Ім'я файлу: Господарський облік.doc
Розширення: doc
Розмір: 137кб.
Дата: 10.06.2021
скачати
Пов'язані файли:
Дипломна на тему облік розрахунків з покупцями та замовниками. у

 

 

ЗМІСТ
Введення
I. Розвиток історичних уявлень про поняття «господарський облік»
II. Теоретична сутність поняття «господарський облік»
III. Види господарського обліку
Висновок
Список використаної літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав учень групи №33
Давтян Азат
Перевірив Дармопук О.І.

 

 

 

ВСТУП
Актуальність вивчення даної теми безпосередньо пов'язано з тим, що в сучасних умовах розвитку економіки вимоги до бухгалтерського обліку більш жорсткі і перелік їх набагато ширше, ніж це мало місце в умовах витратної економіки.
Перш за все, це пов'язано з переорієнтацією цілей управління на кінцевий результат діяльності організації - одержання прибутку. [7, с. 4]
У сучасних умовах, як уже зазначалося, бухгалтерський облік по суті представлений трьома видами обліку:
- Фінансовим;
- Управлінським;
- Податковим.
Фінансовий облік орієнтований на задоволення інформацією зовнішніх користувачів. Управлінський облік обслуговує апарат управління фірми і спрямований на вирішення як її поточних завдань (виробничий облік), так і стратегічних цілей (стратегічний облік).
Податковий облік покликаний правильно розраховувати базу оподаткування по окремим видам податків, їх суму і своєчасно проводити розрахунки по них з бюджетом.
Таким чином, утримання зазначених функцій управління у вигляді планування, контролю і оцінки ефективності прийнятих рішень реалізується завдяки бухгалтерського обліку, інформаційна система якого дає її внутрішнім і зовнішнім користувачам повну картину фінансово-господарської діяльності фірми.
Предметом даної роботи є процес господарської діяльності підприємства.
Об'єкт - поняття господарського обліку.
Метою даної роботи є необхідність охарактеризувати поняття господарського обліку.
Досягнення даної мети передбачає розв'язання низки наступних завдань:
1. Висвітлити процес розвитку уявлень про господарський облік в історичній ретроспективі.
2. Охарактеризувати поняття «господарський облік».
3. Впорядкувати господарський облік.
У процесі написання даної роботи нами були використані наступні методи:
1. Аналіз джерел та використаної літератури.
2. Порівняльний метод.
Дана робота була написана з використанням навчальної та монографічної літератури.

I. Розвиток історичних уявлень про поняття «господарський облік»
Потреба вести облік виникла на ранніх етапах становлення людського суспільства. Саме господарські потреби людини сприяли розвитку обліку [3, с. 9].
Становлення обліку в господарстві сприяло розвитку писемності та математики, так як не можна вести господарство без вимірювання, зважування і рахунки.
Основний книгою господарського обліку, яка зачіпає саме відповідні аспекти рахівництва, є книга «Сума арифметики, геометрії, вчення про пропорції і відносинах» вперше видана у Венеції в 1494 року.
Один з її розділів, трактат XI «Про рахунки і записи» починався словами: «Те, що у поросі валялося і журились забутим у темниці, Лука знайшов для тебе, друг і читач» [Цит. за: 3, с. 10]. Ці слова наведено автором трактату як епіграф до своєї книжки, ідеї якої, тлумачення про рахунки, подвійного запису, угрупованнях операцій, методи оцінки та інші, стали «народною піснею» [Цит. за: 3, с. 10], яку співає весь світ, називаючи облік міжнародною мовою бізнесу.
У 1504 р . опубліковано друге видання трактату «Про рахунки і записи» під назвою «Досконала школа торгівлі».
У 1525 р . Антоніо Тальенте опублікував книгу «Світоч арифметики», де популяризував ідеї подвійної бухгалтерії, вперше ввівши таку назву.
Трохи раніше, в 1458 р . написана, але надрукована лише в 1573 р . книга Бенедетто Катрульі «Про торгівлю і досконалого купця», 13-а глава, якій присвячена організації і техніці торгівлі, а бухгалтерський облік розглядався як один з інструментів управління одиничним господарством.
На необхідність укрупнення звітних показників для х відображення в балансі вказав Іоган Готліб ( 1531 р .), А першу чітку класифікацію рахунків дав Доменіко Манчині ( 1534 р .).
У 1539 році Джіроламо Кардано (математик, лікар, астролог) висунув ідею накопичувальних відомостей. Він вважав бухгалтерію наукою, що лежить на стику математики і чорної магії [3, с. 10].
До числа видатних бухгалтерів XV ст. належить знаменитий венеціанський бухгалтер Вольфганг Швайкер, чітко сформулював у 1549 р . мета бухгалтерського обліку.
Він підкреслив, що подвійний запис дозволяє розкрити величину прибутку, визначив подвійну запис як метод бухгалтерського обліку, ввів правило «немає запису без документа», унормував бухгалтерські проводки і тим самим склав прототип сучасного плану рахунків бухгалтерського обліку.
Він же одним з перших видав словник бухгалтерських термінів.
В. Швайкер в книзі «Подвійна бухгалтерія, виданої в 1549 р ., Розглядав бухгалтерію як «майстерну запис угод, доходів, ренти і тому подібних операцій, яка правильним і майстерним способом застосована, могла б безпомилково, негайно і без утруднень призвести до кінцевого результату ...» [5, с. 12].
У 1675 році Жак Саварі створив вчення про постійну інвентаризації. Він розділив облік на синтетичний і аналітичний, розробив принципи оцінки та методи калькуляції для торгівлі. Трохи пізніше брати В. ван Гезель ( 1681 р .) І К. ван Гезель ( 1698 р .) Заклали основи теорії двох рядів рахунків (активних і пасивних).
У Росії слово «бухгалтер» з'явилося на початку XVIII ст. в період реформ Петра I (1708 рік).
Перший російський бухгалтер - іноземний купець Тіммерман - представив зразки ведення рахівництва за прикладом закордонних купців.
Перший російський переклад трактату Л. Пачолі «Про рахунки і записи» видано Вальденберг Е.Г. в 1893 р . під назвою «Трактат про рахунки і записи», другий - Бауером О.О. в 1913 р .
Потім ця книга видавалася неодноразово і завжди була популярна серед справжніх теоретиків бухгалтерського обліку.
Таким чином, можна зробити ряд наступних висновків.
З розвитком суспільства розвивався і господарський облік. З обліку окремого господарства він перетворився в складну систему, яка пронизує всю економіку країни. Його роль зростає в міру ускладнення господарської діяльності та збільшення масштабів виробництва.
II. Теоретична сутність поняття «господарський облік»
Вивчення теорії бухгалтерського обліку доцільно починати з тлумачення самого поняття «облік», з яким кожен раз зустрічається у повсякденному житті, але при цьому люди зазвичай не замислюються про його зміст [3, с.11].
З точки зору кібернетичного підходу економічні суб'єкти, під якими розуміється самостійно функціонуюча господарська одиниця (далі організація), відносяться до складних систем управління [3, с. 11].
Організація структурно складається з безлічі взаємозалежних елементів, одні з яких здійснюють фінансово-господарську діяльність, інші здійснюють управління цією діяльністю.
Перші відносять до об'єктів управління, другі визначені як орган управління (суб'єкт управління). Орган управління і об'єкт управління знаходяться в нерозривному зв'язку і представляють у сукупності систему управління [6, с. 14].
У рамках системи управління циркулюють інформаційні потоки, що характеризуються наявністю прямого і зворотного зв'язків. Прямий зв'язок виражається потоком директивної інформації, що формується управлінським апаратом у відповідності з цілями управління та інформацією про економічну ситуацію, що склалася у зовнішньому середовищі, і направляється від органу управління до об'єкта управління (див. рис.1).
Такі дії повинні забезпечувати корисність та ефективність функціонування об'єкта управління і системи управління в цілому.
Це можливо тільки тоді, коли орган управління має в своєму розпорядженні достовірної та достатньої інформації про фактичний стан об'єкта управління. Наявність інформації, що відповідає вимогам достовірності та достатності, дозволяє забезпечити вироблення управлінських рішень на всіх рівнях управління, забезпечити контроль і регулювання господарських процесів, здійснити аналіз стану всієї системи управління [3, с. 12].
Зворотній зв'язок є рухомий у зворотному напрямку потік облікової інформації, який формується об'єктом управління і містить відомості про виконання прийнятих рішень (планів), фактичну інформацію про господарські процеси. Спостереження та збір такої інформації здійснюється за допомогою господарського обліку.
Господарський облік являє собою систему спостереження, збору, вимірювання, реєстрації та узагальнення інформації про господарські процеси і складових їх факти господарської діяльності з метою управління фінансово-господарською діяльністю організації.
Організація - юридична особа за законодавством Російської Федерації незалежно від організаційно-правової форми (крім банківських і кредитних установ).
У процесі управління організацією приймаються стратегічні, тактичні й оперативні рішення, виходячи з цього в управлінському апараті виділяють вищий, середній і оперативний рівні управління.
Вищий рівень включає менеджерів - керівників, які визначають цілі управління, зовнішню політику, матеріальні, фінансові та трудові ресурси, що розробляють довгострокові плани і стратегію їх реалізації.
До їх компетенції може входити аналіз ринку і конкурентів, пошук альтернативних стратегій розвитку організація у разі виявлення загрозливих тенденцій в сфері його інтересів.
Середній рівень, до складу різних менеджерів-виконавців, забезпечує контроль виконання планів, відстеження ресурсів, розробку керуючих директив для виведення організація на рівень, визначений у планах.
Оперативний рівень характеризується реалізацією планів і складанням звітів про хід їх виконання. Основним завданням тут є узгодження всіх елементів виробничого процесу з необхідним ступенем деталізації.
Керівництво на даному рівні полягає в управлінні структурним підрозділом (дільницею, цехом, відділом).
Залежно від рівня управління використовуються різні види облікової і необлікового інформації. Під «необлікового» розуміється інформація, зовнішня по відношенню до організації, що описує світові
тенденції розвитку економіки в цілому та окремих галузей, кон'юнктуру ринку, рівень процентних ставок, інвестиційний клімат, інфляційні процеси.
Облікова інформація, формується всередині організації, в процесі здійснення нею господарських процесів, ця інформація так чи інакше відбивається в обліку. Основна суть функції обліку як функції управління полягає в інформаційному забезпеченні процесу управління, тобто реалізації функцій управління, яких відносять планування, облік, контроль, регулювання, аналіз; формуванні потоку зворотного зв'язку в системі управління.
Таким чином, можна зробити наступні висновки.
Облік - це, перш за все, реєстрація фактів та подій. Оцінка цих фактів має на увазі їх кількісне та якісне вимірювання, для цього використовують кілька видів вимірників: натуральні, трудові грошові.
Натуральні вимірники характеризують об'єкти обліку за масою, довжиною, площі, кількості. В якості натуральних вимірників використовуються - тонни. Кілограми, метри, штуки і тд. З їх допомогою ведеться кількісний облік продукції, що випускається, що надійшли товарно-матеріальних цінностей. Натуральні вимірники застосовують, як правило, до однорідних об'єктів.
Трудові вимірники дозволяють вести облік витраченої праці і виражаються в одиницях часу. Використовуються для обліку продуктивності праці, норм виробітку розрахунку заробітної плати.
Грошові вимірники є універсальними і узагальнюючими. За допомогою грошових вимірників подаються всі господарські процеси і об'єкти, які були виражені в натуральних і трудових вимірниках.
III. Види господарського обліку
Реалізація функції обліку як функції управління полягає у формуванні інформаційної моделі функціонування об'єкта управління на основі взаємозв'язку і взаємозалежності трьох видів обліку: оперативного, бухгалтерського і статистичного [5, с. 15].
Кожен вид обліку відіграє свою особливу роль в інформаційному забезпеченні процесу управління організацією.
Оперативний облік являє собою процес спостереження та реєстрації окремих явищ фінансово-господарської діяльності з метою оперативного повсякденного керівництва нею.
За допомогою оперативного обліку в організаціях забезпечується оперативний контроль виконання певних операцій або виробничих завдань окремими ділянками (підрозділами). Така інформація необхідна для вироблення і прийняття оперативних управлінських рішень на рівні оперативного регулювання виробничими процесами.
Інформація, яка формується оперативним обліком з високою точністю, об'єктивністю і необхідної подробицею відбиває численні якісні і кількісні характеристики процесів і фактів господарської діяльності, не істотних з точки зору інших видів обліку. Оперативний облік здійснюється безпосередньо на робочих місцях у момент здійснення певних господарських операцій [3, с. 17].
Основна його особливість - швидкість забезпечення даними для оперативного керівництва. Інформація оперативного обліку формується на основі даних документів або на основі даних одержуваних усно, по телефону, факсом та ін При цьому для відображення інформації використовуються натуральні, трудові та грошові облікові вимірники, але найбільш часто використовуються натуральні і трудові.
Однак інформація оперативного обліку не дає цілісної картини функціонування організації, використання цієї інформації обмежена тимчасовим періодом. Як правило, вона втрачає своє значення для управління після завершення господарського процесу [3, с. 17].
Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему спостереження, збору, реєстрації та узагальнення в грошовому вираженні інформації про майно, зобов'язання організація і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій.
Бухгалтерський облік має свої особливості: є документально обгрунтованим урахуванням; безперервний у часі і суцільний за охопленням всіх змін, що відбуваються у фінансово - господарської діяльності організації, інформація, що формується в бухгалтерському обліку має вартісну оцінку, що забезпечує можливість узагальнення і групування даних та їх порівнянності.
Інформація про факти господарської діяльності, яка не має вартісного виміру, відображається у бухгалтерському обліку для реалізації контролю за здійсненням господарських операцій, рухом майна організація.
На відміну від оперативного обліку бухгалтерський облік є найбільш достовірним. У бухгалтерському обліку використовуються особливі, тільки йому притаманні способи обробки даних [3, с. 18].
Бухгалтерський облік створює інформаційну систему, що оперує даними про активи організація, капіталі і пасивах, відображає факти господарської діяльності, що впливають на зміну в складі активів, капіталу й пасивів. У бухгалтерському обліку визначають доходи і витрати організації, обчислюють фінансовий результат фінансово-господарської діяльності організації [3, с. 18].
Бухгалтерську інформаційну систему умовно поділяють на підсистему фінансового обліку і підсистему управлінського обліку.
У фінансовому обліку формується інформація про майно організації, витрати і доходи організації, розмірах дебіторської та кредиторської заборгованості, величині фінансових інвестицій і доходів від них, стан джерел фінансування, яка необхідна для складання фінансової звітності.
Інформація управлінського обліку, по суті, є моделлю виробничої діяльності організації, що відповідає потребам користувачів оперативного рівня управління. В управлінському обліку формується інформація про витрати організації, витратах виробництва (обігу), собівартості кінцевого продукту [3, с. 18].
Фінансовий і управлінський облік розрізняються за наступними критеріями:
- Користувачі інформації: узагальнена у фінансовій звітності інформація фінансового обліку використовується внутрішніми користувачами (менеджерами вищої та середньої ланки управління), відкрита для публікації і надається зовнішнім користувачам.
Інформація управлінського обліку узагальнюється у звітах, зведеннях, підготовлених бухгалтером в залежності від вимог і цілей внутрішніх користувачів.
Інформація управлінського обліку становить комерційну таємницю організації.
- Наявність єдиних принципів формування показників: формування показників фінансового обліку грунтується на єдиних принципах, які забезпечують одноманітність, достовірність, повноту і своєчасність інформації.
В управлінському обліку немає таких обмежень, в кожному окремому випадку, бухгалтерія готує звіти про що цікавлять керівництво проблем, відповідно до встановлених внутрішніми формами документів організації, порядком ведення управлінського обліку;
- Застосовувані облікові вимірники: інформація фінансового обліку, подається в грошовому вимірнику. В управлінському обліку використовуються натуральні, грошові, умовні та інші вимірювачі;
- Охоплення: фінансовий облік відображає фінансово-господарську діяльність всієї організації в цілому. Управлінський облік може бути організований на окремій ділянці або щодо окремого об'єкта обліку;
- Періодичність: для фінансової звітності суворо встановлено періодичність, терміни та адреси подання. Для управлінської звітності сувора періодичність не встановлена, терміни обумовлені цілями та інтересами керівництва;
- Нормативність: всі організації незалежно від форми власності зобов'язані вести фінансовий облік та подавати фінансову звітність. Організація управлінського обліку - вибір самої організації.
Статистичний облік спостерігає і узагальнює явища та закономірності в діяльності організацій, використовуючи інформацію, зібрану в оперативному та бухгалтерському обліку.
Статистичний облік має свої особливі методи обробки даних (статистичні вибірки, середні, коефіцієнти). Статистичні дані використовуються для економічного аналізу та прогнозування на поточний і перспективний періоди в розрізі окремих організацій, галузей, економічних регіонів, країни в цілому. Статистика не обмежується відображенням процесів матеріального виробництва, вона охоплює й інші сторони економічної і громадського життя.
Статистика поставляє інформацію для управління організацією в тій частині, яка не має вартісної оцінки, а також інформацію у вигляді спеціальних середніх і інших статистичних показників.
Вона використовується, головним чином, для управління великими господарськими структурами: організаціями, комплексними програмами, галузями, регіонами і в цілому суспільно-економічним життям країни.

ВИСНОВОК
Таким чином, підводячи підсумок всьому вищесказаному, необхідно зробити ряд наступних висновків.
З розвитком суспільства розвивався і господарський облік. З обліку окремого господарства він перетворився в складну систему, яка пронизує всю економіку країни. Його роль зростає в міру ускладнення господарської діяльності та збільшення масштабів виробництва.
Облік - це, перш за все, реєстрація фактів та подій. Оцінка цих фактів має на увазі їх кількісне та якісне вимірювання, для цього використовують кілька видів вимірників: натуральні, трудові грошові.
Натуральні вимірники характеризують об'єкти обліку за масою, довжиною, площі, кількості. В якості натуральних вимірників використовуються - тонни. Кілограми, метри, штуки і тд. З їх допомогою ведеться кількісний облік продукції, що випускається, що надійшли товарно-матеріальних цінностей. Натуральні вимірники застосовують, як правило, до однорідних об'єктів.
Трудові вимірники дозволяють вести облік витраченої праці і виражаються в одиницях часу. Використовуються для обліку продуктивності праці, норм виробітку розрахунку заробітної плати.
Грошові вимірники є універсальними і узагальнюючими. За допомогою грошових вимірників подаються всі господарські процеси і об'єкти, які були виражені в натуральних і трудових вимірниках.
Реалізація функції обліку як функції управління полягає у формуванні інформаційної моделі функціонування об'єкта управління на основі взаємозв'язку і взаємозалежності трьох видів обліку: оперативного, бухгалтерського і статистичного.
Кожен вид обліку відіграє свою особливу роль в інформаційному забезпеченні процесу управління організацією.

Список використаної літератури


1. Бабаєв Ю. А., Коміссарова І. П., Бородін В. А. Бухгалтерський облік. - 2-е вид. перераб. і доп .- М.: Юніті - Дана, 2005 .- 527с.


2. Бебнєва Є. В., Богачова І. В., Соколова Є. С., Теорія бухгалтерського обліку .- М.: ММІЕІФП, 2003 .- 103с.


3. Булатов М. А., Теорія бухгалтерського обліку .- 3-е вид. перераб. і доп .- М.: Іспит, 2005 .- 256с.


4. Бухгалтерський облік / За ред. Ю. А. Бабаєва .- М.: Велбі, Проспект, 2005 .- 392с.


5. Пошерстнік Н. В., Бухгалтерський облік. Навчально - практичний посібник / Н. В. Пошерстнік .- Спб: Пітер, 2007 .- 416с.


6. Суглобов А. Є., Жарилгасова Б. Т., Бухгалтерський облік і аудит .- М.: КНОРУС, 2005 .- 496с.


7. Теорія бухгалтерського обліку / За ред. Є. О. Мизиковский .- М.: МАУП, 2002 .- 400с.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас