1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: записка.docx
Розширення: docx
Розмір: 166кб.
Дата: 15.09.2021
ВСТУП
Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Серед всіх природних ресурсів земля має важливе місце. Покрита родючим шаром вона є основою для сільськогосподарського виробництва. Це частина навколишнього природного середовища, яка характеризується простором, рельєфом, ґрунтовим покривом, рослинністю, надрами, водами, головний засіб виробництва в сільському та лісовому господарстві, а також просторовий базис для розміщення всіх галузей народного господарства.

Земля як засіб виробництва має цілий ряд специфічних особливостей. Вона виступає продуктом самої природи. І лише в процесі виробництва та діяльності суспільства цей продукт стає засобом виробництва. Поверхня землі обмежена межами суші земної кулі і змінити її іншими засобами неможливо.

Україна за площею сільськогосподарських угідь (41,9 млн. га) входить до двадцяти найбільших країн. Територія України становить 60,4 млн. га з усіх земель, з них: рілля – 79,6 %, пасовищ – 12,6 %, сіножатей – 5,2 %,багаторічних насаджень – 2,6 %,площі вкриті лісами і чагарниками складають 10,2 млн. га , болота – 0,9 млн. га, водоймища та річки – 2,4 млн. га , інші угіддя – 5,0 га. Україна, серед країн світу має найбільшу освоєність сільськогосподарських земель – 70,4 %.

Землевпорядкування займається вивченням теоретичних основ і практичних методів формування нових та вдосконалення вже існуючих землекористувань, організацією території і використанням земель окремих сільськогосподарських підприємств, організацій та установ. Реформування земельних відносин в сільськогосподарському виробництві і земельному проектуванні стає дедалі багатограннішим, розширюється і ускладнюється завдання та зміст проектних розробок.

В проведенні земельної реформи важливу роль відіграє землеустрій – сукупність соціально економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію території адміністративно-територіальних утворень, різних суб’єктів господарювання.

Стаття 183 ЗК України визначає основні завдання землеустрою, серед яких є:

ґ) організація територій сільськогосподарських підприємств із створенням просторових умов, що забезпечують еколого-економічну оптимізацію використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, впровадження прогресивних форм організації управління землекористуванням, удосконалення співвідношення і розміщення земельних угідь, системи сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін. Забезпечення виконання даного завдання передбачає розробку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.

Вони розробляються з метою організації сільськогосподарського виробництва і впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодіння та землекористувань для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва раціонального використання та охорони земель.

Проєкти землеустрою, що забезпечують обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь визначають:

а) розміщення виробничих будівель та споруд;

б) організацію землеволодінь та землекористувань з виділенням сівозміни виходячи з екологічних та економічних умов формування інженерної та соціальної інфраструктури;

в) визначення типів і видів сівозміни з урахуванням спеціалізації сыльськогосподарського виробництва;

г) складання схем чергування сільськогосподарських культур у сівозміні;

д) проектування полів сівозміни;

е) перенесення проєкту в натуру (на місцевість) запроектованих полів сівозміни.

Тема курсового проєкту є «Проєкт організації території фермерського господарства».

Дана тема обґрунтована вимогами Земельного Кодексу, Законів України «Про землеустрій», «Про оренду землі», «Про охорону земель», «Про фермерське господарство», а також придбання необхідних навиків для практичного вирішення питань, пов’язаних зі складанням проєктів раціонального розміщення, використання та охорони земельних угідь, що знаходяться в приватній, комунальній власності і користуванні, в тому числі на умовах оренди сільськогосподарських підприємств та громадян.

Об’єктом курсового проєкту є фермерське господарство «Весна» на території Землянської сільської ради Конотопського району Сумської області.  1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

1.1 Місце розташування господарства

Конотопський район в межах якого знаходиться фермерське господарство, має площу 1700 км2. Фермерське господарство розташоване на території Землянської сільської ради, що входить до Конотопського району. Сільська рада знаходиться у східній частині району. Центр сільської ради село Землянка, розташоване за 20 км на схід від районного центру і за 20 км від залізничної станції Конотоп.

Фермерське господарство «Весна» займає земельний масив у східній частині сільської ради, за 0,2 км від с.Землянка. З північної сторони фермерське господарство межує з землями державної власності (охоронна зона меліоративного каналу), з південного боку господарство межує з землями державної власності (сіножаті) і по західній межі землі фермерського господарства межують з землями с.Землянка, зі сходу господарство межує з землями державної власності (чагарник).
1.2 Природні умови

1.2.1 Клімат

Клімат Сумської області помірно-континентальний. Температура повітря в середньому дорівнює +11 оС. Найнижча – мінус 36 оС у січні, найвища +38 оС у липні. Більш детальні подробиці наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Температура повітря по місяцях

Температура(°С)

Місяць

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Рік

Середня

-6,3

-5,9

-0,7

8,1

14,6

18,1

19,8

18,6

12,9

6,6

0,3

-4,2

6,8

Абсолютний максимум

11,0

13,5

21,0

30,0

33,6

36,1

38,0

39,4

31,1

27,9

22,8

11,5

39,4

Абсолютний мінімум

-34,2

-32,8

-27,8

-11,1

-3,9

0,9

5,0

4,0

-4,3

-11,7

-22,9

-29,5

-34,2

Середньорічні атмосферні опади становлять 527-600 мм , найбільше їх спостерігається у вересні а найменше у липні. Більш детальні подробиці приведені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Середня кількість опадів

Місяць

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Рік

Опади

36,8

28,9

34,5

33,4

42,6

55,8

67,9

56,0

38,8

38,8

42,6

39,2

600

Вологість повітря в середньому за рік дорівнює 88%, найбільша в грудні 98%, найменша в серпні 78%. Більш детальні подробиці в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 – Відносна вологість повітря

Місяць

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Рік

Вологість%

85

84

78

75

65

68

67

64

70

75

80

85

82

Повторюваність вітру найбільшою є південно-східного напрямку, найменшою північного. Більш детальні подробиці в таблиці 1.4.

Таблиця1. 4 – Повторюваність вітру


Напрямок

Пн

ПнСх

Сх

ПдСх

Пд

ПдЗд

Зд

ПнЗх

Штиль

Повторювальність (%)

12

14

15

16

9

16

11

4

3Швидкість вітру в середньому становить 3-5 м/с . Найбільша вона у січні – березні, найменша у вересні.

1.2.2 Рельєф

Сумська область повністю розташована в межах Східно-Європейської платформи, район має поверхню у вигляді плоскої низовини подекуди розчленовану балками. Середній ухил до 1о на території фермерського господарства «Весна» рельєф спокійний, експозиція схилу з північного- заходу на південний схід.
1.2.3 Грунти
На території господарства поширені 2 типи грунтів : мало- і середньогумусні типові чорноземи та лучно-чорноземні глеюваті середньо суглинкові грунти. Водночас кожен тип ґрунту має подібні характеристики: близький хімічний склад, той чи інший вміст гумусу тощо. Родючість ґрунту залежить від вмісту в ньому гумусу.

Якість ґрунтів значною мірою залежить від хімічного складу і фізичних властивостей материнської породи. Підґрунтям українських чорноземів є леси — пухкі, насичені кальцієм материнські породи палевого кольору.

Структура ґрунтів — здатність їх розпадатися на окремі грудочки різноманітної форми і розміру. Наприклад, чорноземи мають грудкувато-зернисту структуру. Від структури залежить родючість ґрунтів. Найпотужнішими є чорноземи; гумусовий горизонт у них досягає 40-80 см.

Найродючішими є чорноземи. Вони займають найбільшу площу в господарстві, мають велику потужність, зернисту структуру. Чорноземи багаті на гумус, помірно зволожені, мають темно-сіре забарвлення.

Ґрунтоутворююча порода лучно-чорноземних глеюватих суглинкових грунтів – оглеєні леси. Ці грунти утворились в умовах періодичного перезволоження водами поверхневого стоку. Вони характеризуються розвинутим гумусовим профілем потужністю 60-75 см, вмістом гумусу – 2,99% скипання від соляної кислоти спостерігається з глибини 80-100 см, вилугованістю профілю від карбонатів кальція та легкорозчинних солей, важко суглинистим механічним складом, нейтральною реакцією, високою забезпеченістю рухомими поживними речовинами. Грунти високо потенційної родючості, що знижується негативними водно-фізичними властивостями. Використовувати ці грунти раціонально у польових сівозмінах. Для підвищення родючості грунтів та захисту їх від вітрової ерозії необхідно застосовувати комплекс міроприємств. Найбільш ефективним є різноглибинна оранка, внесення добрив.


    1. Характеристика землекористування


Загальна площа фермерського господарства «Весна» Землянської сільської ради Конотопського району Сумської області становить 51,18 га.

Для оцінки території фермерського господарства з точки зору її компактності використано формулу 1.1 :

К=П/4√Р (1.1)

де, К – коефіцієнт компактності;

П – площа землеволодіння,м2;

Р – периметр землеволодіння, м.

Компактним вважається таке землеволодіння та землекористування,яке при заданій площі має найменший периметр(квадрат). Згідно з розрахунком, коефіцієнт компактності фермерського господарства «Весна» становить 0,97. Таке значення коефіцієнта свідчить про те, що територія фермерського господарства компактна.

Землеволодіння фермерського господарства представляє собою неправильний квадрат. На території фермерського господарства сторонніх землекористувачів немає і відсутня черезсмужність, що є зручним у використанні.

Щодо якісного стану земельних угідь, то можна сказати, що 70% всіх сільськогосподарських угідь фермерського господарства розорано, ерозійні процеси на території господарства відсутні, камянистисть, перезволоженність, заболоченість та зачагарникованість відсутні, тобто не є характерними.

2 ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ


  1   2   3   4   5   6

скачати

© Усі права захищені
написати до нас