Ім'я файлу: 116.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 135кб.
Дата: 17.06.2021

Івануц М. студентка
Науковий керівник – Кобеля З.І. доцент
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Оптова торгівля є важливою ланкою, що забезпечує необхідну інтенсивність і прискорення процесу товароруху в умовах ринкових відносин. Вона організовує рух товарів каналами розподілу, сприяє синхронізації виробництва та споживання товарів. Отже, оптова торгівля – це діяльність із придбання і відповідного перетворення товарів для наступної їх реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб’єктам підприємницької діяльності [6, c. 94].
Оптова торгівля є стратегічною сферою діяльності, оскільки вона може відігравати важливу роль у розвитку вітчизняного виробництва, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, тобто сприяти більш повному задоволенню потреб споживачів та позитивно впливати на соціально- економічний розвиток країни в цілому [3, c. 7].
Раціонально організована торговельна діяльність сприяє оптимізації виробничої і комерційної діяльності, розширенню її масштабів та підвищенню ефективності, вивченню факторів ризику, достовірному прогнозуванню майбутнього з достатньо чіткими орієнтирами бажаного комерційного успіху [6, c. 94]. В нашій країні розвиток оптової торгівлі характеризується позитивними показниками (рис.
1). Рис. 1. Оптовий товарооборот в Україні [4]
Виходячи з даних, наведених на рисунку, можна сказати, що обсяг оптового товарообороту з 2013 р. пор. скоротився на 86796,2 млн. грн., або на 8,2 % – це було зумовлено політичною нестабільністю в країні та погіршенням економічного становища (розвиток
інфляційних процесів, девальвація національної грошової одиниці, а відтак, і зниження купівельної спроможності споживачів та ін.). В результаті стабілізації внутрішнього ринку
України відбулось поступове відновлення оптового товарообороту, як бачимо з 2014 по 2017 рр. оптовий товарооборот з кожним роком зростає. Якщо ж прирівнювати ці роки, то оптовий товарооборот з 2014 р. пор. збільшився на 920 713,6 млн. грн., або на 93,2 %.
Незважаючи на динамічність розвитку сфери оптової торгівлі в Україні, їй притаманні певні проблеми, до основних з яких належать:
– зростання заборгованості із заробітної плати населенню;
– обмеження споживчого кредитування на придбання товарів тривалого користування;
– обмеження конкуренції на оптових ринках;
– недосконалість податкового законодавства, нормативно-правової бази, які створюють передумови до збільшення кількості економічних злочинів та правопорушень, заниження оподатковуваної бази оптових підприємств та ін.
1074753,2 987957,0 1244220,8 1555965,7 1908670,6 0
500000 1000000 1500000 2000000 2500000 2013 2014 2015 2016 млн. грн.
Таким чином, на сучасному етапі розвитку перед торгівельними підприємствами постають питання щодо визначення стратегічних напрямів їх подальшого функціонування і підвищення ефективності ведення господарської діяльності. Вирішення цих питань потребує безпосереднього втручання держаних органів влади. Для вирішення цих проблем потрібне обов’язкове втручання державних органів, які б забезпечували розвиток конкурентного середовища, та подолання монополізму на ринку оптової торговельної діяльності, а також стимулювання роботи оптової ланки з упровадження активних форм просування товарів українських виробників [5].
Крім того, обов’язковими умовами для вирішення проблем, що стримують розвиток оптової торгівлі, мають стати паритетне інвестування об’єктів оптової торгівлі державою і приватним бізнесом, створення ефективної логістичної системи, впровадження сучасних складських технологій. Інтенсивне застосування принципів логістики дозволить налагодити систему товаропостачання, пакування, зберігання, транспортування та продажу товарів. Це сприятиме перетворенню оптової торгівлі в ефективну систему постачання та сервісного обслуговування клієнтів [1, c. 31].
Отже, враховуючи вище наведене, можна зробити такі висновки: оптова торгівля є важливим елементом розвитку господарського механізму, оскільки вона здійснює активний вплив на товаровиробників та на споживачів, задовольняючи їх потреби, через забезпечення роздрібної мережі непросто товарами, а сформованим торговельним асортиментом [2]. Список використаних джерел:

1. Богославець Г.Н. Проблеми та перспективи розвитку підприємств оптової торгівлі в
Україні Текст / Г.Н. Богославець, ОН. Трубей // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2013. – № 6. – С. 28–32.
2. Бозуленко О.Ю. ОПТОВА ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ, ЇЇ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
[Електронний ресурс / О.Ю. Бозуленко // Чернівецький торговельно-економічний інститут
КНТЕУ м.
Чернівці,
Україна.

2015.
– Режим доступу до ресурсу http://sophus.at.ua/publ/2015_06_4_5_kam_podils/sekcija_section_3_2015_06_4_5/optova_torgivlja
_v_ukrajini_jiji_problemi_ta_perspektivi/99–1–0–1401.
3. Голошубова НО. Оптова торгівля: організація та технологія Текст [навч. посібн.] / НО. Голошубова, В.М. Торопков – К Київ. нац. торг.-екон. унт, 2005. – 265 с.
4. Державна служба статистик України [Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/
5. Роль та функції оптової торгівлi [Електронний ресурс. – Режим доступу http://ukr.vipreshebnik.ru/torgova–sprava/272–rol–ta–funktsiji–optovoji (дата звернення 26.05.15).
6. Сотник І.М. Проблеми та перспективи розвитку оптової торгівлі в Україні Текст /
І.М. Сотник, Т.П. Петренко // Механізм регулювання економіки. – 2012. – Вип. 4. – С. 94.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас