Ім'я файлу: ху.docx
Розширення: docx
Розмір: 189кб.
Дата: 02.06.2021
Пов'язані файли:
Бережник_7.docx

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Електричним колом називають сукупність пристроїв, призначених для одержання, передачі, перетворення й використання електричної енергії.

Електричне коло складається з окремих пристроїв – елементів електричного кола (джерел електричної енергії, її споживачів, пристроїв для передачі енергії, перетворення, комутації, контролю і т.д.).

Джерело електричної енергії, її приймач і сполучні проводи вважаються основними елементами кола, тому що при відсутності хоча б одного з них електричне коло зібрати неможливо.

Джерела електричної енергії служать для одержання електричної енергії з інших видів енергії – механічної, хімічної, тепловий, променистої.

Приймачі електричної енергії служать для перетворення електричної енергії в інші види енергії: механічну, теплову, світлову, хімічну.

Елементи ланцюга, що мають тільки один параметр, називають ідеальними.

Джерела електричної енергії (ЕРС, струму) належать до групи активних елементів електротехнічних пристроїв.

До групи пасивних елементів ставляться: активний опір R, індуктивність (індуктивна котушка) L і ємність (конденсатор) C.

В електротехнічних пристроях одночасно протікають три енергетичні процеси:

1. В активному опорі відбувається перетворення електричної енергії в тепло.

2. В індуктивному елементі енергія електричного поля джерела перетвориться в енергію магнітного поля котушки й навпаки.

3. У конденсаторі, при заряді, відбувається накопичення енергії джерела в електричнім полі конденсатора й потім при розряді повернення її джерелу.

Величини опір R, індуктивність L і ємність C залежать від властивостей пристрою, його конструкції і є параметрами цього пристрою.

Електричне коло вважається нелінійним, якщо воно має хоча б один нелінійний елемент (НЕ), тобто такий елемент, струм та напруга на якому зв’язані нелінійно. Залежність між напругою та струмом НЕ називається вольт-амперною характеристикою (ВАХ).

Рези́стор або о́пір  — пасивний елемент електричного кола, призначений для використання його електричного опору. Основною характеристикою резистора є величина його електричного опору.

Резистори характеризують номінальним значенням електричного опору

      Залежно від призначення, резистори діляться на дві групи:

·        резистори загального призначення;

·        резистори спеціального призначення, до яких належать: високоомні резистори, високовольтні резистори, високочастотні резистори та прецизійні резистори.

За видом резистивного матеріалу резистори класифікуються на:

·         дротяні резистори (найдавніші) — відрізок дроту з високим питомим опором, намотаний на неметалевий каркас. Можуть мати значну паразитну індуктивність;

·         плівкові металеві резистори — тонка плівка металу з високим питомим опором, напилена на керамічне осердя, на кінці якого вдягнуті металеві ковпачки з дротяними виведеннями. Це найпоширеніший тип резисторів;

·         металофольгові резистори — як резистивний матеріал використовується тонка металева стрічка;

·         вугільні резистори — бувають плівковими і об'ємними. Використовують високий питомий опір графіту;

·         напівпровідникові резистори — використовують опір слабколегованого напівпровідника. Ці резистори можуть бути як лінійними, так і мати значну нелінійність вольт-амперної характеристики. В основному використовуються в складі інтегральних мікросхем, де інші типи резисторів застосувати важче.

За характером зміни опору резистори поділяються на:

·         резистори сталого опору;

·         регульовані резистори змінного опору (потенціометри);

·         підлаштовні резистори змінного опору.

За видом монтажу резистори бувають:

·         для навісного монтажу, з дротяними виводами ;

·         для поверхневого монтажу;

·         комбінації резисторів в одному загальному блоці, зазвичай мініатюрного виконання (збірки, мікромодулі, матриці, мікросхеми).

За видом вольт-амперної характеристики:

·         лінійні резистори;

·         нелінійні (напівпровідникові) резистори:

1.     варистори — опір залежить від прикладеної напруги;

2.     терморезистори — опір залежить від температури;

3.     фоторезистори — опір залежить від освітленості;

4.     тензорезистори — опір залежить від деформації резистора;

5.     магніторезистори — опір залежить від величини напруженості магнітного поля.

Терморези́стор, термі́стор — напівпровідниковий резистор, активний електричний опір якого залежить відтемператури

Тензорези́стор -резистор, електричний опір якого змінюється залежно від його деформації.

НП резистори – це такі НП прилади, які виготовлені на основі одношарових НП структур р- або n - типу і мають два зовнішні електроди.

Нелінійні резистори (варистори) – це такі НП резистори, у яких питомий опір залежить від прикладеної напруги.

Тири́стор — це перемикальний напівпровідниковий прилад, що проводить струм тільки в одному напрямку.

Основні властивості тиристора:

·         тиристор, як і діод, проводить струм в одному напрямку, проявляючи себе як випрямляч;

·         тиристор переводиться з вимкненого стану в увімкнений при подачі сигналу на керуючий електрод і, як вимикач, має два стійкі стани;

·         тиристор має властивості підсилювача струму;

тиристор при цьому є регулятором потужності;

Фоторези́стор — елемент електричного кола, який змінює свій опір при освітленні.

Світлодіо́д — напівпровідниковий пристрій, що випромінює некогерентне світло, при пропусканні через нього електричного струму (ефект, відомий як електролюмінесценція).

Діод — електронний прилад з двома електродами, що пропускає електричний струм лише в одному напрямі.

Фотодіо́д — це приймач оптичного випромінювання, який перетворює падаюче на його фоточутливу область світло велектричний заряд за рахунок процесів в p-n-переході.

Перший закон комутації застосовується до кіл, які мають ін­дуктивність.

Другий закон комутації застосовується до кіл, які мають єм­ність.

Трифа́зне ко́ло - електричне коло змінного струму, у якому діють 3 синусоїдні напруги однакової частоти, зсунуті за фазою одна відносно іншої

Трансформа́тор (від лат. transformo — перетворювати) — пристрій для перетворення параметрів (амплітуд і фаз) напруг і струмів.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас