Ім'я файлу: см 6.ppt
Розширення: ppt
Розмір: 1344кб.
Дата: 07.12.2021
скачати

Класифікація бюджетів


Класифікація бюджетів


Бюджет - відображення діяльності підприємства на основі кількісного визначення його цілей загалом, окремого бізнес-центру або центру відповідальності, взаємоузгодження їхньої діяльність.
Є головною формою оперативного планування
Мета - є інструментом контролю за діяльністю підприємства на визначений час

Види бюджетів


Бюджетний пакет підприємства


Програмний бюджет


Бюджет за центрами відповідальності


містить дані щодо активів і пасивів, доходів, витрат і ризиків, які передбачаються за видами діяльності та основними програмами підприємства.


визначає плани з орієнтацією на їх виконання центрами відповідальності


Вид бюджету


Характеристика


ситуаційні плани (бюджети)


прогнозування песимістичної, реалістичної та оптимістичної ситуацій


ітераційне планування


багаторазове узгодження бюджету на різних рівнях відповідальності (використовується на підприємствах, які мають значну кількість філій)


планування (доходів і витрат) від досягнутого


складання бюджету на підставі фактичних результатів діяльності, досягнутих у попередньому періоді


змінний (гнучкий) бюджет


складається, коли ситуація як у підприємстві, так і в зовнішньому середовищі може різко змінитися
Поділ бюджетів за ступенем узагальнення інформації


Вид бюджету


Характеристика


Головний бюджет (muster budget).
Ціль – узагальнити та підсумувати бюджети структурних підрозділів підприємства, які складають часткові бюджети.


Операційний бюджет


Фінансовий бюджет


деталізує через часткові бюджети статті доходів та витрат підприємства та формується у вигляді прогнозу прибутків та збитків.


дає прогноз грошових потоків підприємства. Формується у вигляді прогнозу руху грошових коштів на запланований період часу
За процесом складання бюджети поділяють [В. Е. Керимов, Бюджетирование и внутрихозяйственный контроль]:


Вид бюджету


Характеристика


Бюджетування – зверху-вниз (top-down)


бюджет будується, виходячи з цілей і обмежень, поставлених керівництвом банку, на основі яких відбувається розподіл ресурсів.


Бюджетування знизу-вверх (bottom-up)


передбачає облік і оформлення бюджетних планів окремих підрозділів, які після затвердження є в основі більш великих структур, а в кінцевому підсумку всього підприємства.

Технологія складання


Переваги та недоліки


Переваги


Недоліки


Встановлені чіткі цілі та завдання керівництва підприємства


Високі затрати на дослідження ринкових тенденцій, розробку стратегії підприємства та на побудову реалістичного прогнозу.
Невраховуються особливості роботи кожного окремого підрозділу

Технологія складання


Переваги та недоліки


Переваги


Недоліки


Врахування особливостей реальної роботи на місцях, відносно менша конфліктність, а також зниження управлінських витрат


Створюються умови для штучного завищення планових витрат і заниження доходів зі сторони бізнес-центрів з метою створити собі більш комфортні умови роботи
За механізмом використання бюджети поділяються на [В. Е. Керимов, Бюджетирование и внутрихозяйственный контроль]:


Вид бюджету


Характеристика


Фіксований (fixed budget або static budget)


передбачає жорстко встановлений та один раз затверджений план, виконання якого обов’язкове незалежно від зміни економічних умов


Гнучкий (flexible budget)


передбачає наявність множини сценаріїв виконання бюджету або регламентованих змін початкового плану, що вступають в силу при настанні певних подій
За способом побудови бюджети поділяються на:


Вид бюджету


Характеристика


Скоригований бюджет (incremental budget або continuous budget)


план бюджету наступного періоду розробляється на основі бюджету попередніх періодів шляхом екстраполяції або внесення різних коректив.


Бюджет з нуля (zero based budget)


бюджетний план по підрозділах складається без урахування планових і фактичних даних за минулі періоди
За періодичністю складання (способом планування) бюджети поділяються на [В. Е. Керимов, Бюджетирование и внутрихозяйственный контроль]:


Вид бюджету


Характеристика


Періодичний (periodic budget)


розробляється на певний період часу (зазвичай на рік), після закінчення якого процедура розробки бюджету повторюється.


Ковзаючий (rolling, cumulative budget)


Плановий період розбивається на низку менших періодів, після закінчення яких бюджетний план “зрушується” на один менший період вперед. При прогнозуванні база прогнозу на віддалені періоди включає в себе як фактичні дані за минулий період, так і затверджені плани на більш ближчі періоди, завдяки чому досягається неперервність та несуперечливість планування.
В залежності від періоду складання бюджети поділяються на:


Вид бюджету


Характеристика


Короткостроковий (високодеталізований)


розробляється на короткий період часу з високою деталізацією


Довгостроковий (низькодеталізований)


Розробляється на перспективу із врахуванням прогнозних показників діяльності підприємства й має низьку деталізацію
Спеціальні бюджети [В. Е. Керимов, Бюджетирование и внутрихозяйственный контроль]:


Вид бюджету


Характеристика


Додатковий бюджет (supplemental budget)


передбачає фінансові операції непередбачені в інших бюджетах.


Бюджет приросту (incremental budget)


формується шляхом індексації попереднього бюджету без перегляду його основи


Бюджет коригуючий (addition budget)


аналізує показники попередніх років та коригує їх під поточні параметри


Модифікований бюджет (stretch budget)


застосовується тоді, коли відбувається проектування реалізації продукції на вищому рівні


Стратегічний бюджет (strategic budget)


інтегрує елементи стратегічного планування та бюджетного контролю й розробляється на тривалий період від 3 до 10 років


Операційний та бюджет функцій (activity based budget)


передбачають розрахунок запланованих витрат на виконання окремих операцій та функцій

Вид бюджету


Характеристика


Бюджет продаж


складається на підставі прогнозу експертів (спеціалістів – маркетологів) про можливі обсяги реалізації та рівень цін у наступному бюджетному періоді. Він включає обсяг продажу за видами продукції, ціну продажу, доход від реалізації


Бюджет виробництва


складається на основі даних бюджету продаж з урахуванням зміни залишків готової продукції на початок і кінець бюджетного періоду


Бюджет прямих витрат праці


складають на підставі бюджету виробництва, встановлених технологічних норм витрат праці на одиницю продукції та тарифних ставок робітників відповідної кваліфікації (розряду)


Бюджет придбання матеріалів


містить розрахунки кількості матеріалів за їх видами, яку необхідно придбати у плановому періоді, та витрати коштів на придбання матеріалів


Бюджет виробничих накладних витрат


складається на основі виробничої програми (витрати на обслуговування обладнання і т. ін.), укладених угод (оренда і т. ін.), відповідних розрахунків (амортизація обладнання, енергоносії та ін.).


Бюджет собівартості виготовленої продукції


складають на підставі бюджетів використання матеріалів, прямої оплати праці та виробничих накладних витрат з урахуванням запланованих залишків незавершеного виробництва на початок і кінець бюджетного періоду

Вид бюджету


Характеристика


Бюджет собівартості реалізованої продукції


складається на підставі бюджету собівартості виготовленої продукції з урахуванням зміни залишків готової продукції на складі.


Бюджет загальних та адміністративних витрат


відображає планові витрати на управління і обслуговування підприємства в цілому.


Бюджет витрат на збут


складається на базі бюджету продажів і включає змінні та постійні витрати на реалізацію.


Бюджет коштів


план грошових надходжень і платежів наступного періоду. Він складається на підставі операційних бюджетів після визначення доходів і витрат, що мають грошовий характер.


Бюджетний звіт про фінансовий стан


складається на підставі балансу на початок року, бюджетів операційних витрат і доходів, коштів і фінансування капітальних вкладень.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас