1   2   3   4   5
Ім'я файлу: ДИПЛОМ.docx
Розширення: docx
Розмір: 170кб.
Дата: 17.06.2021


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Навчально-науковий інститут «Бізнесу та інформаційних технологій»

Кафедра менеджменту і маркетингу

Чумак Дар’я Сергіївна
ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

«Управління проектом підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності будівельного підприємства» »
Спеціальність – 073 «Менеджмент»

Освітній рівень – «Бакалавр»
Керівник ____________ кандидат економічних наук,

доцент ______________

Допускається до захисту ЕК ________ 20___ р.
Завідувач кафедри: ____________ доктор економічних наук,

професор ______________

Одеса – 2021

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ………………10

1.1 Економічна ефективність: суть, значення, завдання……………………….10

1.2 Методичні підходи до оцінювання ефективності роботи суб’єкта господарювання ………………………………………………………………...….19

1.3 Вплив інноваційного розвитку на ефективність роботи підприємства…….34

Висновки до 1 розділу……………………………………………………………...41

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ РОБОБОТИ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ«МОНОЛІТБУД»

2.1 Оцінка ефективності ринку будівництва

2.2 Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства

2.3 Підвищення ефективності діяльності будівельного підприємства

Висновок………………………………………………………………………

Список використаних джерел……………………………………………….

ВСТУП

Актуальність теми.

Максимальне використання ресурсів для найбільшого задоволення потреб суспільства, надання ефективності визначальної ролі в виробництві виступають індикатором результативного управління і регулювання економічних процесів. Сучасні перетворення є базою для активізації діяльності людей, але з іншого боку вони самі по собі не забезпечують більшу зайнятість та високий дохід. Сьогодні якість, продуктивність і гнучкість ресурсів визначають життєздатність, конкурентоспроможність підприємств. Управління виробництвом завжди мало велике значення для розвитку суспільства, але зараз його роль особливо зросла в умовах, які характерні як для України, так і для всього світового господарства. В даний час вітчизняні підприємства не мають чітко сформованої системи управління, яка б відповідала їх специфіці. Крім того, загострення сучасних проблем вимагає своєчасного вжиття таких заходів, як:контроль за процесом прибутковості; забезпечення розвитку підприємства;прогнозування прибутковості;результативність діяльності підприємства та ін.

Кожне підприємство щоб вижити на ринку глобальної економіки та жорсткої конкуренції повинно постійно вдосконалюватись. На сьогоднішній день питання ефективності функціонування підприємства та застосування нових концепцій управління, які відповідають сучасним вимогам, займають важливу роль,є актуальними і перспективними.У роботах вітчизняних і зарубіжних авторів досліджено теоретичні й практичні проблеми «економічного ефекту», «економічної ефективності», проте недостатньо висвітленими залишаються питання оцінки економічної ефективності на будівельних підприємствах. Також поза увагою залишаються питання, що пов’язані з шляхами формування основних напрямів підвищення ефективної роботи разом з покращенням конкурентних позицій будівельних підприємств на світовому ринку в сучасних умовах господарювання. Тому подальші дослідження повинні узгодити інтереси підприємств, визначити рівень якості, вибрати найвагоміші складові даної проблеми та покращити методичні засади дослідження та оцінки впливу результатів вдосконалення системи управління на ефективність діяльності підприємства. Важливо комплексно підійти до всього процесу дослідження показників ефективності роботи підприємства з урахуванням сучасних змін. Раціональне і грамотне їх рішення, ймовірно, допоможе оптимізувати діяльність підприємств в сучасних умовах господарювання, змінити систему оцінки ефективної діяльності підприємства та управлінське мислення керівників і фахівців усіх рівнів. Все це і зумовило вибір теми дипломної роботи. Основною метою дипломної роботи є розробка та обґрунтування теоретико-методичних і практичних засад і пропозицій з удосконалення системи підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства, що сприятиме підвищенню ефективності, вартості та розвитку зазначеного підприємства, забезпеченню прибутковості і рентабельності виробництва. Для досягнення визначеної мети в дипломній роботі визначити основи формування показників ефективності роботи суб’єкта господарювання; провести аналіз управління ефективністю господарської діяльності підприємства; розробити шляхи підвищення ефективності роботи підприємства.

Об’єктом для досліджень було взято ТОВ «Монолітбуд», яке знаходиться в м. Одеса.

Предмет дослідження є теоретичні та методичні підходи до дослідження основних показників ефективності в умовах підприємства. У процесі дослідження було використано загальнонаукові методи пізнання: поєднання абстрактного і конкретного, аналіз і синтез, групування і порівняння. Теоретичне узагальнення, порівняння, використовувалися для розкриття сутності понять «ефект», «ефективність» та «ефективна діяльність підприємства», а також при дослідженні матеріалів з питань методики дослідження системи оцінки показників ефективності роботи будівельного підприємства. Для обробки даних, наведених у дипломній роботі, було використано такі методичні прийоми: спостереження, техніко-економічні розрахунки, аналітичні групування, структурний аналіз.

Для оцінки показників ефективності господарювання були використані методи економічних розрахунків Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, статистичні дані, наукові напрацювання вітчизняних та зарубіжних вчених з зазначеної проблеми; довідково-інформаційні видання; матеріали наукових конференцій; фактичні показники діяльності підприємств.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 1.1 Економічна ефективність: суть, значення, завдання

В сучасних умовах господарювання, особливо за умов фінансової кризи та економічної нестабільності перед підприємствами стоїть складна проблема забезпечення сталого та ефективного господарювання. Особливістю функціонування сучасних вітчизняних підприємств стає їхня залежність від інших суб’єктів господарювання, наслідком чого є жорстка конкурентна боротьба. Це негативно впливає на рівень конкурентоспроможності та на стійкість функціонування підприємств.

Ефективно працююче господарство створює стратегічні можливості, так як вивільняються ресурси для нового використання або для здійснення нових виробничих можливостей. Мінлива ринкове середовище і конкуренція вимагають від підприємств України пошуку і впровадження методів, які б підвищили ефективність їх функціонування в нових умовах. Особливо це актуально для будівельних. В умовах ринку їх подальше ефективне функціонування можливе тільки на основі стратегії розвитку, яка враховує особливості ринкового середовища і можливості підприємства.

Сучасний стан розвитку господарства в Україні характеризується існуванням різних за організацією та складністю виробничих процесів. Узагальнення цих процесів може проходити шляхом формування інформації певної ємності на вході (конвертування ресурсів) та отримання відповідних результатів на виході. Подібний підхід може використовуватися, коли йде мова про загальні характеристики систем, процесів, тощо. Але контроль діяльності, що пов’язаний з детальним мониторінгом конкретних показників роботи підприємства, потребує системи, яка забезпечить найбільш сприятливе сполучення функціональних можливостей підприємства, дозволить відслідковувати виконання поставлених завдань в перспективі. Всі існуючи підходи призначені для прийняття управлінських рішень, але різноманіття ситуацій, які виникають в процесі виробничо-господарської діяльності, ускладнюють процес використання типових систем. В зв’язку з цим виробіток останніх базується на специфічному підході конкретного підприємства.

Сучасний стан економіки України вимагає від підприємств приділенню більшої уваги до категорії ефективності. Для успішної роботи будь якого підприємства його діяльність має бути ефективною. Сучасний процес реформування торкається широкого кола питань, де серед іншого бачимо удосконалення понятійного апарату. В літературі широко використовуються поняття «ефект», «ефективність» та «ефективна діяльність підприємства». Для характеристики результативності роботи підприємства потрібно розуміти різницю між цими поняттями.

Термін «ефект» (від лат. Effectus – дія, результат) в широкому розумінні означає результат будь-якого процесу. Тому і ефект і результат можна розглядати як синоніми. При цьому під умовним поняттям економічний результат мають на увазі загальний результат (зокрема, виручка, дохід), а під поняттям економічний ефект – чистий результат (зокрема, прибуток) [12, с. 100].

В табл. 1.1 наведені визначення поняття «ефект» різними авторами.

Таблиця 1.1 – Визначення поняття «ефект» різними авторами

Автор

Поняття

Сурмін Ю. П.

Ефект – результат, наслідок яких-небудь дій [44]

Петрова І. В.

Ефект – корисний результат виражений у вартісній оцінці [52]

Продовження таблиці 1.1

Сініцина Т. А.

Ефект – це результат, наслідок яких-небудь причин, дій, господарських заходів (уведення нової техніки та інвестиційних проектів, реалізація господарського рішення, здійснення природоохоронних заходів, проведення соціальних заходів) [42]

Лозовский Л. Ш.

Ефект – результат, наслідок якої-небудь дії, який вимірюється в матеріальному, грошовому або соціальному вираженні як різниця між результатами і витратами, пов’язаними з отриманням цього результату [35]

Таким чином, виходячи з понять наданих у табл. 1.1, можно трактувати ефект, як безпосередньо досягнутий або отриманий результат від здійснення певного виду діяльності, процесу, явища або будь-якої іншої взаємодії взагалі.

Щостосується категорії «ефективність», то вона, на відміну від «ефекту», є значно ширшим поняттям і враховує не лише отриманий результат, але й витрати, які були затрачені на його отримання. Разом з цим, під час визначення ефективності потрібно приймати до уваги умови, в яких був досягнутий даний результат і як це вплине в подальшому на діяльність підприємства.

Варто звернути особливу увагу на те, що саме по собі поняттяефективність має досить багато значень. Так, українському слову «ефективність» в англійській мові аналогом будуть одразу чотири поняття, котрі згідно зі словниками вважаються синонімічними:

− effectiveness – здатність досягати поставленої мети (незалежно від того, якою ціною це було зроблено);

− efficiency – оптимальне співвідношення витрачених ресурсівта отриманих результатів (незалежно від того чи була досягнута поставлена мета);

− effectuality – сполучення effectiveness та efficiency;

− performance – загальнийстанорганізації, включаючиякфінансові, такінефінансовіпараметри, щохарактеризуютьякдосягнутийрівеньрозвитку, такіперспективи.

Ці чотири терміни характеризують ефективність під різними кутами зору, як в вузькому трактуванні, так і в широкому сенсі. Проте,саме термін performance найбільш часто використовується закордонними авторами для позначення ефективності як економічної категорії [12, с. 178].

В табл. 1.2 наведені визначення поняття «ефективність» різними авторами.

Таблиця 1.2 – Визначення поняття «ефективність» різними авторами [39]

Автор

Поняття

Сурмін Ю. П.

Ефективність – показник успішності функціонування системи для досягнення встановлених цілей [40]

Продовження таблиці 1.2

Орлов П. А.

. Ефективність – співвідношення результату або ефекту будьякої діяльності і витрат, пов’язаних з її виконанням. Причому це може бути як співвідношення результату і витрат, так і співвідношення результатів діяльності [29]

Нусінов В. Я., Турило А. М., Темченко А. Г. Орлов П. А. Друкер П. Ф

Ефективність є результативність, тобто результат діяльності (ефект), який одержує суспільство, підприємство або окрема людина на одиницю використаних (чи застосованих) ресурсів [27, с. 91]

Друкер П. Ф.

Ефективність – це наслідок того, що «правильно створюються потрібні речі» [11]


Сініціна Т. А.

Ефективність – це співвідношення ефекту та витрат на його здійснення [42]

З вищенаведених визначень можна трактувати ефективність, як показник співвідношення ефекту та витрат на його виконання, що показує певний результат діяльності підприємства.

Визначення поняття «ефективності діяльності підприємства» різними авторами надано у табл. 1.3.

Таблиця 1.3 – Визначення поняття «ефективності діяльності підприємства» різними авторами [22, с. 99]

Автор

Поняття

Белий А. П., Лисенко Ю. Г., Мадих А. А., Макаров К. Г.

Ефективність функціонування підприємства – відношення обсягу виходів підприємства до обсягу входів, які виміряні в сумірних одиницях [21]

Гончаров В. І

Ефективність діяльності підприємства визначається ступенем раціонального використання ресурсів, навичок і застосовуваної технології, а також зусиль підприємства для виробництва продукції та послуг при задоволенні конкретного ринкового попиту [6]

Іващенко Н. П.

Ефективна діяльність припускає отримання максимального результату за рахунок наявних ресурсів або отримання певного результату з мінімальними витратами ресурсів [16]

Осипов В. І. Ефективність (результативність) діяльності підприємства –

Ефективність (результативність) діяльності підприємства – виражає величину ефекту на одиницю витрат; відповідно до показників ефекту розрізняється два види ефективності діяльності підприємства: продуктивність і прибутковість (рентабельність) [35]

З аналізу наведеної таблиці 1.3, можна охарактеризувати ефективність діяльності підприємства як категорію, яка виражає відповідність результатів і витрат підприємства цілям діяльності та інтересам власників.

Економічна ефективність виробництва – об'єктивна економічна категорія, що характеризує його результативність, тобто ступінь досягнення конкретних результатів від оптимального використання всіх ресурсів підприємства (матеріальних, трудових, фінансових). Категорія «ефективність виробництва» властива будь-який економічній системі. За всіх способів виробництва людей цікавить порівняння витрат і результатів своєї праці.

Розгляд теоретичних аспектів досліджуваних понять дає змогу стверджувати, що в сучасній економічній літературі немає єдиного визначення таких широко використовуваних понять як «ефект», «ефективність» та «ефективна діяльність підприємства». Але наявність багатьох точок зору дозволяє розглядати зазначені поняття з різних кутів та висвітлити найважливіші характеристики цих складних понять.

Відповідно, економічна ефективність підприємства визначається основними факторами:

1) запровадження максимально досяжних економічних цілей, орієнтованих на весь потенціал підприємства;

2) виявлення змін, необхідних для повного розкриття потенціалу підприємства;

3) проведення необхідних змін, досягнення поставлених стратегічних цілей.

Усі зазначені фактори є взаємопов’язаними, адже повинні ставитися саме досяжні цілі. Проте досяжність цілей визначається не власником, не керівником підприємства, а всім колективом.

Об’єктивна оцінка ефективності діяльності підприємства має винятково велике значення, оскільки характеризує успішність менеджменту підприємства, формує його імідж, сприяє доступу на ринки капіталу й обґрунтовує доцільність інвестицій. У цих умовах уміння менеджменту оцінити потенціал підприємства та визначити шляхи його реалізації з максимальною ефективністю є головним завданням.

Під час здійснення контролю ефективності діяльності підприємства необхідно постійно аналізувати показники фінансово-господарської діяльності, визначати місце підприємства на ринку та шукати можливості для його подальшого розвитку з урахуванням усіх факторів впливу.

Підвищення економічної ефективності будь-якого суб’єкта господарювання відіграє визначну роль у його діяльності, тому існує потреба постійного контролю та пошуку шляхів її зростання [51, с. 175].

Основними завданнями оцінювання ефективності функціонування роботи суб'єкта господарювання є:

– контроль за процесом прибутковості;

– забезпечення розвитку підприємства;

– прогнозування прибутковості;

– результативність діяльності підприємства.

На результативність поставлених завдань істотно впливає тип виробництва. Від типу виробництва залежить вибір методів впровадження технологічних, технічних та управлінських процесів, які безпосередньо впливають на кінцевий результат.

Контроль за процесом прибутковості забезпечує взаємозв’язок між формуванням інформаційної бази, фінансовим аналізом, фінансовим плануванням контролем діяльності підприємства.

Забезпечення розвитку підприємства набуває таких рис, як невідкладність, необхідність, надійність та ефективність, а формування системи стратегічного управління розвитком дозволяє вирішувати важливі для життєдіяльності підприємства завдання і стає запорукою узгодженості різних стратегічних управлінських заходів щодо забезпечення результативності функціонування суб’єкта господарювання.

Перспективне фінансове планування визначає найважливіші показники, пропорції та темпи розширеного відтворення, є основною формою реалізації головних цілей підприємства. Перспективне планування включає розробку фінансової стратегії підприємства та прогнозування його фінансової діяльності.

Основою фінансового прогнозування є узагальнення та аналіз наявної інформації з наступним моделюванням і врахуванням факторів можливих варіантів розвитку ситуації та фінансових показників. Методи та способи прогнозування мають бути достатньо динамічними для того, щоб своєчасно врахувати ці зміни.

Основною метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку. В теперішній кризовий стан, велике значення має його прогнозування, для корегування можливих втрат і збільшення вигоди [14].

Визначення рівня результативності діяльності підприємства виступає важливим завданням. Результати такого оцінювання дозволяють визначити перспективи його подальшого розвитку, виявити проблемні зони, а також проаналізувати ефективність обраної стратегії.

Процеси покращення не можуть забезпечуватися автоматично, вони завжди базуються на інтенсивній і якісній праці, прогресивних технологіях, результативній організації робіт тощо, тобто потребують системного підходу.

Важливе значення має виявлення і систематизація резервів і факторів, які діють з різною силою, різною спрямованістю в різні проміжки часу. Кардинальні зміни, суттєве вдосконалення певного комплексу факторів, які сприятимуть становленню та розвитку виробництва в конкретних організаціях, забезпечують вирішення складних проблем результативності та ефективності діяльності підприємств.

Сучасний розвиток українських підприємств характеризується зниженням системної стійкості. Ця тенденція зберігається незважаючи на позитивні зрушення, до яких прагне вітчизняні авіабудівельні підприємства. Як свідчить практика, основна увага приділяється вирішенню тактичних задач і зовсім незначна стратегічним проблемам. Проте саме при їх правильній постановці, обліку чинників, які безпосередньо чи опосередковано впливають на швидкість, темпи, результативність цих процесів, можливий вибір оптимального напрямку розвитку всього підприємства. У ході розвитку підприємство переходить до нових рівнів організації господарської діяльності, досягається стабільність як найбільш бажаний стан. Цільовою функцією цього процесу є підвищення стратегічного економічного потенціалу, який є основою стійкості - оптимального функціонування підприємства в умовах постійної зміни зовнішнього середовища.

Щоб стратегія розвитку підприємства знайшла підтримку у більшості працівників, процес її розробки повинен бути організований з максимальним залученням персоналу всіх підрозділів. Передує цьому процес побудови ефективної управлінської команди, яка займеться розробкою спеціальної програми цільових заходів щодо управління сталим розвитком.

У цілому, вітчизняні дослідження в галузі вимірювання результативності, є досить інтегрованими і грунтуються як на накопиченому прикладному досвіді, так і на дослідженнях зарубіжних теоретичних пошуків. Більшість теоретичних і науково-прикладних питань оцінки результативності в силу їх багатогранності і багаторівневості не враховують особливостей окремих галузей і особливостей продукції, що випускається [50, с. 225].

  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас