Ім'я файлу: ИДЗ2 , ДИАНКА.docx
Розширення: docx
Розмір: 218кб.
Дата: 30.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Інструкція до практичного завдання.docx


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра аналітичної хімії і ХТ ХД та КЗ

Розрахункова робота №2

з дисципліни «Аналітична хімія»

на тему: «Методи окислення-відновлення, осадження і комплексоутворення. Гравіметрія»

Варіант № 7

Виконала: студентка групи

Перевірив: Кількість балів____________

– 2021

8. Спряжені реакції окислення-відновлення. Яка спряжена реакція протікає при окисленні заліза (ІІ) перманганатом калію в солянокислому середовищі. Які міри слід вжити для того, щоб спряжена реакція не проходила.

СПРЯЖЕНІ РЕАКЦІЇ — дві (самоспряжені) реакції, котрі мають принаймні один спільний реагент, так званий актор, і одночасно відбуваються у системі. Характеризуються тим, що одна з них зумовлює або прискорює іншу. Речовина, яка реагує з актором самовільно, називається індуктором, яка реагує лише в присутності індуктора — акцептором. Напр., арсеніт-іон AsO3 3– (акцептор) реагує з киснем О2 (актор) у водному розчині лише одночасно з окисненням сульфіт-іонів SO3 2– (індуктор). Спряження реакцій часто називають хімічною індукцією, а відношення прореагованих кількостей акцептора і індуктора — фактором індукції. Спряження реакцій пояснюється тим, що під час взаємодії актора з індуктором утворюються проміжні активні частинки (атоми, вільні радикали), які реагують з акцептором. Реакції, в яких індуктором є один із продуктів, називаються самоспряженими; вони прискорюються у міру їх перебігу і зазвичай належать до автокаталітичних реакцій (див. Автокаталітичні реакції). Напр., HBrO3 дуже повільно реагує з HAsO2, але реакції прискорюються внаслідок утворення HBr, який, реагуючи з HBrO3, дає HBrO і HBrO2. Останні швидко окиснюють HAsO2. С.р. відіграють важливу роль у біохімії. Біосинтез білків і нуклеїнових кислот у клітині — реакції, спряжені з гідролізом пірофосфатного зв’язку в АТФ. Наприклад, перманганатометричне визначення солей ферум(ІІ)-йонів проводять за реакцією:Цю реакцію необхідно проводити в середовищі сульфатної кислоти. У присутності хлоридної кислоти спостерігаються завищені витрати титранту, що зумовлено додатковими витратами КМnО4 на окиснення хлоридів:Хлориди за умови відсутності йонів Fe(II) не окиснюються КМnО4. В присутності катіонів ферум(II) вони взаємодіють з МnО4 – з утворенням нестійких сполук мангану проміжних ступенів окиснення Мn(V), Мn(IV), Мn(ІІІ) з високою хімічною активністю, здатних окиснити хлориди до Сl2. Тому перманганатометричні визначення рекомендують проводити в середовищі сульфатної кислоти.

20. В розчині знаходяться іони і В якій послідовності вони будуть окислюватись при поступовому додаванні до них при підкисленні перманганату калію. Відповідь обґрунтуйте на підставі значень стандартних потенціалів.

Cl- , Br - , I E0Cl/2Cl-= 1,359 B

2Cl- - 2 e → Cl02 E0Br2/2Br-= 1,087 B

2 Br 2e → Br20 E0I2/2I-= 0,536 B

2I – 2e→ I02 E0MnO4-/Mn2-= 1,51 B

Cпочатку будуть окиснюватись йони I , оскільки електрорушійна сила буде найбільша

ЕРС = E0MnO4-/Mn2- - E0I2/2I-= 1, 51- 0,536= 0,974 В

Потім будуть окислюватись йони Br стандартний потенціал окиснення до Br2 більше ніж у I і менше ніж Cl-.

Останніми будуть окислюватись йони Cl-

22. Скільки грамів KMnO4 знадобиться для приготування 1250 мл розчину, титр якого по перманганату дорівнює 0.001617 г/мл ?34. Розрахувати і побудувати криву титрування 0.1н розчину заліза (ІІ) 0.1н розчином церію (IV). Вказати стрибок на кривій титрування і підібрати індикатор.

Крива титрування:

Крива титрування відтворює зміну редокс-потенціалу (Е, мВ) розчину, який титрують, у процесі поступового додавання до нього стандартного розчину титранту.

На рис. 1 показано криву титрування розчину 0,1 моль/дм3 ферум(II) сульфату стандартним розчином (NH4)2[Ce(SO4)3].

В основі титрування лежить реакція:

ē + Fe2+ Fe3+

1

+ē + Се4+ Се3+

1

Fe2+ + Се4+ → Fe3+ + Се3+
Крива титрування будується в координатах значення Е0, мВ залежно від доданого об’єму титранту, см3. Розрахунок редокс-потенціалу до точки еквівалентності проводять за рівнянням Нернста для редокс-пари речовини, яку титрують, після неї – за рівнянням Нернста для редокс-пари титранту.

Потенціал в точці еквівалентності розраховують за формулою:

,

де Е10 та Е20 – стандартні потенціали редокс-пар відновника та окисника, відповідно;

n1 і n2 – число електронів, що беруть участь в напівреакціях окиснення відновника і відновлення окисника, відповідно.

Крива окисно-відновного титрування подібна до кривих методів кислотно-основного та осаджувального титрування. Біля точки еквівалентності спостерігають різку зміну потенціалу – стрибок титрування. За кривою титрування можна підібрати індикатори.Рис. 1. Крива титрування розчину 0,1 моль/дм3 солі ферум(II) сульфату 0,1 моль/дм3розчином (NH4)2[Ce(SО4)3].

Для зазначеного титрування придатний фероїн: (Е0 = 1060 мВ) та фенілантранілова кислота0 = 1080 мВ) і непридатні дифеніламін0 = 760 мВ) та 2,2'-дипіридил (Е0 = 1330 мВ).

44. Йодометричне визначення окисників, відновників? Умови проведення аналізу. Рівняння реакцій. Індикатори. Зміна кольору розчину в присутності крахмалу для обох випадків. Розрахунки.

Йодометрія Метод йодометрії оснований на окисно-відновних властивостях редокссистеми [І3] – /3І– :Величина потенціалу вказаної напівреакції свідчить про те, що [І3] – є окисником середньої сили, а йон І– – відновником середньої сили. Тому цей метод використовують для визначення ряду відновників, окиснюючи їх стандартним розчином І2, а також визначення ряду окисників, відновлюючи їх розчином КІ. Вільний йод, що виділився в останньому випадку, відтитровують стандартним розчином Na2S2O3. Наприклад, при визначенні K2Сr2O7 калій йодид реагує з ним за рівнянням:Титрантами методу є 0,05-0,1 М розчини І2 в КІ і 0,05-0,1 М розчини NaS2O3. Тіосульфат-йон S2O32- є відновником. В реакціях з йодом він окиснюється до тетратіонат-йона:Готують вторинний стандартний розчин Na2S2O3, оскільки кристалічний Na2S2О3·5Н2О не є стандартною речовиною, враховуючи нестійкість його при зберіганні. Розчин Na2S2O3 після приготування витримують протягом 7-10 днів, оскільки Na2S2O3 реагує з СО2 і киснем повітря за рівняннями (1) і (2):
Це призводить до зміни концентрації титранту. У зв’язку з тим, що вказані процеси прискорюються на світлі, розчин Na2S2O3 необхідно зберігати в посуді з темного скла.
Унаслідок того, що титрант можуть розкладати тіобактерії, для запобігання цього процесу до розчину додають антисептик HgІ2.

Проте розчин Na2S2O3 можна стандартизувати через 1-2 дні, якщо приготувати його на свіжопрокип’яченій воді або додати при його приготуванні 1 г Na2CO3 на 1 л розчину для пригнічення реакції (1).

СтандартизуватирозчинNa2S2O3 можна:

 • застандартнимиречовинами:K2Cr2О7, KВrO3, KIO3, K3[Fe(CN)6];

 • за х.ч. І2;

 • за стандартним розчином йоду.

Розчин йоду можна приготувати як первинний стандартний розчин, оскільки йод легко можна одержати в хімічно чистому вигляді сублімацією. З огляду на те, що концентрація

розчину йоду під час зберігання зменшується через його леткість, доцільно готувати розчин як титрант вторинної стандартизації. Оскільки кристалічний йод погано розчиняється у воді, його наважку розчиняють у концентрованому розчині КІ у співвідношенні 1:2 або 1:3. При цьому утворюється розчинний у воді комплексний йон [І3], який має червоно-коричневе забарвленняI-йони, що входять до складу титрованого розчину йоду, можуть окиснюватися киснем до вільного йоду, що призводить до зростання його концентрації. Цей процес прискорюється на світлі, при підвищенні температури, а також у присутності каталітичних кількостей важких металів4
Тому його розчин необхідно зберігати у посуді темного скла, з притертою пробкою.

Стандартизуватирозчин йоду можна:

 • за стандартними речовинами: BaS2O3, As2О3;

 • за стандартним розчиномNa2S2O3.

Кінцевуточкутитруванняв йодометрії можна визначати таким чином:

  • без індикатора, оскільки розчин І2 в КІ має інтенсивне коричневе забарвлення і надлишкова крапля титранту забарвлює розчин у світло-жовтий колір. Для підвищення чутливості визначення кінцевої точки титрування в цьому випадку в розчин можна додати невелику кількість розчинників, які не змішуються з водою (бензен, хлороформ або тетрахлорометан) та екстрагують йод і тому забарвлюються в червоно-фіолетовий колір;

  • зі специфічним індикатором розчином крохмалю, який адсорбує І2, утворюючи продукт синього кольору. При титруванні відновників розчином

  • йоду, крохмаль додають відразу і титрують до появи синього забарвлення розчину. Якщо титрують розчин йоду розчином Na2S2О3, крохмаль додають після того, як основна маса йоду відтитрована і розчин набуває світло-жовтого забарвлення. Далі продовжують титрувати Na2S2O3 до знебарвлення синього забарвлення індикатора. Додавання крохмалю на початку титрування призводить до отримання завищених результатів (йод, адсорбований крохмалем у значних кількостях, взаємодіє з Na2S2O3 повільно).

При виконанні йодометричних визначень необхідно дотримуватись наступних умов:а в сильно кислому середовищі розкладається Na2S2O3:

   • титрування необхідно проводити на холоді, оскільки йод летка речовина; підвищення температури призводить також до зниження чутливості індикатору крохмалю.

Методом йодометрії можливе визначення відновників(SO32–, S2О32–, AsO2), стандартний редокс-потенціал яких менше Е0([І3]).
Визначеннявідновниківпроводять методомпрямоготитруваннярозчином йоду. Як індикатор застосовують крохмаль, який додають в аналізований розчин на початку титрування, і титрують до появи синього забарвлення розчину.

2 ē + As O 2 + 2О HAsO42–+ 3H+

1

2– 3

Е0 (HAsO4 /As O 3 ) = 0,56 В

+2ē + 3]

1

Е0 ([І3]) = 0,545 В

As O 2 + 3] + 2О HAsO42–+ 3H+ +

Визначення відновників на прикладі визначення NaAsO2. При визначенні перебігає реакція:

Оскільки потенціали обох пар близькі, то можливий перебіг реакції у зворотному напрямку. Для того щоб реакція протікала в прямому напрямку, необхідно зв’язувати Н+-йони, що утворюються. Цього добиваються додаванням NaHCO3. При цьому зберігається рН

7-8. При такому рН редокс- потенціал пари As O 4 3 /As O 2 зменшується (E0(AsО 3–/AsО ) =0,71 В), реакція перебігає в прямому напрямку достатньо повно:


3–

+ As O 2 + 4ОН AsO4 + 2H2О

1

3– –

Е0 (AsO4 /As O 2 ) = –0,71 В

+2ē + 3]

1

Е0 (В[І3]) = 0,545 В

3–

As O 2 + 3] + 4ОН AsO4 + 2H2О +

fекв (NaAsO2) = 1/2; s(NaAsО2) = 1/2

Якщо реакція взаємодії відновників з розчином I2 перебігає повільно (S2–, глюкоза, антипірин і ін.), то застосовують зворотнетитрування.В цьому випадку до відновників додають надлишок стандартного розчину йоду і через деякий час його залишок відтитровують розчином натрій тіосульфату. В цьому випадку індикатор крохмаль додають в кінці титрування.

Методом йодометрії можливе визначенняокисників, якщо їх окисно- відновний потенціал більше потенціалу пари [I3]/I (наприклад, KMnO4, K2Cr2O7, KВrO3, Н2O2, Сu2+ тощо). Оскільки при прямому титруванні окисників розчином Na2S2O3 реакція між окисником і Na2S2O3 протікає нестехіометрично, то при визначенні окисників застосовують метод заміщення. В цьому випадку окисник заміщають еквівалентною кількістю йоду, який відтитровують стандартним розчином Na2S2O3. Заміщення окисників виконують за схемою:

 • стадія заміщення:

окисник + Н+ + I → [I3]

 • стадія титрування:


3
[I3] + 2S2O 2→ 3I+S4O62

Умовизамісниковоготитрування:

 • необхідно додавати надлишок КІ для розчинення йоду, що виділився, і зменшення його леткості;

 • після додавання КІ суміш витримують у посуді з притертою пробкою якийсь час у темному місці для завершення реакції.


+ Сu2+ Сu+

2

Е0 (Сu2+/Сu+) = 0,167 В

2 ē + 3I [I3]

1

Е0 ([I3]/I) = 0,545 В

2Сu2+ + 3I → 2Сu+ + [I3]Визначення окисників на прикладі титрування Сu2+.Сu2+ – сильний окисник, отже, його визначають методом йодометрії за методом заміщення. При цьому перебігає реакція:

Судячи з величин стандартних потенціалів, реакція повинна перебігати у зворотному напрямку.


+ Сu2+ + I СuI↓

2

Е0 (Сu2+/СuI↓) = 0,886 В

2 ē + 3I [I3]

1

Е0 ([I3]/I) = 0,545 В

2Сu2+ + 5I 2СuI↓ + [I3]


Проте концентрація [Сu+] в розчині знижується внаслідок утворення осаду CuI↓, а стандартний потенціал пари Сu2+/СuІ дорівнює 0,886 В, що перевищує стандартний потенціал пари [І3] і реакція перебігає в прямому напрямку:Методом йодометрії можливе визначення кислот:Виходячи з наведеного рівняння реакції, 3 моль йоду, що виділився, еквівалентні 6 моль йонів гідрогену, що вступили в реакцію. При визначенні сильних кислот до розчину, який аналізують, додають розчини КІО3 і КІ.

Йод, що виділився, відтитровують стандартним розчином Na2S2O3. При визначенні слабких кислот застосовують зворотне титрування. При цьому до розчину кислоти додають суміш КІО3 і КІ, надлишок стандартного розчину Na2S2O3, а через деякий час надлишок Na2S2O3 відтитровують розчином йоду.

Визначення оксикислот (наприклад, тартратної, цитратної) проводять йодометричним методом у присутності йонів кальцію, магнію та ін., які утворюють з оксикислотами стійкі комплексні сполуки. В цих умовах оксикислоти титрують так само, як і сильні кислоти.

84. Осадження. Його види. Фактори, що впливають на величину адсорбції. Умови осадження для отримання кристалічних осадів

Методи осадження. Компонент, що визначається, кількісно осаджують хімічними способами у вигляді малорозчинної хімічної сполуки строго визначеного складу. Виділений осад промивають, висушують або прожарюють. При цьому осад у більшості випадків перетворюється у нову речовину точно відомого складу, яку і зважують на аналітичних терезах. При такому методі аналізу розрізняють дві форми речовини, яка аналізується: осаджувану форму, тобто форму, у вигляді якої осаджують досліджувану речовину, і гравіметричну форму, тобто форму, у вигляді якої досліджувану речовину зважують. Інколи гравіметрична форма може бути такою ж як і осаджувана. Наприклад, при визначенні йонів SO4 2− гравіметричним методом їх осаджують йонами Ва2+ . При цьому утворюється малорозчинний ВаSO4. Його відділяють фільтруванням від розчину. Отже, осаджуваною формою SO4 2− -іонів є BaSO4. Потім осад BaSO4 висушують, прожарюють. При цьому ніяких змін з BaSO4 не відбувається. Прожарений BaSO4 є гравіметричною формою йонів SO4 2– .

В інших гравіметричних методах визначення осаджувана форма речовини відрізняється від гравіметричної форми. Наприклад, при визначенні йонів Fe3+ :

2Fe3+6ОН → 2Fe(ОН)3 → Fe2O3 + 3H2O

осаджувана форма гравіметрична форма

Для осадження кристалічних осадів кількість розчину осаджувача слід брати приблизно у 1,5 рази більше розрахованого. Для досягнення повноти осадження необхідний надлишок осаджувача і небажані сторонні електроліти, які зменшують коефіцієнти активностей йонів малорозчинного електроліту, що призводить до зростання розчинності осаду. Разом з тим, надмірний надлишок осаджувача може призвести до часткового розчинення осаду внаслідок комплексоутворення і сольового ефекту. Крім того, надлишок осаджувача збільшує забрудненість осаду в результаті співосадження. Для одержання кристалічних осадів використовують розведені розчини осаджувача. У більшості випадків осадження проводять при нагріванні на водяній чи повітряній бані. Не слід доводити розчин до кипіння. Осаджувач додають повільно краплинами при безперервному перемішуванні розчину скляною паличкою, але так, щоб паличка не торкалась стінок і дна стакана і не дряпала скло. Кожного разу, коли паличку виймають із стакана, її слід промити дистильованою водою над стаканом. Осаджувач слід приливати по стінці стакана. Коли осад збереться на дні і рідина над осадом стане прозорою, до неї додають декілька крапель осаджувача, щоб впевнитись у повноті осадження. Осаджений кристалічний осад не слід одразу відфільтровувати, його необхідно залишити на декілька годин (приблизно 6 год.) на водяній бані у накритому годинниковим склом стакані для дозрівання. Повнота осадження досліджуваного йона зовсім не означає, що у розчині над осадом зовсім немає цих йонів. Концентрації йонів малорозчинного електроліту у розчині над осадом визначаються добутком розчинності цієї малорозчинної сполуки. Умови осадження кристалічних ліофобних осадів (за правилом ВеймарнаГабера):

1) Осадження ведуть із розведених розчинів розведеним розчином осаджувача (випадає крупнокристалічний осад).

2) Осаджувач додають повільно, краплями, щоб не виникало пересичення розчину.

3) Розчин інтенсивно перемішують скляною паличкою, щоб уникнути сильних місцевих пересичень.

4) Осадження ведуть із гарячих розчинів гарячим розчином осаджувача. При нагріванні збільшується розчинність дрібних кристалів і за їх рахунок утворюються великі кристали.

5) У деяких випадках додають речовини, що підвищують розчинність осаду. Наприклад, осад ВаSО4 осаджують при рН = 3 - 4 (додають НС1).

6) Кристалічні осади залишають для старіння.

Адсорбція. При адсорбції речовина, яка забруднює знаходиться на поверхні твердої фази, яка в даному випадку називається адсорбентом. Адсорбція – це процес динамічний, тому що разом з адсорбцією протікають процеси десорбції. В стані рівноваги швидкості обох процесів вирівнюються. На положення адсорбційної рівноваги впливає ряд факторів: величина поверхні адсорбента, концентрації іонів, температура і природа адсорбованих іонів. Вплив площі поверхні адсорбента. Оскільки речовини або іони адсорбуються на поверхні адсорбенту, кількість адсорбованого даними адсорбентом речовини прямо пропорційно величині загальної поверхні його. Звідси випливає, що з явищем адсорбції при аналізі найбільше доводиться рахуватися тоді, коли мають справу з аморфними опадами, так як частинки їх утворюються в результаті зчеплення між собою великої кількості невеликих первинних частинок і тому мають величезну загальну поверхню. Навпаки, в разі кристалічних, і особливо крупнокристалічних опадів, поверхня яких у багато разів менше, адсорбція грає зазвичай меншу роль в порівнянні з іншими типами співосаждення. Вплив концентрації. Адсорбція тих чи інших молекул або іонів зростає зі збільшенням їх концентрації в розчині, однак не пропорційно концентрації, а більш повільно. За ізотермами адсорбції ступінь адсорбції падає зі збільшенням концентрації речовини в розчині, але абсолютна кількість адсорбованого речовини зі збільшенням концентрації речовини в розчині збільшується. Також зі збільшенням концентрації речовини в розчині кількість адсорбованого речовини досягає деякого кінцевого значення. Вплив температури. Адсорбція є екзотермічним процесом, і, отже, зниження температури сприяє підвищенню величини адсорбції. І навпаки, збільшення температури сприяє десорбції, внаслідок чого кількість адсорбованої речовини зменшується. Вплив природи адсорбованих іонів. Адсорбція характеризується вибірковістю, що полягає в тому, що даний адсорбент при інших рівних умовах одні іони (або речовини) адсорбує сильніше, ніж інші. Сформулювано ряд правил адсорбції іонів з розчину. В першу чергу осад адсорбує з розчину ті іони, які складають його кристалічну решітку, так як сили взаємодії між позитивними і негативними іонами решітки дуже великі
скачати

© Усі права захищені
написати до нас