Ім'я файлу: Аналіз підприємства.docx
Розширення: docx
Розмір: 55кб.
Дата: 20.04.2020
скачати
Пов'язані файли:
ТЗН.docx
Order-full-id-7955-138.docx
№ 4919.docx
Левчук Софія .docx

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Вступ

Економічний аналіз господарської діяльності підприємства знаходиться в центрі системи управління. Неможливо здійснити хоча б один технічний, технологічний чи організаційний захід без його попереднього, обґрунтованого дослідження.

Аналіз господарської діяльності – це наукова база прийняття управлінських рішень у бізнесі. Для обґрунтування їх необхідно виявляти і прогнозувати наявні та потенційні проблеми, виробничі і фінансові ризики, вивчати вплив управлінських рішень на рівень ризиків і доходів суб’єктів господарювання. Обов’язок кваліфікованого економіста, фінансиста, бухгалтера, аудитора та інших спеціалістів економічного профілю – добре володіти сучасними методами економічних досліджень, майстерно виконувати комплексний мікро- та макроекономічний аналіз [2, с. 13].

Економічний аналіз, безперечно, «стоїть» поряд із бухгалтерським обліком, саме тому їх поєднання називають системою обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством. Обліково-аналітична система підприємства – це система, що базується на даних бухгалтерського обліку, включаючи оперативні дані, і використовує для економічного аналізу статистичну, виробничу та довідкову й інші види інформації. Тобто обліково-аналітична система є збором, опрацюванням та оцінкою всіх видів інформації, що стосується діяльності підприємства [1, с. 91].

Економічний аналіз господарської діяльності є основним змістом економічної роботи на підприємстві. На великих підприємствах організовують спеціальні відділи, які систематично проводять аналітичну та синтетичну роботу разом з іншими підрозділами. На малих підприємствах аналітичних відділів не організовують. Тут процес аналітичних досліджень покладено частіше на обліковців та плановиків підприємства.

Аналітичні дослідження господарської діяльності малого підприємства заслуговують особливої уваги. І насамперед це пов’язано з особливостями функціонування подібних підприємств. Мале підприємство – цілком самостійна форма організації економічного життя суб’єкта господарювання зі своїми особливостями, перевагами і недоліками, закономірностями розвитку.

Основними економічними рисами існування малого підприємства є: його відособленість; обмеженість масштабів засобів виробництва, що застосовуються і технологічних процесів; вузька спеціалізація; спрощеність системи збуту; невеликий масштаб фінансових ресурсів, що використовуються; відсутність громіздких управлінських структур; низька продуктивність праці; низька капіталізація; локальність ресурсних і збутових ринків; неформальність взаємовідносин із вузьким колом постачальників і споживачів; велика міра залежності від системи підтримки малого підприємництва; слабка сприйнятливість до найновіших досягнень науково-технічного прогресу; надчутливість до коливань економічної кон’юнктури, політичної обстановки, змінам законодавства.

Малі підприємницькі структури існують у системі великого комерційного ризику та є досить нестійкими. Малий бізнес значно чутливіший до економічних коливань, ніж великий. Розвиток малих підприємств залежить від стану економіки держави, загальної макроекономічної стабільності, кон’юнктури. Усі ці особливі риси існування та діяльності малого підприємства і визначають глибину аналітичної обробки інформаційних потоків, особливості організації аналізу, підбір прийомів та способів проведення аналізу.

Мета дослідження полягає у виявленні можливостей раціонального використання виробничих ресурсів, усебічній оцінці досягнутих результатів діяльності, обґрунтуванні управлінських рішень.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
ТЕСТИ

  1. За роллю у причинно-наслідкових звязків розрізняють показники поділяють на факторні, які визначають поведінку результативного показника і виступають у ролі причини зміни його величини та результативні, коли показник розглядається як результат впливу причин і виступає у ролі об'єкта.

  2. Аналіз фінансового стану підприємства вирішує такі завдання:

  • дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

  • дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

  • об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

  • оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

  • аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;

  • визначення ефективності використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств.


ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ

Методи багатовимірного порівняльного аналізу

Походження терміну "порівняльний багатовимірний аналіз" пояснюється використанням як у таксономічних методах, так і в факторному аналізі поняття багатовимірний об'єкт, під яким розуміють або статистичну одиницю (так звану "структурну одиницю"), яка визначається набором значень ознак, або ознакою, заданою окремими значеннями в статистичних одиницях. Тому поняттям багатовимірний порівняльний аналіз в економічних дослідженнях позначається цілий ряд різнорідних методів, що служать для виявлення закономірностей у статистичних сукупностях, одиниці яких описуються численним набором ознак.

Існують різні класифікації методів економічного аналізу [1, 2, 3].

Перший рівень класифікації виділяє неформалізовані і формалізовані методи аналізу. Перші засновані на описі аналітичних процедур на логічному рівні, а не на чітких аналітичних залежностях. До них відносяться методи експертних оцінок, сценаріїв, психологічні, морфологічні порівняння, побудови систем показників, побудови систем аналітичних таблиць тощо. Застосування цих методів характеризується певним суб'єктивізмом, оскільки велике значення мають інтуїція, досвід, але, з іншого боку, це ж є і їх позитивною стороною, оскільки такий складний об'єкт дослідження як економіка у багатьох випадках не може бути з таким же успіхом формалізовано як більшість технічних системи.

До другої групи відносяться методи, в основі яких лежать досить упорядковані та формалізовані аналітичні залежності. Відомі десятки цих методів; вони складають другий рівень класифікації. Основними з них є:

- Класичні методи аналізу господарської діяльності та фінансового аналізу: ланцюгових підстановок, арифметичних різниць, балансовий, виділення вибраного переліку факторів, процентних чисел, диференціальний, логарифмічний, інтегральний, простих і складних відсотків, дисконтування тощо. Традиційні методи економічної статистики: середніх і відносних величин, групування, графічний, індексний, елементарні методи рядів динаміки.

- Математико-статистичні методи вивчення зв'язків: кореляційний аналіз, регресійний аналіз, дисперсійний аналіз, факторний аналіз, метод головних компонент, коваріаційний аналіз, методів об'єктів-періодів, кластерний аналіз та інші методи.

- Економетричні методи: матричні методи, гармонійний аналіз, спектральний аналіз, методи теорії виробничих функцій, методи міжгалузевого балансу.

- Методи економічної кібернетики і оптимального програмування: методи системного аналізу, методи машинної імітації, лінійне програмування, нелінійне програмування, динамічне програмування, опукле програмування, методи розпізнавання образів, методи нечітких обчислень, нейромережеве моделювання тощо.

- Методи дослідження операцій і теорії прийняття рішень: метод теорії графів, метод дерев, метод бейсовского аналізу, теорія ігор, теорія масового обслуговування, методи мережевого планування і управління.

Певна частина з перерахованих вище методів активно використовуються в роботі економічних служб регіональних органів управління.

В останні роки помітно зріс інтерес до методів багатовимірного порівняльного аналізу. Їх застосовують і в «якісних» науках - у галузевих економіках (особливо в економіці сільського господарства, промисловості, торгівлі, в економіці підприємства) - і в науках «кількісних» (статистики, економетрії).

Свідченням великого інтересу до цієї проблематики служать численні публікації [4, 5, 6]. Найбільш широке застосування при проведенні даного роду досліджень знайшли методи таксономії і окремі процедури факторного аналізу.

У діяльності дослідника велику роль грає проведення різного роду порівняльних досліджень, які полягають в зіставлення даних. Подібні співставлення зустрічаються як в статистичних і економетричних дослідженнях, так і в економічних дослідженнях «традиційного» типу при виконанні аналізу ринку, аналізу діяльності галузей, окремих підприємств тощо. Як правило, такі дослідження проводяться на основі моделі з невеликим числом змінних, найбільш часто з однією або двома, що надмірно спрощує реальність. Більшість економічних явищ у дійсності характеризується безліччю різноманітних ознак, число яких нерідко досягає декількох десятків. У таких випадках проведення досліджень традиційними методами значно ускладнюється або стає просто неможливим.

Отже, з'являється необхідність або в застосуванні для економічних досліджень тих методів, які вже використовуються в інших наукових дослідженнях, або в розробці нових методів. До теперішнього часу найбільш широко застосовуються при проведенні порівняльного аналізу таксономічні методи і деякі методи факторного аналізу.

Метод багатовимірних порівнянь набув широкого застосування в підведенні підсумків роботи, оцінці виконання плану, фінансового стану суб'єктів господарювання та їх підрозділів. Використання цього методу пов'язане зі складністю досліджуваних економічних явищ і процесів, їх багатогранністю та неоднозначністю. У цих умовах дати цілісну оцінку вказаних явищ за допомогою одного показника неможливо. Тому використовується система різнойменних показників.

Таким чином, застосування цих методів, розширює можливості проведення різноманітних порівнянь на багатовимірних об'єктах. У таксономічних методи зіставлення проводяться за допомогою матриці відстаней, а в факторному аналізі - за допомогою матриці кореляцій.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Процес підготовки та проведення аналізу на підприємстві включає п’ять кроків. На початку визначається ціль та завдання аналізу. Наступним кроком є складання плану та програми дій. У цей же час визначають коло учасників аналітичного процесу та розподіляють між ними обов’язки. Надалі настає час збирання необхідної інформації, перевірки її достовірності і повноти. Четвертий крок – безпосередньо аналітична обробка інформації, виділення та оцінка факторів, які впливають на діяльність підприємства. І найвідповідальнішим є п’ятий, підсумковий, крок, так як на цьому етапі на основі результатів аналітичного дослідження проектується така модель підприємницької діяльності, при якій виявлені негативні факти будуть зведені до мінімуму.

Для даного дослідження пропонуємо використати дані малого підприємства ПрАТ «Кам’янський». Основним видом діяльності ПрАТ «Кам’янський» є завод продтоварів. Аналітичне дослідження можна провести в розрізі таких напрямів: аналіз реалізації посередницьких послуг та динаміка їх дослідження; аналіз витрат за економічними елементами; аналіз ресурсів; аналіз фінансових результатів діяльності.

Отже, метою аналізу реалізації послуг є знаходження шляхів збільшення її обсягів порівняно з конкурентами, підвищення на ринку праці попиту на ці послуги, результат – збільшення прибутку підприємства.

Обсяг реалізації послуг визначається за наданими замовникам послуг. За нинішніх умов господарювання малого підприємства даний показник набуває чи не першочергового значення. Реалізація послуг це ланка зв’язку між виконавцем послуг та їх замовником. Від того, як надаються послуги, який попит на них на ринку, залежить і обсяг їх виконання.

Аналіз динаміки реалізації послуг проводиться за допомогою базисних темпів зростання і приросту; ланцюгових темпів зростання і приросту.

Об’єктом аналізу при цьому є реалізовані (надані) послуги, оцінені у вартісних вимірниках. Аналіз динаміки реалізації послуг наведемо в табл. 1.

Таблиця 1

Аналіз динаміки реалізації послуг ПрАТ «Кам’янський»

за 2017–2019 рр

Період, рік

Показники, тис. грн

Абсолютний приріст, тис. грн

Темп зростання, %

Темп приросту, %

Базисний

Ланцюговий

Базисний

Ланцюговий

Базисний

Ланцюговий

2017

2123,5

-

-

-

-

-

-

2018

3026,2

902,7

902,7

142,51

142,51

42,51

42,51

2019

4352,6

2229,1

1326,4

204,97

143,83

104,97

43,83


За даними табл. 1, найбільший базисний темп зростання реалізації послуг спостерігається в 2019 р. і становить 204,97%. У цьому ж році найбільшим є і ланцюговий темп зростання – 143,83%. На підприємстві в 2017–2019 рр. відбувалося стабільне зростання суми реалізації послуг.

Плани реалізації послуг повинні виходити із планового обсягу послуг. Інакше можливе заниження планів реалізації послуг і, як наслідок, неврахування прискорення розрахунків по наданим послугам. Оцінка виконання плану реалізації послуг проводиться за даними табл. 2.

Таблиця 2

Аналіз виконання плану реалізації послуг ПрАТ «Кам’янський»

за 2019 р

Період, квартал

Обсяг реалізації послуг, тис. грн.

Структура, %

% виконання плану

Відхилення пунктів структури, +/-

Зараховується у виконання плану, тис. грн

План (або факт. 2018 р.

Факт

План (або факт. 2018 р.)

Факт

І

624,0

860,9

20,62

19,78

137,9

-0,84

624,0

ІІ

873,7

655,5

28,87

15,06

75,0

-13,81

655,5

ІІІ

353,5

1237,0

11,68

28,42

349,9

+16,74

353,5

ІV

1175,0

1599,2

38,83

36,74

136,1

-2,09

1175,0

Разом

3026,2

4352,6

100,0

100,0

143,8

-

2808,0


План реалізації послуг у цілому перевиконаний і становить 143,8%, що свідчить про покращання діяльності підприємства. Разом із тим ступінь виконання плану реалізації послуг по кварталах різниться. Так, за ІІ квартал план виконаний лише на 75,0%, у той час як за ІІІ квартал спостерігається перевиконання плану і становить 349,9%, а за І та ІV квартали приблизно однакове виконання плану – відповідно, 137,9 та 136,1%. При цьому за І, ІІ та за ІV квартали зменшилася питома вага послуг у загальному обсязі реалізації – відповідно, на 0,84, 13,81 та 2,09 пунктів структури.

На малих підприємствах складно структурувати діяльність. Усе залежить від величини замовлень у той чи інший звітний період. Нерівномірність виконання плану по кварталам послуг призводить до зміни її структури. Зміни в структурі реалізації спричиняють значний вплив на всі економічні показники: обсяг реалізації у вартісній оцінці, трудомісткість, прибуток, рівень рентабельності. На підтвердження вищезазначеного обчислимо коефіцієнт дотримання планової структури при наданні послуг. У залік виконання плану виробництва беруть найменшу величину показника порівняння. Отриманий результат ділять на величину фактичного обсягу наданих послуг. Коефіцієнт дотримання планової структури наданих послуг (К стр) становить:

Кстр = 2808,0 / 4352,6 = 0,6451 Це означає, що на підприємстві планової структури надання послуг замовникам у 2019 р. було дотримано на 64,51%. Що на це вплинуло? Скоріш за все, нерівномірним був «потік» самих замовлень на послуги.

На цьому етапі аналітичного дослідження доцільно також оцінити стабільність реалізації послуг. Для цього обсяг реалізації вивчається у динаміці за низку періодів (у вартісних показниках). Отримані дані використовуються не тільки для вивчення тенденції зміни показника, але й для складання майбутніх планових показників. Показники динаміки дають змогу визначити, як розвивається економічне явище.

Одним із найважливіших показників, які характеризують роботу будь-якого підприємства, є вартість послуг та рівень витрат на їх надання. Від цього залежать фінансові результати роботи підприємства та його фінансовий стан.

Аналіз витрат на надання та вартість послуг дає змогу з’ясувати тенденції зміни цих показників, визначити вплив чинників та на даній підставі представити оцінку роботи підприємства по визначенню можливостей та встановити резерви зниження витрат. Об’єктами аналізу, в нашому випадку, можуть виступати витрати за операційними елементами.

Аналіз витрат передбачає оцінку: динаміки операційних витрат; чинників зміни витрат на 1 грн. реалізованих послуг; структури операційних витрат за економічними елементами. Вихідні дані та розрахунки для аналізу операційних витрат за економічними елементами наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Оцінка операційних витрат за економічними елементами

Елемент витрат

Витрати, тис. грн.

Частка в загальній сумі витрат, %,

Відхилення (+,-)

2018 р.

2019 р.

2018 р.

2019 р.

Абс., тис. грн. З

За питомою вагою, %

1. Матеріальні витрати

-

-

-

-

-

-

2. Витрати на оплату праці

80,1

113,4

59,07

59,84

+33,3

+0,77

3. Відрахування на соціальні заходи

29,3

42,0

21,61

22,16

+18,7

+0,55

4. Амортизація

0,6

0,9

0,44

0,48

+0,3

+0,04

5. Інші операційні витрати

25,6

33,2

18,88

17,52

+7,6

-1,36

Разом

135,6

189,5

100,00

100,0

+53,9

*


Дані табл. 3 свідчать про трудомісткий (не матеріаломісткий) характер виробництва – частка матеріальних витрат взагалі відсутня. Відсутність матеріальних витрат пояснюється особливістю діяльності підприємства.

У 2019 р. операційні витрати в порівнянні з 2018 р. зросли на 53,9 тис. грн. При цьому спостерігається збільшення витрат по всіх елементах. Найбільше зростання спостерігається по витратам на оплату праці – на 33,3 тис. грн. Найменше зросла амортизація – на 0,33 тис. грн.

Щодо питомої ваги, то найменшу долю у складі всіх операційних витрат займає амортизація (0,48%), а найбільшу – витрати на оплату праці (59,84%). Питома вага майже всіх витрат протягом періоду, що вивчається, зросла. Виняток становлять інші операційні витрати – на кінець 2019 р. їх доля у складі всіх витрат знизилась на 1,36%.

Темпи зростання витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи більші за темпи зростання всіх інших елементів операційних витрат.

Аналіз витрат має на меті підвищувати ефективність виробничої і управлінської діяльності підприємства завдяки виявленим резервам зниження витрат. Оцінивши витрати, можна визначити, до якого типу виробництва належіть підприємство за переважанням використаних ресурсів (матеріально-, трудо- чи фондомістке). На основі такого аналізу визначають найактуальніші для підприємства напрями зниження собівартості послуг.

Наступний крок – аналіз динаміки операційних витрат на 1 грн. вартості реалізованих послуг. Результати представимо в табл. 4.

Таблиця 4

Аналіз динаміки операційних витрат на 1 грн. вартості реалізованих послуг ПрАТ «Кам’янський»

Показник

Період

Відхилення (+,-)

2018 р

2019 р

Абс., тис. грн.

%

1. Виручка від надання (реалізації) послуг

2521,8

3627,2

+1105,4

+43,83

2. Матеріальні витрати

-

-

-

-

3. Витрати на оплату праці

80,1

113,4

+33,3

41,57

4. Відрахування на соціальні заходи

29,3

42,0

+18,7

+43,34

5. Амортизація

0,6

0,9

+0,3

+50,0

6. Інші операційні витрати

25,6

33,2

+7,6

+29,69

Разом

135,6

189,5

+53,9

+39,75


Операційні витрати за 2018 р. період становлять 35,6 тис. грн., а за звітний – 189,5 тис. грн. Витрати на 1 грн. вартості реалізованих послуг становили:

– за попередній період – 0,0538 грн. (135,6/2521,3);

– за звітний період – 0,0522 грн. (189,5/3627,2).

Витрати на 1 грн. зменшились на 2,97% (100,0% – (0,0522 / 0,0538 * 100,0%) завдяки тому, що темпи збільшення виручки від реалізації послуг (43,83%) перевищили темпи збільшення витрат (39,75%). Випередження темпів зростання витрат, що вивчаються, становить 4,08 пункти.

Отже, і дане аналітичне дослідження показало, що на підприємстві присутній трудомісткий характер виробництва. Аналіз визначив позитивні зрушення в роботі ПрАТ «Кам’янський» – знизились витрати на 1 грн. вартості реалізованих послуг.

Успішне функціонування економіки підприємства залежить від рівня його забезпеченості економічними ресурсами.

Ресурси можуть бути матеріальними і трудовими. Щодо матеріальних ресурсів, то за умови особливостей діяльності базового підприємства оцінку даних ресурсів не має можливості провести. Відносно трудових ресурсів, то в ринковій економіці аналіз трудових відносин потребує особливої уваги, оскільки робоча сила має свою вартісну оцінку, а отже, є конкурентною на ринку праці, що розширює межі аналітичних досліджень.

Отже, першим етапом аналізу використання трудових ресурсів ПрАТ «Кам’янський» є оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.

Порівнюючи фактичну чисельність персоналу з потребою в робочій силі (плановою чисельністю) та чисельністю персоналу і за категоріями працівників, визначають забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, а також зміну їх чисельності порівняно з потребою в робочій силі. Проаналізуємо забезпеченість підприємства трудовими ресурсами за даними табл. 5. Дані 2018 р., в нашому випадку, можна визнати як планові.

Таблиця 5

Оцінка забезпеченості ПрАТ «Кам’янський» трудовими ресурсами

Показники

Од. виміру

Період

Відхилення (+,-)

2018 р

2019 р

Абс.

%

1. Усього персоналу, у т. ч.

ос.+1

+12,5

- керівники

3

3

-

-

- спеціалісти

5

6

+1

20,0

2. Обсяг реалізованих послуг

грн.

2521,8

3627,2

1105,4

+43,83


Аналізуючи дані табл. 5, можна зробити висновок, що чисельність персоналу підприємства за період, що вивчається, зросла на 1 ос., або на 12,5%. Загальна чисельність керівників залишилася незмінною, а чисельність спеціалістів зросла на 20,0%. І при цьому обсяг наданих товариством послуг у 2019 р. порівняно із 2018 р. збільшився на 1105,4 тис. грн., або на 43,83%.

Переходячи до розгляду заробітної плати працівників на підприємстві, можна зазначити, що вона перевищила планову (плановим показником визнано показник попереднього періоду). Це свідчить про те, що підприємство несе перевитрати – нарахування на заробітну плату зростають.

Загальна сума заробітної плати залежить не тільки від обсягу реалізації послуг, її структури і рівня витрат. Так, на загальну суму заробітної плати, нарахованої за рік, впливають кількість працюючих та середньорічний заробіток одного працюючого. Таким чином, можна провести факторний аналіз впливу певних факторів на річну суму нарахованої заробітної плати (табл. 6)

Таблиця 6

Дані для факторного аналізу заробітної плати ПрАТ «Кам’янський» за 2018 та 2019 рр


Виконані роботи

Чисельність працівників, ос.

Середньорічний рівень оплати праці одного працівника, тис. грн.

2018 р.

2019 р.

2018 р.

2019 р.

Посередницькі послуги

8

9

80,1

113,4


Результати дослідження наведено в табл. 7, де У – сума нарахованої заробітної праці працівникам товариства за рік (тис. грн.), Х1 – кількість працюючих в звітному році (ос.), Х2 – середньорічний рівень оплати праці одного працівника (тис. грн.).

Таблиця 7

Факторний аналіз заробітної плати на основі мультиплікативного зв’язку

Покзники

Базисне значення


Звітне значення

Індивідуальний індекс

Абсолютна зміна

Частка внеску фактора


%


тис. грн.

Y

80,1

113,4

1,4200

33,3

100,0000

33,3000

X1

8,0000

9,0000

1,1300

1,0000

30,0300

10,0000

X2

10,0125

12,6000

1,2600

2,5875

69,9700

23,3000


Отримані результати показують перевитрату коштів на оплату праці на 33,3 тис. грн. Цьому сприяло передусім завищення такого фактору, як середньорічний рівень заробітної плати одного працівника (Х2). Вплив цього фактора знаходиться на рівні 69,97%. При збільшенні даного показника на 1,26 тис. грн. річна сума нарахованої заробітної плати зросла на 23,3 тис. грн.

Збільшення чисельності працюючих на одну особу (Х1), також збільшує суму річної заробітної плати. Його вплив менший за вплив середньорічного рівня заробітної плати одного працівника – 30,03%. Якщо даний показник зріс на одну особу, то річна сума нарахованої заробітної плати збільшилася на 10,0 тис. грн.

Результатом господарської діяльності є економічний її підсумок у грошовій формі, який має два «полюси» прояву: позитивний і негативний, тобто прибуток і збиток.

Аналіз фінансових результатів діяльності дає змогу визначити найбільш раціональні шляхи використання ресурсів і сформувати оптимальну структуру засобів підприємства. Крім того, такий аналіз може виступати як інструмент прогнозування окремих показників діяльності підприємства.

У процесі аналітичного дослідження необхідно оцінити рівень показників фінансових результатів діяльності ПрАТ «Кам’янський». Для дослідження взято інформацію за 2018–2019 рр. (табл. 8).

Таблиця 8

Аналіз рівня показників фінансових результатів діяльності ПрАТ «Кам’янський»

Показники

Період

Відхилення (+,-)

2018 р.

2019 р.

тис. грн.

%

1. Дохід від реалізації послуг+1326,4

+43,83

2. Чистий дохід від реалізації послуг

2521,8

3627,2

+1105,4

+43,82

3. Інші операційні доходи

34,2

8,0

-26,2

-76,60

4. Інші звичайні доходи

-

-

-

-

5. Матеріальні витрати

-

-

-

-

6. Витрати на оплату прац

80,1

113,4

+33,3

+41,57

7. Відрахування на соціальні заходи

29,3

42,0

+18,7

+43,34

8. Амортизація

0,6

0,9

+0,3

+50,0

9. Інші операційні витрати

25,0

33,2

+7,6

+29,69

10. Чистий прибуток (збиток

2420,4

3445,7

+1025,3

+42,36


Аналіз даних табл. 8 свідчить, що сума фінансових результатів у 2019 р. збільшилась майже за всіма складовими. Слід відмітити, що дохід від реалізації послуг зріс на 1326,4 тис. грн. (на 43,83%), а чистий дохід від реалізації послуг збільшився на 1105,4 тис. грн. (на 43,82%). Водночас відзначено зменшення суми інших операційних доходів на 26,2 тис. грн. (на 76,60%). Щодо витрат, то зростання відзначено по всіх складових.

Незважаючи на зростання витрат, ПрАТ «Кам’янський» у 2019 р. отримало чистий прибуток у розмірі 3431,7 тис. грн., що більше від попереднього періоду на 10235,3 тис. грн. (або на 42,36%).

Проаналізуємо динаміку окремих показників фінансових результатів за допомогою табл. 9.

Таблиця 9

Аналіз динаміки доходу від реалізації послуг ПрАТ «Кам’янський»

Період, квартал

Показники, тис. грн

Абсолютний приріст, тис. грн

Темп зростання, %

Темп приросту, %

Базисний

Ланцюговий

Базисний

Ланцюговий

Базисний

Ланцюговий

І

731,4

-

-

-

-

-

-

ІІ

785,5

+54,1

+54,1

107,4

107,40

+7,40

+7,40

ІІІ

928,3

+196,9

+142,8

126,92

118,18

+26,92

+18,18

ІV

1282,5

+551,1

+354,2

175,35

138,16

+75,35

+38,16

Разом

3627,2

*

*

*

*

*

*


Можна зробити висновок, що на підприємстві протягом року відбувалося стабільне зростання суми доходу від реалізації послуг відповідно до базисного та ланцюгового рівня. Найбільший базисний темп зростання склав 175,35% у ІV кварталі; ланцюговий – 138,16%, також у ІV кварталі. У цілому результати дослідження можуть свідчити про збільшення попиту на ці послуги в окремі періоди.

Після оцінки динаміки фінансових результатів проаналізуємо структуру доходів, понесених для отримання цих доходів, адже в ході їх порівняння й визначаються фінансові результати (табл. 10).

Таблиця 10

Аналіз структури доходів ПрАТ «Кам’янський»

Показники

Період

Відхилення (+,-)

2018 р.

2019 р.

Сума, тис. грн

Питома вага, %

Сума, тис. грн

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

%

Пунктів структури

1. Чистий дохід від реалізації послуг

2521,8

98,66

3627,2

99,78

+1105,4

+43,82

+1,12

2. Інші операційні доходи

34,2

1,34

8,0

0,22

-26,2

-76,60

-1,12

3. Інші звичайні доходи

-

-

-

-

-

-

-

Разом

2556,0

100,0

3635,2

100,0

+1079,2

+42,22

-


Аналіз структури доходів та їх динаміки свідчить про доцільність здійснених витрат у порівнянні з отриманими доходами.

Аналіз даних про доходи підприємства в 2019 р. свідчить про їх позитивну динаміку порівняно з попереднім роком. Відбулися такі структурні зрушення: збільшилася питома вага чистого доходу від реалізації послуг на 1,12 пункти та зменшилася питома вага інших операційних доходів на 1,12 пункти. Інших звичайних доходів підприємство протягом періоду, що вивчається, не мало. Найбільшу питому вагу в структурі доходів займає чистий дохід від реалізації послуг (98,66% – у 2018 р. і 99,78% – у 2019 р.). ПрАТ «Кам’янський» на протязі періоду, що вивчається, працює успішно – з прибутком.

На підставі сформованих висновків можна оцінити можливості нарощування (скорочення або припинення) надання певних послуг, розробити заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

Висновки

Економічний аналіз господарської діяльності малого підприємства – дійовий засіб виявлення внутрішньогосподарських резервів, основа розробки обґрунтованих рішень.

На жаль, величина та структура економічної інформації таких суб’єктів господарювання не дозволяють точно виявити причини, що негативно можуть вплинути на його розвиток. Оцінка господарської діяльності малого підприємства за напрямами, представленими у роботі, надає можливість поглибити результати комплексного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства. Результати подібного аналітичного дослідження – це основа для прийняття певних управлінських рішень.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аналіз господарської діяльності [текст] : навч. посібник / [за заг. ред. І.В. Сіменко, Т.Д. Косової] – К. : Центр навчальної літератури, 2013. – 384 с.

2. Бондар М.І., Верига Ю.А., Орищенко М.М. Звітність підприємства: підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2015. - 570 с.

3. Вимоги і методичні рекомендації до оформлення контрольних і розрахунково-графічних робіт, курсових робіт (проектів), звітів про проходження практик, випускних кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності “Облік і оподаткування”/ уклад. : А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька, Ю. І. Кулиняк, В. Д. Шквір, В. І. Воськало. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 48 с.

4. Грабовецький Б.В. Економічний аналіз: навч. посібник / Б.В. Грабовецький. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 256 с.

5. Загородній А.Г. Теорія економічного аналізу: навч. Посібник / А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, О.І. Тивончук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 328 с.

6. Кіндрацька Г.І. Аналіз господарської діяльності: навч. посібник / Г.І. Кіндрацька, А.Г. Загородній, Ю.І. Кулиняк. – Львів: ЗУКЦ, 2017. – 310 с.

7. Кіндрацька Г.І. Аналіз господарської діяльності: практикум / Г.І. Кіндрацька, А.Г. Загородній, Ю.І. Кулиняк. – Львів: ЗУКЦ, 2017. – 148 с.

8. Косова Т. Д. Організація і методика економічного аналізу: навч. посібник [Текст] / Т.Д. Косова, П.М. Сухарев, Л.О. Ващенко, І.В. Гречина, Н.Е. Дєєва; (за заг. ред проф. Т.Д. Косової) - К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528с.

9. Мних Є.В. Економічний аналіз: підручник / Є.В. Мних. – К. : Знання, 2011. – 630 с.

10. Отенко І. П. Аналіз господарської діяльності : навчальний посібник / І.П. Отенко, З.Ф. Петряєва; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. - Харків: Видавництво ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 418 с.
11. Шпанковська Н. Г. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір конкретних ситуацій: навч. посібник / Н.Г. Шпанковська, Г.О. Король, К.Ф. Ковальчук; за ред. К. Ф. Ковальчука – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 328 с.

12. Інформаційна база даних учасників фондового ринку Smida. – Режим доступу: http://www.smida.gov.ua/.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас