Ім'я файлу: Завдання на КР-21 (2).docx
Розширення: docx
Розмір: 74кб.
Дата: 19.12.2021
скачати


Кафедра електромеханіки ФЕА

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ ІННОВАЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ «СПЕЦІАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ» студенту гр. ЕМ – 11 ………………………………………………………………………………………………………..
 • Тема роботи:“СТРУКТУРНЕ ПЕРЕДБАЧЕННЯ ТА Інноваційний синтез нових різновидів

...................................................................................................................................................................

(зазначається назва обраного функціонального класу ЕМ)


 • Мета роботи: Набуття і закріплення компетентностей з системної методології постановки і розв’язання задач структурного передбачення та інноваційного синтезу нових різновидів спеціальних електричних машин та електромеханічних пристроїв.

 • Об’єкт дослідження: Функціональний клас ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………… .

 • Предмет дослідження: технічна еволюція, макрогенетична програма та інноваційний потенціал класу, синтезовані структури ЕМ, конкурентоспроможні технічні рішення.

 • Методи дослідження: технологія структурного передбачення, системне і генетичне моделювання, методологія генетичного синтезу і аналізу ЕМ-структур, методи таксономічного та інноваційного аналізу досліджуваного класу ЕМ.

 • Необхідні компетенції: професійні; системні; когнітивні; інноваційні, гуманітарні; міждисциплінарні; .

 • Структура завдання:

 1. Здійснити патентно-інформаційний пошук за обраним об’єктом дослідження. За результатами пошуку ідентифікувати генетичні коди і генетичні оператори синтезу відомих структурних різновидів ЕМ в межах обраного функціонального класу. Побудувати базу даних за результатами інформаційного пошуку. Визначити: історію виникнення і напрями еволюції ЕМ, галузі практичного використання, видову різноманітність і обрати структуру – прототип ЕМ.

 2. За допомогою системної моделі (Генетичної класифікації) визначити макрогенетичну програму структуроутворення та розробити рангову структуру геносистематики досліджуваного класу ЕМ (з зазначенням Родів, горизонтальних гомологічних рядів і Видів).

 3. За результатами порівняльного аналізу макрогенетичної програми і результатів патентного пошуку здійснити передбачення і визначити кількісний склад генетично допустимих, історично відомих та неявних Видів ЕМ.

 4. За обраним прототипом, з використанням генетичних операторів синтезу, синтезувати генетично модифіковану ЕМ-структуру, виконати її порівняльний аналіз зі структурою-прототипом та визначити її суттєві ознаки.

 5. За синтезованою структурою (п. 4) здійснити інноваційний синтез споріднених структур ЕМ (в межах відповідного Роду, або гомологічного ряду) ЕМ. Здійснити візуалізацію та аналіз синтезованих структур.

 6. *За результатами синтезу запропонувати конкурентоспроможний варіант технічної реалізації синтезованої структури ЕМ, та скласти формулу і опис передбачуваного винаходу.

 7. Зробити висновки та рекомендації за результатами виконаної роботи.

 8. *За результатами досліджень підготувати тези наукової доповіді (статті). • Форма подання результатів роботи:1. Пояснювальна записка; 2.Графічна частина (презентація); 3. Тези наукової доповіді (статті), опис заявки на винахід.

 • Термін виконання роботи: 10 тижнів.

*Примітка: Завдання п.п. 6 та 8 виконуються за бажанням студента і оцінюються додатковими балами
Завдання видано: 06.09.2021 р.

Термін виконання КР – 10 тижнів;
Викладач ..............................................проф. В. Ф. Шинкаренко
скачати

© Усі права захищені
написати до нас