1   2   3
Ім'я файлу: ПРАКТИКА ЗВІТ.doc
Розширення: doc
Розмір: 229кб.
Дата: 17.02.2020
скачати
Пов'язані файли:
Індивідуальна робота з Логіки.docx
основн_ напрямки оздоровчої ф_зичної культури.docx
Питання_модуль_Меліорація_1_2020.doc
Психічні порушення при єпілепсії.docx
Африканський союз.docx
Завдання для самроботи.docx
Контрольна робота.docx
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Факультет економіки та менеджменту
Кафедра управління і фінансово-економічної безпеки


КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Фінансовий аналіз підприємств»
на тему «Аналіз фінансового стану підприємства»
Виконала студентка ІІ курсу гр. ФБСп-18
Соломахіна Світлана Володимирівна


Керівник: к.е.н., доцент Марина А.С.
Члени комісії:

Оцінка за курсову роботу ________________________________

__________( ______балів), ________________________________

у т.ч.: ________________________________

_____балів за пояснювальну записку ________________________________

_____балів за захист

Дата захисту_____________________

Покровськ, 2020
ЗМІСТ

Вступ
3

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЗ „ДЮСШ”

6
1.1

Формування облікової політики підприємства

6
1.2

Аналіз фінансового стану підприємства

9

розділ 2

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

16
2.1

Облік грошових та розрахункових операцій

16
2.2

Облік праці та зарплати

17
2.3

Фінансові результати діяльності КЗ „ДЮСШ”

20

розділ 3

Рекомендації щодо вдосконалення обліку необоротних активів у КЗ „ДЮСШ”

24

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

29

30
Вступ

Проходження виробничої практики своєю метою має закріплення теоретичних знань шляхом їх співставлення з практичною діяльністю виробничого підприємства, зорієнтоване на застосування теоретичних знань у різних ситуаціях, що властиві майбутній професії.

Основними завданнями практики є: закріплення теоретичних знань; практичне освоєння методики ведення бухгалтерського обліку по конкретних об’єктах обліку (облік тмц, основних засобів, готової продукції, фінансових результатів тощо); оволодіння практичними навиками у розв’язанні ­бухгалтерських задач; збирання, систематизація необхідних матеріалів для даної роботи.

Для виконання поставлених завдань необхідно ознайомитись із первинними документами підприємства та визначити особливості обліку даних ділянок.

Планується виконати ряд робіт, пов’язаних із документальним оформленням господарських операцій, що дасть змогу вивчити особливості обліку того чи іншого об’єкта на даному підприємстві.

Ще одним важливим моментом проходження виробничої практики є аналіз фінансового стану підприємства та порівняння основних його показників за різні періоди діяльності.

Відповідно виробнича практика є невід’ємною складовою практичної підготовки фахівця з фінансового обліку. Метою проходження практики на підприємстві є формування у студентів професійних знань і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних умовах на базі знань, набутих під час навчання. Також поглиблення та закріплення в студентів теоретичних знань, опанування сучасними прийомами, методами та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії; виховання потреби систематично поповнювати свої знання та застосовувати їхлулпрактичнійлдіяльності.
Функціонування підприємства – це складний динамічний процес, що є результатом неперервного циклічного руху грошових коштів. Однією із проблем, що виникають перед підприємствами в сучасних умовах, є відновлення і збереження динаміки циклів операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, що є запорукою необхідної ліквідної позиції підприємства і реалізації його попиту на кошти. Вирішення цієї проблеми неможливе без глибоких досліджень економічних механізмів, що визначають грошові потоки кожного окремого суб’єкта господарювання.

Таким чином, існує нагальна потреба в розробці методики обліку, контролю і аналізу грошових потоків, підвищенні наукової обґрунтованості прийняття фінансових рішень в умовах нестабільності та ризику, розробці системи аналітичних і модельних засобів управління коштами. Необхідність в організації обліку, контролю та економічного аналізу грошових потоків на підприємствах обумовлена існуванням практичних потреб фінансового управління, що стоять на рівні проблеми виживання окремих підприємств, галузей і виходу із кризового стану економічної системи в цілому. [1]

Метою роботи є поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань і практичних навичок; уміння самостійної роботи з літературними джерелами, застосування практичного досвіду і методів удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах використання сучасної комп’ютерної технології обробки інформації на підприємствах і організаціях різних форм власності. Метою роботи також є дослідження науково-методологічних положень стосовно вдосконалення методики і організації обліку, контролю і економічного аналізу роботи підприємства.

Для досягнення цієї мети в роботі поставлено такі завдання:

- дослідити теоретичні основи обліку, контролю і аналізу грошових потоків підприємства;

- розкрити сутність та провести аналіз організації та методики обліку і контролю грошових коштів на підприємстві;

- провести комплексний аналіз стану та структури грошових потоків на підприємстві;

- запропонувати механізм удосконалення організації обліку і контролю грошових коштів підприємства та покращення стану грошових потоків підприємства.

Методологія дослідження ґрунтується на загальних наукових методах пізнання, принципах системного аналізу, теоріях ринкової економіки.

Все це дасть змогу закріпити теоретичні знання з обліку та можливість застосування їх на практиці у майбутньому. [2]

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА кз „дюсш”

1.1 Формування облікової політики підприємства

Згiдно Закону України „Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Україні” вiд 16.07.99 р. затвердженими Міністерством фінансів України, положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, iнструкцiями та iншими нормативними актами, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку, складання та подання фiнансової звiтностi, виконуючи вимоги, передбаченi Статутом пiдприємства, на підприємстві було прийнято наказ про облікову політику.

Облiкова полiтика - це сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються пiдприємством для складання i подання фiнансової звiтностi, тобто це вибiр самим пiдприємством певних конкретизованих методик, форми i технiки ведения бухгалтерського облiку, виходячи з дiючих нормативних aктів i особливостей дiяльностi пiдприємства.

Облiкова полiтика - одне з найважливiших питань органiзацiї бухгалтерського облiку, правильне формування якого сприяє достовірному визначенню фiнансового результату, оподаткованого прибутку i потребує правильного оформлення, повного розкриття у фiнансовiй звiтностi.

Основне призначення облікової політики полягає в:

- упорядкуванні облікового процесу на підприємстві;

- забезпеченні методологічного і методичного відображення майна підприємства, господарських процесів та результатів його діяльності;

- наданні бухгалтерському обліку планомірності та цілеспрямованості;

- забезпеченості ефективності обліку.[3]

Порядок ведення бухгалтерського обліку окремих господарських операцій у КЗ „ДЮСШ” наступний.

1. До основних фондів відносяться матеріальні активи підприємства, що використовуються для ведення господарської діяльності, термін корисного використання яких перевищує один рік і вартість яких - понад 1000 грн. Активи вартістю менше 1000 грн. і з терміном корисного використання більше одного року обліковуються як малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА).

2.Одиницею бухгалтерського обліку основних засобів уважати об’єкт основних засобів.

3. Первісна вартість об’єкта основних засобів у випадку, якщо при його придбанні був здійснений розрахунок у грошовій формі, формується з урахуванням норм п. 8 - 9 П(С)БО 7.

Первісна вартість об’єкта основних засобів, при придбанні яких були здійснені розрахунки в не-грошовій формі (у т.ч. отриманих як внесок до статутного капіталу й у вигляді подарунка), визначається з урахуванням п. 10-13 П(С)БО 7.

4. Амортизація основних засобів (за винятком МНМА) здійснюється із застосуванням податкового методу нарахування амортизації.

5. Амортизація МНМА нараховується в розмірі 100 % вартості такого об’єкта в першому місяці його відпуску зі складу в експлуатацію.

6.Матеріальні активи з терміном корисного використання менше одного року, незалежно від їх первісної вартості, обліковуються як малоцінні швидкозношувані предмети (МШП).

7. Одиницею бухгалтерського обліку запасів уважати їх найменування.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів може бути однорідна група запасів (п. 7 П(С)БО 9 „Запаси”).

8. Первісну вартість запасів у бухгалтерському обліку формувати з урахуванням п. 10 - 13 П(С)БО 9.

9. Транспортно-заготівельні витрати, пов’язані з придбанням запасів, відносять на вартість тих запасів, у зв’язку з придбанням яких ці витрати понесені.

Відповідно до п. 9 П(С)БО 9 сума транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) може обліковуватися на окремому субрахунку з подальшим розподілом.

10. При списанні запасів та їх реалізації оцінку здійснювати за методом собівартості перших за часом надходження (ФІФО).

11. Дебіторську заборгованість визнавати активом у випадку, якщо існує упевненість в отриманні економічних вигод при її погашенні.

12. У балансі підприємства дебіторську заборгованість за товари, продукцію, роботи, послуги та іншу поточну дебіторську заборгованість відображати за чистою реалізаційною вартістю, яка визначається як різниця між сумою дебіторської заборгованості та сумою резерву сумнівних боргів.

Величину резерву сумнівних боргів визначати на підставі класифікації дебіторської заборгованості за термінами її непогашення.

13. З метою рівномірного розподілу затрат протягом звітного року створити на підприємстві резерв для забезпечення оплати відпусток. Суму забезпечення нараховувати щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. Отриману суму збільшувати на відсоток відрахувань до фондів обов’язкового страхування.

14. Доходи в бухгалтерському обліку відображати з урахуванням норм, установлених П(С)БО 15 „Доходи”.

Дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнавати в момент відвантаження її покупцям з дотриманням вимог п. 8 П(С)БО 15.

15. Витрати в бухгалтерському обліку відображати з урахуванням норм, установлених П(С)БО 16 „Витрати”.

Застосовувати комбінований попроцесний метод обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості налагоджувально-монтажних робіт, встановити ліміт матеріальних витрат.

З метою обліку витрат на виробництво, встановити такий перелік постійних та змінних загальновиробничих витрат:

Постійні - основна і додаткова заробітна плата та відрахування на соціальні заходи; витрати на опалення, освітлення, водопостачання; інші послуги сторонніх організацій на утримання виробничих приміщень; операційна оренда приміщень; амортизація основних засобів; витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання; витрати на перевезення виробничого персоналу.

Змінні: втрати, пов’язані з енергозабезпеченням виробничого процесу, електроенергія.

Загальновиробничі витрати повністю відносити в обліку до виробничої собівартості.

Бухгалтерський облік в управлінні вести силами бухгалтерії, керованої головним бухгалтером, який безпосередньо підпорядковується начальнику управління (директору).

Бухгалтерський облік ведеться на основі „Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, забов’язань та господарських операцій”, Інструкції №291 з використання Плану рахунків, використовуючи журнально-ордерну форму обліку з елементами комп’ютерної обробки документів.

Наказом затверджений робочий план рахунків бухгалтерського обліку. Для забезпечення необхідної деталізації облікової інформації головний бухгалтер вправі вводити додаткові субрахунки.

На підприємстві затверджений перелік осіб, які мають право підпису первинних документів та підзвітних осіб, які відповідають за матеріальні цінності, їх склад доведений до всіх структурних підрозділів. Вказані особи несуть відповідальність за достовірність виписаних документів, своєчасність їх та передачі у бухгалтерію згідно графіку документообігу. [4]
1.2 Аналіз фінансового стану підприємства

Платоспроможність підприємства - здатність підприємства впевнено сплачувати всі свої боргові зобов’язання згідно з встановленими строками або відповідно до договірних умов. Крім аналізу платоспроможності підприємства слід також звернути увагу на його ліквідність.

Ліквідність —це спроможність підприємства перетворювати свої активи в гроші для покриття всіх необхідних платежів по мірі настання їхнього терміну.

З метою оцінки ліквідності балансу активи та пасиви підприємства необхідно згрупувати в залежності від рівня ліквідності (табл. 1.1.)

Таблиця 1.1 - Групування активів підприємства

Групи

Умовне

позначення

Сума рядків

балансу

Характеристика

Високоліквідні

А1

Р220-Р240

Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції

Швидколіквідні

А2

Р150-Р210

Дебіторська заборгованість, яка буде погашена за умовами договорів

Повільноліквідні

А3

Р100-Р140,

Р250

Запаси (сировина й матеріали, незавершене виробництво тощо) та інші оборотні активи (зокрема, дебіторська заборгованість, строк

сплати якої минув)

Важколіквідні

А4

РО80

Активи, що передбачено використовувати більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує рік)

Джерело: розраховано за даними [1]

Групування пасивів подане у табл.1.2.

Таблиця 1.2 - Групування пасивів підприємства

Групи

Умовне

позначення

Сума рядків

балансу

Характеристика

Найбільш

термінові

П1

Р530-Р610

Поточні зобов’язання за розрахунками

Короткострокові

П2

Р500-Р520

Короткострокові кредити

та позикові кошти

Довгострокові

П3

Р480

Довгострокові зобов’язання

Постійні

П4

Р380,Р430

Зобов’язання перед власниками

з формування власного кашталу


  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас