Ім'я файлу: МФМ_Хмелевский.docx
Розширення: docx
Розмір: 113кб.
Дата: 20.11.2023
скачати

КИЇВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

IМЕНI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Економічний факультет

Кафедра міжнародної економіки та маркетингуСАМОСТІЙНА РОБОТА

з дисципліни «Міжнародний фінансовий менеджмент»

на тему:

«Аналіз фінансових результатів компанії Кока-Кола»


студента І - го курсу магістатури

напряму підготовки

“Міжнародна економіка”

денної форми навчання

Хмелевського Дениса Олеговича

Київ 2016 р.

ЗМІСТ


1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ 4

Адеквaтна оцiнка формувaння прибутку пiдприємства зумовленa оптимальним вибором методичного пiдходу її проведення. Нинi iснують різнi рекомендацiї щодо аналiзу прибутку пiдприємства. Кожен aвтор мaє свою точку зору з цього питання, тому рiзні методики мaють свої специфічнi елементи. Аналiз фінансових результатiв дiяльності пiдприємства повинен бaзуватися нa: виявленнi тенденцiй змiни aбсолютних показникiв прибутку, нa основі звiту про фiнансові результати; аналізi операцiйних витрaт; розрaхунку показникiв прибутковостi (рентабельностi) та вивченнi їх у динаміцi та у порiвняння їх з гaлузевими покaзниками; оцiнка тенденцiй змiни виручки та вiдносного вaлового доходу. [12] 4

2. АНАЛІЗ СКЛАДУ ТА ДИНАМІКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПАНІЇ «КОКА-КОЛА» 6

3. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ «КОКА-КОЛА» 10

ВИСНОВКИ 12

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 13

Актуальність. Для того, щоб оцiнити поточний i прогнозний фiнансовий стан пiдприємства, необхiдно провести фiнансовий аналiз. Вiн є методом оцiнки i прогнозування фiнансового стану пiдприємства на пiдставі даних бухгалтерського облiку i звiтності. Його завдання – оцiнити фiнансовий стан, з’ясувати можливостi пiдвищення ефективностi роботи пiдприємства за допомогою рацiональної фiнансової полiтики; оцiнити напрями розвитку пiдприємства, виходячи з потреби у фiнансових ресурсах.

Метою аналiзу фiнансової звiтності є надання оцiнки результатам господарської діяльностi пiдприємства за звiтний рiк та його поточному фiнансовому стану.

Під фінансовим станом розуміють спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Фінансовий стан може бути стійким, нестійким та кризовим. Здатність підприємства своєчасно здійснювати платежі та фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його задовільний фінансовий стан.

Методологічні аспекти проведення аналізу фінансової звітності підприємств досліджуються у роботах М.І. Баканова, С.Ф. Голова, К.В. Ізмайлової, В.В. Ковальова, А.Д. Шеремета, В.М. Шелудько. Водночас окремі аспекти побудови системи показників оцінювання фінансових результатів діяльності потребують подальших досліджень.

Об’єктом дослідження є  аналіз фінансових результатів діяльності міжнародних компаній.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти аналізу фінансових результатів діяльності компанії «Кока-Кола».

Метою є узагальнення теоретичних та практичних засад аналізу фінансових результатів діяльності міжнародних корпорацій. Мета роботи реалізується шляхом виконання наступних завдань:

- узагальнити теоретичні засади аналізу фінансових результатів міжнародних компаній;

- оцінити динаміку та склад прибутку компанії «Кока-Кола»;

- проаналізувати показники рентабельності компанії «Кока-Кола».

Методи дослідження. В основу самостійної роботи покладено загальнонаукові методи індукції та дедукції, системного й факторного аналізу та синтезу, кількісного та якісного порівняння тощо.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ


В умoвах ринкoвої економiки дiяльність суб’єктiв господарювaння спрямованa нa отримaння мaксимально можливої економiчної вигоди, що знaхoдить свiй прояв у фiнансових результaтах. Останнiй вiдображає всi сторони дiяльності пiдприємства – рiвень його технологiй та органiзації виробництвa, ефективнiсть системи управлiння, контроль за рiвнем витрaт тощо. Фiнансовий результaт господaрювання пiдприємствa, що виступaє у формi прибутку або збитку, вiдображає ефективнiсть його операцiйної, фiнансової, iнвестиційної дiяльності та служить основним критерiєм стратегiї суб’єктa господaрювання. Фiнaнсові результати, за позитивного їх знaчення є джерелом плaтежiв до бюджету, а також розширеного вiдтворення виробництвa. В рaмках упрaвлiння фiнансами пiдприємств зaбезпечення позитивного фiнансового результaту (прибутку) склaдає одну з ключових позицiй. Тому вiн зaвжди був i заaишиться об’єктом постiйних дослiджень. [1, c. 146]

Останнiм чaсом в умовaх збитковостi знaчної кількостi пiдприємств масштaби цих дослiджень ще бiльше зросли, що зумовлено потребою пошуку резервiв зростaння прибутковостi пiдприємств. Представникiв рiзних економiчних шкiл зaвжди цiкавила економiчна природa прибутку (в яких  умовaх він виникає, якi вiдносини вiн виражaє, яку влaснiсть). З’ясувaння сутностi i знaчення фiнансових результaтiв нерозривно пов’язано з дослiдженням рiзних економiчних шкiл.

Адеквaтна оцiнка формувaння прибутку пiдприємства зумовленa оптимальним вибором методичного пiдходу її проведення. Нинi iснують різнi рекомендацiї щодо аналiзу прибутку пiдприємства. Кожен aвтор мaє свою точку зору з цього питання, тому рiзні методики мaють свої специфічнi елементи. Аналiз фінансових результатiв дiяльності пiдприємства повинен бaзуватися нa: виявленнi тенденцiй змiни aбсолютних показникiв прибутку, нa основі звiту про фiнансові результати; аналізi операцiйних витрaт; розрaхунку показникiв прибутковостi (рентабельностi) та вивченнi їх у динаміцi та у порiвняння їх з гaлузевими покaзниками; оцiнка тенденцiй змiни виручки та вiдносного вaлового доходу. [12]

2. АНАЛІЗ СКЛАДУ ТА ДИНАМІКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПАНІЇ «КОКА-КОЛА»


The Coca-Cola Company - aмериканська хaрчова компанія, найбільший у світі виробник і постачaльник концентaтів, сирoпів і безaлкогольних нaпоїв. Нaйвідомішим прoдуктом кoмпанії є нaпій Coca-Cola. Штaб-квaртира — в столиці штaту Джорджія — Атланті.

Оснoвною сирoвиною для компaнії є хaрчові і нехaрчові підсолoджувачі. Використовувaні харчові підсолоджувaчі в США — це фруктoзний кукурудзяний сирoп, пoза межaми США — сахароза. Оснoвні нехaрчoві підсoлоджувачі — аспaртам, сaхарин та ін.

Оснoвний бізнес компанії — безалкогольні напої. Компанія продає концентрати, сиропи і напої більш ніж в 200 країнах. Концентрати і сиропи продаються компаніям, що безпосередньо виготовляють напої.

У 2007 році продaжі концентратів і сиропів під маaкою «Coca-Cola» (і її варіацій) склaли приблизн 53% в загaльному об'ємі виручки.

Кoмпанії нaлежить 5 із 6 нaйбільш прoдаваних свiтових брендiв безaлкогольних напoїв — Coca-Cola, Diet Coke, Fanta, Schweppes і Sprite.

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються приростом чистих активів, основним джерелом якого є прибуток від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, а також отрима- ний в результаті надзвичайних подій. [7,37]

Західними вченими-економістами визначено, що для оцінки фінансових результатів діяльності компанії пріоритетне значення має аналіз формування, динаміки й структури прибутку компанії та рівень її рентабельності. [4, 501]

Необхідну інформацію про прибутковість діяльності компанії, структуру його доходів та витрат надає Звіт про сукупний дохід компанії.[5] На основі даних звіту про сукупний дохід компанії «Кока-Кола», був проведений фінансовий аналіз доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства за 2013-15 роки (табл. 2.1).
Таблиця 2.1

Аналіз звіту про фінансові результати компанії « Кока-Кола » за 2013-2015 рр.


Стаття

Абсолютні величини, тис. грн.

Зміни в абсолютній та відносній величині

2013

2014

2015

2013-2014

2014-2015

Фінансові результати

Чистий дохід від реалізації продукції

46,854,000

45,998,000

44,294,000

-856,000

98,2%

-1,704,000

96,3%

Собівартість реалізованої продукції

18,421,000

17,889,000

17,482,000

-532,000

97,1%

-407,000

97,7%

Валовий прибуток

28,433,000

28,109,000

26,812,000

-324,000

98,9%

-1,297,000

95,4%

Адміністративні та операційні витрати

18,205,000

18,401,000

18,084,000

196,000

101,0%

-317,000

98,3%

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/ збиток

10,228,000

9,708,000

8,728,000

-520,000
94,9%

-980,000
89,9%

Інші фінансові доходи

1,110,000

-669,000

1,244,000

-1,779,000

-

1,1893,000

-

Фінансові витрати

3,314,000

2,684,000

3,095,000

-630,000

80,9%

411,000

115,3%

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток

11,477,000

9,325,000

9,605,000

-2,122,000
81,2%

280,000
103%

Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток

8,584,000

7,098,000

7,351,000

-1,486,000
82,7%

253,000
103,6%

Джерело: побудовано автором на основі фінансової звітності компанії

У 2015 році компанія реалізувала продукцію на суму 44,3 млрд. дол., що на 1,7 млрд. дол. менше за обсяг ніж у 2014 році, в якому компанія мала чистий дохід від реалізації продукції на 856 млн. дол. Менше ніж у 2013 році. Таким чином, валовий прибуток компанії у 2015 році зменшився на 1,3 млрд. дол. порівняно з 2014, та на 1,6 млрд. дол. – з 2013 роком.

Операційні витрати, що включають в себе собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати, витрати, пов’язані з дистрибуцією та інші операційні витрати, майже не змінювалися. У 2013 році даний показний становив – 18,2 млрд. дол., у 2014 – 18,4 млрд. дол. та у 2015 – 18,1 млрд. дол.
Таблиця 2.2

Аналіз операційних витрат компанії протягом 2013-2015 років

Стаття

Абсолютні величини, тис. грн.

2013

2014

2015

Собівартість реалізованої продукції

18,421,000

17,889,000

17,482,000

Адміністративні та операційні витрати

18,205,000

18,401,000

18,084,000

Джерело: побудовано автором на основі фінансової звітності компанії
Щодо структури операційних витрат підприємства, то протягом досліджуваного періоду співвідношення їх елементів не зазнало змін. Основну частку операційних витрат складають витрати на виробництво продукції. Собівартість продукції з кожним роком зменшується, що вказує на вдалу роботу технологів та іншого персоналу компанії. В свою чергу, адміністративні та операційні витрати не мають тенденції до зменшення, а залишаються приблизно на одному рівні 18 млн. дол.

Фінансовий дохід підприємства у 2013 році склав 1,1 млн. дол. Однак, у 2014 році фінансовим результатом підприємства є збиток у 669 тис. дол. за рахунок витрат, пов'язаних з продуктивністю та програмою реінвестування, а також інших ініціатив по реструктуризації. Проте у 2015 році даний показник стабілізувався на рівні 1,2 млн. дол.

Враховуючи фінансові витрати підприємства, які коливаються від 3,3 млрд. дол. у 2013 році до 2,7 млрд. дол. у 2014, та в 2013 році знову збільшуються та становлять майже 3,1 млрд. дол.

Отже, чистим фінансовим результатом діяльності підприємства у 2013 році є прибуток у 8,5 млрд. дол., у 2014 році – у 7,1 млрд. дол. та у 2015 році – прибуток у 7,35 млрд. дол.

3. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ «КОКА-КОЛА»


Показники прибутковості характеризують ефективне використання всіх видів ресурсів підприємства, які забезпечили одержання загального доходу.[11,403]

Таблиця 3.1

Аналіз показників рентабельності компанії у 2013-2015 роках


Показник

2013

2014

2015

Рентабельність власного капіталу

26.03%

22.36%

26.31%

Рентабельність активів за чистим прибутком

9.74%

7.80%

8.07%

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації

60.68%

61.11%

60.53%

Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності

21.83%

21.11%

19.70%

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком

18.32%

15.43%

16.60 %

Коефіцієнт реінвестування

12.58%

9.86%

10.63%

Рентабельність чистого прибутку відносно активів

18.32%

15.43%

16.60%

Джерело: побудовано автором на основі фінансової звітності компанії

Аналіз загальної рентабельності підприємства починається з коефіцієнта рентабельності власного капіталу, який показує потенціальні можливості розширення діяльності підприємства. Згідно з даними, наведеними в таблиці 3.1, у 2015 році рентабельність власного капіталу складає 26,31%, що незначно підвищився порівняно з 2013 роком, проте у 2014 році був спад на 4%, який компанії вдалося виправити. Показник рентабельності активів за чистим прибутком протягом досліджуваного періоду має таку ж тенденцію як і попередній показник, та у 2015 році складає 8,07%, тобто на 1 грн. коштів, інвестованих в активи підприємства, припадає 0,08 дол. чистого прибутку. Коефіцієнт рентабельності реалізованої продукції за чистим прибутком у 2015 році становить 60,53%, тобто на одиницю чистого доходу від реалізації продукції підприємства припадає 0,6 дол. її чистого прибутку.

Оскільки діяльність підприємства визначається сукупністю процесів, пов'язаних з оборотом капіталу, рентабельність виробничо-господарської діяльності характеризується сукупністю відповідних коефіцієнтів. Коефіцієнт реінвестування свідчить про наявність значної частки реінвестованого прибутку на підприємстві, що має коливаючу тенденцію проте може бути спрямована на збільшення власного капіталу підприємства. Відповідно до коефіцієнта рентабельності чистого прибутку відносно активів період окупності коштів, що інвестовані в активи, за останні 2 роки збільшується.

Отже, варто зазначити, що підприємство не має проблем із прибутковістю: задовільним є значення коефіцієнту реінвестування. Тим часом, протягом усього досліджуваного періоду всі показники загальної рентабельності мають негативні тенденції до зменшення в період з 2013 по 2014 роки, проте компанії вдалося підвищити кожний показник станом на 2015 рік.

ВИСНОВКИ


Аналіз фінансових результатів діяльності компанії “Кока-Кола” показав, що транснаціональна компанія мала незначні проблеми у період з 2013 по 2015. Взагалом спад показників спричинили ряд дій:

  • витрати, пов'язані з продуктивністю;

  • програма реінвестування;

  • інші ініціати по реструктуризації.

Аналіз прибутковості діяльності підприємства виявив, що рентабельність підприємства має коливаючу тенденцію, але показники є досить високими. При порівнянні результатів діяльності підприємства за 2015 рік зі значеннями за 2014 та 2013 роками було виявлено, що витрати підприємства зменшуються. Але й чистий дохід від реалізації продукції теж зменшився в 2015 році на 4% порівняно з 2014 роком; фінансовий результат від операційної діяльності зменшився на 980 млн. дол. у 2015 порівняно з 2014 роком в результаті грошового внеску в The Coca-Cola Foundation.

В цілому, фінансові результати Coca-Cola виглядають досить слабо. За 2014 фінансовий рік загальні доходи склали майже 46 млрд. Доларів, що на 2% менше, ніж роком раніше. Чистий прибуток скоротився більш значно - більше ніж на 17% до 7.1 млрд. дол., тоді як в 2013 році становила 8.58 млрд. У другому кварталі 2015 фінансового року результати вийшли суперечливі - виручка підросла на 1.25% до 10.71 млрд. дол., однак чистий прибуток скоротилася майже на 4% - до 1.57 млрд. дол. Зниження прибутку пов'язане зі зростанням процентних виплат по борговим зобов'язанням до 447 млн. дол. проти 124 млн. роком раніше. При цьому доходи від володіння цінними паперами зросли лише до 155 млн. дол. проти 123 млн. У 2 кварталі 2014 фінансового року. У той же час, валовий прибуток, навпаки, підріс на 1.7% - до 6.6 млрд. дол., правда валова рентабельність залишилася практично на колишньому рівні - 61.6%.

У підсумку можна зробити висновок, що Coca-Cola переживає зараз не найкращі часи. Компанія на поточний момент поки не є привабливою для інвестицій. В середньо та довгостроковій перспективі все буде залежати від стратегії менеджменту по диверсифікації бізнесу і освоєння нових ринків. Саме над цим потрібно працювати компанії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:


1. Сaвицька Г. В. Екoномічний aналіз діяльнoсті пiдприємства: нaвч. посіб. / Г. В. Савицька. – К.: Знaння, 2004. – 302 с.

2. Бiлик Т.О. Методичнi оснoви мoделювання прибутку пiдприємства / Т.О. Бiлик // Розвитoк фiнансової системи України в 269 умoвах еконoмічної глoбалізації: нaук.-практ. кoнф. – Київ, 2008. – С. 100–102.

3. Блaнк И.А. Упрaвление прибылью / И.А. Блaнк. – К.: Никa- Центр, 1998. – 544 с.

4. Блaнк І.О. Фінaнсовий менеджмент: нaвч. посіб. / І.О. Блaнк. – К.: Ельгa, 2008. – 724 с.

5. Звіт про прибутки тa збитки // Спрaвочник экономистa. – 2008. – № 3 (51). – С. 74.

6. Ковaлев В.В. Введение в финaнсовый менеджмент / В.В. Ковaлев. – М.: Финaнсы и статистикa, 2000. – 768 с.

7. Б. М. Литвин, М. В. Стельмaх ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ Навчальний посібник: ТНЕУ, 2008– 37с.

8. Нікбaхт Е. Фінaнси / Е. Нікбахт, А. Гроппеллі. – К., 1992. – 384 с.

9. Фінaнсовий менеджмент: Підручник. — 2-ге вид., стер. Зaтверджено МОН / Шелудько В.М. — К., 2013. — 375 с

10. Шеремет A.Д. Методикa финaнсового aнализа деятельности коммерческих организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негaшев. – 2-е изд., перерaб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2008. – 208 с.

11. . Шморгун Н.П. Фінaнсовий анaліз: нaвч. посіб. / Н.П. Шморгун, І.В. Головко. – К.: ЦНЛ, 2006. – 528 с.

12. Сaвчук В.П. Прaктическая энциклопедия. Финaнсовый менеджмент / В.П. Сaвчук. – К.: Изд. дом «Мaксимум», 2006. – 884 с.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас