Ім'я файлу: 1_ІЗ_Механіка_методичка_УМОВИ_ЗАДАЧ.doc
Розширення: doc
Розмір: 253кб.
Дата: 19.04.2021
скачати

2. Завдання для розрахунково-графічної роботи
Задача 1. Радіус вектор матеріальної точки масою задано у вигляді:
,
де - розмірні множники, чисельне значення яких дорівнює одиниці , - час руху, тобто - час руху матеріальної точки, та - орти осі абсцис та осі ординат декартової системи координат відповідно, - параметр задачі, числове значення якого визначається порядковим номером студента в списку академічної групи.

1.1. Записати рівняння руху матеріальної точки в координатній формі.

1.2. Визначити координати точки в початковий момент часу і в момент часу , при якому абсциса і ордината матеріальної точки збігаються.

1.3. В одній координатній площині побудувати графіки залежності і за інтервал часу та графічно переконатися в правильності отриманого результату для часу в пункті 1.2.

1.4. Записати рівняння траєкторії руху матеріальної точки, побудувати її графік та вказати положення точки на траєкторії в момент часу .

1.5. Визначити залежність від часу:

 • вектора швидкості ,

 • компонент вектора швидкості і ,

 • модуля швидкості

матеріальної точки та знайти їх числове значення в момент часу . Розрахувати середнє значення модуля швидкості за інтервал часу .

1.6. На одній координатній площині побудувати криві залежності компонент швидкості , і модуля швидкості від часу.

1.7. Визначити

 • вектор прискорення , його компонент і , модуля прискорення і вказати характер руху матеріальної точки;

 • залежність тангенціального , нормального прискорення від часу і знайти їх числові значення в момент часу ; переконатися у виконанні рівності ;

 • залежність від часу радіуса кривини траєкторії та знайти його числове значення в момент часу ;

 • знайти напрямок вектора в момент часу .

1.8. Визначити залежності вектора імпульсу , його компонент , і середнє значення за інтервалу часу та знайти їх числові значення в момент часу .

1.9. Записати вектор сили та його компоненти , . Визначити залежність тангенціальної і нормальної складових сили від часу та знайти їх числові значення в момент часу .

1.10. Знайти залежність кінетичної енергії матеріальної точки від часу та її числове значення в момент часу . Розрахувати величину роботи за інтервал часу .
Задача 2. Суцільний однорідний диск радіусом та масою обертається навколо нерухомої осі, яка проходить через центр мас диска і перпендикулярна до його площини, так що залежність кута повороту радіуса диска від часу задається рівнянням:
.

Тут - кут пороту радіуса диска в момент часу , - розмірні множники, чисельне значення яких дорівнює одиниці , - параметр задачі, числове значення якого визначається порядковим номером студента в списку академічної групи, - час обертання, тобто - часовий інтервал обертання диска. Для точок, які лежать на ободі колеса, знайти нижче зазначені кінематичні та динамічні характеристики обертального руху диска.

2.1. Знайти положення диска в початковий момент часу та в момент часу . Побудувати графік залежності .

2.2. Знайти залежність кутової швидкості від часу , її числове значення в момент часу і середнє значення за інтервал часу . Побудувати графік залежності . Знайти в який момент часу кутова швидкість за числовим значенням збігається з кутом повороту радіуса диска. Графічно переконатися в правильності знайденого моменту часу.

2.3. Розрахувати залежність числа обертів колеса від часу, кількість обертів за час і середнє число обертів за інтервал часу .

2.4. Розрахувати залежності лінійної швидкості і шляху від часу , знайти їх числові значення в момент часу і середні значення за інтервал часу . В одній координатній площині побудувати графіки залежності і .

2.5. Обчислити кутове і тангенціальне прискорення. Знайти залежність нормального і повного прискорення від часу, їхні середні значення за інтервал часу та числові значення в момент часу . В одній координатній площині побудувати криві залежності і .

2.6. Знайти залежність напрямку повного прискорення від часу та його значення в момент часу .

2.7. Через який час після початку обертання нормальне прискорення буде дорівнювати тангенціальному прискоренню ? Вдвічі більше за тангенціальне прискорення ?

2.8. Знайти приріст нормального прискорення за одиницю часу. У скільки разів нормальне прискорення буде більше за тангенціальне прискорення ?

2.9. Обчислити момент сили . Знайти залежність моменту імпульсу від часу, його значення в момент часу та середнє значення моменту імпульсу за проміжок часу . На одній координатній площині побудувати криві залежності від часу для зазначених величин.

2.10. Обчислити роботу. Знайти залежність кінетичної енергії обертання від часу, її середнє значення за проміжок часу та числове значення в момент часу .

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Санітарно-технічний факультет

Кафедра фізики


РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

з дисципліни «Фізика»

на тему

«________»

Варіант № ____

Роботу виконав (ла)

студент (ка) ____ групи

_____________ факультету

______________________

прізвище, ім’я, по батькові
Дата «____»

Перевірив ___________

Оцінка_______________

Харків – 20_____

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ


 1. Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та положення. – ДСТУ 3651.0-97, Київ, Держстандарт України, 1998. – 9 с.

 2. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення. – ДСТУ 3651.1 - 97, Київ, Держстандарт України, 1998. – 76 с.

 3. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. – ДСТУ 1.5:2003, Київ, Держспоживстандарт України, 2003. – 141 с.

 4. Кушнір Р. М. Загальна фізика. Механіка. Молекулярна фізика. Навч. посібн. / Р. М. Кушнір. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 404 с.

 5. Бар’яхтар В. Г. Механіка. / В. Г. Бар’яхтар, І. В. Бар’яхтар, Л. П. Гермаш, С. О. Довгий. – К. : Наукова думка, 2011. – 351 с.

 6. Зачек І.Р. Курс фізики. Навчальний підручник / І. Р. Зачек, І. М. Кравчук, Б. М. Романишин, В. М. Габа, Ф. М. Гончар – Львів : Видавництво «Бескид Біт», 2002. – 376 с.

 7. Кармазін В. В. Курс загальної фізики / В. В. Кармазін, В. В. Семенець – К.: Кондор, 2009. – 786 с.

 8. Пойда В. П. Загальна фізика : механіка : конспект лекцій / В. П. Пойда . – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 280 с.

 9. Савельев И. В. Курс физики: Учеб. : В 3-х т. Т.1 : Механика. Молекулярная физика / И. В. Савельев. – М. : Наука. – 1989. – 352 с.

 10. Трофимова Т.И. Курс физики / Т. И. Трофимова. – М. : Высшая школа, 1998. – 542 с.

 11. Воловик П. М. Курс фізики для університетів : навч. посіб. / П. М. Воловик – К. : Ірпінь, Перун, 2005. – 864 с.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас