Ім'я файлу: методика ревізії.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 24.11.2021
Пов'язані файли:
Послідовність ревізійного процесу.docx

1. Методика ревізії грошових коштів

2. Ревізію касових операцій здійснюють відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осіб, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на їхні відокремлені підрозділи, представництва іноземних організацій і фірм, а також на зареєстрованих у встановленому порядку фізичних осіб, які є суб'єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особ, які здійснюють операції з готівкою в національній валюті, та є обов'язковими для виконання ними.

3. Мета ревізії полягає в забезпеченні контролю за дотриманням законодавчих норм щодо проведення касових операцій, встановленні випадків зловживань, їх попередженні (профілактиці) і розробці конкретних заходів для зміцнення касової дисципліни суб'єктів господарювання.

Основними завданнями ревізії є перевірка:

 • забезпечення збереження коштів, цінних паперів і бланків суворої звітності в касі, своєчасного й повного їх оприбуткування та витрачання за цільовим призначенням;

 • законності й господарської доцільності касових операцій і дотримання встановлених правил їх здійснення;

 • додержання встановленого ліміту залишків готівки в касі й термінів їх зберігання;

 • реальності сум коштів у дорозі тощо.

4. У строки, встановлені керівником підприємства, але не рідше одного разу на квартал, на кожному підприємстві проводиться раптова ревізія каси з покупюрним перерахуванням усіх грошей і перевіркою інших цінностей, що знаходяться в касі. Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку за касовою книгою. Для проведення ревізії каси наказом керівника підприємства призначається комісія, яка складає акт. У разі виявлення ревізією нестачі або лишку цінностей в касі в акті вказується сума нестачі або лишку і обставини їх виникнення.

В умовах автоматизованого ведення касової книги здійснюється перевірка правильності роботи програмних засобів оброблення касових документів.

Під час проведення ревізій особлива увага приділяється питанням забезпечення схоронності грошей і цінностей.

5. З метою забезпечення контролю за збереженням коштів ревізію починають з припинення касових операцій і раптової інвентаризації готівки в касі, цінних паперів і бланків суворої звітності в присутності касира й головного бухгалтера підприємства, яке підлягає ревізії.

Перед початком інвентаризації комісія одержує від касира останній звіт з прикладеними до нього виправдувальними документами щодо приходу і видатку грошових коштів і розписку відповідного змісту, яка є на лицьовому боці акта інвентаризації.

Звіт касира з прикладеними прибутково-видатковими документами перевіряється комісією і візується. На кожному документі та звіті у правому верхньому куті ревізор розписується і ставить дату, щоб запобігти можливій підміні звіту або прикладених до нього документів з метою приховати зловживання.

Гроші, інші цінності спочатку перераховує касир під наглядом комісії, а потім особа, що ревізує (ревізор). Якщо підсумки їхнього підрахунку не зійдуться, то перевірочний перерахунок проводить член комісії (головний бухгалтер).

У кінці акта касир дає розписку про те, що кошти, перелічені в акті, знаходяться на її відповідальному зберіганні та ставить дату.

Одночасно з готівкою, поштовими марками, марками державного мита перевіряються цінні папери, бланки суворої звітності та інші цінності, що знаходяться в касі. Перелічені цінності записуються в акт інвентаризації цінних паперів і бланків суворої звітності в розрізі окремих їх видів.

6. Контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою.

Періодичність перевірок та строк, протягом якого вони здійснюються, визначають безпосередньо контролюючі органи. Такі перевірки здійснюються за певний період – квартал, півріччя, рік. За результатами перевірки, у разі виявлення порушень, складають акт перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою у трьох примірниках, підписаний контролюючим, керівником та головним бухгалтером підприємства.

Якщо порушень не виявлено, то складається довідка, яка підписується контролюючим, керівником і головним бухгалтером підприємства. Результати перевірки розглядаються керівником підприємства у триденний строк після її закінчення.

7. отже, підсумовуючи вищевикладене ревізор встановлює, чи:

 • зберігаються кошти в установах банків;

 • витрачається підприємствами готівка, одержана з установ банку за цільовим призначенням;

 • дотримуються встановлені банками ліміти наявних грошей у касах підприємств;

 • здійснюється видача грошей з каси і їх приймання в касу тільки за належно оформленими документами підписаними керівником і головним бухгалтером або особами, ними уповноваженими;

 • не допускаються підчистки або виправлення в прибуткових касових ордерах та квитанціях до них, а також у видаткових касових ордерах і документах, що їх замінюють;

 • 8. не допускаються підчищення і виправлення в касовій книзі;

 • зберігаються гроші в сейфах і чи опечатуються каси після закінчення роботи;

 • зберігаються ключі від сейфа та печатка касира, а також дублікати ключів у опечатаних касирами пакетах, скриньках у керівників підприємств;

 • ознайомлюють касира після видання постанови про призначення його на посаду з Порядком ведення касових операцій і чи укладається договір про повну матеріальну відповідальність;

 • не покладаються обов'язки касира на працівників обліку;

 • проводиться не рідше як один раз на квартал на підприємстві раптова ревізія каси з повним переліком усіх грошей та перевіркою інших цінностей, які знаходяться в касі.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас