Ім'я файлу: 1. ЕЛЕМЕНТИ.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 403кб.
Дата: 04.03.2021
Пов'язані файли:
Практична робота 1_Витрати виробництва і собівартість продукції

ПридніПровська державна академія будівництва та архітектури
228
Економіка та управління підприємствами
228
удк 338.26
CИСТЕМА БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ
BUSINESS PLANNING SYSTEM AT THE ENTERPRISE
AND ITS ELEMENTS
Селезньова Г.О.
кандидат економічний наук, доцент,
доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту,
харківський національний економічний університет
імені семена кузнеця
Сиров В.В.
магістр факультету економіки і права,
харківський національний економічний університет
імені семена кузнеця
У статті досліджено підходи до визначення сутності поняття «система бізнес-планування» та її еле-
ментів на основі узагальнення літературних джерел. Запропоновано елементи даної системи, які забез-
печують процес бізнес-планування та включають: кадри, інформацію, організаційну структуру, функції,
методи управління, техніку та технологію управління.
Ключові слова: бізнес-план, бізнес-планування, елементи системи, бізнес-ідеї, забезпечення бізнес-
планування.
В статье исследованы подходы к определению сущности понятия «система бизнес-планирования»
и ее элементов на основе обобщения литературных источников. Предложены элементы данной систе-
мы, обеспечивающие процесс бизнес-планирования и включающие: кадры, информацию, организационную
структуру, функции, методы управления, технику и технологию управления.
Ключевые слова: бизнес-план, бизнес-планирование, элементы системы, бизнес-идеи, обеспечение
бизнес-планирования.
In the following article there have been studied the approaches to definition of essence of concept «the system of
business planning» and its elements based on generalization of literary sources. Proposed elements of the system
ensure the process of business planning and include: personnel, information, organizational structure, functions,
management methods, equipment and control technology.
Keywords: business plan, business planning, system components, business ideas, providing business planning.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи прак- тичними завданнями. в умовах динамічного розвитку ринку бізнес-план виступає ефек- тивним стратегічним інструментом обґрунту- вання нових напрямів підприємницької діяль- ності. Формування бізнес-плану здійснюється в межах системи бізнес-планування на підприєм- стві. При цьому дана система може існувати в неявному виді, що погіршує якість та збільшує ризики розроблених бізнес-планів. це зумовлює необхідність дослідження сутності та особли- востей елементів системи бізнес-планування на підприємстві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної про- блеми і на які спираються автори. Проблеми бізнес-планування висвітлено в наукових пра- цях таких учених, як к. барроу, р. браун [1], б. Форд [2], і.з. Должанський, т.о. загорна [3], с.Ф. Покропивний, с.М. соболь [4], в.в. іванова
[5] та багатьох інших. але питання формування системи бізнес-планування з точки зору органі- зації даного процесу є недостатньо розкритими.
Формулювання цілей статті
(постановка
завдання). Мета статті полягає у дослідженні підходів до визначення сутності поняття «сис- тема бізнес-планування» та виділенні її елемен- тів на основі узагальнення літературних джерел.
Виклад основного матеріалу дослідження
з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. у науковій літературі існує багато визначень бізнес-плану. так, на думку в.в. іва- нової, «бізнес-план – це план, що розробляється на певний термін для залучення необхідних коштів під час створення нового підприємства

Східна Європа: економіка, бізнеС та управління випуск 4 (04) 2016 229 229
Економіка та управління підприємствами або підрозділу, започаткуванні та розвитку нового виду діяльності, впровадженні інвести- цій» [5, с. 423]. і.з. Должанський та т.о. загорна вважають, що «бізнес-план – це типове (уні- фіковане) проектне рішення на досить відда- лену перспективу (5, 10 і більше років), в якому дається науково обґрунтована оцінка можливих на даному сегменті ринку кінцевих цільових економічних, фінансових та інших результатів
(трудових, виробничих, соціальних, екологіч- них) діяльності підприємства, що базуються на реальному виробничому, інвестиційному, мате- ріально-технічному, організаційному і логістич- ному забезпеченні» [3, с. 10]. у бізнес-плані роз- глядається комплекс заходів різного характеру
(організаційного, науково-технічного, фінан- сово-економічного, технологічного, соціального тощо), що забезпечують реалізацію підприєм- ницького проекту [6, с. 238]. на нашу думку, більш повно сутність бізнес- плану розкрито у визначенні, запропонованому с.Ф. Покропивним, с.М. соболем і Г.о. Швида- ненко, які під бізнес-планом розуміють письмо- вий документ, в якому викладено сутність під- приємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організа- ційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним [4, с. 6].
незважаючи на велику кількість наукових публікацій, присвячених питанням розробці бізнес-плану, слід зазначити, що переважну більшість із них направлено на розкриття осо- бливостей безпосередньо бізнес-плану, тобто увага акцентується на його змісті, структурі, цілях, для яких даний вид плану розробля-
ється. але, на нашу думку, недостатньо уваги приділяється організаційним аспектам забез- печення бізнес-планування. щодо процесу роз- робки бізнес-плану, то виділяються декілька етапів: підготовчий, розроблення бізнес-плану, реалізація бізнес-плану. саме підготовчий етап передбачає виконання певних дій, які забезпе- чують подальшу розробку бізнес-плану та його реалізацію.
Підготовчий етап складання бізнес-плану включає таку послідовність дій [7, с. 18]:
формалізація ідеї проведення підготовчої стадії розробки бізнес-плану, визначення її клю- чових цілей; підбір виконавців та розподіл обов’язків між ними;
складання плану-графіку виконання робіт; збір необхідної внутрішньої і зовнішньої
інформації; оформлення попередніх результа- тів стратегічного аналізу підприємницького про- екту та обговорення їх з керівництвом проекту;
Рис. 1. Система планування [8, с. 9]

ПридніПровська державна академія будівництва та архітектури
230
Економіка та управління підприємствами
230
затвердження остаточних результатів, фор- мулювання місії та основних цілей проекту, обрання стратегії та тактики реалізації підпри-
ємницького проекту; прийняття рішення про розробку бізнес-плану. виконання перелічених дій можливе за умови наявності на підприємстві сформованої системи бізнес-планування, направленої на забезпечення планової діяльності та її резуль- татів у вигляді бізнес-плану.
аналіз наукових публікацій дає підстави зро- бити висновок щодо відсутності єдиного розу- міння сутності та елементів системи бізнес-пла- нування.
Під системою планування у загальному вигляді розуміють сукупність структурних еле- ментів, які забезпечують планову діяльність та її результати у вигляді планів різних типів та пла- нових показників. так, на думку колективу авто- рів [8, с. 9], система планування підприємства представлена як цілі, принципи, процес, органі- заційна структура управління, методи і планові показники (рис. 1). недоліком даного підходу до системи пла- нування є відсутність функції організації роз- робленого плану з контролем над результатами його виконання. так, кінцевим результатом запропонованої системи є планові показники, проте на практиці важливим аспектом є забез- печення виконання поставленого плану з метою отримання фактичних показників та врахування даних результатів у подальшому плануванні.
Для реалізації планових показників необхідне кадрове забезпечення даного процесу з чітко визначеною функціональною структурою та методами управління. окрім того, приведена вище система поверхово розкриває сутність формування цілей, які повинні базуватися на
інформаційному забезпеченні та бути адаптив- ними до факторів зовнішнього оточення. на думку о.М. бекетової [9], для успішної орга- нізації бізнес-планування в комерційної організа- ції необхідна наявність чотирьох обов'язкових умов (компонентів), які тісно пов'язані між собою
і становлять інфраструктуру процесу бізнес-пла- нування комерційної організації:
наявність відповідної методологічної та мето- дичної бази розробки, контролю та аналізу вико- нання бізнес-плану, а також достатньо кваліфіко- ваних працівників фінансово-економічних служб, щоб уміти застосовувати цю методологію на прак- тиці. науковець уважає, що методологічна і мето- дична база складання, контролю та виконання бізнес-плану утворює аналітичний блок (або ком- понент) процесу фінансового планування;
наявність внутрішньої інформації про діяль- ність підприємства і зовнішньої інформації, що
є основою інформаційного блоку (компонента);
відповідність організаційного блоку процесу, тобто процес бізнес-планування завжди реа- лізується через відповідні організаційну струк- туру і систему управління. на думку науковця, поняття організаційної структури містить у собі кількість і функції служб апарату управління, у чиї обов'язки входять розробка, контроль і ана- ліз бізнес-плану комерційної організації, сукуп- ність структурних підрозділів, які відповідальні за виконання бізнес-плану;
у процесі фінансового планування та контр- олю відбуваються реєстрація і обробка великих масивів інформації. Програмно-технічні засоби, що використовуються в процесі фінансового планування та контролю, становлять програмно- технічний блок системи фінансового планування.
таким чином, о.М. бекетова виділяє чотири блоки: аналітичний, організаційний, інформацій- ний та програмно-технічний, що, на нашу думку, достатньо повно відображає елементи, які мають формувати систему бізнес-планування.
Є.в. солнцева [10] досліджує систему біз- нес-планування інноваційної діяльності, яка, на думку науковця. включає сукупність органі- заційних структур, учасників, а також конкретні процедури, форми і методи управління, що забезпечують вироблення і реалізацію цілісного комплексу дій по бізнес-плануванню, створення
і впровадження нововведень. Формована сис- тема є цілеспрямовано діючою, складною за формою і змістом, що підкоряється системним законам і принципам функціонування і розвитку. автор даного підходу включає у систему бізнес- планування процедури, форми і методи управ- ління, які необхідні для ефективного здійснення бізнес-планування.
Є. Гайдарь [11] пропонує концепцію вдоско- налення системи бізнес-планування, виділя- ючи такі основні складники, як блок побудови системи бізнес-планування та блок функціону- вання системи бізнес-планування. але у даному підході не визначено роль та місце кадрового забезпечення у процесі бізнес-планування. крім того, основою бізнес-планування є пошук ідей,
їх аналіз, відбір та формалізація, що не відобра- жено у запропонованому підході.
таким чином, аналіз літературних джерел та узагальнення думок та підходів науковців дали змогу зробити такі висновки. оскільки до основних проблем бізнес-плану- вання належить не тільки низький рівень роз- робленого бізнес-плану, а й неспроможність упровадження гарних ідей та обґрунтованих бізнес-планів, то головне призначення системи бізнес-планування на підприємстві – забезпе- чення даного процесу. у зв’язку із цим під систе- мою бізнес-планування слід розуміти сукупність взаємопов’язаних елементів, наявність яких спрямована на забезпечення формування біз- нес-ідей та організацію здійснення бізнес-пла- нування на підприємстві. структурні елементи, які становлять систему бізнес-планування, мають включати: кадри, інформацію, органі- заційну структуру, функції, методи управління, техніку та технологію управління. таке виді- лення елементів має спільну ознаку – забез-

Східна Європа: економіка, бізнеС та управління випуск 4 (04) 2016 231 231
Економіка та управління підприємствами печення (структурно-функціональне, кадрове,
інформаційне тощо).
система забезпечення процесу бізнес-пла- нування на підприємстві наведена на рис. 2.
Головним складником, на нашу думку, є кадрове забезпечення, яке неможливе без структурного оформлення функції бізнес-пла- нування з визначенням виконавців як початко- вого етапу, так і розробки бізнес-плану та його впровадження у виробництво з визначенням зв’язків між виконавцями та схеми їх взаємодії. управління кадрами здійснюється за допомо- гою методів управління. від рівня компетент- ності персоналу буде залежати якість інформа- ційного забезпечення та оптимального вибору бізнес-ідеї з організацією її виконання. саме кадрове забезпечення дає змогу сформувати кваліфікований склад персоналу для ефек- тивної реалізації процесу бізнес-планування. також важливим аспектом системи бізнес-пла- нування є техніка і технологія управління, які забезпечують функціонування системи необхід- ним програмним забезпеченням та організацій- ною технікою.
слід підкреслити значення інформаційного забезпечення системи бізнес-планування, яке спрямоване на своєчасне отримання достовір- ної повної інформації стосовно ринкових тен- денцій, що в цілому дасть змогу сформувати бізнес-ідею проекту.
на вітчизняних підприємствах джерелами формування бізнес-ідей виступають зазвичай керівники підприємства, при цьому зовнішні джерела майже не враховуються. це є значним недоліком наявної системи бізнес-планування, оскільки зовнішні джерела дають змогу аналізу- вати різні ніші ринку, що в цілому допоможе під- приємству диверсифікувати свою діяльність та мінімізувати ризики, тому в запропонованій сис- темі бізнес-планування доцільно використовувати як зовнішні, так і внутрішні джерела. До внутрішніх джерел виникнення бізнес-ідей належать праців- ники фактично всіх структурних відділень. зовніш- німи джерелами формування бізнес-ідей можуть виступати науково-дослідні інститути, начальні заклади, споживачі та інші юридичні особи.
Після сформованого переліку бізнес-ідей, необхідно провести їх аналіз та обрати на основі
9
Зовнішні джерела
Внутрішні джерела
Аналіз тенденцій ринку
Формування бізнес-ідеї
Інформаційне забезпечення
Кадрове забезпечення
Структурно- функціональне забезпечення
Методи управління
Техніка і технологія управління
Аналіз та вибір бізнес-ідей
Процес реалізації бізнес-планування
Організація реалізації бізнес-ідей
Розробка бізнес-плану
Інформація проекту
Рис. 2. Система забезпечення процесу бізнес-планування

ПридніПровська державна академія будівництва та архітектури
232
Економіка та управління підприємствами
232
розрахунку показників оцінки економічної ефек- тивності та ризиків найбільш пріоритетні ідеї та реалізувати їх. реалізація бізнес-ідеї здійсню-
ється на основі розробленого за відповідною методикою бізнес-плану.
Висновки з цього дослідження і перспек- тиви подальших розвідок у даному напрямку. таким чином, у роботі досліджено підходи до визначення сутності поняття «система біз- нес-планування», на основі узагальнення наукової літератури запропоновано розгля- дати систему бізнес-планування як сукупність взаємозв’язаних елементів, наявність яких направлена на забезпечення формування біз- нес-ідей та організацію здійснення бізнес-пла- нування на підприємстві. елементи даної сис- теми, на думку авторів статті, мають включати: кадри, інформацію, організаційну структуру, функції, методи управління, техніку та техноло- гію управління. таке групування елементів має загальну ознаку – забезпечення (структурно- функціональне, кадрове, інформаційне та ін.) виконання робіт щодо розробки та реалізації бізнес-плану підприємства. Практичне вико- ристання запропонованого підходу дасть змогу ефективно здійснювати не тільки пошук бізнес-
ідей та розробку бізнес-планів, але й реально впроваджувати ідеї у виробництво. визначення характеристик елементів системи бізнес-плану- вання та більш детальний аналіз взаємозв’язків між ними є перспективою подальших дослі- джень у цьому напрямі.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. к. барроу. бізнес-план: [практичний посібник] / к. барроу, П. барроу, р. браун; пер. з 4-го англ. вид. – к.: знання, 2005. – 376 с.
2. б. Форд. руководство Ernst & Young по составлению бизнес-планов / б. Форд, Д. бористайн, П. Пруэтт. –
М.: альпина Паблишер, 2010. – 264 с.
3. Должанський і.з. бізнес-план: технологія розробки: [навч. посіб.] / і.з. Должанський, т.о. загорна;
2-ге вид. – к.: центр учбової літератури, 2009. – 384 с.
4. бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: [навч. посіб.] / с.Ф. Покропивний [та ін.]; вид.
2-ге, доп. – к.: кнеу, 2010. – 379 с.
5. іванова в.в. Планування і контроль на підприємстві: [навч. посіб.] / в.в. іванова. – суми: університет- ська книга, 2011. – 443 с.
6. Швайка л.а. Планування діяльності підприємства: [навч. посіб.] / л.а. Швайка. – львів: новий світ–
2000, 2003. – 268 с.
7. бізнес-планування: [навч. посіб.] / т.Г. васильців [та ін.]. – к.: знання, 2013. – 173 с.
8. Планування діяльності підприємства: [опорний конспект лекцій] / н.Г. Грядунов [та ін.]. – Дніпропе- тровськ: нМетау, 2009. – 56 с.
9. бекетова о.н. бизнес-планирование / о.н. бекетова [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.konspekt.biz/index.php?text=31227.
10. солнцева е.в. система бизнес-планирования инновационной деятельности предприятия: автореф. дис. … канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / е.в. солнцева
[Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.dissercat.com/content/sistema-biznes-planirovaniya- innovatsionnoi-deyatelnosti-predpriyatiya.
11. Гайдарь е. концепция совершенствования системы бизнес-планирования на предприятии / е. Гайдарь
[Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Mure/2007_10/12.pdf.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас