1   2   3   4   5
Ім'я файлу: Методичнi-вказiвки-для-самостiйного-вивчення-ТiОБВ.docx
Розширення: docx
Розмір: 611кб.
Дата: 24.08.2022
скачати
Пов'язані файли:
Розрахунок основних механізмів баштового крану.docx

М іністерство освіти і науки , молоді та спорту України

Національний університет водного господарства та природокористування

Костопільський будівельно - технологічний технікум

032-005

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

дисципліни «Технологія та організація будівельного виробництва»

для студентів заочної форми навчання

спеціальності 5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд"

Костопіль – 2011


У методичних вказівках наведені рекомендації щодо вивчення програмного матеріалу, питання для самоконтролю, завдання на контрольні роботи.

Призначені для надання допомоги студентам - заочникам в організації їх самостійної роботи над вивченням дисципліни «Технологія і організація будівельного виробництва».

/Божко Н.В. - Костопіль/: БТТ, 2011 - 38 с.
Затверджено на засіданні циклової комісії з напрямку «Будівництво»

протокол № від__________________2011р

Голова циклової комісії ___________________ Божко Н.В..

З м і с т

1. Вступ
2. Тематичний план
3. Література
4. Методичні рекомендації до самостійного вивчення тем
5. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт
6. Завдання на контрольну роботу №1
7. Завдання на контрольну роботу №2
8. Завдання на контрольну роботу №3
9. Завдання на контрольну роботу №4
10. Питання до екзаменаційних білетів.
Додатки


1. ВСТУП

Навчальна дисципліна «Технологія і організація будівельного виробництва» передбачає вивчення основних видів будівельних робіт, організаційних форм і структури управління будівельним процесом.

З даної дисципліни передбачається виконання чотирьох домашніх контрольних робіт, що охоплюють всі розділи навчальної програми, розрахунково-графічні роботи та курсові проекти.

Матеріал, що виноситься на настановчі й оглядові заняття, а також перелік виконуваних практичних занять визначається навчальним закладом, виходячи з профілю підготовки випускника, контингенту студентів (працюючих і непрацюючих за обраною спеціальністю) і робочого навчального плану.

На настановчих заняттях студентів знайомлять з програмою дисципліни, методикою роботи над навчальним матеріалом з виконання контрольних робіт, курсових проектів.

Оглядові лекції проводяться за складеними для самостійного вивчення тем програми. Проведення практичних занять передбачає своєю метою закріплення теоретичних знань і придбання необхідних практичних умінь за програмою навчальної дисципліни.

Навчальний матеріал рекомендується вивчати в тій послідовності, яка дана в методичних вказівках:

- ознайомлення із зразковим тематичним планом і методичними вказівками по темах;

- вивчення програмного матеріалу за рекомендованою літературі;

- складання відповідей на питання самоконтролю, наведені після кожної теми;

- виконання контрольної роботи;
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

мати уявлення:

- про будівництво та реконструкцію цивільних і промислових будівель і споруд;

- про основні положення та напрями вдосконалення технології та планування будівельного виробництва;

- про вітчизняний і закордонний досвід в галузі будівництва;

- про передові, в тому числі зарубіжних, методи і прийоми виробництва будівельних робіт;

знати:

- перелік будівельної документації на об'єкті будівництва;

- технологію і організацію будівельного виробництва;

- основні види геодезичного контролю при виробництві будівельних робіт, будівництві будівель і споруд;

- методи визначення обсягів будівельних робіт;

- будівельні норми і правила на виконання і приймання будівельно-монтажних робіт;

- правила щодо безпечного проведення робіт і захисту навколишнього середовища;

вміти:

- розробляти технологічні карти на виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до проекту, робочими кресленнями, вимогами нормативних документів і термінами здачі об'єктів;

- організувати роботу на дільниці з приймання і складування будівельних матеріалів і конструкцій; з раціонального використання будівельних машин, засобів малої механізації, енергетичних установок, транспортних засобів, технологічного оснащення, щодо розстановки та видачу завдань бригадам і ланкам;

- контролювати технологічну послідовність виконання робіт, усуваючи порушення технології та забезпечуючи якість будівельно-монтажних робіт;

- виконувати виміри і розрахунок обсягів будівельно-монтажних робіт.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН№, теми

Назва теми

Аудиторні

Кількість годин
Лекції

Практ.

Лабор.

Самостійна

робота

Всього
до аудиторних

понад

ауди-торні
4 – семестр
1.

Будівельно-монтажні роботи підземного циклу при зведенні цивільних, промислових будівель і споруд


2

2
35
37
2.

Будівельно-монтажні роботи надземного циклу при зведенні цивільних, промислових і сільськогосподарських будівель і споруд


10

6

4

40
50
3.

Підготовчий період при капітальному ремонті і реконструкції

2

2
34
36
4

Розрахунково-графічна робота

10

10
5

Контрольна робота

2

2Всього

14

10

4

109

10

135
5 - семестр
1

Будівельно-монтажні роботи надземного циклу при зведенні будівель і споруд

2

212
14
2

Підготовчий період при капітальному ремонті і реконструкції.

2
2

12
14
3

Технологія робіт по ремонту інженерних комунікацій.


8
8
4

Реконструкція будівель і споруд


6
6
5

Розрахунково-графічна робота

10

10
6

Контрольна робота

2

2
Всього

4

2

2

38

12

54
6 - семестр
1.

Підготовчий період організації робіт на будівельному майданчику

2
2

10
11
2.

Основи потокової організації будівельного виробництва


10
11
3.

Календарний план будівництва

4

2

2

16
22
4.

Розрахунково-графічна робота

10

10Контрольна робота

2

2Всього

6

2

4

36

12

54
7 - семестр
1.

Будівельні генеральні плани

6

2

4

38
44
2.

Організація та управління будівництвом на основі сіткових графіків

4

2

2

30
34
3.

Контроль за будівництвом


10
10
4

Контрольна робота

4

4
5.

Курсовий проект

10

10
6

Іспит

6

6
Всього:

10

4

6

78

20

108
Разом за предмет

34

18

16

263

54

351
  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас