1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: [Інформатика] Тести модуль 1.docx
Розширення: docx
Розмір: 102кб.
Дата: 12.02.2024
скачати

Правильна відповідь - А

1 4 Процесор призначений для:

a) керівництва спiльною роботою всiх пристроїв, автоматичного виконання арифметичних операцій

b) зберiгання даних і програм

c) введення iнформацiї, поданої в звичайній формi

d) керiвництва користувачем

2 4 Який вид пам’ятi не зберiгає інформацію, якщо вимкнути персональний комп’ютер:

a) оперативна

b) зовнiшня

c) постiйна

d) будь-яка

3 4 Пристрiй, призначений для виведення iнформацiї, – це:

a) принтер

b) миша

c) сканер

d) клавiатура

4 4 Пристрiй, призначений для введення iнформацiї, – це:

a) клавiатура

b) модем

c) принтер

d) монітор

5 4 Пристрiй, призначений для виведення на папiр символьної і графiчної iнформацiї, – це:

a) принтер

b) сканер

c) миша

d) клавiатура

6 3 Ручний маніпулятор “миша” призначений для:

a) введення iнформацiї в ПЕОМ

b) вимикання комп’ютера

c) керування принтером

7 4 Програма, яка керує роботою зовнiшнього пристрою і здiйснює його налаштування на певний режим роботи, називається:

a) драйвером

b) операцiйною оболонкою

c) адаптером

d) інтерфейсом

8 3 Скiльки процесорів може мати ПЕОМ:

a) багато

b) один

c) два

9 4 Чому дорiвнює 1 Кбайт:

a) 1024 байт

b) 0 або 1

c) 8 бiт

d) 1024 бiт

10 4 Чому дорiвнює 1 байт:

a) 8 бiт

b) 0 або 1

c) 1024 біт

d) 2048 бiт

11 4 Чому дорiвнює 1 бiт:

a) 0 або 1

b) 8 байт

c) 1024 байт

d) 2048 байт

12 3 Найменшою одиницею iнформацiї є:

a) 1 бiт

b) 1 бод

c) 1 байт

13 3 Цифровий спосiб передавання iнформацiї вiдбувається за допомогою:

a) iмпульсних сигналiв

b) неперервних сигналiв

c) гармонічних сигналів

14 3 Аналоговий спосiб передавання iнформацiї вiдбувається за допомогою:

a) неперервних сигналiв

b) iмпульсних сигналiв

c) гармонічних сигналів

15 4 Комп’ютер може опрацьовувати iнформацiю, представлену:

a) у виглядi 0 i 1

b) в числовiй формi

c) в будь-якiй формі

d) в текстовiй формi

16 3 Якi цифри використовують для записування чисел у двiйковiй системi числення:

a) 0 і 1

b) 0, 1 і 2

c) 1 і 2

17 3 Якi пристрої здiйснюють перетворення iнформацiї, що зрозумiла людинi, в iнформацiю, що зрозумiла ПЕОМ, i навпаки:

a) введення i виведення даних

b) оперативна пам’ять

c) центральний процесор

18 3 За допомогою клавiші Enter можна:

a) ввести в комп’ютер набраний рядок або команду

b) встановити текстовий курсор на початок рядка

c) увімкнути режим вставки символiв

19 3 За допомогою клавіші Insert можна:

a) увімкнути режим вставки символів

b) встановити текстовий курсор на початок рядка

c) увімкнути цифровий режим

20 3 Клавішу Delete використовують для:

a) видалення символу, на який вказує текстовий курсор, або видалення символу справа від текстового курсора

b) видалення символу зліва від текстового курсора

c) видалення символу, розміщеного на початку документа

21 3 За допомогою клавiшi Shift можна:

a) змінити регістр клавіші

b) зафiксувати режим уведення цифр

c) зафiксувати режим уведення букв

22 3 Клавішу Ctrl використовують для:

a) зміни призначення клавіші

b) фіксування режиму введення великих літер

c) уведення в комп’ютер набраної команди

23 3 Клавiша Caps Lock призначена для:

a) фiксування/відміни режиму введення великих лiтер

b) встановлення текстового курсора на початок текстового фрагмента

c) встановлення текстового курсора на початок рядка

24 3 Клавiшу Page Down використовують для:

a) "прокручування" тексту на один екран вниз

b) зміни регістра клавіші

c) "прокручування" тексту на один екран вгору

25 4 Клавiшу Page Up використовують для:

a) "прокручування" тексту на один екран вгору

b) "прокручування" тексту на один екран вниз

c) зміни регістра клавіші

d) фiксування/відміни режиму введення великих лiтер

26 4 Клавiша Esc призначена для:

a) виходу з поточного режиму

b) встановлення текстового курсора на початок рядка

c) "прокручування" тексту на початок рядка

d) зміни регістра клавіші

27 4 Клавiшi керування курсором призначенi для:

a) змiни мiсцезнаходження текстового курсора на екранi

b) переходу на іншу сторінку

c) зміни регістра клавіші

d) переходу на початок рядка

28 3 В якому режимi знаходиться додаткова клавiатура, якщо iндикатор Num Lock свiтиться на клавiатурi:

a) в режимi введення цифр

b) в режимi керування курсором

c) в режимi вставки символів

29 4 Клавiшi F1, F2, , F10 називаються:

a) функцiональними

b) спецiальними

c) допомiжними

d) управляючими

30 6 Клавiша Home призначена для:

a) переведення текстового курсора на початок рядка

b) переведення текстового курсора на сторінку вгору

c) переведення текстового курсора на сторінку вниз

d) переведення текстового курсора на початок документа

e) переведення текстового курсора в кінець документа

f) переведення текстового курсора в кiнець рядка

31 6 Клавiша End призначена для:

a) переведення текстового курсора в кiнець рядка

b) переведення текстового курсора на сторінку вгору

c) переведення текстового курсора на сторінку вниз

d) переведення текстового курсора на початок рядка

e) переведення текстового курсора на початок документа

f) переведення текстового курсора в кінець документа

32 3 За допомогою якої клавіші можна зупинити виконання програми:

a) Pause

b) Esc

c) End

33 4 За допомогою клавіші BackSpace:

a) видаляють символи, які знаходяться злiва вiд текстового курсора

b) вставляють символи в позицію текстового курсора

c) видаляють символи в позиції текстового курсора

d) видаляють символи, які знаходяться справа від текстового курсора

34 3 Клавіша Tab призначена для:

a) переведення текстового курсора на визначену кількість позицій

b) переведення текстового курсора на початок рядка

c) переведення текстового курсора в кінець рядка

35 3 Клавіша Pause використовується для:

a) зупинки роботи програми

b) переривання роботи програми

c) виходу з поточного режиму роботи

36 4 Для переведення додаткової клавіатури в режим управління курсором або введення цифр використовують клавішу:

a) Num Lock

b) Caps Lock

c) Scroll Lock

d) Print Screen

37 4 Для того, щоб роздрукувати за допомогою принтера зображення на моніторi, використовують клавішу:

a) Print Screen

b) Num Lock

c) Caps Lock

d) Scroll Lock

38 3 Клавiша Spasebar (пропуск) призначена для:

a) введення символу пропуску в рядок тексту

b) введення символу, який знаходиться злiва вiд текстового курсора

c) переведення текстового курсора в кiнець рядка

39 3 Натискання на комбiнацiю клавіш Ctrl+Break служить для:

a) припинення виконання програми

b) запуску на виконання програми

c) продовження роботи програми пiсля паузи

40 4 Офісні пакети – це:

a) сукупність програм, які використовує користувач у роботі кожного дня

b) комплект документів, необхідних для роботи в офісі

c) набір засобів комп’ютерної техніки, що автоматизують роботу в офісі

d) пакет файлів, які щоденно розсилаються локальною офісною мережею

41 4 Які фактори функціонування комп’ютерних систем не можуть впливати на здоров’я людини:

a) наявність у комп’ютері вірусів

b) нестійке зображення на екрані монітора

c) розташування монітора і клавіатури на робочому місці

d) регулювання робочого крісла

42 4 Першу електронно-обчислювальну машину було створено в:

a) 1946 році

b) 1823 році

c) 1926 році

d) 1966 році

43 3 Материнська плата має такі основні компоненти:

a) процесор, оперативну пам’ять

b) оперативну пам’ять, кластер, блок живлення

c) процесор, оперативну пам’ять, блок живлення

44 3 Чим характеризується швидкiсть роботи процесора:

a) тактовою частотою

b) кiлькiстю бiтiв

c) кiлькiстю бодів

45 3 Пристрiй, який призначений для виконання операцiй з дiйсними числами, називається:

a) спiвпроцесором

b) арифметично-логiчним пристроєм

c) центральним процесором

46 3 Порт – це засіб для підключення периферійних пристроїв до системної плати Порти бувають:

a) USB, COM, LPT

b) USB, COM, RAM

c) BIOS, COM, RAM

47 4 Чому дорiвнює 1 бод:

a) 1 бiт/с

b) 1 секундi

c) 1 наносекундi

d) 1 байт/с

48 3 Комірка – це:

a) 1 байт

b) 1 біт

c) 1 Кбайт

49 4 Швидкiсть обмiну даними через канали зв’язку вимiрюється в:

a) бодах

b) секундах

c) наносекундах

d) бiтах

50 3 Чому дорiвнює 1 шеннон:

a) 1 бiт

b) 1 байт

c) 1 бод

51 4 Скiльки байт становлять 256 бiт:

a) 32 байт

b) 16 байт

c) 1024 байт

d) 2048 байт

52 4 Скiльки бiт становлять 256 байт:

a) 2048 бiт

b) 16 бiт

c) 32 бiт

d) 1024 бiт

53 4 Чому дорiвнює 8 байт:

a) 64 бiт

b) 16 бiт

c) 32 бiт

d) 256 бiт

54 4 Система вікон Мой компьютер призначена для:

a) доступу до файлової системи i засобiв керування комп’ютером

b) виходу з операцiйної системи Windows

c) перегляду вмiсту диска

d) редагування текстових файлiв

55 3 Смуга Панель задач призначена для:

a) швидкого доступу до відкритих програм і файлiв

b) завантаження програм

c) проведення математичних розрахункiв

56 4 Комбiнацiя клавiш Alt+F4 призначена для:

a) закриття вiкна

b) змiни розмiрiв вiкна

c) мiнiмiзацiї вiкна

d) змiни положення вiкна на екранi

57 3 Для того, щоб вiдкрити папку, потрiбно:

a) двiчi поспіль клікнути ЛКМ по ній

b) клікнути ЛКМ по ній

c) двічі поспіль клікнути ПКМ по ній

58 4 Папка Корзина призначена для:

a) тимчасового зберігання видалених програм, файлiв чи папок

b) завершення роботи з операцiйною системою

c) пошуку файлiв чи каталогiв

d) завантаження програм

59 4 Програма MS Paint – це:

a) графiчний редактор

b) текстовий редактор

c) музичний редактор

d) правильної вiдповiдi немає

60 4 Програма MS Word – це:

a) текстовий процесор

b) графiчний процесор

c) музичний процесор

d) правильної вiдповiдi немає

61 3 Пункт Завершение работы… Головного меню операцiйної системи Windows призначений для:

a) завершення роботи з операцiйною системою Windows

b) закриття вiкна

c) завершення роботи з текстовим процесором MS Word

62 3 На що вказує позначка “?” або “+” перед назвою папки в програмi Проводник:

a) папка закрита, в нiй є iншi папки

b) папка вiдкрита

c) папка мiстить тільки файли

63 3 Програма Проводник призначена для:

a) навiгацiї файловою системою i виконання дiй з її об’єктами

b) копiювання файлiв

c) зберігання файлiв і папок

64 4 За допомогою якої комбiнацiї клавiш можна скопiювати виокремлені об’єкти в буфер обмiну:

a) Ctrl+C

b) Ctrl+X

c) Ctrl+А

d) Ctrl+V

65 4 За допомогою якої комбiнацiї клавiш можна вставити вмiст буфера в потрiбне мiсце:

a) Ctrl+V

b) Ctrl+C

c) Ctrl+A

d) Ctrl+X

66 4 За допомогою якої комбiнацiї клавiш можна виокремити всi об’єкти:

a) Ctrl+A

b) Ctrl+C

c) Ctrl+X

d) Ctrl+V

67 4 Яким способом можна завантажити програму, ярлик якої розміщений на Робочому столі:

a) двічі поспіль клікнути по ньому ЛКМ

b) клікнути по ньому ЛКМ

c) клікнути по ньому ПКМ

d) двічі поспіль клікнути по ньому ПКМ

68 4 Яким способом можна змінити властивості об’єкта:

a) клікнути по ньому ПКМ і в Контекстному меню активізувати опцію Свойства

b) за допомогою пункту Настойка Головного меню операційної системи Windows

c) за допомогою Контекстного меню Робочого стола

d) за допомогою Контекстного меню смуги Панель задач

69 4 Чи буде продовжувати роботу додаток, якщо його вікно мінімізувати:

a) так

b) так, якщо це вікно текстового документа

c) ні, якщо це не додаток операційної системи Windows

d) ні

70 5 Чи можуть бути відкритими одночасно декілька вікон:

a) можуть

b) не можуть

c) можуть, якщо вони є вікнами додатків

d) можуть, якщо вони є вікнами текстових файлів

e) не можуть, якщо вони не є вікнами додатків

71 3 Про що свідчить перетворення покажчика миші зі стрілки на пісочний годинник:

a) операційна система недоступна для роботи, бо виконуються певні дії, потрібно зачекати

b) операційна система дає час користувачу для завантаження іншої програми

c) операційна система вимагає перезавантаження програми

72 3 Під час роботи з програмою Проводник для зміни активного диска треба:

a) активізувати диск із переліку лівої частини вікна

b) виконати команду Файл → Открыть…

c) активізувати диск із переліку правої частини вікна

73 4 Яка з перерахованих клавіш забезпечує відмову від виконання будь-якої команди:

a) Esc

b) Delete

c) F1

d) Enter

74 4 Які файли є завантажувальними:

a) з розширенням com

b) з розширенням bak

c) з розширенням doc

d) без розширення

75 3 Різниця між папкою і ярликом папки полягає в тому, що:

a) ярлик папки містить тільки посилання на папку

b) папка може містити файли, а ярлик – тільки папки

c) немає різниці

76 3 Файли, які розміщені у вікні Проводник у різних місцях переліку, виокремлюють, клікаючи ЛКМ по кожному з файлів, утримуючи при цьому натиснутою клавішу:

a) Сtrl

b) Shift

c) Alt

77 4 Кореневий (головний) каталог – це:

a) каталог найвищого рівня дерева каталогів

b) каталог, який створює користувач

c) каталог, в якому розміщені модулі операційної системи

d) каталог, який одночасно використовують декілька користувачів

78 4 Каталог, з яким користувач працює в даний момент часу, називається:

a) поточним

b) материнським

c) кореневим

d) підпорядкованим

79 4 У лівій частині вікна Проводник відображаються:

a) всі ресурси комп’ютера у вигляді ієрархічного дерева

b) список файлів поточної папки

c) список системних файлів

d) тільки вміст папки Мой компьютер (Компьютер)

80 4 Для того, щоб виокремити об’єкти, які розташовані в різних місцях, необхідно по об’єктах клікнути:

a) ЛКМ при натиснутій клавіші Ctrl

b) ЛКМ

c) двічі поспіль ЛКМ

d) ЛКМ при натиснутій клавіші Alt

81 4 Принтером, який використовується за умовчанням, називається:

a) принтер, на якому виконується друк документів, якщо користувач не вказав іншого

b) принтер, який безпосередньо підключений до комп’ютера

c) принтер, який працює безшумно

d) принтер, про який немає відомостей у документації

82 4 Для видалення файлу в програмі Проводник необхідно виокремити його і натиснути на клавішу:

a) Delete

b) Alt

c) Shift

d) Ctrl

83 4 Які файли можуть запускатись на виконання:

a) з розширенням com, bat, exe

b) з розширенням doc, txt

c) файли, що не мають розширення

d) всі файли

84 5 Чи можна створити папку в іншій папці:

a) так

b) так, якщо папка містить тільки системні файли

c) так, якщо папка містить тільки текстові файли

d) ні, в папці можуть бути тільки файли

e) ні

85 4 Якщо видалити папку, то чи при цьому видалиться її вміст:

a) так, разом із папкою

b) так, якщо в папці містились документи

c) ні

d) видаляться тільки текстові файли

86 4 За допомогою чого можна створити папку на Робочому столі:

a) Контекстного меню Робочого стола

b) натисканням на комбінацію клавіш Ctrl+P

c) Контекстного меню смуги Панель задач

  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас