1   2   3   4
Ім'я файлу: 03261115_testovi_zavdannya_5_kurs.doc
Розширення: doc
Розмір: 307кб.
Дата: 26.04.2021
скачати

Тестові завдання
1. Атерогенними фракціями ліпопротеїнів сироватки є:

А) Ліпопротеїни низької щільності

Б) Ліпопротеїни високої щільності

В) Хіломікрони

Г) Ліпопротеїни дуже низької щільності

Д) Усі зазначені

*Е) А і Г
2. Атерогенним фенотипом гіперліпідемії є:

А) І і ІІ

*Б) ІІ, ІІІ і V

В) ІІІ

Г) IV

Д) V
3. Вкажіть препарат, який найсильніше підвищує рівень холестерину ліпопротеїнів високої щільності:

А) Аторвастатин

*Б) Нікотинова кислота

В) Гемфіброзил

Г) Фенофібрат

Д) Симвастатин


 1. При гострому інфаркті міокарда у крові підвищується вміст:

А) Креатинфосфокінази ізоформи MM

Б) Аланінамінотрансферази

*В) Тропоніну І

Г) Аспартатамінотрансферази

Д) γ-глутамілтранспептидази
5. „Терапевтичне вікно” для проведення тромболізису при гострому інфаркті міокарда складає:

 1. До 6 год з моменту початку симптомів

 2. До 8 год з моменту початку симптомів

 3. До 10 год з моменту початку симптомів

 4. До 12 год з моменту початку симптомів*


6. При нижньому інфаркті міокарда на ЕКГ спостерігаються наступні зміни:

А) Елевація сегмента ST у відведеннях V1-4

Б) Патологічні зубці Q у відведеннях І, aVL, V5-6

В) *Патологічні зубці Q у відведеннях II, III, aVF

Г) Депресія сегмента ST у відведеннях V1-2

Д) Елевація сегмента ST у відведеннях I, aVL, V5-6
7. ЕКГ-проявами гострої стадії великовогнищевого інфаркту міокарда є:

А) Ізоелектричний сегмент ST, інверсія зубця Т

Б) *Патологічні зубці Q, елевація сегмента ST

В) Елевація сегмента ST, високий загострений зубець Т

Г) Високий загострений зубець Т

Д) Інверсія зубця Т
8. Назвіть гострі форми ішемічної хвороби серця:

А) Стабільна стенокардія

Б) Варіантна стенокардія

В) *Прогресуюча стенокардія

Г) Коронарний синдром Х

Д) Безбольова форма
9. У пацієнта з епізодами болю в грудях під час нападу болю на ЕКГ зареєстровано елевацію сегмента ST. Який оптимальний препарат можна використати для лікування?

А) *Амлодипін

Б) Метопролол

В) Тіотриазолін

Г) Івабрадин

Д) Триметазидин
10. Назвіть фармакологічні особливості органічних нітратів:

А) Тахіфілаксія

Б) Фізична залежність

В) Синдром відміни

Г) *Виникнення толерантності

Д) Психічна залежність
11. Назвіть характерні риси больового синдрому при стабільній стенокардії:

А) Біль провокується фізичним або психоемоційним навантаженням

Б) Тривалість болю – до 15 хвилин

В) Біль іррадіює у ліву руку

Г) Біль минає через 20-30 хвилин після прийому нітрогліцерину

Д) *А, Б і В
12. Стосовно шлуночкових екстрасистол вірним є:

А) *Супроводжуються повною (компенсаторною) паузою

Б) Екстрасистолічні комплекси QRS завжди менше 0,12 сек

В) Впливають на регулярність синусового ритму

Г) Екстрасистола зв’язана з деформованим зубцем Р
13. Виберіть порушення провідності, при яких спостерігається неправильний пульс:

А) AV-блокада І ст.

Б) *AV-блокада ІІ ст. типу Мобітц-1

В) Г) AV-блокада ІІІ ст.

Г) Повна блокада правої ніжки пучка Гіса

Д) Повна блокада лівої ніжки пучка Гіса
14. Виберіть правильне твердження:

А) Для фібриляції передсердь характерна наявність на ЕКГ хвиль F

Б) Для фібриляції передсердь характерне правильне чергування довгих і коротких інтервалів R-R на ЕКГ

В) *Для фібриляції передсердь характерна відсутність зубців Р на ЕКГ

Г) Для фібриляції передсердь характерне правильне співвідношення хвиль F та комплексів QRS на ЕКГ

Д) Для фібриляції передсердь характерні однакові інтервали R-R на ЕКГ
15. Опишіть характеристики пульсу при фібриляції передсердь:

А) *Неритмічний, дефіцитний

Б) Малий

В) Рівномірного напруження і наповнення

Г) Твердий

Д) Високий

16. Для гострого міокардиту характерні наступні зміни лабораторних показників:

А) Зростання АЛТ

Б) Зростання співвідношення АЛТ/АСТ сироватки

В) *Підвищення серцевих тропонінів

Г) Нормальний рівень КФК-МВ

Д) Значний лейкоцитоз
17. Звуження вихідного тракту лівого шлуночка при гіпертрофічній кардіоміопатії зумовлена:

А) Гіпертрофією базальних сегментів міжшлуночкової перегородки

Б) Концентричною гіпертрофією міокарда

В) Переднім систолічним рухом передньої стулки мітрального клапана

Г) Звуженням отвору аортального клапана

Д) А і В
18. Назвіть ускладнення дилатаційної кардіоміопатії:

А) Гіпертензивний криз

Б) Інфекційний ендокардит

В) *Емболічний інсульт

Г) Цукровий діабет

Д) Інфаркт міокарда
19. Назвіть чинник ризику тромбоемболії легеневої артерії:

А) *Мутація фактору V (Лейден)

Б) Дисліпідемія

В) Мутація дистрофіну

Г) Гіподинамія

Д) Артеріальна гіпертензія
20. Вкажіть симптоми тромбоемболії легеневої артерії:

А) Шум тертя перикарду

Б) Біль у грудях ниючого характеру

В) *Гіпотензія, тахікардія, ціаноз

Г) Тахікардія, гіпертензивний криз

Д) Ціаноз
21. Виберіть вірне твердження:

А) *Для лікування легеневої тромбоемболії використовують тромболізис

Б) Рентгенографія органів грудної клітки – високочутливий діагностичний тест при легеневій емболії

В) При емболії легеневої артерії на ЕКГ виявляють блокаду лівої ніжки пучка Гіса

Г) Легенева емболія зазвичай супроводжується анемією

Д) При легеневій емболії в крові зростає кількість лейкоцитів
22. Які побічні ефекти можуть виникнути у хворих із гломерулонефритом при застосуванні інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту?

 1. Зниження креатинину крові.

 2. *Підвищення креатинину крові.

 3. Підвищення рівня натрію сироватки крові.

 4. Зниження рівня калію сироватки крові.

 5. Підвищення кількості лейкоцитів крові.23. Які з перерахованих синдромів властиві нефротичному синдрому?

 1. *Масивна протеїнурія, гіпопротеїнемія, гіперхолестеринемія.

 2. Олігоурія

 3. Набряки, гематурія.

 4. Макрогематурія.

 5. Ніктурія, гіпоізостенурія


24. До інкреторної функції нирок відносять:

 1. Азотовидільну функцію.

 2. Регуляцію артеріального тиску.

 3. Регуляцію водно-сольового обміну.

 4. Регуляцію кислотно-лужної рівноваги.

 5. *Регуляцію еритропоезу.25. Яка лабораторна ознака повинна наштовхнути лікаря запідозрити гломерулонефрит?

 1. Лейкоцитурія.

 2. Протеїнурія.

 3. Циліндрурія.

 4. *Поєднання протеїнурії і гематурії.

 5. Поєднання протеїнурії і лейкоцитурії.26. У патогенезі гломерулонефриту беруть участь наступні фактори:

 1. Активація ренін-ангіотензин-альдостеронової системи.

 2. Пригнічення ренін-ангіотензин-альдостеронової системи.

 3. Імунне запалення базальної мембрани.

 4. Відкладення комплексів антиген-антитіло на фільтруючій поверхні клубочка.

 5. *А, В, Д.


27. Ускладненнями гострого гломерулонефриту можуть бути наступні:

 1. *Гостра лівошлуночкова недостатність.

 2. Гіпокаліємія.

 3. Гіпертермія

 4. Еритроцитоз

 5. Гостра недостатність наднирників.


28. Найбільше властивими гострому гломерулонефриту ознаками є:

 1. Лихоманка.

 2. *Сечовий синдром.

 3. Біль в поперековій ділянці.

 4. Набряки.

 5. Гіпертензивний синдром.


29. Набряковий синдром при гломерулонефриті виникає внаслідок:

 1. *Порушення клубочкової фільтрації.

 2. Підвищеної проникливості капілярів.

 3. Зниження онкотичного тиску.

 4. Збільшення секреції антидіуретичного гормону.

 5. Затримки в організмі натрію і води.


30. Яка мінімальна величина мікробного числа в 1 мл сечі свідчить про істинну бактеріурію і має діагностичне значення:

 1. 20 000.

 2. 50 000.

 3. 75 000.

 4. *100 000.

 5. 200 000.31. За допомогою якого із перерахованих методів дослідження визначають клубочкову фільтрацію?

 1. За результатами ЗАС.

 2. За результатами УЗД нирок.

 3. *За кліренсом ендогенного креатиніну.

 4. За результатами екскреторної урографії.

 5. За результатами сцинтиграфії нирок.


32. У хворої А., 45 років, за даними клініко-лабораторних досліджень виставлено діагноз хронічного пієлонефриту у фазі загострення. Для оцінки стану концентраційної функції нирок потрібно призначити:

 1. Аналіз сечі за Нечипоренком.

 2. *Пробу Зимницького.

 3. Кліренс ендогенного креатиніну.

 4. Визначення добової протеїнурії.

 5. Екскреторну урографію.


33. Хворий К., 38 років, скаржиться на генералізовані набряки по всьому тілу, особливо рук і ніг. В анамнезі хвороба Бехтерева протягом 6 років. На УЗД: нирки збільшені в об’ємі, ущільнені, “велика сальна нирка”, збільшеної ехогенності. Аналіз сечі: еритроцитів – 3-5 у п/зору, лейкоцитів – 2-3 у п/зору, добова протеїнурія – 4 г/л. У хворої виявлено нефротичний синдром, який виник після тривалої протеїнурії. Два дні тому було проведено біопсію ясен, при забарвленні біоптату конго червоним виявлено рожеве світіння, яке у поляризованому світлі стає зеленуватим, після додавання розчину калію перманганату – зеленувате світіння зникає. Поставте попередній діагноз:

 1. Амілоїдоз нирок, спадкова форма.

 2. *Амілоїдоз нирок, набута форма.

 3. Хронічний мембранозний гломерулонефрит.

 4. Медикаментозний тубулоінтерстиціальний нефрит.

 5. Хронічний гломерулонефрит з мінімальними змінами.


34. Схема лікування тубулоінтерстиціального нефриту включає:

 1. *Відміну лікарських препаратів, які спричинили захворювання.

 2. Строгий ліжковий режим.

 3. Обмеження кухонної солі.

 4. Обмеження вживання рідини.

 5. Обмеження білків


35. Хвора звернулася в лікарню із скаргами на нудоту, блювання, понос, виділення незначної кількості сечі протягом доби. В аналізах крові виявлено підвищення кількості сечовини, креатиніну, калію, магнію, зниження-натрію, кальцію, хлору. Які клініко-лабораторні прояви характерні для початкового періоду гострої ниркової недостатності?

 1. *Олігурія (анурія).

 2. Поліурія.

 3. Зміна електролітів крові.

 4. Підвищення кількості аміаку у крові.

 5. Підвищення кількості сечовини і креатиніну в крові.36. При яких захворюваннях нирок завжди спостерігається ніктурія?

 1. Гострий гломерулонефрит.

 2. Тубулоінтерстиціальний нефрит.

 3. Хронічний гломерулонефрит без ниркової недостатності.

 4. *Хронічний пієлонефрит.

 5. Хронічна ниркова недостатність.


37. Найбільш ефективним методом корекції азотемії при гострій нирковій недостатності є:

 1. Вуглеводно-жирова дієта.

 2. Обмеження білка в раціоні.

 3. Пероральний прийом глюкози.

 4. Прийом анаболічних стероїдних гормонів.

 5. *Гемодіаліз.


38. Хворому К., 34 років, поставлено діагноз хронічної хвороби нирок (ХХН) ІІ стадії. Хронічний гломерулонефрит із нефротичним синдромом, фаза ремісії, артеріальна гіпертензія. Яка швидкість клубочкової фільтрації у цій стадії ХХН?

 1. <15 мл/хв.

 2. 15-29 мл/хв.

 3. 30-59 мл/хв.

 4. *60-89 мл/хв.

 5. ≥ 90 мл/хв.39. Назвіть препарат, який знижує показники смертності при хронічній серцевій недостатності:

А) Дигоксин

Б) Триметазидин

В) Фуросемід

Г) *Карведилол

Д) Рибоксин

Е) Строфантин

40. Які гемодинамічні варіанти хронічної серцевої недостатності Ви знаєте?

А) *Систолічний, діастолічний

Б) Діастолічний

В) Змішаний

Г) Зі збереженим серцевим викидом

Д) З високим серцевим викидом
41. Назвіть групи засобів, що використовуються для лікування хронічної серцевої недостатності:

А) Антиагреганти, антикоагулянти

Б) *Діуретики, антагоністи альдостерону

В) Гіполіпідемічні засоби

Д) Метаболічні засоби
42. Вкажіть препарати, що здатні уповільнювати процес деградації суглобового хряща при деформуючому остеоартрозі:

А) Диклофенак

Б) *Глюкозамін

В) Бетаметазон

Г) Аспірин

Д) Хлорохін
43. Вкажіть типові рентгенологічні ознаки деформуючого остеоартрозу:

А) *Остеофіти, субхондральний остеосклероз

Б) Узурація суглобових поверхонь

В) Наявність субхондральних кіст

Г) Симптом «пробійника»

Д) Навколосуглобовий остеопороз
44. Назвіть типові симптоми деформуючого остеоартрозу:

А) Гіперемія ураженого суглобу

Б) *Біль у суглобах при навантаженні

В) Біль у суглобах у стані спокою

Г) Ранкова скутість понад 1 годину

Д) Ентезопатії
45. При гострому подагричному артриті небажано використовувати:

А) *Аллопуринол

Б) Стероїди внутрішньосуглобово

В) Колхіцин

Г) Диклофенак

Д) Целекоксиб
46. Перерахуйте ускладнення хронічної подагри:

А) Утворення тофусів

Б) Нефролітіаз

В) Амілоїдоз

Г) А, Б і В

Д) А і Б

47. Які показання для призначення D-пеніцилінаміну хворим на ревматоїдний артрит?

 1. Вагітність.

 2. Гематурія, тромбоцитопенія.

 3. Резистентність до протизапальних препаратів.

 4. Резистентність до глюкокортикоїдів.

 5. *Непереносимість препаратів золота.


48. Назвіть тип деформації кистей при ревматоїдному артриті:

 1. Контрактура Дюпюїтрена.

 2. Тофуси.

 3. Редископодібна дефігурація пальців.

 4. Вузлики Гебердена.

 5. *Ульнарна девіація.


49. Назвіть клінічні симптоми ревматоїдного артриту:

 1. Летючий характер ураження суглобів.

 2. Еритема.

 3. *Порушення функції суглобів.

 4. М’язова слабкість.

 5. Дефігурація суглобів.50. Які з перерахованих клінічних показників добре корелюють з активністю ревматоїдного процесу?

 1. *Анемія, тромбоцитоз.

 2. Еритроцитоз, лейкоцитоз.

 3. Гіперальбумінемія, тромбоцитопенія

 4. Зниження ШОЕ.51. Які ураження нирок найчастіше розвивається при ревматоїдному артриті?

 1. Амілоїдоз нирок.

 2. Туберкульоз нирок.

 3. *Гломерулонефрит.

 4. Пієлонефрит.

 5. Тубулоінтерстиціальний нефрит.


52. Хворий Д., 34 років, скаржиться на біль у суглобах стоп, підвищення температури тіла до 38ºС, пітливість. Хворіє протягом тижня. Проходить лікування з приводу кон’юнктивіту у офтальмолога. Під час огляду суглоби стоп припухлі, рухи в них (активні та пасивні) різко болючі. Пульс 90 за хв., АТ-120/80мм.рт.ст., патології внутрішніх органів не виявлено. Лейкоцити 4,2 Г/л, ШОЕ-38 мм/год. Які захворювання потрібно виключити?

 1. Ревматизм.

 2. Системний червоний вовчак.

 3. Ревматоїдний артрит

 4. *Гонококовий артрит

 5. Подагру.


53. Що є характерними ознаками ревматоїдного артриту:

 1. Кісткові узури.

 2. Кальцифікація сухожилків.

 3. Ураження суглобової капсули.

 4. Ревматоїдні вузлики.

 5. *Все перераховане.54. Які клінічні симптоми властиві ревматоїдному артриту?

 1. Ексудативний плеврит.

 2. Ранкова скутість.

 3. Остеопороз кісток.

 4. Переважне ураження дрібних суглобів.

 5. *Усе перераховане.55. Назвіть клініко-рентгенологічні ознаки ревматоїдного артриту?

 1. Мітральний стеноз.

 2. Пневмонія.

 3. Остеопороз кісток.

 4. Перелом шийки стегнової кістки.

 5. *Кісткові узури.


56. Протипоказанням до терапії препаратами золота при ревматоїдному артриті є:

 1. Псевдосептичний синдром.

 2. Ожиріння.

 3. Важкий перебіг із вісцеропатіями.

 4. *Вагітність, грудне вигодовування.

 5. Усі варіанти правильні.57. Що з перерахованих критеріїв властиве для системного червоного вовчка?

 1. Феномен Рейно.

 2. Потовщення та ущільнення шкіри.

 3. Кальцифікація м’яких тканин.

 4. *Фотосенсибілізація.

 5. Міозит.  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас