Ім'я файлу: Зміст_Вплив_позакласних_занять_легкою_атлетикою_на_рівень_фізичн
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 16.12.2020

Вплив позакласних занять легкою атлетикою на рівень фізичного здоров’я учнів старшого шкільного віку
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗАКЛАСНИХ ЗАНЯТЬ ЛЕГКОЮ АТЛЕТИКОЮ ЗІ ШКОЛЯРАМИ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Специфіка позакласної та позашкільної роботи з фізичного виховання зі школярами старшої школи

1.2. Характеристика рівня фізичного здоров’я учнів старшого шкільного віку

1.3. Методичні основи занять легкою атлетикою та його вплив на стан фізичного здоров’я старшокласників

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Методи дослідження

2.2. Організація дослідження

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОЗАКЛАСНИХ ЗАНЯТЬ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ЗДОРОВ’Я СТАРШОКЛАСНИКІВ

3.1. Дослідження динаміки характеристик фізичного здоров’я старшокласників

3.2. Зрушення показників фізичних якостей старшокласників при позакласних заняттях легкою атлетикою

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальність. Перебудова освітнього процесу в школі потребує пошуку нових форм і методів фізичного виховання школярів в інтересах формування знань, навичок і вмінь самостійно організовувати фізкультурно-оздоровчу та рекреаційну діяльність, опікуватися своїм фізичним станом (Н.В. Москаленко, 2009; Н.Б. Гонтаровська, 2010; Т.Ю. Круцевич, М.М. Саїнчук, 2012). Проблеми вдосконалення системи фізичного виховання учнівської молоді набувають особливої актуальності за нових соціально-економічних умов (Є.В. Столітенко, 2010; В.М. Єрмолова, 2011; Є.А. Захаріна, 2012; О.М. Ярмак, 2012). На їх вирішенні наголошують державні національні програми «Державна програма розвитку фізичної культури і спорту», Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації», закони України «Про освіту», «Про фізичну культуру і спорт», «Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту», «Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті». На важливість наукового пошуку у даному напрямі також звернено увагу в документах Всесвітньої організації охорони здоров’я, Ради Європи.

Великий обсяг навчального навантаження учнів старших класів призводить до систематичного накопичення втоми, що негативно відбивається на загальному стані їхнього здоров’я. Тому питання про відновлення розумової та фізичної працездатності, підтримання здоров’я та вдосконалення фізичного розвитку стає надзвичайно актуальним (І.В. Городинська, 2004; Г.В. Безверхня, 2006; N.L. Rapp, 2009; K. Redmond, 2010; D. M. Anderson, 2012; G. Bert, L. Summers, 2012). Позашкільна діяльність (В.В. Кірсанов, 2004; А.В. Гакман, 2012), часто виявляється «антирекреаційною», що негативно впливає як на навчання, так і на здоров’я підростаючого покоління. Вихідне положення про інтеграцію розвиваючої, рекреаційної та розважальної функцій практично не реалізується. Системний підхід до організації позакласної роботи з фізичного виховання відсутній, не створено нових, адекватних вимогам часу і тенденціям розвитку суспільства, методик позакласної роботи (Л.І. Іванова, 2006; Н.В. Москаленко, 2009; В.М. Єрмолова, 2011). Впровадження позакласної роботи з фізичного виховання у загальноосвітніх школах лімітується багатьма чинниками, оскільки, не зважаючи на велику кількість програмно-нормативних документів, відсутній механізм практичної реалізації і контролю раніше прийнятих рішень; застаріла матеріально-технічна база; відсутня мотивація у роботі вчителя фізичної культури, не розроблений зміст програмного матеріалу; низький рівень використання новітніх технологій рухової активності у навчальному процесі; неефективне планування позакласної діяльності, як наслідок – нецікаві форми роботи для дітей, формальні, уніфіковані підходи до планування фізкультурно-масових заходів, відсутність впорядкованої системи допомоги учителям у проектуванні позакласної діяльності з фізичного виховання, що знижує ефективність залучення школярів до занять у позаурочний час (І.О. Вакарчук, 2008; М.Д. Зубалій, 2011; М.В. Дутчак, 2012; Є.А. Захаріна, 2012).

Таким чином, можна констатувати, що істотні переваги та можливості, закладені у позакласній роботі з фізичного виховання, сприяючи поліпшенню розумової працездатності, фізичної підготовленості, рухової активності й розвитку особистості в цілому, не отримали належного висвітлення, оцінки і теоретичного обґрунтування (І.В. Городинська, 2004). Незважаючи на наявні наукові дослідження, в яких розглянуто інноваційні підходи до організації роботи старшокласників з фізичного виховання у позанавчальний час (О.М. Степанова, 2005; О.В. Бірюкова, 2009; А.В. Воробйова, 2012; М.М. Саїнчук, 2012), питання проектування позакласної роботи школярів з фізичного виховання не отримали подальшого розвитку, що негативно позначається на практиці фізичного виховання учнівської молоді та обумовлює актуальність дослідження.

Зв’язок з науковими планами, темами. Роботу виконано згідно з темою Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2006–2010 pp. 3.2.7. «Теоретико-методичні засади рекреаційної діяльності різних груп населення» (номер державної реєстрації 0106U010789) та темою Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. 3.1 «Вдосконалення програмно-нормативних засад фізичного виховання в навчальних закладах» (номер державної реєстрації 0111U001733). Роль автора полягала у розробці технології проектування позакласної роботи старшокласників з фізичного виховання.

Мета – розробити та експериментально обґрунтувати технологію проектування позакласної роботи старшокласників з фізичного виховання, що спрямована на підвищення залученості школярів до рухової активності.

Завдання:

1. Провести аналіз спеціальної літератури, вітчизняного та зарубіжного досвіду з проблеми організації позакласної роботи старшокласників з фізичного виховання.

2. Визначити чинники, що лімітують впровадження позакласної роботи з фізичного виховання у старшій школі.

3. Дослідити організаційні та соціально-педагогічні умови, що забезпечують ефективність позакласної роботи з фізичного виховання учнів старшого шкільного віку.

4. Розробити та обґрунтувати етапи та зміст технології проектування позакласної роботи учнів старших класів з фізичного виховання та перевірити її ефективність.

Об’єкт – процес фізичного виховання старшокласників у позанавчальний час.

Предмет – етапи і зміст технології проектування позакласної роботи учнів старших класів з фізичного виховання.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення спеціальної науково-методичної літератури, контент-аналіз документальних матеріалів, соціологічні (анкетування, експертне опитування), педагогічні методи (педагогічне спостереження, педагогічний експеримент), методи дослідження психоемоційного стану, рухової активності, соматичного здоров’я, математичної статистики.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗАКЛАСНИХ ЗАНЯТЬ ЛЕГКОЮ АТЛЕТИКОЮ ЗІ ШКОЛЯРАМИ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Специфіка позакласної та позашкільної роботи з фізичного виховання зі школярами старшої школи

1.2. Характеристика рівня фізичного здоров’я учнів старшого шкільного віку

1.3. Методичні основи занять легкою атлетикою та його вплив на стан фізичного здоров’я старшокласників
скачати

© Усі права захищені
написати до нас