1   2   3   4
Ім'я файлу: Питання_модуль_Меліорація_1_2020.doc
Розширення: doc
Розмір: 224кб.
Дата: 28.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
ПРАКТИКА ЗВІТ.doc
Індивідуальна робота з Логіки.docx
основн_ напрямки оздоровчої ф_зичної культури.docx
Психічні порушення при єпілепсії.docx
Африканський союз.docx
Завдання для самроботи.docx
Контрольна робота.docx

?1

Встановити доцільний вид поверхневого способу поливу картоплі:

- по смугах

- по борознах

- вибірковим затопленням

- затопленням

?2

Встановити доцільний вид поверхневого способу поливу озимої пшениці:

- суцільним затопленням

- по смугах з головним напуском води

- вибірковим затопленням

- по смугах

?3

Вказати показники, за якими можна встановити довжину поливної борозни:

- вологість ґрунту

- ухил поверхні землі

- вид сільськогосподарської культури

- ступінь водопроникності ґрунту

- генетичний тип ґрунту

?4

Вантузи на зрошувальній мережі встановлюють для:

- випуску води

- випуску повітря

- попередження гідравлічного удару

- нормалізації тиску води

?5

Тимчасові зрошувачі для поливу дощувальною машиною ДДА- 100М нарізають через:

- 110 м

- 90 м

- 120 м

- 100 м

?6

Ширина поля при поливі дощувальною машиною ДДН- 100 кратна:

- 100 м

- 110 м

- 120 м

- 130 м

?7

Довжина тимчасових зрошувачів не повинна бути більше:

- 900 м

- 1000 м

- 1100 м

- 1200 м

?8

Поливні борозни по довжині:

- дуже короткі

- короткі

- середні

- довгі

?9

Річки України поділяються на

- великі

- широкі

- середні

- вузькі

- малі

- короткі

- довгі

?10

До яких річок належать Дніпро, Дністер, Південний Буг, Прип'ять, Десна і Сіверський Донець

- великих

- середніх

- малих

- широких

?11

Поливні борозни за глибиною:

- дуже мілкі

- мілкі

- середні

- нормальні

?12

Відстань між борознами приймають в залежності від:

- вирощуваної сільськогосподарської культури

- гранулометричного складу ґрунтів

- ухилу поля

- водопроникності ґрунтів

?13

Вказати види поливу по смугах:

- вибірковим затопленням

- з головним напуском води

- з боковим напуском води

- затопленням

?14

За шириною поливні смуги бувають:

- вузькі

- середні

- нормальні

- широкі

?15

Поливні смуги влаштовують:

- перед першим поливом сільськогосподарських культур

- в період посіву сільськогосподарських культур

- в період будівництва зрошувальної мережі

- не має значення

?16

Вказати елементи мілкодисперсного зволоження:

- перфоровані зволожувачі

- установки, що утворюють туман ТОУ- 6, ТОУ- 7

- поливні трубки з емітерами

- штанги з форсунками на мачтах, що розташовані на напірному трубопроводі

?17

Системи МДЗ ТОУ- 6, ТОУ- 7 працюють:

- на позиції

- в русі

- комбіновано

- в залежності від топографічних умов

?18

Зрошувальні системи по влаштуванню провідної мережі класифікують:

- напіввідкриті

- відкриті

- напівзакриті

- закриті

?19

… води в природі представляє собою безперервний процес, постійно діючий механізм, джерелом енергії для якого є сонячна енергія (вписати з великої букви)

- Колообіг

?20

За способом забору води зрошувальні системи класифікують:

- з механічним забором води

- самотечно - напірні

- самотечні

- механічно - самотечні

?21

Зрошувальні системи з дощувальними пристроями класифікують:

- стаціонарні

- напівстаціонарні

- переносні

- напівпересувні

?22

Безперервний замкнутий процес циркуляції води по земній кулі, проходить під впливом сонячної радіації і дією сил земного тяжіння, називається

- колообігом води в природі

- біогеохімічним циклом

- обміном речовин

- синтезом

?23

Види колообігу води:

- великий

- малий

- широкий

- вузький

- центральний

?24

Колообіг, в процесі якого вода, що випарувалась з поверхні океану, повертається знову в океан у вигляді атмосферних опадів називається

- великий кололбіг

- малий колообіг

?25

Процес переміщення повітряними течіями частини водяного пару з океану на сушу і випадання їх на поверхню суші у вигляді атмосферних опадів, які потім знову частково поступають в моря і океани шляхом поверхневого і підземного стоку називається

- великий кололбіг

- малий колообіг

?26

Ео - Ес = Оо - Ос

- рівняння водного балансу

- рівняння поливної норми

- рівняння зрошувальної норми

?27

Рух води по поверхні землі, а також у товщі ґрунтів і гірських порід у процесі її кругообігу називається

- стік води

- водний баланс

- вологообмін

?28

Територія, з якої поверхневі води стікають у водоток або водойму називається … (вписати назву)

- водозбір

?29

Природні води діляться на:

- поверхневі

- підземні

- верховодні

- артезіанські

?30

Витрата води нетто:

- витрата, що подається в зрошувальну мережу

- витрата, що втрачається з відкритої зрошувальної мережі

- витрата, що подається на поле

- витрата, що втрачається з закритої зрошувальної мережі

?31

Витрата води брутто:

- витрата, що втрачається з відкритої зрошувальної мережі

- витрата, що подається в зрошувальну мережу

- витрата, що втрачається з закритої зрошувальної мережі

- витрата, що подається на поле

?32

Насадки, що застосовують на дощувальних машинах:

- стволи

- дефлекторні

- центробіжні

- сопла, стволи

- агрегати

?33

Дощувальні машини, що можуть поливати високостебельні сільськогосподарські культури:

- ДКШ- 64

- Дніпро

- ДДА- 100М

- Фрегат

?34

Дощувальна машина, що не спроможна поливати високостебельні сільськогосподарські культури:

- ДДН- 100

- Дніпро

- ДКШ- 64

- Фрегат

?35

Вказати формули розрахунку сумарного водоспоживання сільськогосподарських культур:

- m = 100hdv(yHB- ymin)

- E = К*У

- t =m*w/3,6Q

- E = K*d

?36

Закриту зрошувальну мережу проектують для дощувальних машин:

- ДДА- 100М

- ДДН- 100

- ДКШ- 64

- Дніпро

- Кубань

?37

Відкриту або комбіновану зрошувальну мережу проектують для дощувальних машин:

- Фрегат

- ДДА- 100М

- ДДН- 100

- ДКШ- 64

?38

Вказати дощувальні машини, що обладнані дефлекторними насадками:

- ДДН- 100

- Фрегат

- Кубань

- Дніпро

- ДДА- 100МА

?39

Вказати дощувальні машини, що обладнані середньоструйними насадками:

- Кубань

- Дніпро

- ДДА- 100М

- ДДН- 100

- Фрегат

?40

Вказати дощувальну машину, що обладнана центробіжною насадкою:

- ДДА- 100М

- ДДН- 100

- Фрегат

- Кубань

- Дніпро

?41

Швидкість течії води в каналі повинна бути:

- менше тієї, що замулює, але більше тієї, що розмиває

- менше тієї, що розмиває, але більше тієї, що замулює

- менше тієї, що розмиває та менше тієї, що замулює

- не має значення

?42

Механічний водозабір застосовують, якщо:

- відмітки води в джерелі зрошення вищі відміток зрошувальної ділянки, подача води в відкриту мережу

- відмітки води в джерелі зрошення нижчі відміток зрошувальної ділянки, подача води в відкритий канал

- відмітки води в джерелі зрошення вищі відміток зрошуваної ділянки, подача води в напірну мережу

- відмітки води в джерелі зрошення нижчі відміток зрошувальної ділянки, подача води в відкриту мережу

?43

Самотечно-напірна подача води можлива для зрошувальної мережі:

- відкритої

- закритої

- комбінованої

- відкритої та комбінованої

?44

Методи встановлення строків поливів сільськогосподарських культур:

- по кількості поливів

- по вологості ґрунту

- по дефіциту запасів вологи в ґрунті (дефіциту водного балансу)

- по поливній нормі

?45

Поливна норма, в першу чергу, залежить від:

- гранулометричного складу ґрунту

- передполивної вологості ґрунту

- глибини активного шару ґрунту

- вмісту поживних речовин в ґрунті

?46

Найбільший об’єм води відповідає:

- промивочному поливу

- вологозарядному поливу

- вегетаційному поливу

- провокаційному поливу

?47

Режим зрошення, в першу чергу, розраховується:

- для проведення поливів сільськогосподарських культур

- для проектування зрошувальної системи

- визначення сільськогосподарських культур, що зрошуються

- визначення передполивної вологості ґрунту

?48

Водонепроникна порода, що підстилає водоносний горизонт, називається

- водоупором

- водоупорним ложем

- водоносним пластом

- дзеркало грунтових вод

?49

Формула визначення поливної витрати:

- Q =qw

- W =100hdvy

- q =ym/86,4t

- W =3,6tQK/my

?50

Найбільш розповсюджений спосіб вирощування рису:

- без зрошення

- з періодичними поливами

- постійне затоплення

- укорочене затоплення

- переривисте затоплення

?51

Пласт породи, що вміщує ґрунтову воду, називається

- водоупором

- водоупорним ложем

- водоносним пластом

- водоносним горизонтом

?52

Поверхня ґрунтових вод називається

- водоупором

- водоупорним ложем

- водоносним пластом

- водоносним горизонтом

- дзеркалом ґрунтових вод

?53

Підґрунтове зрошення:

- зволоження активного шару ґрунту за допомогою зрошувачів

- зволоження активного шару ґрунту шляхом підйому рівня ґрунтових вод

- зволоження активного шару ґрунту за допомогою поливних трубок

- зволоження активного шару ґрунту за допомогою насадок

?54

Міжпластові води захищені зверху від забруднення, тому вони придатні для водопостачання

- ні

- так

?55

Підгрунтові води, які виклинюються на поверхню називаються

- артезіанські води

- міжпластові безнапірні

- джерельні води

- верховодка

?56

Здатність грунту вбирати і утримувати воду називається … (вписати назву у називному відмінку)

- вологоємність

?57

Дощувальна машина, яка складається з двох крил:

- Дніпро

- Фрегат

- ДКШ- 64

- ДДН- 100

- ДДА- 100М

?58

Дощувальна машина, що пересувається з позиції на позицію за допомогою двигуна внутрішнього згорання:

- Фрегат

- Дніпро

- ДКШ- 64

- Кубань

?59

Дощувальна машина з електроприводом в’язків:

- Дніпро

- Фрегат

- ДДА- 100МА

- ДДН- 100

- Коломна

?60

Дощувальна машина з гідравлічним приводом візків:

- Кубань

- Фрегат

- Дніпро

- ДКШ- 64

- ДДН- 100

?61

Розрахунок техніки поливу для Фрегату полягає в визначенні:

- часу поливу на позиції

- кількості проходів

- часу, за який дощувальна машина зробить оберт навколо гідранта

- немає вірних відповідей

?62

Кількість проходів ДДА- 100М, ДДА- 100МА повинна бути:

- цілим парним числом

- цілим непарним числом

- не має значення

- не цілим парним числом

?63

Мілкодісперсне зволоження (МДЗ) проводиться:

- у нічний час

- вранці

- вдень

- цілодобово

?64

Найбільша кількість води, яку може вмістити грунт при заповненні всіх пор водою називається

- повна вологоємність

- найменша вологоємність

- водопроникність

- вологоємність

?65

Кількість води, яку грунт утримує в підвішеному стані називається

- повна вологоємність

- найменша вологоємність

- водопроникність

- вологоємність

?66

Властивість ґрунту спричиняти капілярне піднімання води називається

- повна вологоємність

- найменша вологоємність

- водопіднімальна здатність

- вологоємність

?67

Здатність ґрунту пропускати через себе воду називається … (вписати назву у називному відмінку)

- водопроникність

?68

Слово «меліорація» походить від латинського слова melioration, що у перекладі на українську мову означає … (вписати)

- поліпшення

?69

Система організаційно-господарських і технічних заходів, спрямованих на докорінне поліпшення земель з метою створення найсприятливіших умов для розвитку сільського господарства або загального оздоровлення місцевості називається … (вписати у орудному відмінку)

- меліорацією

?70

Регулювання водного режиму ґрунтів шляхом зрошення або осушення, будівництво споруд для боротьби з водною ерозією ґрунтів називається

- гідротехнічною меліорацією

- агротехнічною меліорацією

- лісотехнічною меліорацією

- культуртехнічною меліорацією

- хімічною меліорацією

?71

Ці меліорації необхідні для зміни фізичних і хімічних властивостей ґрунту, вони приводять до зміни кількості різних поживних елементів у ґрунті і забезпечують підвищення його родючості

- гідротехнічні меліорації

- агротехнічні меліорації

- лісотехнічні меліорації

- культуртехнічні меліорації

- хімічні меліорації

?72

Прийоми обробітку ґрунту, спрямовані на зміну фізичних властивостей ґрунту та покращення мікрорельєфу (щілювання, глибока оранка, плоскорізний обробіток, снігозатримання, залуження крутих схилів та інше) – це

- гідротехнічні меліорації

- агротехнічні меліорації

- лісотехнічні меліорації

- культуртехнічні меліорації

- хімічні меліорації

?73

Ці меліорації передбачають поліпшення земель шляхом вирощування деревної або трав’янистої рослинності у поєднанні з деревною

- гідротехнічні меліорації

- агротехнічні меліорації

- лісотехнічні меліорації

- культуртехнічні меліорації

- хімічні меліорації

?74

Обліснення місцевості, закріплення рухомих пісків, створення полезахисних лісових смуг прияружних та інших насаджень для боротьби з водною та вітровою ерозією ґрунту відноситься до

- гідротехнічних меліорацій

- агротехнічних меліорацій

- лісотехнічних меліорацій

- культуртехнічних меліорацій

- хімічних меліорацій

?75

Найбільш доцільний спосіб для проведення освіжувальних поливів:

- поверхневий

- внутрішньогрунтовий

- дощування

- дрібнодисперсний

?76

При передпосівному поливі зволожується:

- активний шар грунту

- 0,25 – 0,30 м

- 0,90 – 1,00 м

- 1,00 – 1,20 м

?77

При яких меліораціях для поліпшення земель, особливо засолених, у ґрунт вносять гіпс, вапно, сірчану кислоту, дефекаційну грязь, фосфоритне борошно та ін.?

- гідротехнічних меліорацій

- агротехнічних меліорацій

- лісотехнічних меліорацій

- культуртехнічних меліорацій

- хімічних меліорацій

?78

Поливну витрату, знаючи гідромодуль, можливо визначити за формулою:

- q = ym/86,4t

- Q =qw

- Q =mw/86,4t

- Q =wv

?79

Мертвий запас вологи визначається:

- по найменшій вологоємності

- по вологості в’янення

- по вологості розриву капілярів

- по максимальній гігроскопічності

?80

Поливна норма для томатів (м3/га):

- 300 – 400

- 400 – 500

- 500 – 600

- 600 – 700

?81

Використання різних пестицидів для боротьби із заростанням меліоративних каналів, полімерів для зменшення фільтраційних втрат води з водоймищ і каналів належать до

- гідротехнічних меліорацій

- агротехнічних меліорацій

- лісотехнічних меліорацій

- культуртехнічних меліорацій

- хімічних меліорацій

?82

Внесення добрив, гіпсу, вапна та інших речовин для змінювання фізичних і хімічних властивостей ґрунту – це

- гідротехнічні меліорації

- агротехнічні меліорації

- лісотехнічні меліорації

- культуртехнічні меліорації

- хімічні меліорації

?83

Вирощування деяких рослин з метою покращення водного, повітряного і сольового режиму ґрунту та накопичення в ньому поживних речовин – це

- фітомеліорації

- агротехнічні меліорації

- лісотехнічні меліорації

- культуртехнічні меліорації

- хімічні меліорації

?84

Ці меліорації дають змогу поліпшити стан поверхні ґрунту шляхом видалення каміння, пеньків, кущів, планування поверхні.

- фітомеліорації

- агротехнічні меліорації

- лісотехнічні меліорації

- культуртехнічні меліорації

- хімічні меліорації

?85

Штучне зволоження ґрунту для одержання високих і стійких врожаїв сільськогосподарських культур називається … (вписати в орудному відмінку)

- зрошенням

?86

У виробничих умовах зрошення здійснюють за допомогою комплексу гідротехнічних та інженерно-технічних споруд, що називається … системою (вписати в орудному відмінку)

- зрошувальною

?93

За дією на ґрунти, рослини і приземний шар повітря, зрошення поділяється на:

- зволожувальне

- удобрювальне

- спеціальне

- одноразове

- багаторазове

- регулярне

?94

У разі якого зрошення ґрунти зволожуються один раз на рік затопленням земель водами весняного стоку або паводковими водами

- що діє одноразово

- що діє регулярно

?95

Принцип штучного поповнення запасів вологи у ґрунті - це

- спосіб зрошення

- метод зрошення

- принцип зрошення

- засіб зрошення

?96

… зрошенняздійснюють затопленням водою земель, які очищуються, щоб видалити з ґрунтів надлишок солей і знищити шкідників сільськогосподарських рослин (вписати назву спеціального зрошення).

- Грунтоочисне

?97

У меліоративній практиці розрізняють основні способи зрошення:

- поверхневий

- дощування

- дрібнодисперсне зволоження

- внутрішньогрунтове

- підземне

- всі відповіді вірні

?104

… – це спосіб поливу, за якого вода під напором розбризкується спеціальними машинами, установками або агрегатами над зрошуваною поверхнею у вигляді дощу (вписати назву)

- Дощування

?105

Дощувальна машина, що обладнана чотирма швидкостями обертання:

- Дніпро

- Волжанка

- Фрегат

- Кубань

?106

Дрібнодисперсне зволожування – це спосіб зрошування, суть якого полягає у розпилюванні поливної води у вигляді дуже дрібних краплинок (аерозолів), які покривають рослини, створюючи навколо них оптимальний мікроклімат і відвертаючи вплив атмосферної засухи, його ще називають ... (вписати назву)

- аерозольне

?107

Підземне зрошування – зволоження активного шару ґрунту штучним підніманням і підтримання рівня прісних ґрунтових вод, його ще називають ... (вписати назву)

- субіригація

?108

Поле квадратної форми повинно бути запроектовано для дощувальної машини:

- ДДА- 100М

- ДКШ- 64

- Фрегат

- Дніпро

- Кубань

?109

… – це штучне зволоження ґрунту для отримання високих стабільних урожаїв с.-г. культур (вписати назву)

- Зрошення

?114

… – це комплекс гідротехнічних споруд і заходів, призначених для забезпечення водою безводних і маловодних районів (вписати назву)

- Обводнення

?115

… … – це земельна територія разом з мережею гідротехнічних та експлуатаційних споруд, що забезпечують забір води з джерела, транспортування і розподіл її для зрошення (вписати назву)

- Зрошувальна система

?116

Зрошувальні системи за конструкцією поділяються на основні типи:

- відкриті

- закриті

- комбіновані

- поверхневі

- дощувальні

- аерозольні

?117

Кількість води, яку необхідно подати на 1 га за вегетаційний період для відновлення дефіциту вологи у розрахунковому шарі ґрунту i забезпечення проектного врожаю культури в умовах розрахункового року називається

- зрошувальна норма

- поливна норма

- вегетаційна норма

- розрахункова норма

?118

Об'єм води, який подається на 1 га поля за один полив для підтримання оптимального водно-повітряного режиму в розрахунковому шарі ґрунту

- зрошувальна норма

- поливна норма

- оптимальна норма

- розрахункова норма

?119

Чим краще розвинена коренева система рослини, тим більшу чи меншу поливну норму необхідно подати

- більшу

- меншу

?120

У важких за механічним складом ґрунтах поливна норма більша чи менша, ніж у більш легких

- більша

- менша

?121

Солончаки – це:

- ґрунти, що містять велику (більше 3,0- 5,0%) кількість солей у верхньому 0- 30 см шарі

- ґрунти, що містять вбирний натрій більше 15- 20% від суми вбирних основ

- ґрунти, що містять більше (0,6- 2,0%) кількість солей у верхньому 0- 30 см шарі

- ґрунти, що містять більше 20% вбирного натрію від суми вбирних основ

?122

Солонці – це:

- ґрунти, що містять велику (більше 3,0- 5,0%) кількість солей у верхньому 0- 30 см шарі

- ґрунти, що містять вбирний натрій більше 15- 20% від суми вбирних основ

- ґрунти, що містять більше (0,6- 2,0%) кількість солей у верхньому 0- 30 см шарі

- ґрунти, що містять більше 20% вбирного натрію від суми вбирних основ

?123

Сильносолонцюваті ґрунти – це:

- ґрунти, що містять велику (більше 3,0- 5,0%) кількість солей у верхньому 0- 30 см шарі

- ґрунти, що містять вбирний натрій більше 15- 20% від суми вбирних основ

- ґрунти, що містять більше (0,6- 2,0%) кількість солей у верхньому 0- 30 см шарі

- ґрунти, що містять більше 20% вбирного натрію від суми вбирних основ

?124

Несолонцюваті ґрунти – це:

- кількість вбирного натрію 5- 10% від суми вбирних основ

- кількість вбирного натрію менше 5% від суми вбирних основ

- кількість вбирного натрію 10- 15% від суми вбирних основ

- кількість вбирного натрію 15- 20% від суми вбирних основ

?125

Слабосолонцюваті ґрунти – це:

- кількість вбирного натрію 5- 10% від суми вбирних основ

- кількість вбирного натрію менше 5% від суми вбирних основ

- кількість вбирного натрію 10- 15% від суми вбирних основ

- кількість вбирного натрію 15- 20% від суми вбирних основ

?126

Середньосолонцюваті ґрунти – це:

- кількість вбирного натрію 5- 10% від суми вбирних основ

- кількість вбирного натрію менше 5% від суми вбирних основ

- кількість вбирного натрію 10- 15% від суми вбирних основ

- кількість вбирного натрію 15- 20% від суми вбирних основ

?127

Вторинне засолення ґрунтів відбувається за рахунок:

- підняття рівня мінералізованих ґрунтових вод

- засоленої материнської породи

- поливу мінералізованою водою

- внесення мінеральних добрив

?128

Будівельні методи боротьби із засоленням та солонцюватістю ґрунтів:

- внесення мінеральних та органічних добрив

- меліоративні сівозміни

- усунення фільтрації води з каналів та водосховищ

- гіпсування, вапнування, кислування

- лісосмуги вздовж постійних каналів

?129

Біологічні методи боротьби з засоленням та солонцюватістю ґрунтів:

- внесення мінеральних та органічних добрив

- меліоративні сівозміни

- усунення фільтрації води з каналів та водосховищ

- гіпсування, вапнування, кислування

- лісосмуги вздовж постійних каналів

?130

Хімічні методи боротьби з солонцюватістю ґрунтів:

- внесення мінеральних та органічних добрив

- меліоративні сівозміни

- усунення фільтрації води з каналів та водосховищ

- гіпсування, вапнування, кислування

- лісосмуги вздовж постійних каналів

?131

Експлуатаційні заходи по боротьбі із засоленням і солонцюватістю ґрунтів:

- промивка

- меліоративні сівозміни

- водозберігаючі технології поливу

- збільшення ККД зрошувальних систем

- гіпсування

?132

Засоби видалення солей з поля:

- заорювання

- промивка

- механічні видалення з поверхні поля

- гіпсування

- вапнування

?133

Це формула визначення
  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас