Ім'я файлу: глоссарий БЖД.docx
Розширення: docx
Розмір: 41кб.
Дата: 02.12.2021
скачатиДодаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАФЕДРА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Глосарій

з дисципліни «Безпека життєдіяльності»

Виконав: студент

спеціальності «Практична психологія»

Кісельова Анастасія Вікторівна

Перевірив:

ПІБ


Маріуполь – 2021
БЕЗПЕКА- стан, при якому явища, процеси, об'єкти, не можуть завдати шкоди, несумісної із здоров'ям та життям людини, її благополуччям. Безпечний стан не може виникнути сам по собі, як правило для цього потрібно витратити енергію, час та інформацію. Отже, це ентропійний процес, який потребує витрат матеріалів, а отже енергії для підтримання безпечних умов життєдіяльності. Безпеку можна розглядати і як відсутність недопустимого негативного ризику, пов'язаного з можливістю завдати будь-якої шкоди, навіть мінімальної. Стан, протилежний безпечному - небезпека. Згідно Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" небезпека - це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті. Безпека людини залежить від стану об'єктів, процесів, що оточують її. На об'єктах підвищенної небезпеки використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин, організмів, які є реальною загрозою життю та здоров'ю людей, виникненням надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру. ( Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру",

https://pidru4niki.com/12810419/bzhd/osnovni_ponyattya_pro_bezpeku_zhittyediyalnosti_lyudini_suspilstva )

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ-  комплексний стан, при якому вірогідність здійснення негативного ризику мінімальна в будь-яких умовах її діяльності.

( https://pidru4niki.com/12810419/bzhd/osnovni_ponyattya_pro_bezpeku_zhittyediyalnosti_lyudini_suspilstva )
АВАРІЙНО- РЯТУВАЛЬНІ ТА ІНШІ НЕВІДКЛАДНІ РОБОТИ - це роботи спрямовані на пошук, рятування і захист населення, виникнення руйнувань і матеріальних збитків, локалізацію зони впливу небезпечних чинників, ліквідацію чинників, що унеможливлюють проведення таких робіт або загрожують життю рятувальників. ( Навчально- методичний центр цивільного захисту та безпеки жит-тєдіяльності Івано-Франковської області. Методична розробка. Проведення рятувальних робот. https://old.nung.edu.ua/files/attachments/2_1-ryatuv-roboty-bodnar-sp.pdf Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру",

https://pidru4niki.com/12810419/bzhd/osnovni_ponyattya_pro_bezpeku_zhittyediyalnosti_lyudini_suspilstva )
АВАРІЯ- Небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування та/чи загибель людей або створює на об'єкті чи окремій території загрозу життю та здоров'ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, устатковання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю. (Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Класифікатор надзвичайних ситуацій. (https://ips.ligazakon.net/document/FIN61335 )
АНАЛІЗ РИЗИКУ - процес, що складається з трьох взаємозв'язаних компонентів: оцінка ризику, управління ризиком та повідомлення про ризик. (Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII. https://ips.ligazakon.net/document/TM028069 )
АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ - життєво важливий компонент навколишнього природного середовища, який являє собою природну суміш газів, що знаходиться за межами жилих, виробничих та інших приміщень;(Закон України Про охорону атмосферного повітря (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 50, ст.678) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12#Text
БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА - стан середовища життєдіяльності людини, при якому відсутній негативний вплив його чинників (біологічних, хімічних, фізичних) на біологічну структуру і функцію людської особи в теперішньому і майбутніх поколіннях, а також відсутній незворотній негативний вплив на біологічні об'єкти природного середовища (біосферу) та сільськогосподарські рослини і тварини.(ВР України, Закон "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" від 31.05.2007 N 1103-V Рішення «Про біологічну безпеку України», введено в дію Указом Президента N 220/2009 ( 220/2009 ) від 06.04.2009 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003525-09#Text )
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА- є такий стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей.(Закон України Про охорону навколишнього природного середовища. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12?find=1&text=%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0#w1_1 )

РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА - дотримання допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами та стандартами з безпеки. (Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80#Text )

ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА - відсутність ризику виникнення аварій та/або катастроф на потенційно небезпечних об'єктах, а також у суб'єктів господарювання, що можуть створити реальну загрозу їх виникнення. ( Наказ МВД «Про затвердження Правил техногенної безпеки» від 05.11.2018 № 879. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1346-18#Text )

ХІМІЧНА БЕЗПЕКА -це комплекс заходів що мають на маті суттеве зменшення або взагалі унеможливлюють вплив шкідливих речовин на здоров’я людини чи довкілля. (Проєкт Закону України «Про хімічну безпеку та управління хімічними речовинами» https://mepr.gov.ua/news/37310.html )

ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ - комплекс робіт, пов’язаних з відновленням будівель, споруд, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок надзвичайної ситуації, та відповідних територій; (Державна Прикордонна Служба Украіни, Офіційний вебсайт; https://dpsu.gov.ua/ua/rekomendacii-shchodo-poperedzhennya-i-likvidacii-nadzvichaynih-situaciy/

ВІДХОДИ - це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. (Закон України «Про відходи» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80#Text )

ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ - опромінення, якого зазнає (зазнала) людина від ядерних установок і джерел іонізуючого випромінювання, за винятком професійного і медичного опромінення та опромінення, зумовленого місцевим природним радіаційним фоном. (Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» https://ips.ligazakon.net/document/Z980015?an=1 )

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ПРИГОДА - подія, що сталася під час руху дорожнього транспортного засобу, внаслідок якої загинули або зазнали травм люди чи заподіяна шкода майну. Рівень надзвичайної ситуації при дорожньо-транспортній пригоді визначається відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що затверджується Кабінетом Міністрів України; (Державна Прикордонна Служба Украіни, Офіційний вебсайт; https://dpsu.gov.ua/ua/rekomendacii-shchodo-poperedzhennya-i-likvidacii-nadzvichaynih-situaciy/

ЕВАКУАЦІЯ - організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення; (Державна Прикордонна Служба Украіни, Офіційний вебсайт; https://dpsu.gov.ua/ua/rekomendacii-shchodo-poperedzhennya-i-likvidacii-nadzvichaynih-situaciy/

ЕКОЛОГІЯ - це наука, яка досліджує взаємозв’язки рослин, тварин, грибів, мікроорганізмів та вірусів між собою та навколишнім середовищем. (Словник агронома https://superagronom.com/slovnik-agronoma/ekologiya-id20377 )

ЕПІДЕМІЯ - масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідної території за короткий проміжок часу; (Державна Прикордонна Служба Украіни, Офіційний вебсайт; https://dpsu.gov.ua/ua/rekomendacii-shchodo-poperedzhennya-i-likvidacii-nadzvichaynih-situaciy/

ЕПІЗООТІЯ - широке вибухоподібне розповсюдження заразної хвороби тварин, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на даній території. У разі епізоотії можлива реквізиція майна в населення, задля суспільної потреби. . (Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Класифікатор надзвичайних ситуацій. (https://ips.ligazakon.net/document/FIN61335 )

ЕПІФІТОТІЯ - Епіфітотія - вибухоподібне розповсюдження заразної хвороби рослин, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на даній території. Аналог епізоотії у тварин та епідемії у людей. (Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Класифікатор надзвичайних ситуацій. (https://ips.ligazakon.net/document/FIN61335 )

ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ- сукупність органів управління, сил і засобів центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту. (Положення Кабінету Міністрів Украіни «Про єдину державну систему цивільного захисту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF#Text )

ЗАБРУДНЮЮЧА РЕЧОВИНА- речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров'я людини та стан навколишнього природного середовища. ( Закон України «Про охорону атмосферного_повітря». https://ips.ligazakon.net/document/TM021595#::text=%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%B1%D0%BE%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F,%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0. )

ЗАСОБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ- протипожежна, аварійно-рятувальна та інша спеціальна техніка, обладнання, механізми, прилади, інструменти, вироби медичного призначення, лікарські засоби, засоби колективного та індивідуального захисту, які призначені та використовуються під час виконання завдань цивільного захисту; (Державна Прикордонна Служба Украіни, Офіційний вебсайт; https://dpsu.gov.ua/ua/rekomendacii-shchodo-poperedzhennya-i-likvidacii-nadzvichaynih-situaciy/

ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ- інженерні споруди, призначені для захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів; ( Комунальна установа Тернопільської обласної ради «Центр аналітично-методичного та матеріально-технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області». https://rozvytok-osvity.te.ua/zakhysni-sporudy-tsyvil%CA%B9noho-zakhystu/# )

ЗОНА НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ- окрема територія, акваторія, де сталася надзвичайна ситуація; ( Державна Прикордонна Служба Украіни, Офіційний вебсайт; https://dpsu.gov.ua/ua/rekomendacii-shchodo-poperedzhennya-i-likvidacii-nadzvichaynih-situaciy/ )

ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЙ- комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення захисту територій, населених пунктів та суб’єктів господарювання від їх наслідків та небезпеки, що може виникнути під час воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій, а також створення умов для забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання і територій в особливий період; ( Державна Прикордонна Служба Украіни, Офіційний вебсайт; https://dpsu.gov.ua/ua/rekomendacii-shchodo-poperedzhennya-i-likvidacii-nadzvichaynih-situaciy/ )

ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ- доведення органами управління цивільного захисту через засоби масової інформації, телерадіомережі відомостей про надзвичайні ситуації, що прогнозуються або виникли, з визначенням їх класифікації, меж поширення і наслідків, про способи та методи захисту від них, а також про свою діяльність з питань цивільного захисту, в тому числі з урахуванням особливостей оповіщення осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями. (КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту (Положення, п.3) від 27 вересня 2017 р. https://www.zakon-i-normativ.info/index.php/component/lica/?href=0&view=text&base=24&id=16739&menu=16903 )

КАТАСТРОФА- велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких наслідків; (Державна Прикордонна Служба Украіни, Офіційний вебсайт; https://dpsu.gov.ua/ua/rekomendacii-shchodo-poperedzhennya-i-likvidacii-nadzvichaynih-situaciy/ )

ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ- проведення комплексу заходів, що включає аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, які здійснюються у разі виникнення надзвичайної ситуації і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров’я людей, а також на локалізацію зони надзвичайної ситуації. (Державна Прикордонна Служба Украіни, Офіційний вебсайт; https://dpsu.gov.ua/ua/rekomendacii-shchodo-poperedzhennya-i-likvidacii-nadzvichaynih-situaciy/ )

МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ- Заходи запобігання або зменшення ступеня ураження людей, своєчасного надання медичної допомоги постраждалим та їх лікування, забезпечення епідеміологічного благополуччя в зонах НС техногенного та природного характеру. (Охорона праці в галузі. https://pidru4niki.com/92817/bzhd/medichniy_zahist )

МОНІТОРИНГ- це постійний збір і реєстрація інформації за наперед визначеним переліком показників (індикаторів). (Основи здоров’язбережної компетентності. http://multycourse.com.ua/ua/page/21/45 )

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ- обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності; (Державна Прикордонна Служба Украіни, Офіційний вебсайт; https://dpsu.gov.ua/ua/rekomendacii-shchodo-poperedzhennya-i-likvidacii-nadzvichaynih-situaciy/ )

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ ВОЄННОГО ХАРАКТЕРУ- порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене застосуванням звичайної зброї або зброї масового ураження, під час якого виникають вторинні чинники ураження населення, що її визначають в окремих нормативних документах. (Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Класифікатор надзвичайних ситуацій. (https://ips.ligazakon.net/document/FIN61335 )

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ- порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, пов'язане з небезпечним геофізичним, геологічним, метеорологічним або гідрологічним явищем, деградацією ґрунтів чи надр, пожежею у природних екологічних системах, зміною стану повітряного басейну, інфекційною захворюваністю та отруєнням людей, інфекційним захворюванням свійських тварин, масовою загибеллю диких тварин, ураженням сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками тощо. . (Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Класифікатор надзвичайних ситуацій. (https://ips.ligazakon.net/document/FIN61335 )

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ- порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування, або пов'язане із зникненням (викраденням) зброї та небезпечних речовин, нещасними випадками з людьми тощо. . (Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Класифікатор надзвичайних ситуацій. (https://ips.ligazakon.net/document/FIN61335 )

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ- порушення нормальних умов життя та діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті унаслідок транспортної аварії (катастрофи), пожежі, вибуху, аварії з викиданням (загрозою викидання) небезпечних хімічних, радіоактивних і біологічно небезпечних речовин, раптового руйнування споруд; аварії в електроенергетичних системах, системах життєзабезпечення, системах телекомунікацій, на очисних спорудах, у системах нафтогазового промислового комплексу, гідродинамічних аварій тощо. . (Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Класифікатор надзвичайних ситуацій. (https://ips.ligazakon.net/document/FIN61335 )

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА- захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам; (Закон України «Про основи національної безпеки України» № 964-IV від 18 червня 2003 р. https://www.spfu.gov.ua/ua/documents/1819.html )

НЕБЕЗПЕКА, НЕБЕЗПЕЧНА ПОДІЯ- подія, у тому числі катастрофа, аварія, пожежа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, епіфітотія, яка за своїми наслідками становить загрозу життю або здоров’ю населення чи призводить до завдання матеріальних збитків; ( Державна Прикордонна Служба Украіни, Офіційний вебсайт; https://dpsu.gov.ua/ua/rekomendacii-shchodo-poperedzhennya-i-likvidacii-nadzvichaynih-situaciy/)

ОБ’ЄКТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ-об’єкт, який згідно із законом вважається таким, на якому є реальна загроза виникнення аварії та/або надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру; ( Державна Прикордонна Служба Украіни, Офіційний вебсайт; https://dpsu.gov.ua/ua/rekomendacii-shchodo-poperedzhennya-i-likvidacii-nadzvichaynih-situaciy/)

ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ-спеціальне невійськове об’єднання аварійно-рятувальних та інших формувань, органів управління такими формуваннями системи центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту; ( Державна Прикордонна Служба Украіни, Офіційний вебсайт; https://dpsu.gov.ua/ua/rekomendacii-shchodo-poperedzhennya-i-likvidacii-nadzvichaynih-situaciy/)

ОПОВІЩЕННЯ - доведення сигналів і повідомлень органів управління цивільного захисту про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, епідемій, пожеж тощо до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та населення; ( Державна Прикордонна Служба Украіни, Офіційний вебсайт; https://dpsu.gov.ua/ua/rekomendacii-shchodo-poperedzhennya-i-likvidacii-nadzvichaynih-situaciy/)
РАДІАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ- це забезпечення людей засобами індивідуального захисту, організація і проведення спеціального оброблення, встановлення та дотримання типового режиму радіаційного захист.(Постанова_КМ_України_від_10.05.1994__299_«Радіаційний_та_хімічний_захист» https://ips.ligazakon.net/document/view/kp940299?ed=1999_09_24&an=92 )

РИЗИК- кількісна оцінка небезпеки, це відношення числа тих чи інших небажаних реалізованих наслідків (n), до максимально можливої їх кількості (N1) за конкретний період часу: R = n/N, тобто це частота реалізації небезпечностей . Він є супутником будь-якої діяльності людини. (Навчальні матеріали онлайн.-Безпека-життєдіяльності. https://pidru4niki.com/12810419/bzhd/rizik_otsinka_nebezpeki_prognozuvannya_nebezpek_zahist )

СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ-аварійно-рятувальні формування, спеціалізовані служби та інші формування цивільного захисту, призначені для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій; ( Державна Прикордонна Служба Украіни, Офіційний=вебсайт;=https://dpsu.gov.ua/ua/rekomendacii-shchodo-poperedzhennya-i-likvidacii-nadzvichaynih-situaciy/)

СИСТЕМА ОПОВІЩЕННЯ-комплекс організаційно-технічних заходів, апаратури і технічних засобів оповіщення, апаратури, засобів та каналів зв’язку, призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації про виникнення надзвичайних ситуацій до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та населення; ( Державна Прикордонна Служба Украіни, Офіційний вебсайт; https://dpsu.gov.ua/ua/rekomendacii-shchodo-poperedzhennya-i-likvidacii-nadzvichaynih-situaciy/)

СТИХІЙНЕ ЛИХО-природне явище, що діє з великою руйнівною силою, заподіює значну шкоду території, на якій відбувається, порушує нормальну життєдіяльність населення, завдає матеріальних збитків;=(=Державна=Прикордонна=Служба=Украіни,=Офіційний=вебсайт; https://dpsu.gov.ua/ua/rekomendacii-shchodo-poperedzhennya-i-likvidacii-nadzvichaynih-situaciy/)

ТАКСОНОМІЯ НЕБЕЗПЕК- це класифікація та систематизація явищ, процесів, інформації, об’єктів, які здатні завдати шкоди (повністю не розроблена). (Конспект ОПЦБ-Розділ1. http://opcb.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%9E%D0%9F%D0%A6%D0%91-%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB1.pdf )

ХІМІЧНИЙ ЗАХИСТ- це забезпечення людей засобами індивідуального захисту, організація і проведення спеціального оброблення, встановлення та дотримання типового режиму хімічного захисту. (Постанова_КМ_України_від_10.05.1994_№_299_«Радіаційний_та_хімічний_захист» https://ips.ligazakon.net/document/view/kp940299?ed=1999_09_24&an=92 )

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ- це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період. (Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року N 5403-VI. http://www.energoatom.com.ua/ua/actvts-16/security_activities-95/emergency_preparedness_response-96/civil_protection-97 )

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА- невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов'язками повинні володіти. (Довідник спеціаліста з охорони праці №8. Надання домедичної допомоги, вимоги до аптечки першої допомоги. https://esop.mcfr.ua/498054#::text=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0,%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2'%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B8 )

ЕРГОНОМІКА- наука, яка комплексно вивчає особливості виробничої діяльності людини в системі «людина–техніка–довкілля» з метою забезпечення її ефективності, безпеки та комфорту. (Енциклопедія сучасної України. https://esu.com.ua/search_articles.php?id=17970 )

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ- це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом. (Свідоцтво про загальнообов'язкове державне страхування та порядок його видачі. https://minjust.gov.ua/m/str_36166 )

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ- це навчання працівників, учнів, студентів з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт.( Навчання з питань охорони праці. Калашникова Лілія. https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/july/issue-60/article-38112.html )

НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА- хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча речовина, біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей та довкілля, сукупність властивостей речовин і/або особливостей їх стану, внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю і здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним та культурним цінностям.-(Закон-України-від-18.01.2001--2245-III https://ips.ligazakon.net/document/view/t012245?ed=2001_01_18&an=9 )

НЕБЕЗПЕЧНИЙ ВИРОБНИЧИЙ ФАКТОР- фактор середовища і трудового процесу, що може бути причиною гострого захворювання, раптового різкого погіршення здоров'я або смерті. (Міністерство охорони-здоровя.-Наказ-від-27.12.2001--528 https://ips.ligazakon.net/document/view/moz1630?ed=2001_12_27&an=71 )

НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК- це обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що стались у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть (ч. 1 ст. 14 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»). Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, а також підстави, з яких нещасний випадок визнається пов’язаним з виробництвом, визначаються Кабінетом Міністрів України. (Ухвала Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 8 грудня 2004 р. https://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/BF86838EC586D30DC2257AF4003B22F3?OpenDocument )

ОХОРОНА ПРАЦІ- це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. (Закон України "Про охорону праці" N 229-IV, 21.11.2002, Закон, Верховна Рада України. https://pon.org.ua/ohorona-praci/72-zakon-pro-okhoronu-praci.html )

ПОЖЕЖА-  неконтрольований процес знищування або пошкодження вогнем майна, під час якого виникають чинники, небезпечні для істот та навколишнього природного середовища; ( Державна Прикордонна Служба Украіни, Офіційний вебсайт; https://dpsu.gov.ua/ua/rekomendacii-shchodo-poperedzhennya-i-likvidacii-nadzvichaynih-situaciy/)

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА- відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж та пов’язаної з ними можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю; ( Державна Прикордонна Служба Украіни, Офіційний вебсайт; https://dpsu.gov.ua/ua/rekomendacii-shchodo-poperedzhennya-i-likvidacii-nadzvichaynih-situaciy/)

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ- це здатність до праці, що залежить від стану здоров’я, фізичного, духовного розвитку (розумових та емоційних можливостей), а також професійних знань, уміння і досвіду. працівника, що дає йому змогу виконувати роботу визначеного обсягу, характеру та якості. Тобто здатність людини до праці оцінюється не лише за можливістю виконання роботи та функціональним станом організму, а й за додатковими критеріями (стан здоров’я, професійні знання, вміння, досвід). (Міністерство юстиції України. Втрата працездатності. https://minjust.gov.ua/m/str_23359 )

ПРАЦІВНИК- особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом). (Закон України "Про охорону праці" N 229-IV, 21.11.2002, Закон, Верховна Рада України. https://pon.org.ua/ohorona-praci/72-zakon-pro-okhoronu-praci.html )

ПРОФЕСІЙНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ- це хронічне або гостре захворювання, причиною якого став тривалий впл­ив на працівника шкідливих виробничих факторів. (Державна служба України з питань праці. Що таке профзахворювання і як його визначають? http://vn.dsp.gov.ua/novini-upravlinnya/shcho-take-profzahvoryuvannya/ )

РОБОТОДАВЕЦЬ-власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю. (Закон України "Про охорону праці" N 229-IV, 21.11.2002, Закон, Верховна Рада України. https://pon.org.ua/ohorona-praci/72-zakon-pro-okhoronu-praci.html )

РОБОЧЕ МІСЦЕ- це певна зона, де працівник знаходиться і працює із застосуванням у процесі роботи різних технічних та/або інших засобів. (Консультант кадровика. https://kadrhelp.com.ua/robochi-miscya-pracivnykiv-yih-vyznachennya-klasyfikaciya-oblik )

САНІТАРНЕ ТА ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ- оптимальні умови життєдіяльності, що забезпечують низький рівень захворюваності, відсутність шкідливого впливу на здоров'я населення факторів навколишнього середовища, а також умов для виникнення і поширення інфекційних захворювань. (Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»-від-24.02.1994--4004-XII. https://ips.ligazakon.net/document/view/t400400?an=1&ed=2001_11_15 )

САНІТАРНІ ТА ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ (ПРОФІЛАКТИЧНІ) ЗАХОДИ- комплекс організаційних, адміністративних, інженерно-технічних, медичних, нормативних, екологічних, ветеринарних та інших заходів, спрямованих на усунення або зменшення шкідливого впливу на людину факторів середовища життєдіяльності, запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб і масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та їх ліквідацію. (Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII. https://ips.ligazakon.net/document/TM015076 )

ТРАВМА- порушення анатомічної цілості та/або фізіологічної функції клітин, органів, систем, що виникають унаслідок дії чинників навколишнього середовища (механічних, хімічних, біологічних та психічних).-(Національна-академія-внутрішніх-справ.-Домедична-підготовка. https://arm.naiau.kiev.ua/books/home_preparation/info/lec7.html )

УМОВИ ПРАЦІ- Умови праці - це сукупність факторів зовнішнього середовища, що впливають на здоров'я та працездатність людини в процесі праці. Працездатність визначається здатністю людини виконувати певну роботу протягом заданого часу і залежить від чинників як суб'єктивного, так і об'єктивного характеру (статі, віку, стану здоров'я, рівня кваліфікації, умов, за яких відбувається праця тощо). (Навчальні матеріали онлайн. Умови праці та фактори їх формування. https://pidru4niki.com/12920522/ekonomika/umovi_pratsi_faktori_formuvannya )

ШКІДЛИВИЙ ВИРОБНИЧИЙ ФАКТОР- фактор середовища і трудового процесу, вплив якого на працюючого за певних умов (інтенсивність, тривалість та ін.) може викликати професійне захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищити частоту соматичних і інфекційних захворювань, призвести до порушення здоров'я нащадків. (Міністерство охорони-здоров’я.- Наказ-від 27.12.2001 № 528 https://ips.ligazakon.net/document/TM015218 )
скачати

© Усі права захищені
написати до нас