Ім'я файлу: 20121212-120326.doc
Розширення: doc
Розмір: 133кб.
Дата: 20.11.2023
скачати

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

З «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОДІАГНОСТИКИ»

по темі

«Тест як основний інструмент психодіагностики»

для студентів ІІ курсу медичного факультету №2

(спеціальність: медична психологія).


І. Актуальність теми.

Психологічний тест - стандартизоване, часто обмежене в часі випробування, призначене для встановлення кількісних (і якісних) індивідуально-психологічних особливостей через вербальні або невербальні зразки відповідей або інші види поведінки.

Тест складається із завдань – окремих пунктів методики, які призначені в сукупності для моделювання діяльності, в рамках якої, згідно теоретичним міркуванням або емпіричним

спостереженням психолога, проявляється та або інша психологічна особливість індивідуума: його риси, темпераментальні властивості, настанови, мотиви, соціально-психологічні якості.

Метод тестування є одним із основних в сучасній психодіагностиці, а за рівнем популярності в клінічній, освітній і професійній психодіагностиці він міцно утримує першість уже впродовж століття.

ІІ. Навчальні цілі заняття.

Мати уявлення (α - І): про історичні передумови появи сучасних психодіагностичних тестів; місце тестів серед інших психодіагностичних методів; комп’ютерні та комп’ютеризовані тести; проблеми психологічного тестування; адаптацію зарубіжних тестів.

Знати (α - ІІ): поняття тесту, сфери застосування та різновиди тестів, тести інтелекту, тести здібностей та тести досягнень, особливості проведення тестування, ситуаційні змінні в психологічному тестуванні, особливості групового та індивідуального тестування.

Вміти (α - ІІІ):

 • визначати переваги та недоліки психологічного тестування;

 • класифікувати тести та визначати переваги кожної групи тестів;

 • стандартизувати умови проведення психологічного тестування;

 • аналізувати вплив ситуації тестування на досліджуваних.

Розвивати (α - ІV): творчі здібності в процесі теоретичного та практичного дослідження проблемних питань психології в цілому та психодіагностики зокрема.
ІІІ. Цілі розвитку особистості.

Формування професійно-значущих підструктур особистості, зокрема професійної відповідальності та професійної ідентичності майбутнього лікаря-психолога.
IV. Міждисциплінарна інтеграція.Дисципліна

Знати

Вміти

1. Попередні (забезпечуючі) дисципліни:

Нормальна анатомія


Анатомічна будова центральної нервової системи.
Нормальна фізіологія

Фізіологія вищої нервової діяльності.
Медична біологія та генетика

Поняття спадковості та мінливості.
Загальна психологія


Основні закономірності формування психіки в процесі видової еволюції й розвитку окремого індивідууму, поняття про особистість, формування та розвиток особистості, психічні процеси та стани, індивідуально-психологічні властивості особистості.
Історія психології

Історія виникнення та розвитку психології як науки, історія експериментальних досліджень психічних процесів.
Сучасні напрямки психології

Історія виникнення та становлення різних теоретичних напрямків в психології.
2. Наступні дисципліни ті, що забезпечуються:

Психологія особистості

Психофізіологія

Медична психологія

Нейропсихологія

Диференційна психологія

Психіатрія

Патопсихологія3. Внутрішньопредметна інтеграція (між темами даної дисципліни):

Тема «Тест як основний інструмент психодіагностики» логічно пов’язана з наступними темами і є сприятливим підґрунтям для їх засвоєння.


V. Зміст теми заняття.
Tecmyвaння (зокрема, психологічне) є різновидом процедури вимі­рювання властивостей об’єкта.
Tunu влacmuвоcmeй:

 • точкові — характеризують якісну визначеність (людина може бути або чоловіком, або жінкою);

 • лінійні (одновимірні; більшість психічних властивостей належать до цього типу) — окрім якісної визначеності містять кількісну оцінку;

 • багатовимірні — можуть змінюватися в n-відношеннях.Mодeлi mecmiв (з урахуванням типів індикаторів і особливостей властивостей, що вимірюються):


 1. Якщо властивість невизначена, то за допомогою тесту виявляють міру подібності кожної конкретної людини до “людини-еталона”.
 1. Якщо властивість якісно визначена, то тест дає змогу виявити лю­дей, які наділені або не наділені цією властивістю, тобто викона­ти дихотомічну класифікацію.
 1. Якщо властивість лiнiйнa або бaгamовuмipнa, можна виявити ве­личину властивості, яка характеризує конкретну людину, тобто виміряти властивість кількісно.


Більшість психологічних тестів належать до другої або третьої групи.
Пpuклaдu.

Тест Дженкінса (Jenkins Activity Survey) дає змогу вста­новити, чи належить досліджуваний до групи людей, які у стресо- генних ситуаціях мають поведінку типу А чи B. Сума балів з додат­ним знаком означає наявність поведінки типу А, з від’ємним зна­ком — типу B. Цей тест належить до другої групи.

Тест Спілбергера для оцінювання тривожності як риси особис­тості визначає не тільки факт наявності стурбованості, а й її рівень (високий, низький, середній). Цей тест належить до третьої групи.
Переваги тестів


 1. Стандартизація умов і результатів.

Тестові методики відносно незалежні від кваліфікації дослідника.


 1. Оперативність і економічність.

Типовий тест складається із серії коротких завдань, на виконання кожного із яких вимагається небагато часу.


 1. Кількісний і диференційований характер оцінки.

Хороший тест дозволяє диференціювати обстежуваних за рівнем

розвитку їхніх психологічних характеристик. Крім того, кількісний характер тестових результатів дає можливість застосовувати у випадку тестування добре розроблений апарат психометрики, який дозволяє виявити, наскільки добре працює тест.


 1. Оптимальна складність.

Професійно розроблений тест складається із завдань оптимальної складності. При цьому середній обстежуваний набирає приблизно 50 відсотків від максимально можливої кількості. Це досягається за допомогою попередніх випробувань - психометричного експерименту.


 1. Надійність.

Це найголовніша перевага тестів. Зокрема, при використанні педагогічних тестів завдання охоплюють, як правило, всі розділи програми і дають можливість виявити всю повноту засвоєних знань.


 1. Можливість комп'ютеризації.

В результаті комп'ютеризації підвищуються всі параметри тестування. Комп'ютеризація — потужний інструмент забезпечення інформаційної безпеки (достовірності діагностики).


 1. Психологічна адекватність.

Наявність в тесті великої кількості завдань різної складності дає можливість повірити в себе, активізувати психологічно оптимальну установку на «подолання». Людина не є пасивним об'єктом виміру при тестуванні, вона завжди гостро реагує на тест. Тестова ситуація оптимальної складності є необхідною умовою для того, щоб показати найкращий результат.
Недоліки тестування


 1. Можливість «сліпих» помилок.

Сліпа віра низькокваліфікованих виконавців в те, що тест повинен працювати правильно автоматично, породжує іноді серйозні помилки: обстежуваний не зрозумів інструкцію, дослідник неправильно застосував ключі при обробці тестового матеріалу і т. ін.


 1. Небезпека профанації.

Це ефект діяльності «профанів» в буквальному розумінні слова, які за допомогою декількох тестів намагаються розв'язувати всі завдання, тобто знайти тести на всі «випадки життя».


 1. «Втрата індивідуального підходу - стресогенність».

Тест — загальна «гребінка», під яку підганяють всіх людей, і можливість пропустити унікальну індивідуальну особистість, нестандартну людину досить велика.


 1. «Втрата індивідуального підходу — репродуктивність».

Тести знань, як правило, апелюють до стандартного застосування готових знань, що ускладнює можливість розкрити свою індивідуальність при наявності стандартних умов. З точки зору виявлення творчих здібностей людини, тести надто обмежені для цієї задачі.

 1. Відсутність довірчої обстановки.

В процесі тестування втрачається можливість живого спілкування із обстежуваним, який позбавлений відчуття того, що психолог зацікавлений в ньому' особисто, в тому, щоб допомогти йому особисто. В цьому плані мають перевагу діалогічні методи.

інших психометричних процедурах.
Етапи створення тесту
Для конструювання ефективного тесту необхідно виконати наступні кроки:

1) розглянути й установити строгі обмеження на зміст завдань у відповідності з теоретичною

концепцією досліджуваної психологічної властивості;

2) сформулювати так багато різноманітних завдань, релевантних цьому змісту, наскільки це

можливо;

3) випробувати ці завдання на такій великій вибірці досліджуваних, наскільки можливо;

4) виконати аналіз завдань тесту, відбираючи ефективні. (Аналіз завдань - процедура для оцінки

ефективності завдань у тесті; вона може включати визначення кореляції завдань з загальним

тестовим показником, перевірку складності/дискримінативності та інші способи.);

5) крос-валідизувати завдання на новій вибірці. Треба перевірити, щоб завдання адекватно

охоплювали відповідний контекст;

6) обчислити показники дискримінативності та надійності тесту;

7) валідизувати тест;

8) виконати факторний аналіз завдань і порівняти його із процедурою аналізу й відбору завдань;

9) визначити норми для цього тесту;

10) якщо тест виявляється ефективним і корисним, представити результати в посібнику з тесту.

VІ. План та організаційна структура заняття.


п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення (контролю, наочності, інструктивні)

Розподіл часу

Підготовчий етап

1

Організаційні заходи


1-3 хв

2

Постановка навчальних цілей та мотивація.Див. п. І

Див. п. ІІ

10-25%

3

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

1. Поняття тесту, сфери застосування та різновиди тестів.

2. Особливості проведення тестування.

3. Ситуаційні змінні в психологічному тестуванні. 4. Особливості групового тестування.


ІІ
ІІ

ІІ
ІІІндивідуальна теоретична співбесіда (опитування)

- тестовий контроль ІІ рівня

- вирішення типових задач ІІ рівня

Питання ІІ рівня

Тести ІІ рівняТаблиці

Малюнки

Структурно-логічні схеми, аудіо- та відеоматеріали

10-25%

Основний етап

4

Формування професійних вмінь та навичок.

1. Визначати переваги та недоліки психологічного тестування.

2. Класифікувати тести та визначати переваги кожної групи тестів.

3. Стандартизувати умови проведення психологічного тестування.

4. Аналізувати вплив ситуації тестування на досліджуваних.


ІІІ

ІІІ

ІІІ


ІІІ

Метод формування навичок: практичний тренінг

Професійні алгоритми (інструкції) щодо формування практичних навичок та професійних вмінь

Таблиці, слайди, психодіагностичні опитувальники, учбові альбоми, текстові ситуаційні нетипові задачі.

60-90%

Заключний етап

5

Контроль та корекція рівня професійних умінь та навичок.
Метод контролю навичок: індивідуальний контроль, рішення нетипових задач, тестовий контроль ІІІ рівня.

Задачі ІІІ рівня, тести ІІІ рівня.

10-20%

6

Підведення підсумків заняття.
7

Домашнє завдання (основна і додаткова література по темі)Див. п. VIII

VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.
Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття: питання, задачі, тестові завдання.
Тести та завдання:

1. Тест - це:
а) кінцевий результат психодіагностичного дослідження, спрямованого на з’ясування та опис суті індивідуально-психологічних особливостей особистості

б) стандартизоване випробування, призначене для встановлення кількісних і якісних індивідуально-психологічних особливостей через вербальні або невербальні зразки відповідей або інші види поведінки

в) вимірювання інтелекту

г) оцінка особистості
2. Комп’ютерні тести:
а) створені для застосування за допомогою комп’ютерної техніки

б) пристосовані до комп’ютерного застосування

в) результати яких обраховуються за допомогою комп’ютера

г) інструкція до яких надається за допомогою комп’ютера
3. Перерахуйте основні переваги застосування психологічних тестів:
а)

б)

в)

г)

д)

е)

є)
4. Перерахуйте основні недоліки тестування:
а)

б)

в)

г)

д)
5. Назвіть основні типи психологічних властивостей об’єкта:
а) точкові

б) лінійні

в) двовимірні

г) багатовимірні

VІІІ. Література. 1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. - СПб., 2001. - 688 с.

 2. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. - СПб., 2000. - 440 с.

 3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд.- СПб.: Питер, 2008.- 384с.: ил. - (Серия «Учебник для вузов»).

 4. Клиническая патопсихология. Руководство для врачей и клинических психологов: В. М. Блейхер, И. В. Крук, С. Н. Боков — Санкт-Петербург, МОДЭК, МПСИ, 2009 г.- 624 с.

 5. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Редактор-составитель ДЛ. Райгородский. - Самара. 1998. - 672 с.

 6. Скребец В. А. Психологическая диагностика: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1999. — 114 с.


Підготувала: асистент Камінська А.О.

Затверджено на засіданні кафедри, протокол №___ від «____»___________________ 20___ р.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас