Ім'я файлу: Психологія охорони праці.doc
Розширення: doc
Розмір: 25кб.
Дата: 20.10.2020
скачати
Пов'язані файли:
psikhologija_bezpeki_praci.doc
319822.rtf

Будь-яка діяльність містить ряд обов'язкових процесів і функцій, яким забезпечують досягнення необхідного результату.

Увага - це спрямованість психічної діяльності на певні предмети або явища дійсності. Мимовільна увага виникає без будь-якого наміру, без заздалегідь поставленої мети і не вимагають вольових зусиль. Довільна увага виникає внаслідок поставленої мети і потребує певних вольових зусиль.

Мимовільне відволікання - коливання уваги і його ослаблення до об'єкта діяльності. Розподіл уваги - одночасне увагу до декількох об'єктів діяльності при одночасному виконанні дії з ними.

Переключення уваги - навмисний перенесення уваги з одного об'єкта на інший. Відчуття - найпростіший процес, що полягає в окремих властивості або явища матеріального світу, а також внутрішніх станів організму при безпосередньому впливі подразників на відповідні рецептори. Існують відчуття декількох видів: зорові, слухові, шкірні.

Сприйняття - процес відображення у свідомості людини предметів або явищ при їх безпосередньому впливі на органи почуттів, в ході якого відбувається впорядкування і об'єднання окремих відчуттів в цілісні образи предметів і явищ. Збереження постійного, незмінного зорового сприйняття предметів при зміні їх освітленості, положення в просторі, відстані від сприймає людини - константність сприйняття.

Спостереження - цілеспрямоване, планомірне сприйняття. Залежність сприйняття особливостей особистості людини, її минулого досвіду, професії, інтересу і т.п. називається апперцепцією. Сприйняття простору, обсягу, форми, розміру й взаємного розташування об'єктів, їх рельєфу віддаленості і напрямки, в якому вони знаходяться, відображення зміни у часі, положення об'єктів у просторі - це сприйняття руху.

Сприйняття часу - це відображення об'єктивної дійсності, швидкості і послідовності явищ дійсності.

Пам'ять - процеси запам'ятовування, збереження, подальшого пізнавання і відтворення того, що було в нашому минулому досвіді. Рухова (моторна) пам'ять - запам'ятовування і відтворення рухів та їх систем, що лежить в основі вироблення інформування рухових навичок і звичок.

Емоційна пам'ять - пам'ять людини на пережиті ним у минулому почуття.

Образна пам'ять - збереження та відтворення раніше сприймалися образів і явищ.

Ейдетично пам'ять - дуже яскраво виражена образна пам'ять, пов'язана з наявністю яскравих, чітких, живих наочних уявлень.

Словесно-логічна пам'ять - запам'ятовування і відтворення думок, тексту, мови. Мимовільна пам'ять виявляється в тих випадках, коли не ставиться спеціальної мети запам'ятати той чи інший матеріал і останній запам'ятовується без застосування спеціальних прийомів і вольових зусиль. Довільна пам'ять пов'язана із спеціальною метою запам'ятовування та застосування відповідних прийомів, а також певних вольових зусиль.

Короткочасна (первинна або оперативна) пам'ять - короткочасний (на кілька хвилин або секунд) процес досить точного відтворення тільки що сприйнятих предметів чи явищ через аналізатори. Після цього моменту повнота і точність відтворення, як правило, погіршується.

Довготривала пам'ять - вид пам'яті, для якої характерно тривале збереження матеріалу після багаторазового його повторення і відтворення.

Оперативна пам'ять - процеси пам'яті, які обслуговують безпосереднє здійснення людиною актуальних дій та операцій.

Психологія і проблеми безпеки


Психологія безпеки праці представляє важлива ланка в структурі підприємств по забезпеченню безпеки людини. Проблеми аварійності і травматизму на сучасних виробництвах неможливо неможливо вирішувати тільки інженерними методами. Досвід свідчить, що в основі аварійності та травматизму (до 60-90% випадків) часто лежать не інженерно-конструкторські дефекти, а організаційно-психологічні причини: 1) низький рівень професійної підготовки з питань безпеки, 2) недостатнє виховання, 3) слабка установка фахівця на дотримання безпеки, 4) допуск до небезпечних видів робіт осіб з підвищеним ризиком травматизму, 5) перебування людей в стані втоми чи інших психічних станів, що знижують надійність і безпеку діяльності фахівець.

Психологія безпеки вивчає застосування психологічних знань для забезпечення безпеки діяльності людини. Психологією безпеки розглядаються психічні процеси, властивості і особливо аналізуються різні форми психічних станів, які спостерігаються в процесі трудової діяльності.

У психічної діяльності людини розрізняють три основні групи компонентів: 1) психічні процеси, 2) їх властивості, 3) стану.

Психічні процеси - складають основу психічної діяльності і є динамічним відображенням дійсності. Без них неможливе формування знань і придбання життєвого досвіду. Розрізняють пізнавальні, емоційні, вольові психічні процеси (відчуття, сприйняття, пам'ять).

Психічні властивості - (якості особистості) - це властивості особистості або її власні особливості (спрямованість, характер, темперамент). Серед якостей особистості виділяють інтелектуальні, емоційні, вольові, моральні, трудові. Ці властивості стійкі і постійні.

Психічний стан людини - це відносно стійка структурна організація всіх компонентів психіки, що виконує функцію активної взаємодії людини з зовнішнім середовищем, представленої в даний момент конкретною ситуацією. Психічні стани відрізняються різноманітністю і тимчасових характером, визначають особливості психічної діяльності в конкретний момент і можуть позитивно або негативно позначатися на перебігу всіх психічних процесів.

Виходячи з завдання психології праці та проблем психології безпеки праці доцільно виділяти виробничі психічні стани, що мають важливе значення в організації профілактики виробничого травматизму і попередження травматизму.

Надмірні форми психічної напруги


Часто їх називають позамежними. Вони викликають дезінтеграцію психічної Діяльності різної напруженості, що в першу чергу веде до зниження індивідуального, властивого людині рівня психічної працездатності. У більш виражених формах психічної напруги втрачаються жвавість і координація дій, можуть проявлятися непродуктивні форми поведінки та інші негативні явища. У залежності від переважання порушив ного або гальмівного процесу можна виділити два типи позамежного психічної напруги - гальмівний і збудливий.

Гальмівний тип - характеризується скутістю і замедленностью рухів. Фахівець не здатний з колишньою спритністю виробляти професійні дії. Знижується швидкість відповідних реакцій. Сповільнюється розумовий процес, погіршується спогад, з'являється неуважність та інші негативні ознаки, не властиві цій людині в спокійному стані.

Збудливий тип - проявляється гіперактивністю, багатослівність, тремтінням рук і голосу. Працівники здійснюють Численні не диктуються конкретною потребою дії. Вони перевіряють стан приладів, поправляють одяг, розтирають руки. У спілкуванні з оточуючими вони виявляють дратівливість, запальність, не властиву їм різкість, грубість, образливість. Позамежні форми психічної напруги лежать нерідко в основі помилкових дій і неправильної поведінки операторів у складній обстановці. Тривалі психічні напруги і особливо їх позамежні форми ведуть до виражених станам стомлення.

Особливі психічні стани


Організація контролю за психічним станом працівників необхідна у зв'язку з можливістю появи у фахівців особливих психічних станів, який не є постійних властивістю особистості, але, виникаючи спонтанно або під впливом зовнішніх чинників, істотно змінюють працездатність людини.

Серед особливих психічних станів необхідно виділити пароксизмальні (бурхлива емоція) розлади свідомості, психогенні зміни настрою і стану, пов'язані з прийомом психічно активних засобів (стимуляторів, транквілізаторів), психотропних засобів, що зменшують почуття напруги, тривоги, страху, алкогольних напоїв.

Пароксизмальні стани - група розладів різного походження (органічні захворювання головного мозку, епілепсія, непритомність), що характеризуються короткочасною втратою свідомості. При виражених формах спостерігається падіння людини, судомні рухи тіла і кінцівок. Пароксизмальні перерви в операторській діяльності можуть бути причиною згубних наслідків, особливо для водіїв автотранспорту, верхолазів, будівельників, що працюють на висоті. Сучасні засоби психофізіологічних досліджень дозволяють виявляти осіб з прихованою схильністю до пароксизмальних станів.

Психогенні зміни і афективні стани (короткочасна бурхлива емоція-гнів, жах) виникають під впливом психічних впливів. Зниження настрою і апатія можуть тривати від декількох годин до 1-2 місяців. Зниження настрою спостерігається при загибелі близьких людей, після конфліктних ситуацій. При цьому з'являються байдужість, млявість, загальна скутість, загальмованість, утруднення перемикання уваги, уповільнення темпу мислення. Зниження настрою

Супроводжується погіршенням самоконтролю і може бути причиною виробничого травматизму.

Під впливом образи, образи, виробничих невдач можуть розвиватися афективні стани (афект - вибух емоцій). У стані афекту у людини спостерігається емоційне звуження обсягу свідомості. При цьому спостерігаються різкі рухи, агресивні та руйнівні дії. Особи, схильні до афектних станів, відносяться до категорії осіб з підвищеним ризиком травматизму та не повинні призначатися на посади з високою відповідальністю.

На ситуацію, сприйняту як образливою, можливі такі реакції:

Конфлікти - реакція, яка виникає коли людині доводиться вибирати між двома потребами, які діють одночасно. Така ситуація виникає в області коли необхідно рахуватися або з потребами виробництва, або зі своєю безпекою. Наприклад, конфлікт між безпекою і зручностями, безпекою і часом, безпекою і гордістю і т. д. Працівника потрібно навчити вибирати оптимальний варіант, так як він шукає найлегший вихід, в більшості випадків не забезпечує безпеки.

Незадоволеність - вид реакції, що виявляється у вигляді стану занепаду агресивності, жорстокості, а іноді смирення. Наприклад, людина хворобливо намагається привернути до себе увагу будь-яким способом, чинить опір будь-якій формі підпорядкування або здійснює умисні вчинки, щоб кинути виклик своєму керівникові або заслужити чиє або схвалення.

Поведінка зриву - при повторюваних невдачах або при надзвичайній ситуації людина може в деякому сенсі відмовитися від своїх цілей. Він доходить до заперечення деяких внутрішніх і зовнішніх потреб. У цьому випадку у нього будуть виявлятися реакції, схожі на смирення, пасивність.

Тривога (Тривожне очікування) - це емоційна реакція на небезпеку. Людина з працею може визначити об'єкт або причини свого стану. Особа, що знаходиться в стані неспокою, набагато більше схильний до скоєння помилки або небезпечного вчинку. Функціональна тривога не тільки попереджає суб'єкта про можливу небезпеку, до пошуку і конкретизації цієї небезпеки, до активного дослідження навколишньої дійсності з установкою визначити загрозливий предмет. Вона може проявлятися як відчуття безпорадності, невпевненості в собі в собі, безсилля перед зовнішніми факторами; перебільшення їх загрозливого характеру. Поведінкове прояв тривоги полягає в загальній дезорганізації діяльності, що порушує її спрямованість.

Страх - емоція, що виникає в ситуаціях загрози біологічному або соціальному існуванню індивіда і спрямована на джерело дійсної чи уявної небезпеки. Функціонально страх служить попередженням про майбутню небезпеку, спонукає шукати шлях її уникнення. Страх варіює в досить великому діапазоні відтінків (побоювання, боязнь, переляк, жах). Страх може бути тимчасовим, або ж навпаки, є рисою характеру людини. Страх може бути адекватним і неадекватним ступеня небезпеки (остання властивість боягузтва і боязкості.).

Переляк - безумовно рефлекторний «раптовий страх». Боязнь навпаки завжди пов'язана з усвідомленням небезпеки, виникає повільніше і довше триває. Жах найбільш сильна ступінь прояву ефекту страху і придушення страхом розуму.

Усвідомлення небезпеки може викликати різні форми емоційних рішень. Перша їхня форма реакція страху - проявляється у заціпенінні, тремтіння, недоцільних вчинках. Ця форма реакції на небезпеку негативно проявляється на діяльності.

Не різко виражений страх може тонізувати кору головного мозку і в поєднанні з процесами мислення проявлятися як розумний страх у вигляді побоювання, обережності, обачності.

Паніка - наступна форма страху. Вона так само негативно позначається на діяльності людини. У цьому випадку страх досягає сили афекту і здатний нав'язувати стереотипи поведінки (втеча, заціпеніння, захисна реакція).

Розглядаючи вплив панічного стану на рух людини слід виділити наступні найбільш можливі помилки:

1. Дія не відбувається, тобто панічний стан призводить до повної закоренілого вчинків. У побуті про подібних випадках кажуть: «він заціпенів, остовпів від жаху (або від несподіванки).

2. У автоматично виконуваної послідовності вчинків виникає прогалина, і людина здійснює рухи, зайві в даній ситуації.

3. Реакція на паніку виражається у вигляді інстинктивних захисних рухів які, однак, не відповідають об'єктивним вимогам захисту.

4. Людина продовжує виконувати автоматичні дії без будь-яких змін, замість того, щоб припинити або змінити їх.

Стан паніки - це той самий передавальний механізм, через який суб'єктивні ін-індивідуальне чинники роблять свій вплив на створення або розвиток небезпечної ситуації.

Перераховані вище фактори постійно або тимчасово підвищують можливості появи небезпечної ситуації або нещасних випадків, але це, однак, не означає, що їх вплив завжди веде до створення небезпечної ситуації або до нещасного випадку. Інакше кажучи, їх не слід однозначно трактувати як причин, безпосередньо викликають небезпеку.


//ua-referat.com
скачати

© Усі права захищені
написати до нас