тактика задержания: Лекция. - Х., 2004..

 41. Торбин Ю.Г. Теория и практика освидетельствования. - СПб., 2004.

 42. Федоров Г.В. Одорология: запаховыеследы в криминалистике. - Минск, 2000.

 43. Щербаковский М.Г. Судебныеэкспертизы: назначение, производство, использование: Учебно-практич. пособие. - Х., 2005.

 44. Щербаковский М.Г., Разумов Э.А., Разумова А.Э. Криминалистическаятехника: Учебно-методич. пособие. - Сумы, 2005.

 45. Власенко Н.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. - М., 2004.

 46. Лукашевич В.Г. Відтворення обстановки і обставин події як метод пізнання під час розслідування злочинів: Навч. посібник. - Херсон, 2002.

 47. Малярова В. О. Слідчий огляд / В.О. Малярова // Бюлетень обміну досвідом роботи : наук.-практ. видання. – 2009. – № 180 . – С. 53-66.

 48. Образцов В.А. Допроспотерпевшего и свидетеля на предварительномследствии. - М., 2003.

 49. Малярова В.О. Слідчий огляд : метод. рекомендації / упоряд. В.О. Малярова, О.О. Андрєєв ; ГУМВС України в Харк. обл., Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2009. – 19с.

 50. Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів: Наук.-практ. посіб. / За ред. Н.І. Клименко. - К., 2005.

 51. Шейфер С.А. Следственныедействия. Система и процессуальныеформы. - М., 2001.

 52. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. - Минск, 2001.


Додаткова література

(до особливої частини криміналістики «Криміналістична методика»)

 1. Асташкина Е.Н. Криминалистическиеалгоритмы в расследованииквартирныхкраж: Учеб. пособие. – М., 2003.

 2. Бурнашев Н.А. Расследованиекраж, совершаемых в условиях крупного города. – М., 1983.

 3. Виноградов С.В., Капитонов В.Е., Питерцев В.П. Расследованиеквартирныхкраж. – М., 1990.

 4. Даньшин М.В. Класифікація способів приховування злочинів в криміналістиці: Навч. посібник. - Х., 2007.


4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.Засоби діагностики успішності навчання
Контрольні питання, що виносяться на екзамен


 1. Предмет, методи, система науки криміналістики, взаємозв’язок з іншими науками.

 2. Завдання криміналістики і її місце в системі юридичних знань.

 3. Криміналістична ідентифікація: поняття, наукові основи, об'єкти, види й форми ідентифікації.

 4. Криміналістична діагностика і її практичне значення у розслідуванні злочинів.

 5. Криміналістична техніка: поняття, система й класифікація техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів.

 6. Криміналістична фотографія: поняття, система прийомів і методів, застосовуваних при огляді місця події й проведенні інших слідчих дій.

 7. Криміналістичні звуко- і відеозапис: засоби, методи й процесуальне оформлення результатів застосування звуко- і відеозапису.

 8. Поняття, система й завдання трасології. Класифікація слідів у трасології.

 9. Папілярні візерунки пальців рук людини: їх властивості, класифікація й значення у розслідуванні злочинів.

 10. Механізм утворення слідів рук, їхні види. Технічні засоби й прийоми виявлення, фіксації й вилучення слідів рук при огляді місця події.

 11. Доріжка слідів ніг і її елементи. Прийоми виявлення, фіксації й вилучення слідів ніг при огляді місця події.

 12. Класифікація слідів злому. Технічні способи й прийоми виявлення, фіксації й вилучення слідів знарядь злому й інструментів.

 13. Криміналістична балістика: об’єкти та задачі, що вирішуються при розслідуванні злочинів. Механізм пострілу й утворення його слідів. Питання, розв'язувані судово-балістичною експертизою.

 14. Документи як речові докази й джерела доказів. Правила їхнього огляду й зберігання на досудовому розслідуванні.

 15. Техніко-криміналістичне дослідження документів: ознаки підробки документів і способи їх виявлення в ході розслідування.

 16. Поняття, властивості й класифікація ознак письма й почерку.

 17. Поняття та ознаки письмової мови.

 18. Криміналістичні засоби й методи встановлення й фіксації ознак зовнішності людини (габітологія).

 19. Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття й розслідування злочинів (обліки).

 20. Криміналістична тактика: поняття, система, правові, психологічні й етичні основи.

 21. Тактичний прийом: поняття, види й критерії допустимості у досудовому розслідуванні злочинів.

 22. Тактична операція: поняття, види й особливості використання у розслідуванні злочинів.

 23. Криміналістичні версії: поняття, види, правила побудови й перевірки.

 24. Планування розслідування: поняття, види й основні принципи.

 25. Техніка планування розслідування по кримінальній справі й окремих слідчих дій.

 26. Тактика огляду місця події.

 27. Тактичні правила огляду трупа на місці його виявлення.

 28. Тактика освідування.

 29. Поняття й загальні правила проведення розшуку у досудовому розслідуванні.

 30. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами у розслідуванні злочинів.

 31. Поняття, підстави й види затримання підозрюваних.

 32. Підготовка й тактичні прийоми затримання підозрюваного.

 33. Тактика допиту підозрюваних.

 34. Тактика допиту потерпілих і свідків.

 35. Тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб.

 36. Тактика обшуку.

 37. Тактика пред'явлення для впізнання людей.

 38. Тактика пред'явлення для впізнання речей і предметів.

 39. Тактика слідчого експерименту шляхом відтворення дій, обстановки і обставин події.

 40. Тактика відтворення слідчого експерименту (проведення дослідів і випробувань).

 41. Підготовка й призначення судових експертиз.

 42. Фіксація ходу й результатів слідчих (розшукових) дій.

 43. Криміналістична характеристика крадіжок

 44. Розслідування крадіжок.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас