Ім'я файлу: Курсовой 2019.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 964кб.
Дата: 06.04.2021
скачати
Пов'язані файли:
6807239.pdf

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА ТА
МЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни
«Планування діяльності переробних підприємств»
для студентів за спеціальністю 204 -
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
СВО «Бакалавр»
ХАРКІВ-2019

2
УДК 658.5:637(073)
ББК 65.9(2325.2я73)
Ф35
Л48
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Планування діяльності переробних підприємств» для студентів за спеціальністю 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / доцент Федяєв В. А., ст. викладач Леппа А. Л. //
Харківська державна зооветеринарна академія, кафедра технології переробки, стандартизації та технічного сервісу. Харків: РВВ ХДЗВА, 2019.
28 с.
Рецензент: завідувач кафедри генетики, розведення та селекційних технологій, доктор с.-г. наук, професор Хохлов А. М.
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри технології переробки, стандартизації та технічного сервісу « » 2019 р., протокол № .
Затверджено на засіданні вченої ради факультету технологій продукції тваринництва та менеджменту « » 2019 р., протокол № .
© Харківська державна зооветеринарна академія
Підписано до друку Формат 60х84/16
Ум. друк. арк. - Тираж 100 примірників.
Оригінал макет підготувала Леппа А.Л.

3
В
СТУП
Важливим етапом підготовки студентів за дисципліною «Планування діяльності переробних підприємств» є організація виконання курсового проекту, що сприяє закріпленню теоретичних знань і придбання практичних навичок у розробці оптимальних планових показників з урахуванням діючих обмежень економічних ресурсів на конкретному переробному підприємстві.
Курсовий проект виконується відповідно до навчального плану і має на меті систематизацію, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань з дисципліни «Планування діяльності переробних підприємств» і застосування цих знань при вирішенні конкретних економічних завдань; розвиток навичок ведення самостійної роботи, застосування методик дослідження та експериментування при вирішенні розроблюваних у курсовому проекті питань; з'ясування підготовленості студентів до самостійної роботи.
Курсовий проект є закінченою розробкою обраної теми дослідження і повинен включати до себе:
- теоретичну частину, в якій студент повинен продемонструвати знання теоретичних основ планування на переробному підприємстві;
- практичну частину, в якій студент повинен показати вміння використовувати методологію планування для вирішення поставлених у проекті завдань, обґрунтувати основні напрями вдосконалення та перспективи розвитку досліджуваного об'єкта.
Курсовий проект з планування діяльності переробного підприємства є завершальною стадією навчання, акумулює знання студента за період навчання дисципліні, підтверджує готовність його самостійно вирішувати теоретичні питання та практичні завдання.

4
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Мета і завдання виконання курсового проекту
Курсовий проект з планування діяльності переробного підприємства є одним з найважливіших етапів підготовки фахівців і завершальною стадією навчання. Він повинен сприяти закріпленню у студентів теоретичних знань та придбання практичних навичок у розробці оптимальних планових показників з урахуванням діючих обмежень ресурсів на конкретному підприємстві. Виконання курсового проекту має припускати можливість подальшого використання обґрунтованих планових рішень в дипломному проекті.
Курсовий проект являє собою самостійне економічне обґрунтування тих чи інших сторін діяльності переробного підприємства для досягнення своїх цілей в майбутньому періоді.
Основним завданням при цьому є наукове обґрунтування і оптимізація показників окремих розділів плану соціально-економічного розвитку підприємства на основі техніко-економічного аналізу його діяльності, виявлення резервів і потенційних можливостей поліпшення кінцевих результатів виробництва, використання новітніх методологічних розробок в галузі планування в ринкових умовах.
Методологічною основою курсового проекту є теорія внутрішньо- фірмового планування, законодавчі акти України з соціально-економічних питань, програмні документи по фінансово-економічним аспектам діяльності суб'єктів господарювання, нормативні матеріали. За обраною темою курсового проекту рекомендується використовувати дані Міністерства сільського господарства України, навчальну та спеціальну літературу, монографії, брошури, статті.
Доцільно вивчити зарубіжний досвід стосовно розглянутої проблеми діяльності переробного підприємства.
Тема курсового проекту вибирається студентом самостійно на основі тематики, затвердженої кафедрою.

5
1.2 Вихідні планові показники
Для виконання проекту студенту необхідно вивчити за літературними джерелами сутність і зміст планування на переробному підприємстві, я також методику планування і окремих аспектів його господарської діяльності, методичні підходи до обґрунтування конкретних показників. Крім того, слід володіти звітними і плановими даними по виробничо-господарської діяльності базового підприємства, даними бухгалтерського балансу з його додатками за попередній період, а також необхідними нормами і нормативами для розрахунку планових показників.
Основними плановими нормами і нормативами є наступні:
• показники витрат матеріальних ресурсів на одиницю продукції
(сировина і основні матеріали, запасні частини і ремонтні матеріали, паливо, енергія і т.д.), вартість одиниці різних видів матеріалів;
• норми витрат праці на одиницю продукції (часу, виробітку, обслуговування, чисельності, управління, трудомісткості), середній розряд робітників, годинні тарифні ставки, мінімальна місячна ставка, система премій і величини (відсотки) доплат та ін.
Крім того, необхідно мати дані, що характеризують ступінь використання машин і устаткування (режим роботи, змінна і річний виробіток, річний фонд робочого часу, коефіцієнт завантаження обладнання, фондовіддача, фондомісткість).
Слід володіти фактичними і нормативними фінансово-економічними показниками (собівартість і ціна продукції, рентабельність виробництва, показники ефективності роботи, нормативи оподаткування, облікові ставки за кредит тощо).
При відсутності перерахованих показників на підприємстві студент повинен скористатися сучасної довідковою, навчальною та спеціальною літературою, монографіями, брошурами, статтями.

6
1.3 Основні вимоги до оформлення та змісту курсового проекту
Курсовий проект має подальший виклад матеріалів:
- титульний аркуш (додаток 1);
- зміст;
- введення;
- дві глави;
- висновок;
- список літератури.
Зміст включає перелік всіх розділів, глав, параграфів роботи із зазначенням номера сторінки початку кожної позиції.
Вступ до курсового проекту повинно містити:
1. Обґрунтування актуальності теми роботи на основі виявлення
(постановки) проблеми дослідження.
2. Опис проблеми, тобто розкриття її суті, значущості, загального контексту, в рамках якого лежить дана проблема, розробленості в літературі і на практиці.
3. Визначення мети курсового проекту.
4. Виявлення конкретних завдань курсового проекту, спрямованих на досягнення поставленої мети і висунення можливих гіпотез;
5. Обґрунтування методів дослідження, застосовуваних для вирішення завдань.
6. Опис загальної структури роботи.
Глава 1. Дана глава носить загальнотеоретичний характер. Призначення даної глави - оцінка суми знань з даної проблеми. У змісті глави: обговорюються економічні категорії; уточнюються визначення; розглядається місце і роль планування в процесі управління. Дається розгорнутий аналіз викладених в економічній літературі теоретичних концепцій, їх окремих положень. Важливе місце займає розгляд різних підходів до вирішення досліджуваної проблеми, дається їх оцінка в аспекті можливості їх практичного використання в практиці планування.

7
Глава 2. Дана глава носить практичний характер. Метою практичної частини є придбання студентами навичок виконання практичних економічних розрахунків з планування діяльності переробного підприємства.
У висновку формулюються висновки про виконану роботу, що характеризують ступінь вирішення тих завдань, які ставилися при написанні курсового проекту. Здійснюється оцінка отриманих результатів.
Список літератури повинен містити бібліографічний опис джерел, які були використані в проекті (за текстом посилання).
Виклад всіх питань у курсовому проекті має бути самостійним, послідовним, взаємозалежним і строго витриманим відповідно до назв розділів, зазначеними у змісті. Виклад не слід перевантажувати загальновідомими положеннями, великою кількістю формул, викладом численних інструкцій. Наведені в тексті цитати повинні точно відповідати оригіналу; вони полягають в лапки, і дається посилання на першоджерело.
При викладі матеріалу необхідно правильно використовувати економічну термінологію, дотримуватися офіційної стилістики, не допускати довільних скорочень.
Курсовий проект слід писати на окремих зброшурованих аркушах білого паперу стандартного розміру (210 х 297мм) з одного боку. Сторінки нумеруються арабськими цифрами, номер сторінки ставиться вгорі від центру без розділових знаків. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, але на ньому номер сторінки не ставиться. Титульний лист повинен містити такі дані, як найменування навчального закладу, назва теми курсового проекту, прізвище та ініціали студента та керівника і т.д. (Див.
Додаток № 1). Сторінки нумеруються, починаючи з третьої, на якій викладається вступ, мета і завдання курсового проекту.
Розділи курсового проекту повинні мати порядкову нумерацію, за винятком вступу і висновку. Глава позначається однією цифрою з крапкою, номер параграфа складається з двох цифр, перша з яких є номером глави, а друга - номером параграфа. У тексті роботи на сторінках залишаються поля

8 таких розмірів: зліва – 30 мм, праворуч – 10 мм, зверху і знизу – 20 мм. На початку кожної глави або параграфа вказується їх назва; кожну главу необхідно починати з нової сторінки.
Якщо в роботі є наочні матеріали (схеми, графіки, діаграми, креслення), то вони оформляються на окремих сторінках і позначаються «Рис.»; назва наводиться під малюнком. Малюнки поміщаються відповідно до логіки викладу і нумеруються послідовно арабськими цифрами в межах кожного розділу (наприклад, перший малюнок у першому розділі буде позначений:
Рис. 1.1). Таблиці нумеруються також арабськими цифрами в межах розділу
(наприклад, перша таблиця другого розділу має позначення: Таблиця 2.1).
Заголовок таблиці повинен відображати її зміст. Розміщується він над таблицею (від центру), пишеться з великої літери. Якщо показники таблиці мають однакову розмірність, то вона вноситься в заголовок. У тому випадку, коли показники мають різну розмірність, в таблицю включають окрему графу
- «Одиниці виміру». Останні можна вказувати зі скороченнями, але з дотриманням діючих стандартів.
При використанні в роботі цитат, цифрових матеріалів, думок інших авторів обов'язкові бібліографічні посилання на першоджерела. Посилання на цитати можна оформити двома способами: у вигляді підрядкових посилань і посилань на твір, який включено в список літератури.
Підрядкові посилання нумеруються на кожній сторінці роботи, починаючи з цифри 1. Вони повинні містити повний опис джерела: прізвище та ініціали автора, заголовок твору, місце видання, видавництво, рік видання, сторінки. При використанні в проекті статті, опублікованій в збірнику, журналі чи газеті, крім прізвища та ініціалів автора статті на заслання включаються відомості про збірку (назва, рік, номер, сторінки), журналі чи газеті (назва, рік, число, місяць або номер і сторінка, якщо обсяг газети перевищує 6 сторінок). У повторних посиланнях наводять тільки прізвище та
ініціали автора, назву твору і відповідні сторінки. При повторних посиланнях допускається скорочення довгих назв шляхом заміни опущених слів

9 крапками. При посиланні на твір, який включено до списку літератури, після згадки про нього або цитати у квадратних дужках проставляють номер, під яким цей твір значиться в списку, а при цитуванні - і сторінки, наприклад:
[25] або [15. С. 55].
Після висновку поміщається список літератури. Найбільш поширеним способом групування матеріалу є розташування в алфавітному порядку прізвищ авторів і назв творів. Як виняток допускається розташування літературних джерел за тематичним або хронологічним принципом.
Нумерація джерел у списку повинна бути суцільною.
Додатки розташовуються на окремих сторінках і поміщаються після списку літератури. Вони повинні мати заголовки і послідовну нумерацію, наприклад: Додаток 1. Нумерація сторінок додатків продовжує загальну нумерацію роботи.
Обсяг курсового проекту складає 50-60 сторінок рукописного або 30-35 сторінок тексту, виконаного шляхом комп'ютерного набору, тип шрифту
Times New Roman загального тексту – звичайний, розмір 14пт; заголовків розділів – напівжирний, розмір 16 пт; заголовків підрозділі – напівжирний, розмір 14 пт; інтервал між символами – звичайний; інтервал між рядками –
1,5; абзацний відступ першої строки 15-17 мм.
Відомості про джерела, включені до списку, слід давати відповідно до встановлених вимог. Приклад опису літературних джерел наведено в переліку літератури, використовуваної при підготовці даних рекомендацій.
Закінчений курсовий проект слід переплести або помістити в папку для представлення її на кафедру в встановлений термін. Проект повинен бути підписаним студентом і поставлена дата.
За підсумками перевірки курсового проекту науковий керівник дає право на її захист. Суть захисту курсового проекту полягає в представленні доповіді в аудиторії з обґрунтуванням пропозицій, сформульованих студентом по розглянутій проблемі. У процесі захисту курсового проекту

10 студент повинен відповісти на питання і зауваження, що зроблені керівником.
Орієнтована структура курсового проекту представлена у Додатку № 2.
1.4 Орієнтовна тематика курсових робіт
Нижче наведено перелік рекомендованих кафедрою тем курсових проектів. Студенту необхідно вибрати одну з них і обґрунтувати на прикладі базового переробного підприємства вирішення найбільш актуального, на його погляд, завдання виробничо-господарської діяльності. При цьому слід мати на увазі особливості функціонування підприємства (галузеву приналежність, види та обсяги діяльності, попит на продукцію (роботи і послуги), рівень і тенденції розвитку виробництва), а також наявність і можливість отримання необхідної інформації для аналізу та оцінки виробничо-господарської діяльності та виконання планово-економічних розрахунків за прийнятими рішенням.
Перелік тем курсових робіт:
1. Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту підприємства.
2. Розробка бізнес-плану проекту з виробництва і збуту.
3. Фінанси підприємств: планування, управління і аналіз.
4. Техніко-економічні розрахунки по проектованому підприємству.
5. Планування коштів на оплату праці.
6. Планування інноваційної діяльності на підприємстві.
7. Розрахунок техніко-економічних показників підприємства.
8. Планування збутової діяльності підприємства.
9. Організація і планування діяльності підприємства.
10. Планування витрат.
11. Стратегічне планування діяльності організації.
12. Фінансовий план підприємства.
13. Планування виробничої діяльності підприємства.

11 14. Планування технічного розвитку підприємства.
15. Планування потреби підприємства в персоналі.
16. Стратегічне планування розвитку підприємства.
17. Оперативне планування на підприємстві.
18. Планування та оптимізація оборотного капіталу.
19. Бюджетування на підприємстві.
20. Організація поточного планування на підприємстві.
21. Фінансове планування діяльності організації.
22. Вибір і обґрунтування стратегії розвитку підприємства.
23. Розробка бізнес-плану інноваційного проекту.
24. Планування обсягу продажів і розробка плану по збуту продукції.
25. Розробка плану виробництва продукції.
26. Планування коштів на оплату праці.
27. Планування продуктивності праці.
28. Планування прибутку підприємства.
2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО
ПРОЕКТУ ПО ОКРЕМИХ ТЕМАХ
2.1. Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту підприємства.
Розрахунок необхідної кількості обладнання та його завантаження.
Розрахунок розмірів площі і об'єму будівлі цеху, дільниці. Визначення вартості основних фондів. Визначення вартості будівлі, обладнання.
Визначення вартості цінних інструментів, пристосувань, інвентарю.
Розрахунок на основні матеріали.
Складання кошторису річних загальновиробничих (непрямих) витрат.
Визначення цехової собівартості річного випуску продукції. Розрахунок прогнозованого прибутку. Розрахунок економічних показників, що визначають ефективність спроектованого переробного підприємства.

12
2.2. Розробка бізнес-плану проекту з виробництва і збуту.
Опис продукції. Оцінка ринку та конкурентоспроможності. Цінова політика і розрахунок ціни. Заходи по просуванню товару на ринок. Опис технології та вихідної виробничої бази. Розрахунок виробничої потужності.
Розрахунок повної собівартості виробництва продукції. Визначення критичного обсягу випуску чи розрахунок «точки беззбитковості».
Розрахунок економічних показників. Економічна ефективність виробництва.
Економічний аналіз фінансового стану та господарської діяльності переробного підприємства.
2.3. Фінанси підприємств: планування, управління і аналіз.
Фінанси переробного підприємства. Основи організації фінансів переробного підприємства. Планування фінансів. Поняття і цілі планування.
Організація і процес планування. Управління фінансами. Управління активами підприємства. Управління поточними та основними активами.
2.4. Техніко-економічні розрахунки по проектованому підприємству.
Визначення річної потреби проектованого переробного підприємства в матеріалах, а також сумарної маси споживачам готової продукції. Об’єм і структура капітальних вкладень. Визначення показників по праці проектованого переробного підприємства. Розрахунок наведених витрат.
Повна планова собівартість одного виробу і всього товарного випуску.
Ефективність капітальних вкладень на будівництво заводу. Складання зведеної таблиці техніко-економічних показників проектованого переробного підприємства.
2.5. Планування коштів на оплату праці.
Розрахунок фондів заробленої плати за категоріями працюючих.
Розрахунок фондів заробленої плати основних робітників. Розрахунок річного фонду заробітної плати допоміжних робітників. Розрахунок річного фонду заробітної плати керівників, фахівців, службовців.

13
2.6. Планування інноваційної діяльності на підприємстві.
Прогнозування інновацій і його роль у діяльності організації. Сутність планування інновацій. Система внутрішньо-фірмового планування інновацій.
Обґрунтування інвестицій в інноваційні програми.
2.7. Розрахунок техніко-економічних показників підприємства.
Обґрунтування плану виробництва продукції. Розрахунок чисельності промислово-виробничого персоналу. Розрахунок собівартості продукції по підприємству. Розрахунок техніко-економічних показників діяльності переробного підприємства за проектом плану на рік.
2.8. Планування збутової діяльності підприємства.
Склад споживачів продукції та аналіз умов її реалізації. Аналіз складу і структури цін і витрат на продукцію. Оцінка результатів збутової діяльності.
Методичні положення планування збутової діяльності. Методика планування збутової програми. Розробка комплексу заходів щодо підвищення ефективності збутової діяльності. Розрахунок показників збутової програми.
2.9. Організація і планування діяльності підприємства.
Організація основного виробництва (основних видів діяльності).
Моделювання діяльності переробного підприємства.
Організація виробництва і праці працівників основних підрозділів підприємства. План виробництва
(план діяльності).
Розрахунок виробничої програми переробного підприємства (підрозділу).
2.10. Планування витрат.
Сутність і структура витрат. Управління витратами виробництва. Аналіз структури витрат у процесі управління витратами виробництва. Планування витрат виробництва. Планування постійних, змінних і загальних витрат на підприємстві. Планування середніх і граничних витрат на переробному підприємстві Планування зниження собівартості продукції.
2.11. Стратегічне планування діяльності організації.
Сутність і функції стратегічного планування. Методологія стратегічного планування. Аналіз середовища підприємства та складання профілю.

14
Планування параметрів виробничо-фінансової діяльності. Планування
інновацій (ресурсів, інвестицій, маркетингових послуги т. д.). Оцінка ефективності прогнозних показників.
2.12. Фінансовий план підприємства.
Фінансовий план. Його цілі та функції. Основні етапи складання фінансового плану на переробному підприємстві. Структура фінансового плану. Прогноз обсягів реалізації. Виробничий план. План доходів і витрат.
Баланс грошових надходжень і виплат. План за джерелами та використання коштів. Зведений балансовий план активів і пасивів переробного підприємства.
2.13. Планування виробничої діяльності підприємства.
Зміст плану виробництва переробного підприємства. Основні показники плану виробництва. Оцінка можливих ризиків. Планування виробництва продукції. Планування беззбиткової діяльності переробного підприємства.
2.14. Планування технічного розвитку підприємства.
Планування як одна з функцій управління розвитком виробництва на переробному підприємстві.
Загальна характеристика методології прогнозування та макроекономічного планування. Цілі та принципи планування організаційно-технічного розвитку переробного підприємства.
Планування технічної реконструкції. Обсяг виробництва і сортамент продукції. Оцінка ефективності запропонованих заходів.
2.15. Планування потреби підприємства в персоналі.
Сутність, цілі та завдання планування потреби в персоналі. Етапи планування потреби в персоналі. Розрахунок чисельності персоналу за категоріями і фондів заробітної плати. Напрями вдосконалення системи планування персоналу.
2.16. Стратегічне планування розвитку підприємства.
Процес і організація планування на переробному підприємстві.
Планування як основа управління переробного підприємством. Принципи,

15 організація та процес планування. Планування стратегії розвитку переробного підприємства.
2.17. Оперативне планування на підприємство.
Види і системи оперативного планування. Розробка оперативних планів.
Характеристика та оцінка основних показників.
2.18. Планування та оптимізація оборотного капіталу.
Сутність, склад і структура оборотного капіталу організації. Функції та значення оборотного капіталу. Показники, що характеризують ефективність використання оборотного капіталу і їх розрахунок. Визначення потреб організації в оборотних активах. Резерви підвищення ефективності використання оборотних коштів організації та шляхи їх реалізації.
2.19. Бюджетування на підприємстві.
Організація інформаційних потоків в процесі бюджетування на переробному підприємстві. Основні етапи бюджетного планування. Форми і види бюджетів. Аналіз відхилень від плану як засіб управління виробничо- господарською діяльністю переробного підприємства.
2.20. Організація поточного планування на підприємстві.
Сутність організації поточного планування. Організація планування на сучасному етапі. Процес внутрішньо-фірмового планування. Організація планування на переробному підприємстві. Шляхи підвищення поточного планування на переробному підприємстві.
2.21. Фінансове планування діяльності організації.
Поняття і класифікація фінансового планування діяльності організації.
Зміст фінансового плану організації. Аналіз динаміки та структури основних фінансових показників організації. Розробка перспективного фінансового плану.
2.22. Вибір і обґрунтування стратегії розвитку підприємства.
Поняття стратегії розвитку переробного підприємства. Уточнення місії, цілей і завдань діяльності переробного підприємства. Обґрунтування базової

16
і функціональних стратегій. Оцінка стратегії. Розробка стратегічного плану розвитку переробного підприємства.
2.23. Розробка бізнес-плану інноваційного проекту.
Об'єкти бізнес-планування і мета розробки та освоєння інноваційних проектів. Вибір показників. Зміст бізнес-плану інноваційного проекту.
Процес і послідовність розробки бізнес-плану. Структура і склад розроблюваного плану.
2.24. Планування обсягу продажів і розробка плану по збуту
продукції.
Цілі і завдання планування продаж. Порядок обґрунтування планових рішень за обсягом продаж. Методи визначення обсягу продаж. Дослідження кон'юнктури ринка.
Планування асортименту продукції.
Оцінка конкурентоспроможності товару. Обґрунтування відпускної ціни. Складання плану продажів товарів.
2.25. Розробка плану виробництва продукції.
Зміст плану виробництва переробного підприємства. Показники плану виробництва і їх розрахунок. Послідовність формування виробничої програми. Планування номенклатури продукції та об'єму виробництва в натуральному вираженні. Розрахунок вартісних показників виробничої програми. Оптимізація виробничої програми.
2.26. Планування коштів на оплату праці.
Методи планування коштів на оплату труда. Аналіз використання коштів на оплату труда. Оцінка ефективності використання заробітної плати.
Розробка внутрішньої виробничої тарифної системи. Формування фонду заробітної плати підприємства Планування середньої заробітної плати.
2.27. Планування продуктивності праці.
Цілі і завдання планування продуктивності праці. Показники продуктивності праці. Розрахунок і планування зростання продуктивності праці. Обґрунтування зв'язку зростання продуктивності праці із зростанням заробітної плати.

17
2.28. Планування прибутку підприємства.
Прибуток і його значення для виробничо-господарської діяльності переробного підприємства. Валовий прибуток, його утворення та використання. Розрахунки, пов'язані з плануванням прибутку на переробному підприємстві. Планування використання прибутку переробного підприємства.
3. ЗАВДАННЯ НА ПРАКТИЧНУ ЧАСТИНУ КУРСОВОГО
ПРОЕКТУ (Див. Додаток № 3)
Потрібно на планований рік:
1. Підготувати наступні документи:
1.1. Програму збуту.
1.2. Виробничу програму.
1.3. Кошторис використання основних матеріалів.
1.4. Кошторис витрат на придбання основних матеріалів.
1.5. Кошторис по праці основних виробничих робітників.
1.6. Кошторис загально-фірмових накладних витрат.
1.7. Кошторис витрат адміністрації.
1.8. Річний кошторис виробничих підрозділів.
2. Зробити аналіз беззбитковості і безпеки виробництва. Побудувати графіки.

18
СПИСОК
РЕКОМЕНДОВАНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ:
1.
Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: практикум.
К.: Знання, 2004. 158 с.
2.
Алексеева А.И., Васильев Ю.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник. М.: Финансы и статистика,
2006. 672 с.
3.
Афитов Э.А. Планирование на предприятии: учеб. пособие. Мн.:
Высш. шк., 2001. 285 с.
4.
Бандурка О.М., Коробов М.Я. Фінансова діяльність підприємства.
К.: «ЛИБІДЬ», 2000. 135 с.
5.
Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. Управление качеством: учебник.
М.: ИНФРА-М, 2005. 212 с.
6.
Бізнес-план / Центр сприяння підприємництву «Компас». Центр постпpиватизац. підтримки підприємств України. К., 2000. 22 с.
7.
Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці : навчальний посібник. Київ:«Знання-Прес», 2001 313 с.
8.
Бухалков М.И. Планирование на предприятии: учебник // 3-е изд., испр. и доп. М.: ИНФРА-М, 2005. 416 с.
9.
Драпкина Г.С., Дикарёв В.Н. Планирование на предприятии: учебное пособие. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. Кемерово, 2006. 132 с.
10.
Дубровин И.А. Бизнес-планирование на предприятии: учебник для бакалавров. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013.
432 с.
11.
Економіка підприємства: підручник / За ред. С. Ф. Покропивного.
Вид. друге. К.: КНЕУ, 2000. 528 с.
12.
Идpисов
А.Б.
Стpатегическое планиpование и анализ эффективности инвестиций. М.: Инфоpм.-изд. Дом «Филинъ», 2002 265 с.
13.
Ильин А.И. Планирование на предприятии: учебник. Мн.: Новое здание, 2001. 635 с.
14.
Крейнина
M.H.
Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. М.: АО ДИС, MB -Центр, 1994.
300 с.
15.
Луцишин П.В., Луцишин H.П. Бізнес-планування: теорія, методика, практика: навч. посіб. для студентів екон. спец. вузів. Луцьк: Ред.- вид. відд. «Вєжа», 2003. 185 с.

19
ДОДАТОК 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА ТА
МЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з дисципліни
«
«
П
П
л л
а а
н н
у у
в в
а а
н н
н н
я я
д д
і
і
я я
л л
ь ь
н н
о о
с с
т т
і
і
п п
е е
р р
е е
р р
о о
б б
н н
и и
х х
п п
і
і
д д
п п
р р
и и
є
є
м м
с с
т т
в в
»
»
н н
а а
т т
е е
м м
у у
:
:
__________________________________________________________________
______________________________________________________(варіант №…)
Виконав: студент (ка)_____ групи
_____________________________
_____________________________
Перевірив: ___________________ оцінка_______________________
№ залікової книжки____________
ХАРКІВ – 20___

20
ДОДАТОК 2
Орієнтовна структура курсового проекту
Нумерація
розділів і
підрозділів
Назви розділів і підрозділів курсового проекту
Обсяг,
сторінок
Вступ
1-2 1.
Мета, завдання і методика виконання
1-2 2.
Огляд літератури
8-10 2.1 4-5 2.2 4-5 3.
Проектна частина
6-8 3.1
Розрахунок кошторису виробничих підрозділів переробного підприємства
3-5 3.2
Аналіз беззбитковості і безпеки виробництва
2 3.3
Побудування графіку беззбитковості
1
Висновки та пропозиції
1-2
Список літератури (кількість джерел)
15-20

21
ДОДАТОК 3
3. Проектна частина
3.1 Розрахунок кошторису виробничих підрозділів переробного
підприємства
Для контролю за рівнем витрат кошторис з праці основних виробничих робітників, кошторис використання матеріалів і кошторис загально-фірмових витрат об'єднуються в загальний кошторис підприємства. Цей кошторис повинен бути розбито на місячні кошториси. Фактичні місячні витрати порівнюються з плановими по кожній статті витрат. До такого порівняння вдаються для того, щоб оцінити ефективність діяльності керівництва підрозділів по контролю витрат, за які вони відповідальні, і найголовніше, можливості встановити причини позитивних і негативних відхилень.
Таблиця 1
Річна виробнича кошторис виробництва варено-копченої ковбаси
«Х» вищого ґатунку
(грн.)
№ п/п
Показники
Значення
1.
Загальні матеріали (сировина):

- матеріал Х
- матеріал У
2.
Змінні накладні витрати:

- допоміжні матеріали (сировина)
- праця
- енергія
- ремонт обладнання
3.
Усього змінні витрати

4.
Постійні накладні витрати:

- амортизація
- контроль
- ремонт і тех. обслуговування
5.
Збут і адміністрація

6.
Сукупні витрати

7.
Об’єм виробництва готового продукту (кг)
*
8.
Маржинальна собівартість

9.
Загально-фірмова собівартість

Примітка: *- задана величина; ▲- розрахункова величина.

22
3.2 Аналіз беззбитковості і безпеки виробництва.
Для аналізу ефективності виробництва варено-копченої ковбаси «Х» вищого ґатунку складаються наступні таблиці даних (2, 3).
Таблиця 2
Розрахунок точки беззбитковості виробництва
Об
’єм вироб ниц тв а,
к г
Ціна ре аліз ації
за к
г,
г рн.
Зм
інн
і в ит ра ти,
грн.
(п.
8,
т аб л.
1)
М
аржиналь ний приб ут ок
, г рн.
Т
оч ка бе зз бит ков ос ті,
в од
К
ое ф
іці
єнт вируч ки
Пос тійн
і вит ра ти
Т
оч ка бе зз бит ков ос ті,
грн.
1
2
3
4
5
6
7
8
У таблиці цифри отримані у такий спосіб:
Точка беззбитковості (ТБ) – це мінімальний обсяг виручки, необхідний для покриття всіх витрат:
• в натуральному значенні -
ТБ
од.
= постійні витрати / (ціна – змінні витрати), де:
Постійні витрати (ПВ) = сукупні витрати
– змінні витрати
Маржинальний прибуток (МП) = ціна реалізації за од. (грн.)
– змінні витрати (грн.)
• в вартісному значенні -
ТБ
в
= ПВ / К
в
, де:
К
в
– коефіцієнт виручки = МП / ціна реалізації за од. (грн.)
3.3 Визначення зони безпеки.
Зона безпеки – показує на скільки фактичний обсяг діяльності підприємства перевищує критичний і визначається виходячи з таких критеріїв:
ЗБ <30% - дуже високий рівень ризику;
30% ≤ ЗБ ≤ 40% - високий рівень ризику;
40% ≤ ЗБ ≤ 50% - нормальний рівень ризику;

23 50% ≤ ЗБ ≤ 70% - нормальний стан;
ЗБ> 70% - стійкий стан.
Таблиця 3
Зона безпеки (ЗБ)
Об’єм виробництва, кг
Змінні витрати, грн.
Постійні витрати, грн.
Виручка, грн.
ТБ, од. ТБ, грн.
ЗБ, %
Зона безпеки розрахована за формулою:
%
100М
Б
М
ЗБ
, де М – ймовірний об’єм реалізації;
Б – об’єм беззбиткової реалізації.
3.4 Побудування графіку беззбитковості і зони безпеки виробництва
варено-копченої ковбаси «Х» вищого ґатунку.
Приклад розрахунку:
Таблиця 1
Річна виробнича кошторис
№ п/п
Показники
Значення
1
2
3
1.
Загальні матеріали (сировина):
55350,0
- матеріал Х
*
- матеріал У
*
2.
Змінні накладні витрати:
75150,0
- допоміжні матеріали (сировина)
25024,9
- праця
25024,9
- енергія
12550,0
- ремонт обладнання
12550,0
3.
Усього змінні витрати
130500,0
4.
Постійні накладні витрати:
10950,0
- амортизація
3832,5
- контроль
3832,5
- ремонт і тех. обслуговування
3285,0
5.
Збут і адміністрація
8550,0
6.
Сукупні витрати
150000,0

24
Продовження табл.1
1
2
3
7.
Об’єм виробництва готового продукту (кг)
2180
8.
Маржинальна собівартість
59,3
9.
Загально-фірмова собівартість
68,2
Таблиця 2
Розрахунок точки беззбитковості виробництва
Об
’єм вироб ниц тв а,
к г
Ціна ре аліза ції
за к
г,
г рн.
Зм
інн
і в ит ра ти,
грн.
(п.
8,
т аб л.
1)
М
аржиналь ний приб ут ок
, г рн.
Т
оч ка бе зз бит ков ос ті,
в од
К
ое ф
іці
єнт вируч ки
Пос тійн
і вит ра ти
Т
оч ка бе зз бит ков ос ті,
грн.
1
2
3
4
5
6
7
8
2180 85,0 59,3 25,7 759,3 0,3 19500,0 65000,0
ТБ
од
= ПВ / МП = 19500,0 / 25,7 = 759,3;
МП = Ціна реал-ціїї – змінні витрати (грн.) = 85,0 - 59,3 = 25,7;
ПВ = сукупні витрати – змінні витрати (грн.) = 150000,0 – 130500,0 =
19500,0;
ТБ
в
= ПВ / К
в
= 19500,0 / 0,3 = 65000,0 грн.;
К
в
= МП / ціна реал-ціїї = 25,7 / 85,0 = 0,3.
Таблиця 3
Зона безпеки (ЗБ)
Об’єм виробництва, кг
Змінні витрати, грн.
Постійні витрати, грн.
Виручка, грн.
ТБ, од. ТБ, грн.
ЗБ, %
2180 130500,0 19500,0 185300,0 759,3 65000,0 65,2
Виручка = об’єм виробництва * ціна реал-ції (грн.) = 2180 * 85,0 =
185300,0;
%.
2
,
65 100
*
)
2180
/
)
3
,
759 2180
((
%
100


М
Б
М
ЗБ

25
Операційний важіль (виробничий леверидж) показує у скільки разів темпи зміни прибутку від продажів перевищують темпи зміни виручки від продажів. Тобто, чим більше цей показник, тим більший вплив забезпечує на прибуток зміна обсягу продаж. Знаючи операційний важіль можна прогнозувати зміну прибутку при зміні виручки.
Це означає, що при зменшенні виробництва на 65,2 %, прибуток складе нуль грн., звідси операційний важіль (ОВ) за обсягом виробництва дорівнюватиме:
ОВ = 100 % ÷ 65,2 % = 1,5 %
Зниження обсягу виробництва на 1 % призведе до зниження прибутку на
1,5 %.
Наскільки далеко підприємство від точки беззбитковості (на скільки повинна знизитися виручка або обсяг реалізації, щоб підприємство виявилося в точці беззбитковості) показує коефіцієнт запасу міцності, який визначається наступним чином:
(очікувана виручка - очікувані сукупні витрати) ÷ очікувана виручка,
%
1
,
19 100 185300 150000 185300При зниженні виручки на 19,05 % прибуток складе нуль грн., звідси, операційний важіль за ціною дорівнюватиме:
ОВ = 100 % ÷ 19,1 % = 5,2 %
Це означає, що при зниженні виручки на 1 %, прибуток буде знижуватися на 5,2 %.
Таким чином, виробництво варено-копченої ковбаси «Х» вищого гатунку знаходиться в зоні нормального стану (50% ≤ ЗБ ≤ 70%), а при підвищенні ціни на 1 % прибуток збільшиться на 5,24 %.

26
Побудування графіку.
Рис.1. Графік беззбитковості і зони безпеки виробництва варено-
копченої ковбаси «Х» вищого гатунку
Доходи, грн.
Виручка
Сукупні витрати
Зона безпеки
Постійні витрати
Сукупний дохід
Сукупні витрати
ТБ
Випуск готової продукції, кг
0 759,34 2180 19500 65000 150000 185300
Прибуток

27
Для нотаток:

28

скачати

© Усі права захищені
написати до нас