1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Ім'я файлу: Алгоритми (хірургія )2012 .doc
Розширення: doc
Розмір: 1892кб.
Дата: 29.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Банк-тестових-завдан-Крок-М-Л 2.docx


Збірник алгоритмів

з дисципліни «Хірургія»

Автор: Бондаренко О.І – викладач хірургії вищої категорії.
Рецензент: Гайдамака В.К – викладач першої категорії «Медсестринство в хірургії»
Від авторів:

У навчальному посібнику описано техніку основних хірургічних маніпуляцій, показання і протипоказання до їх проведення, наведено рекомендації щодо запобігання можливим помилкам і ускладненням унаслідок виконання оперативних втручань.

Особливу увагу приділено наданню невідкладної допомоги, догляду за пацієнтами з хірургічними хворобами та ушкодженнями.

Матеріал посібника викладено з урахуванням анатомії, фізіології, топографічної анатомії, що дасть можливість досконало оволодіти технікою хірургічних маніпуляцій. Модулі структуровані, що полегшить самостійне засвоєння їх студентами під час практичних занять і вдосконалить їхні професійні вміння.

Для студентів, які навчаються за спеціальностями: «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа».
Передмова:

Основною метою складання модулів є надання допомоги студентам медичних коледжів і училищ у досконалому оволодінні практичними навичками та вміннями. Модулі можуть бути використані при підготовці медичних працівників зі спеціальностей: «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа». Від знань и вмінь медичного працівника, а також професійного ставлення його до пацієнтів значною мірою залежить успіх виконання Державної програми охорони здоров’я.

Нерідко молодшому медичному працівнику доводиться надавати пацієнту невідкладну допомогу самостійно. Правильне надання цієї допомоги часто рятує життя пацієнта і неможливе без відповідних знань, умінь і навичок. Тому в навчальному посібнику передбачено модулі надання невідкладної допомоги при тяжких станах пацієнта, послідовності дій молодшого медичного працівника до приходу лікаря.

Модулі складено послідовно, відповідно до тем і розділів дисципліни. Подані модулі можуть бути використані студентами для самопідготовки і викладачами для контролю виконання практичних навичок студентами. Кожний модуль включає такі етапи: приготування обладнання для виконання процедури, підготовку молодшого медичного працівника до роботи, підготовку пацієнта до процедури, техніку проведення маніпуляції, дезінфекцію використаного інструментарію і предметів догляду.

Звернено увагу на спостереження за станом пацієнта молодшим медичним працівником під час проведення маніпуляції і після неї. Така послідовність сприяє виконанню процедури в повному обсязі.

Особливу увагу звернено на питання асептики й антисептики. При складанні модулів використані нормативні документи Управління охорони здоров’я та МОЗ України. Питання дезінфекції і стерилізації висвітлено у всіх розділах дисципліни.
Розділи по темам:


  1. Профілактика хірургічної інфекції

  2. Гемостазу

  3. Знеболювання

  4. Переливання крові

  5. Десмургія

  6. Дренування ран і порожнин тіла

  7. Оперативна хірургічна техніка

  8. Передопераційний період

  9. Післяопераційний період

10. Ушкодження

11. Хірургічна інфекція

12. Пухлини

АЛГОРИТМ

ПІДГОТОВКА ХІРУРГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДО СТЕРИЛІЗАЦІЇ

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Хірургічний інструментарій, 0,2 % розчин дезактину або 0,2 % розчин хлорантоїну (дезінфекційні розчини використовують згідно з чинними наказами МОЗ Украї­ни), йоржики, кювети, гумові рукавички, маска-респіратор, дерев'яна паличка
Підготовка медпрацівни­ка до роботи

1. Помити руки милом, витерти однора­зовим рушником.

2. Надягнути маску і гумові рукавички

Для індивіду­альної безпеки

Знезаражу­вання

передстерилізаційне очи­щення інстру­ментарію

Після використання інструментарій у розібраному вигляді окремо занурити в дезінфекційний розчин на 1 год.

1. Промити проточною водою.

2. Інструментарій занурити в один із дезінфекційних розчинів за температу­ри 45—50 °С на 15 хв. Внутрішні канали та порожнини виробів повністю запо­внити дезінфекційним розчином за до­помогою шприців. Замочування виро­бів проводять у посудині, яка щільно за­крита кришкою. Температуру розчину в процесі замочування та миття потрібно підтримувати стабільною.

3. Мити кожний виріб, включаючи шприци, розчином за допомогою йор­жика або ватно-марлевого тампона про­тягом 30 с

Досягається де­зінфекція


Сприяє очи­щенню інстру­ментарію від дезінфекційного розчину

Сприяє кращо­му очищенню інструментарію

Забезпечується очищення ін­струментів від залишків крові
4. Промити інструментарій під струме­нем проточної води протягом 3—5 хв. Внутрішні канюлі та порожнини ви­робів прополоскати шляхом уведення в

Інструментарій очищується від дезінфекційного розчину
них проточної води за допомогою шпри­ца. Голки послідовно приєднати до шприца, який наповнений проточною водою, та пропустити через них воду.

5. Промити кожний інструмент дисти­льованою водою протягом 0,5—1 хв. Вну­трішні канали та порожнини виробів про­мити шляхом прокачування через них дистильованої води за допомогою шпри­ца. Голки також послідовно приєднати до шприца, який наповнений дистильованою водою, та пропустити через них воду.

6. Висушити інструментарій в розібра­ному вигляді в сухожаровій шафі за температури 85 °С до зникнення вологи


Забезпечується очищення ін­струментарію від солей води

Досягається ви­сушування ін­струментарію


АЛГОРИТМ

ПІДГОТОВКА ДО СТЕРИЛІЗАЦІЇ РУКАВИЧОК, ГУМОВИХ ТРУБОК,

ДРЕНАЖІВ, КАТЕТЕРІВ

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Гумові рукавички, дренажі, труб­ки, катетери, марля, серветки, бікси, простирадло, індикатори стерильності, тази, один із дезін­фекційних розчинів згідно з чин­ними наказами МОЗ України
Передстерилізаційне очищення рукавичок, гу­мових трубок, дренажів

1. Провести знезараження гумових виробів одним із дезінфекційних розчинів згідно з чинними наказа­ми МОЗ України протягом 1 год.

2. Промити проточною водою.

3. Перевірити цілісність рукави­чок.

4. Промити вироби дистильованою водою і висушити

Досягається дезін­фекція

Забезпечується очи­щення гумових ви­робів від дезінфек­ційного розчину.

Визначається їхня придатність до ви­користання


Забезпечується очи­щення рукавичок, трубок від солей водопровідної води

Підготовка до стерилізації рукавичок, гу­мових трубок, дренажів

1. Ззовні рукавички посипати тальком (зсередини не дозволяєть­ся, оскільки це призводить до роз­витку гранульом у рані).

2. Перекласти кожну рукавич­ку марлевою серветкою, попарно скласти і загорнути в більшу сер­ветку. Дренажні трубки скласти і загорнути в окрему серветку.

3. Вистелити бікс із середини про­стирадлом.

4. У бікс вільно вкласти рукавич­ки, гумові трубки, дренажі.

5. Краї вистеленого простирадла загорнути один за одним.

6. Зверху покласти в бікс індика­тор стерильності з бензойною кис­лотою.

7. Відкрити бічні отвори і закрити кришку в біксі, наклеїти маркування

Не допускається склеювання рука­вичок

Забезпечується сте­рилізація

Забезпечується надійність стерилі­зації
Забезпечується про­никнення пари
Забезпечується контроль стериль­ності
Необхідна умова стерилізації

Стерилізація

Бікс закласти в автоклав і стерилі­зувати протягом 45 хв (температу­ра — 120 °С, тиск — 1,1 атм.)

АЛГОРИТМ

ВИГОТОВЛЕННЯ І ПІДГОТОВКА ДО СТЕРИЛІЗАЦІЇ ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Назва заходу

Послідовність дій

Примітка

Обладнання

Марля, бинти, ножиці
Виготовлення мар­левих кульок

1. Нарізати марлю відповідного роз­міру. За розмірами марлі, з якої ви­готовляють марлеві кульки, їх поді­ляють на малі — 6x7 см, середні — 11x12 см, великі — 17x17 см (мал. 1).

2. Краї нарізаної марлі загорнути до середини.

3. Обгорнути марлеву смужку на­вколо вказівного і середнього паль­ців лівої руки, утворивши кульку у вигляді конуса.

Забезпечується виготовлення кульок відповід­ного розміру


Не допускається потрапляння ни­ток у рану
Забезпечується відповідна фор­ма кульки
4. До середини кульки загорнути вільні кінці марлі.

5. Кульки вкласти в марлеві мішечки по 50 шт.

Не допускається випадання ниток

Для зручності підрахунку

Виготовлення мар-

левих серветок

1. Нарізати марлю відповідного розміру. За розмірами серветки бувають: малі — 10x15 см, середні 30x40 см, великі — 40x60 або 50x70см.

2. Усі краї марлі загорнути до середини.

3. Скласти марлю вдвоє по довжині, а потім вдвоє по ширині.

4. Зв'язати готові серветки по 10 шт. смужками з марлі або нитками

Необхідна умова виготовлення

Серветок
Не допускається

потрапляння ниток у рану

Забезпечується

виготовлення

серветок

Для зручності у користуванні (обліку)

Виготовлення тампонів

1. Нарізати бинт завдовжки 20, 30, 40,50, 100, 150 см.

2. Короткі краї загорнути до середини.

3. Загорнути довгі краї до середини.

4. Скласти бинт удвоє по довжині і загладити до краю столу.

5. Скласти "гармошкою" і перев'язати марлевою смужкою або ниткою

Виготовляти з

широких бинтів

Не допускається

потрапляння ниток у рану

Забезпечується

утримання складеної марлі

Для зручності

стерилізації

Виготовлення

турундул

1. Нарізати вузький бинт полосками завширшки 3—4 см і завдовжки 1,5—2 м.

2. Довгі краї по довжині загорнути до середини, загладити до краю

стола.

3. Загорнути в середину короткі краї.

4. Скласти бинт у 4 рази по довжині і загладити до краю стола.

5. Загорнути турун дулу у рулончик

Забезпечується умова виготовлення турунд

Не допускається

потрапляння ниток у рану

Забезпечується утримання складеної марлі.

Для зручності стерилізації

Стерилізація

Перев’язувальний матеріал стерилізується в автоклаві протягом 20 хв. (тиск – 2 атм., температура – 132С)

Забезпечується стерилізація

Зберігання

Матеріал можна зберігати в закритому біксі до 3 діб, а після відкривання бікса – не більше 6 год.

Для інфекційної безпеки

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

скачати

© Усі права захищені
написати до нас