Ім'я файлу: ПР№3 Сокур_Анна_ДП20м(60гр).docx
Розширення: docx
Розмір: 20кб.
Дата: 25.11.2021
Пов'язані файли:

 1. Скласти порівняльну таблицю спільних та відмінних рис методики проведення традиційного та інтегрованого уроку.

  Традиційний урок

  Інтегрований урок

  Увага зосереджена на засвоєнні

  знань і умінь, а виховання і розвиток

  школярів часто здійснюються спонтанно, поза керівництвом учителя.


  Спрямований насамперед на формування особистості учня.


  Головна функція вчителя полягає в

  передачі учням інформації і створенні умов для її засвоєння. А головна мета діяльності вчителя – встигнути виконати все, що заплановано.


  Учитель виступає насамперед як організатор навчальної пізнавальної діяльності учнів, як їх помічник і консультант. Він організовує діяльність учнів із пошуку інформації, узагальнення способів дії.


  Переважання авторитарного стилю в

  спілкуванні вчителя з учнями.


  Співпраця між учителем та учнем, велика увага до мотивації, діяльності школярів.


  Чітке розмежування етапів

  перевірки, вивчення нового матеріалу і його закріплення. В результаті цього застосування знань і умінь не стає центром навчального процесу.


  Центральне місце займає застосування знань і умінь у процесі вирішення навчальних завдань на всіх етапах уроку (засвоєння

  нового навчального матеріалу, його закріплення і перевірка знань, умінь). У результаті відбувається мовби злиття різних етапів

  і функцій уроку, їх синтез, спрямований на активізацію навчального процесу.


  Фронтальна форма роботи вчителя.

  Переважно групова або індивідуальна робота.


  Спілкування між учнями в навчальній праці відсутнє.

  Переважає спілкування: учитель –

  клас або вчитель – учень.


  Відбувається спілкування між учнями у процесі навчальної роботи, організується колективна навчальна діяльність.


  Урок строго обмежений навчальним

  предметом і розкладом.


  Сучасні підходи не виключають міжпредметних уроків, проведених двома-трьома вчителями з різних навчальних предметів.


  Розвивальним і виховним чинником

  служить здебільшого зміст освіти.


  Поряд зі змістом освіти важливу роль у вихованні та розвитку учнів відіграють методи навчання (наприклад, дослідницький, проблемного навчання) і організаційні форми

  (надто колективні).


  Урок являє собою досить замкнену

  систему.


  Урок тісно пов’язаний з такими формами організації навчання, як екскурсії, польові практикуми, робота на екологічній стежці, у

  мікрозаповіднику.


  Зберігає звичну форму.

  Асимілюються деякі елементи, які традиційно вважалися ознакою інших форм і протиставлялися уроку. У результаті виникли

  такі суперечливі, з точки зору формальної логіки освіти, форми, як урок-семінар, урокзалік, урок-конференція та ін.


  Учитель зберігає всі свої функції.

  Властиве делегування учням частини функцій учителя: перевірка та оцінювання знань і

  вмінь, консультування, елементи планування роботи.


 2. На основі аналізу державного стандарту визначити шляхи реалізації інтегрованого навчання а початковій школі.

У сучасній школі традиційно міжпредметна інтеграція, здійснювана різними шляхами:

– створення інтегрованих курсів – навчальних предметів, які адаптують для вивчення та інтегрують знання декількох наук або видів мистецтв (природничих – «Природознавство», суспільствознавчих – «Я досліджую світ», біологічних – «Основи здоров’я», музичне й образотворче мистецтво – «Мистецтво», та ін.);

– розроблення нових форм уроків (урок з міжпредметними зв’язками, інтегрований урок, бінарний урок);

– впровадження навчальних проектів;

– організація тематичних днів та тижнів.

Етапи реалізації міжпредметної інтеграції змісту навчання (від простого до складного):

– введення міжпредметних зв’язків на уроках суміжних дисциплін на основі репродуктивної діяльності і елементів проблемності;

– постановка міжпредметних навчальних проблем і самостійний пошук їх вирішення на окремих уроках;

– систематичне проблемне навчання на основі ускладнених міжпредметних проблем всередині окремих курсів;

– включення спочатку двосторонніх, а потім і багатосторонніх зв’язків між різними предметами на основі координації діяльності вчителя;

– розробка широкої системи в роботі вчителів, які здійснюють міжпредметні зв’язки як в змісті й методах, так і в формах організації навчання, включаючи позакласну роботу і розширюючи межі програми.

За допомогою багатосторонніх міжпредметних зв’язків закладається фундамент для формування в учнів умінь комплексного бачення проблем реальної дійсності, різнопланових підходів до їх розв’язання.

Плануючи тематичний день, учитель наче створює “нереальну тварину” зі змісту навчального матеріалу різних дисциплін, але так, щоб вона була «живою», тобто вміла функціонувати як цілісна система: рухатися, їсти, дихати, рости тощо. Така тварина повинна вміти робити навіть те, що придумає винахідник.

Тематичні дні об’єднують блоки знань із різних навчальних предметів, тем навколо однієї проблеми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів учня. Таке навчання забезпечує формування в молодших школярів цілісної картини світу, здатності сприймати предмети і явища різнобічно, системно, емоційно, сприяє поглибленню та розширенню знань учнів, діапазону їх практичного застосування.

Процес інтеграції вимагає виконання певних умов:

– об’єкти дослідження однакові або досить близькі (тоді ми досліджуємо об’єкт з різних сторін, використовуючи навчальний матеріал різних дисциплін);

– у навчальних предметах використовуються однакові або близькі методи дослідження предметів та явищ (тоді ми демонструємо спосіб пізнання дійсності на прикладах з різних предметів);

– те, що пізнається, підпорядковується загальним закономірностям, які вивчаються на уроці (тобто ми узагальнюємо навчальний матеріал з різних навчальних дисциплін та пізнаємо більш складну систему).

Інтеграція навчального матеріалу з різних навчальних предметів відбувається, як правило, чи навколо певного об’єкту чи явища довкілля, або для розв’язання проблеми міжпредметного характеру, або для створення творчого продукту.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас