1   2   3   4   5
Ім'я файлу: ДИПЛОМ З ПРАВКАМИ - Ріпак озимий.docx
Розширення: docx
Розмір: 87кб.
Дата: 23.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
Курсова робота - замовлення 03.11.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
КАФЕДРА ЗАХИСТУ РОСЛИН ІМ. А.К. МІШНЬОВА

ДИПЛОМНА РОБОТА

ОС «МАГІСТР»
на тему: «ШКІДНИКИ РІПАКУ ОЗИМОГО В УМОВАХ СФГ «ЗАРЯ»
Виконав: студент 2м курсу, групи ЗР 2101-1

спеціальності 202 «Захист і карантин рослин»
(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

_____
(прізвище та ініціали)

Керівник(прізвище та ініціали)
Рецензент(прізвище та ініціали)


Суми – 2022

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет агротехнологій та природокористування

Кафедра захисту рослин ім. А.К. Мішньова

Освітній ступінь – «Магістр»

Спеціальність – 202 «Захист і карантин рослин»
ЗАТВЕРДЖУЮ”

Зав. кафедрою ___________________

____” _______________2022 р.

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студентові
_____________________________


  1. Тема роботи «ШКІДНИКИ РІПАКУ ОЗИМОГО В УМОВАХ СФГ «ЗАРЯ»


Затверджено наказом по університету від “__”________ 2022 р. № _______


  1. Термін здачі студентом закінченої роботи на кафедру________________

  2. Вихідні дані до роботи __________________________________________


________________________________________________________________

________________________________________________________________

  1. Перелік завдань, які будуть виконуватися в роботі___________________


________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Керівник дипломної роботи __________________________(підпис, ПІБ)
Завдання прийняв до виконання ______________________(підпис, ПІБ)
Дата отримання завдання “_____”__________________20____ р.

ВІДЗИВ

на дипломну роботу ____________________________________________________________________

(тема роботи)

_____________________________________________________________________________

студента ____ курсу

(прізвище, ім’я, по батькові дипломника)

спеціальності «Захист і карантин рослин» виконану для здобуття ОС «Магістр»

Об’єм дипломної роботи

Загальний зміст дипломної роботи ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відношення дипломника до роботи в період переддипломної практики та

дипломного проектування ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

  1. Про можливість впровадження роботи чи її окремих елементів у виробництво________________________________________________________

____________________________________________________________________

  1. Рівень спеціальної і практичної підготовки дипломника_____________________________________________________________________________________________________________________________

  2. Оцінювання роботи та можливість присвоєння кваліфікації_____________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник дипломної роботи

_________________________

(посада, наукове звання) (підпис) (прізвище, ініціали)

«_____» __________________ 202__р.


РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу __________________________________________________

(тема роботи)

____________________________________________________________________
підготовлену для здобуття ОС «Магістр» за спеціальністю «Захист і карантин рослин»

студента _______ курсу факультету агротехнологій та природокористування
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача)
1. Об’єм дипломної роботи____________________________________________

____________________________________________________________________

2.Загальний зміст дипломної роботи ____________________________________________________________________

  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас