1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Ім'я файлу: Методичка диплома.docx
Розширення: docx
Розмір: 96кб.
Дата: 10.06.2022
скачати

Київський національний торговельно-економічний університетЗатверджено

вченою радою КНТЕУ 30 серпня 2018 р. (протокол №1, п.5)

ПОЛОЖЕННЯ


ПРО ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ (ПРОЕКТ)

Київ 2018


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Положення про випускну кваліфікаційну роботу (проект) (далі – Положення) є складовою системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Київському національному торговельно-економічному університеті (далі КНТЕУ), регулює організацію підготовки і захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) та розроблено з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інструкцій МОН України, стандартів вищої освіти КНТЕУ з усіх спеціальностей / спеціалізацій освітньо-професійних програм підготовки бакалавра / магістра, Положення про організацію освітнього процесу студентів, Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію з атестації у КНТЕУ, а також набутого в КНТЕУ досвіду виконання студентами випускних кваліфікаційних робіт (проектів).

  2. Випускна кваліфікаційна робота кваліфікаційне самостійне дослідження, що виконує студент при завершенні навчання за освітньою програмою КНТЕУ; призначене для об’єктивної оцінки ступеня сформованості компетентностей в обраній сфері професійної діяльності, які закріплені у стандартах вищої освіти КНТЕУ відповідного освітнього ступеня, містить висновки та пропозиції за результатами аналітичних і експериментальних досліджень, направлені на вирішення актуальної науково-практичної / суспільно важливої проблеми.

Випускний кваліфікаційний проект кваліфікаційне самостійне дослідження, що виконує студент при завершенні навчання за освітньою програмою КНТЕУ; призначене для об’єктивної оцінки ступеня сформованості компетентностей в обраній сфері професійної діяльності, які закріплені у стандартах вищої освіти КНТЕУ відповідного освітнього ступеня, та містить інженерне / економічне / управлінське рішення, необхідне для реалізації проекту на основі застосування інженерних рішень (розрахунків) / програмних інформаційних продуктів тощо.

  1. Випускна кваліфікаційна робота (проект) містить результати дослідження стану вивчення проблеми (огляд та аналіз), детально обґрунтовану та належним чином оформлену пропозицію, що передбачає впровадження (за можливості) певних змін (нововведень) у діяльність об’єкту дослідження та висновки.

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи (проекту) передбачає виконання студентами таких завдань:

 • поглиблення, систематизацію та закріплення знань, набутих у процесі навчання;

 • розвиток навичок та умінь здійснення інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької діяльності для вирішення прикладних задач з тематики дослідження;

 • закріплення та розвиток теоретичних знань за темою випускної кваліфікаційної роботи (проекту) – на основі вивчення та систематизації сучасної спеціальних інформаційних джерел вітчизняних та зарубіжних авторів, проведення її критичного аналізу, узагальнення історичного та

гносеологічного аналізу;

 • розвиток умінь вести науковий пошук, узагальнювати різні пропозиції (точки зору, методичні підходи, концепції), чітко аргументувати власну точку зору з досліджуваної проблеми;

 • набуття вміння адаптації теоретичних положень, методичного інструментарію, викладеного в спеціальній літературі, передового досвіду науковців та практиків до умов діяльності об’єкту дослідження;

 • закріплення практичних навичок проведення досліджень, формування його методичного забезпечення – з урахуванням сутності поставленої проблеми та обмежень, що мають тісний зв’язок з діяльністю об’єкту дослідження;

 • опанування навичками логічного, аргументованого та послідовного обґрунтування висловленої пропозиції стосовно проблеми, що вирішується, проведення планових і прогнозних розрахунків з використанням сучасного методичного забезпечення, оцінювання ефективності висловленої пропозиції;

 • оволодіння системним підходом, сучасною методологією, методичним інструментарієм та технологічними прийомами обґрунтування власних пропозицій, оцінки їх наслідків, впровадження розроблених рекомендацій та пропозицій у практичну діяльність конкретного підприємства (організації, установи).

У методичному плані зміст випускної кваліфікаційної роботи (проекту) базується на компетентностях студентів, сформованих в процесі теоретичного навчання, виконання ними науково-дослідної роботи, а також проходження практик: виробничої – для студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра; виробничої (переддипломної) для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра.

  1. Випускна кваліфікаційна робота (проект) здобувача освітнього ступеня бакалавра виконується з метою підтвердження рівня професійної підготовки випускника першого рівня вищої освіти. Основне завдання продемонструвати здатність автора вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук (відповідно до сьомого рівня Національної рамки кваліфікацій) на основі компетентностей, набутих в період навчання.

У практичній сфері – це вміння застосовувати набуті знання і вивчені методи у вирішенні практичних задач.

  1. Випускна кваліфікаційна робота (проект) здобувача освітнього ступеня магістра виконується з метою підтвердження рівня професійної та наукової підготовки випускника другого рівня вищої освіти. Основне завдання її автора – продемонструвати здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій (відповідно до восьмого рівня Національної рамки кваліфікацій) з використанням сучасного економіко-математичного інструментарію, статистичних методів аналізу та обробки даних.

Наукові результати випускної кваліфікаційної роботи (проекту) здобувача освітнього ступеня магістра обов’язково повинні бути опубліковані в Збірнику наукових статей студентів КНТЕУ, що відображено у календарному графіку підготовки випускних кваліфікаційних робіт (проектів) (дод.А).

  1. Закріплення теми випускної кваліфікаційної роботи (проекту), призначення наукового керівника і консультантів разі потреби) затверджується наказом КНТЕУ за поданням декана / директора ІВК та завідувача кафедри з урахуванням графіка навчального процесу.

  2. Науковим керівником випускної кваліфікаційної роботи (проекту) призначається науково-педагогічний працівник кафедри, який має науковий ступінь доктора або кандидата наук, і проводить наукові дослідження за відповідним напрямом.

До основних обов’язків наукового керівника випускної кваліфікаційної роботи (проекту) відносяться:

 • допомога студенту в остаточному формулюванні теми дослідження, формування структури роботи та плану;

 • надання консультацій щодо вивчення окремих літературних джерел, збору та обробки інформаційних матеріалів діяльності підприємства об’єкта написання випускної кваліфікаційної роботи (проекту), методичних аспектів використання окремих аналітичних, прогнозних, експертних розрахунків, застосування окремих методичних прийомів дослідження тощо;

 • забезпечення дотримання академічної доброчесності студентом;

 • консультування щодо змісту випускної кваліфікаційної роботи (проекту), відповідності підготовлених матеріалів вимогам, що висуваються до неї;

 • контроль за виконанням окремих етапів роботи, оформлення поетапних результатів дослідження;

 • підготовка студентів до проведення захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту);

 • складання відгуку про відповідність випускної кваліфікаційної роботи (проекту) вимогам та оцінювання можливості її допуску до захисту.

  1. За дані, викладені у випускній кваліфікаційній роботі (проекті), порядок використання фактичного матеріалу під час її виконання, обґрунтованість й достовірність висновків, положень персонально відповідає студент і науковий керівник. Не допускається запозичення (плагіат) матеріалу. Посилання у випускній кваліфікаційній роботі (проекті) на автора та джерело інформації оформлюється відповідно до затвердженого в КНТЕУ Плану заходів щодо виявлення та запобігання академічного плагіату, в якому чітко визначено його критерії оцінювання.

  2. Випускна кваліфікаційна робота (проект) виконується державною мовою. Написання випускної кваліфікаційної роботи (проекту) іншою, ніж державна, мовою можливе за заявою студента, на основі якої здійснюється подання факультету / Інституту вищої кваліфікації (далі ІВК) та відбувається погодження ректором. Студенти, які навчаються за освітніми

програмами англійською мовою викладання, виконують випускну кваліфікаційну роботу (проект) англійською мовою.

  1. Внесення змін та уточнень до тем / об’єктів випускних кваліфікаційних робіт (проектів) можливе як виняток не пізніше першого тижня від початку проходження студентами виробничої / виробничої (переддипломної) практики (для здобувачів післядипломної освіти не пізніше дати початку написання згідно з графіком навчального процесу відповідної спеціальності). Зміни здійснюються за наказом КНТЕУ, проект якого вносить декан факультету / директор ІВК на підставі службової записки завідувача кафедри за обґрунтованою заявою студента, погодженою з науковим керівником та керівником проектної групи (гарантом освітньої програми).

  2. Випускна кваліфікаційна робота (проект) виконується відповідно до календарного графіку підготовки випускних кваліфікаційних робіт (проектів), що складається випусковою кафедрою, затверджується завідувачем кафедри, деканом / директором ІВК та розміщується на інформаційних ресурсах кафедри.

  3. У період підготовки випускних кваліфікаційних робіт (проектів) питання щодо стану їх підготовки студентами та дотримання ними календарного графіку підготовки випускних кваліфікаційних робіт (проектів) систематично заслуховуються на засіданнях випускових кафедр (з відображенням у відповідних протоколах).
 1.   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

  скачати

© Усі права захищені
написати до нас