Ім'я файлу: Рудоман Тетяна Іванівна.docx
Розширення: docx
Розмір: 23кб.
Дата: 30.09.2021
Пов'язані файли:
вышка.docx
Презентація.pptx
Презентація.pptx
2070.doc


Рудоман Тетяна Іванівна,

педагог-організатор

Покровської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Краснопільської районної ради Сумської області
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ У РОБОТІ ПЕДАГОГА-ОРГАНІЗАТОРА
Постановка проблеми. В умовах сучасних перетворень у суспільстві і державі, зміні ціннісних пріоритетів освіти виникає потреба внесення коректив у формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді. Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність. Набирає сили тенденція гармонійного поєднання інтересів учасників виховного процесу: вихованця, котрий прагне до вільного саморозвитку і збереження своєїіндивідуальності; суспільства, зусилля якого спрямовуються на всебічний розвиток особистості; держави, зацікавленої у тому, щоб діти зростали громадянами-патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі.

Дослідженням ціннісних орієнтацій учнівськоїмолоді займались Н. Є. Бондар, А. А. Козлов, З. В. Сікевич, В.Т. Лісовський, К. А.Нечаєва, І. А. Райгородська, Н. І. Стрелянова, Є. А. Подольська, А. М. Мордовець, І.Г. Попова, Л. Орбан-Лембрик.

У сучасній психологічній літературі проблема ціннісних орієнтацій особистості розглядається в дослідженнях теоретичного і прикладного характеру. Більшість робіт присвячено вивченню ціннісних орієнтацій на соціологічному рівні. Ряд авторів розглядають ціннісні орієнтації в контексті проблем регуляції і прогнозування соціальної поведінки (В. О. Ядов, О. С. Дейнека, В. А. Хащенко, Е. Г. Чернова). Вивчається динаміка ціннісних орієнтацій (А. Л. Журавльов, Ю. Ю. Колягіна). Психологічний аспект проблеми ціннісних орієнтацій особистості також знайшов відображення в дослідженнях деяких вітчизняних психологів. Зокрема, йдеться про особливості ціннісної детермінації становлення соціальної суб'єктності студентства в умовах соціокультурної трансформації (Л. Г. Сокурянська), суб‘єктно-ціннісну детермінацію творчої обдарованості (О. Л. Музика). Окремі аспекти проблеми особливостей формування ціннісних орієнтацій особистості розкриваються в дослідженнях В.Г. Леонтьєва, Є.Н. Шиянова, С.Л. Рубінштейна, Д. Узнадзе.

Метою статті є розкриття проблеми цінностей і ціннісних орієнтацій молоді в сучасних умовах, надзвичайно значущих як у зв’язку зі зростаючими вимогами до формування творчої активної особистості, здатної знайти своє місце в житті, самовизначитися і реалізувати себе, так і у зв’язку з необхідністю визначення духовного потенціалу молодого покоління, чиї цінності багато в чому є відображенням цінностей суспільства.

Виклад основного змісту.Формування цінностей – процес багатогранний і складний. Одне із означень поняття «цінності» звучить так: це те, що може цінувати особистість, що є для неї значущим і важливим. Саме цінності наповнюють сенсом існування людини і суспільства, вони значною мірою духовно відтворюють саму людину.

Ціннісні орієнтації особистості – показник її зрілості та сформованості, нерозвиненість ціннісних орієнтацій – ознака інфантилізму особистості.Система ціннісних орієнтацій особистості не є стабільною та незмінною. І розпочинати виховання у дитини цієї системи, безумовно, необхідно ще у дошкільному та молодшому шкільному віці.

Сенс життя більшість учнів убачає у щасті близьких людей, гарній роботі, знайти свою другу половину, самореалізуватися у спорті, займатися творчістю.

Слід зазначити, педагогам необхідно більше уваги звертати на виховання відповідності у підлітка між словом і ділом, між тими переконаннями, моральними ідеями, поняттями та установками, які, з одного боку, формуються в нього, і його вчинками, діями та конкретною поведінкою, з іншого боку.

Сучасному вихованню має бути повною мірою властива випереджувальна роль у демократичному процесі державотворення, воно має стати засобом розвитку духовної культури, зупинення соціальної деградації, стимулом пробудження високих моральних якостей - совісті, патріотизму, людяності, почуття громадянської і власної гідності, творчої ініціативи тощо; засобом самоорганізації, особистісної відповідальності дітей та молоді; запорукою громадянського миру і злагоди в суспільстві.

Сучасний зміст виховання дітей та учнівської молоді в Україні — це науковообґрунтована система загальнокультурних і громадянських цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення.

Проблеми, що пов'язані з людськими цінностями, займають одне з провіднихмісць у дослідженні людської поведінки, її саморегуляції та прогнозуванні.

Формування ціннісних орієнтацій сприяє процесу розвитку особистості в цілому. Як один з елементів структури особистості, вони відіграють вирішальну роль у регуляції поведінки, формуванні світогляду, переконань, виборі життєвого шляху.

Саме завдяки цінностям особистість відчуває себе цілісно в оточуючому її світі.

Освіта – ціннісна за своєю природою. Педагогічний процес завжди пов’язаний із засвоєнням дитини, яка зростає, певних цінностей. Ми, дорослі, що працюємо з дітьми, знаходимося в особливій ситуації. Кожен з нас має бути потужним фактором формування особистості учня! Сам факт існування поруч і разом з дітьми сприяє відтворенню ними певних якостей. Більш того, конкретний зміст нашого з ними спілкування на запам’ятовується, а цінності закріплюються та залишаються у вигляді внутрішніх духовних орієнтирів наших вихованців. То ж, сьогодні дуже важливо розуміти «Цінності вчителя – цінності учня».

Отже, виховані діти – це діти,які вміють знаходити смисл у тому, що відбувається, здатні виявляти ціннісний зміст в конкретних ситуаціях. Взаємодіють зі світом на рівні цінностей, здатні самостійно вибудовувати власну поведінку і власне життя на рівні сучасної культури, в контексті якої вони народилися.

Вирішувати проблему формування цінностей нам допомагає правильно

спланована і організована система роботи педагога-організатора, яка передбачає організаційно-масову, методичну роботу, впровадження нових педагогічних технологій, гуртковудіяльність, індивідуальний підхід та самоосвіту.

Вся діяльність як педагога - організатора полягає в тому, що саме він маєможливість формувати цінності дитини, вивчати індивідуальні особливості учнів,вихованців, сприяти розвитку їх здібностей, талантів, навичок самодіяльності,самоврядування, організації змістовного дозвілля і відпочинку. Так, свято або дозвіллєва діяльність узагалі виховує у людини відчуття належності до соціуму,формує відчуття єдності з іншими людьми. Виступати організатором цілої системимасових заходів може саме педагог організатор спільно з вчительським таучнівським колективами. Це і є неоціненна перевага виховної діяльності.

Надзвичайно важливу роль у роботі педагога – організатора відіграє«Організаційно-масова робота».Найбільш повно виявити таланти дітей дозволяють позакласні заходи,підготовка до них. Кожен зможе знайти відповідне заняття до душі. Тому ми постійно знаходимося у пошуку ефективних форм проведення виховних заходів.

Важливу роль відіграє також і робота гуртків у школі , вона є стимулюючим фактором формування всіх цінностей особистості. Адже на заняттях гуртків за інтересами збираються діти з однаковими захопленнями, діляться своїм досвідом,здобутками, удосконалюють свої практичні вміння, поповнюють теоретичні знання.

Слід окремо виділити як один з найголовніших напрямів виховної роботи патріотичне виховання, яке органічно поєднує у собі дві гілки виховної роботи – національно-патріотичне і військово-патріотичне виховання. Саме цей напрямок виховної роботи має вирішальне значення в процесі формування національної свідомості.

Роль педагога-організатора полягає в мудрому керівництві: у допомозі, пораді, співпраці. Це, звичайно, важливі завдання, й одним із засобів та методів розв‘язання їх є учнівське самоврядування, яке, забезпечуючи участь усіх школярів в управлінні справами колективу свого класу та школи, стає моделлю елементів дорослого життя, формою усвідомлення подальшої активної життєвої позиції.

Бути педагогом-організатором – це мистецтво, творчість і водночасвідповідальність. Він виховує своєю особистістю, своїми знаннями і любов’ю, своїмставленням до світу любов до людини, до природи, до праці. І тільки вона – цялюбов – може стати моральною основою творчої людської праці. Педагог -

організатор плекає цю моральну основу у своїх вихованцях.

Висновки. Емоційний і особистісний розвиток підлітка досить чуттєвий до характеру відносин оточуючого суспільства. Він є сформованою й самодостатньою особистістю зі своїми переживаннями, потребами й невичерпним внутрішнім потенціалом. Прийняття оточуючих, прихильна увага й повага до його індивідуальності, повнота задоволення потреб формують ціннісні орієнтації, створюють відчуття безпеки й довіри до навколишнього світу.

Список використаних джерел
1. Балакірєва О.М., Ганюков О.А., Дудар Н.П. Система ціннісних орієнтацій, культурні потреби і духовний світ української молоді//Про становище молоді в Україні(за підсумками 1999 року): Щорічна доповідь Президентові України,Верховній РадіУкраїни, Кабінету Міністрів України.-К: Український ін –т соціальних досліджень, 2000 – С. 53-58

2. Птушкина Е.С. Формирование ценностных ориентаций старшеклассников в условиях профельного лагеря: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Е. С. Птушкина. – Смоленск, 2007. – 17 с.

3. Ельмеев В.Я. Тугариновские чтения // Материалы научной сессии. Серия “Мыслители”. Вып. 1. – С-Пб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. – С. 23-25.

4. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1977. – 380 с.

5. Фромм Э. Душа человека / Э. Фромм // Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика, 1992. – 108 с.

6. http://psylib.org.ua/books/psiteol/txt22.htm.

7. Ядов В. А. Отношение к труду: концептуальная модель и реальне тенденции // Социологические исследования. 1983. – № 3. – С. 50 – 62. 7. Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – С. 62.


Слухач ______________ Рудоман Тетяна Іванівна, 0971561510

Підпис
Керівник ______________ Кулик Наталія Андріївна, старший викладач кафедри психології
Дата захисту ________________ Термін навчання 23.09.19 - 30.10.19
скачати

© Усі права захищені
написати до нас