Каліграфія

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.


Нажми чтобы узнать.
скачати

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
КАЛІГРАФІЇ
ЗМІСТ
ВСТУП 2
ГЛАВА I ЛІНГВІСТИЧНІ І ПСИХОЛОГІЧНІ
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КАЛЛИГРАФИЧЕСКИХ НАВИЧОК 5
1.1. Історія становлення методики каліграфії 5
1.2. Психологічні основи формування каліграфічних
навичок молодших школярів 18
ВИСНОВКИ
ГЛАВА II ЗМІСТ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ
КАЛЛИГРАФИЧЕСКИХ НАВИЧОК 26
2.1. Характеристика сучасних шрифтів прописів 26
2.2. Традиційні та інноваційні прийоми навчання дітей
гарному письма 32
2.3. Основні види каліграфічних помилок: причини їх
виникнення та способи усунення 43
2.4. Методика проведення експерименту 50
ВИСНОВКИ 58
ВИСНОВОК 59
БІБЛІОГРАФІЯ 60
ДОДАТОК
ВСТУП
З перших днів надходження учня до школи його починають навчати тим початковим навичкам читання і письма, без яких подальше навчання і придбання знань було б неможливо. Читання і лист тісно пов'язані між собою, але кожен з цих навичок має свою специфіку.
Специфіка письма полягає в тому, що воно має дві сторони - графічну і орфографічну. Дитина повинна навчитися писати не тільки чітко і досить швидко, але одночасно й грамотно.
Графічні навички письма - це один з видів рухових навичок, у формуванні яких дуже багато спільного з іншими руховими навичками. Однак, на відміну від інших рухових навичок, особливість графічних навичок полягає в тому, що вони обслуговують розумові навички (читання, рахунок, орфографію) і формуються одночасно з ними. Тому успішне оволодіння графічними навичками листа залежить від міцного оволодіння навичками читання і грамотного письма.
Наявність даних особливостей і труднощів навчання дітей каліграфічного письма роблять обрану нами проблему особливо важливою. Актуальність проблеми навчання дітей каліграфічного письма обумовлюється перш за все і тим, що ми живемо в епоху науково-технічного прогресу і бурхливого потоку інформації, тому сучасній людині доводиться багато займатися освітою і самоосвітою. Внаслідок чого і виникає необхідність не тільки в розбірливому, а й швидкому, красивому листі, основи якого закладаються саме в початковій школі.
Над вирішенням цієї проблеми працювали відомі російські педагоги, психологи, методисти, такі, як Л.С. Виготський, А.Р. Лурія, К.Д. Ушинський, І.Г. Агаркова, В.А. Ілюхіна і багато інших. Вони під терміном «каліграфія» розуміють мистецтво гарного листа, тобто писати правильним (чітким) і стійким почерком.
Внаслідок цього об'єктом нашого дослідження є формування каліграфічно правильного почерку у дітей молодшого шкільного віку.
Отже, предметом дипломної роботи є система методичних прийомів у формуванні каліграфічних навичок і визначення умов, що впливають на становлення почерку молодшого школяра.
В основу дослідження покладена гіпотеза про те, що каліграфічний почерк буде формуватися в тому випадку, якщо будуть враховуватися психофізіологічні особливості дітей і застосовуватися чітко структуровані і методично обгрунтовані прийоми і вправи з формування каліграфічних навичок.
З гіпотези випливає мета. Метою дипломного дослідження є систематизація та обгрунтування найбільш ефективних методичних прийомів, що лежать в основі формування каліграфічних навичок.
Для досягнення зазначеної мети та доведення висунутої гіпотези нами вирішувалися такі завдання:
1. вивчити і проаналізувати методичну та психологічну
літературу з проблеми формування каліграфічних навичок;
2. виявити умови, що впливають на становлення почерку;
3. визначити найбільш ефективні прийоми, що лежать в основі
формування каліграфії;
4. розробити систему вправ, що дозволяє формувати
красиве і чітке лист.
При реалізації мети та висунутих завдань нами були використані наступні методи: аналіз методичної і психологічної літератури з даної проблеми; педагогічне спостереження за діяльністю учнів у навчальному процесі; експериментальне підтвердження висунутої гіпотези.
Теоретична значущість роботи полягає в поглибленому і систематичному дослідженні даної проблеми.
Практична значущість полягає в тому, що в роботі представлена ​​система найбільш ефективних прийоми і вправ з формування каліграфічних навичок. Дана система вправ може застосовуватись у діяльності вчителя початкової школи.
Випускна кваліфікаційна робота складається з вступу, двох розділів, шести параграфів, бібліографії та додатків.
ГЛАВА I
ЛІНГВІСТИЧНІ І ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ФОРМУВАННЯ КАЛЛИГРАФИЧЕСКИХ НАВИЧОК
1.1. Історія становлення методики каліграфії
Розвиток методики чистописання тісно пов'язане з історією писемності, на виникнення і розвиток якої, у свою чергу, вплинули етапи історичного розвитку суспільства, що розширюються і які ускладнюються потреби людей у ​​спілкуванні, досягнення науково-технічного і культурного прогресу людства, різко вплинула на відбір знарядь, матеріалів і способів письма. У давні часи люди, охочі передати свої думки, записати їх, висікали, вирізали письмена на камені, металі, глині, дереві. Пізніше з'являються м'які матеріали: папірус, пергамент, полотно, папір; нові знаряддя листа: очеретяна паличка, кисть, гусяче перо, сталеве перо, нарешті, кулькові ручки.
Як і в будь-якій іншій сфері педагогічної науки, в області навчання краснопису йшла боротьба ідей, думок, методів. Перемагало за звичаєм те, що на певному етапі більше задовольняло запити суспільства.
У XVII столітті навчання письма було дуже складним, застосовувався в основному метод механічних вправ, переписування. Учні кілька місяців змальовували одні й ті ж букви в алфавітному порядку, потім склади, потім пропозиції, часто не вміючи прочитати написаного. При навчанні письма не враховувалися ні графічні труднощі письмового алфавіту, ні труднощі оволодіння грамотою.
Тільки за Петра I шрифт був спрощений. Російські люди стали писати загальновживаним європейським шрифтом за зразком латинських букв. Лист значно спростилося.
І тільки через деякий час навчання письма ввели в курс початкової школи як навчальний предмет. Воно входило до циклу предметів мистецтва. Вчителі чистописання одночасно були вчителями малювання і креслення. Важливо було писати красиво і скоро. У середині XIX ст. з'являється ряд посібників до навчання скоропису: В. Половців «Курс скоропису», Ходоровський «Курс скоропису», Баранцевіч «Керівництво скоропису», П. Є. Градовоев випустив прописи, що дають зразки ділового листа: відомостей, рахунків, розписок, векселів і т. д.
Розширювальні потреби суспільства в листі, розвиток діловодства і різноманітної ділової переписки вимагали подальшого спрощення шрифту для прискорення і збільшення обсягу вироблених записів. Цивільний шрифт, який був створений за Петра I, вже не задовольняв запити суспільства у швидкості. Стало питання про зміну не тільки шрифту, а й методів навчання письма, яке йшло у відриві від навчання читанню. Букви писалися в алфавітному порядку від «а» до «іжиці». Основним методом навчання письма було механічне повторення незліченних вправ у листі літер, слів і речень [12].
К.Д. Ушинський створив у 1824-1870 роках нову методику в повному її обсязі. Він ввів звуковий аналітико-синтетичний метод навчання грамоти. Ушинський також пропонував навчати дітей письма спільно з читанням, тобто осмислено. Таким чином, порядок навчання письма залежав від порядку навчання читання. Внаслідок введення нової методики учні стали опановувати листом більш успішно. Цей принцип зберігся і застосовується в школах в даний час [20].
Удосконалення методів йшло по лінії обліку закономірностей формування графічних навичок письма, зручності при письмі, збільшенні частки свідомості при написанні. Таким чином, воно було пов'язано з розвитком суміжних наук - педагогіки, психології, шкільної гігієни, фізіології, що вивчають в тій чи іншій мірі процес листи з певних точок зору.
В кінці XIX ст. і на початку XX століття з'являється різноманітна методична література з навчання дітей письма. Серед них треба відзначити методичні посібники І.Є. Євсєєва. Його методика навчання краснопису перевидавалася неодноразово: у ньому дано історичний огляд і витік окремих методів навчання краснопису, докладно викладаються порядок вивчення літер за групами та методичні прийоми навчання письма, додаються прописи і зразки різних шрифтів.
З кінця XIX століття в практику школи впроваджуються деякі дослідження вчених-гігієністів. Виробляються гігієнічні вимоги до посадки, розробляється найбільш зручна для занять листом меблі - шкільна парта професора Ф. Ерісмана.
Дискутується ряд питань при навчанні дітей письма: навчати прямому чи похилому листа, по косій сітці або без неї. Виявилося, що пряме лист не зменшило ні випадків викривлення хребта, ні короткозорості, ні косоокості. Перевага похилого листи виявлялося насамперед у тому, що воно було більш швидким і зручним.
У цей час в системі навчання письма набувають поширення такі методи, як копіювальний, лінійний, ритмічний, генетичний, метод карстер. У різні роки перевага віддавалася якогось одного з них.
Навчання краснопису копіювальним (стігмографіческім) методом полягає в обведении літер, надрукованих у спеціальних зошитах (точками, блідими чорнилом) або написаних від руки вчителем олівцем. Метод був введений в школу в XIX столітті і був розрахований на те, що тривале, хоча і механічне, обведення прописних зразків письма має у результаті виробити правильну форму букв.
Євсєєв І.Є. і Ф.В. Греков критикували цей метод, кажучи про те, що такий лист не веде до свідомого оволодіння почерком, а побудовано на механічному, притуплює розум вправі.
Проте Писаревський Д.А. та ін вважали, що вміле застосування цього способу може дати певний ефект і при виправленні почерків учнів третіх класів. Отже, застосування даного методу можливо, але недовго.
Лінійний метод бере свій початок у далекому минулому. В основі цього методу лежить шрифтів підхід до навчання - точні і завжди однакові відстані між елементами літер, точні пропорції висоти і ширини букви і її частин, тобто букву, а отже, і слова можна було писати, користуючись допоміжної сіткою, визначальною висоту листа букви в цілому і її половини, нахил, відстань між елементами і т.д.
Графічна сітка стала застосовуватися з 1857 р. в Німеччині. Вона швидко поширилася, але й так само швидко вийшла з ужитку, так як було доведено, що часта коса сітка не сприяла розвитку досвіду листи, формуванню окоміру, а призвела до сковування руху руки і порушення зору.
Генетичний спосіб полягає в тому, що букви вивчаються в порядку від графічно простий за формою літери до графічно більш складною. За складом подібних елементів букви розбиваються на групи по наростаючій графічної складності.
Генетичний спосіб був відомий дуже давно. Цей спосіб застосовувався ще Песталоцці. Даний метод був перенесений до російської школи зі шкіл Європи, і свого часу він відіграв позитивну роль, прийшовши на зміну механічним вправам. Д.А. Писаревський вважав, що цей метод найбільш підходящий для початкового оволодіння письмом.
Останнім часом цей метод застосовують для відпрацювання форми літер у послебукварний період. Поступове наростання труднощів відбувається не тільки при вивченні форми літер, але і в періоді від однієї разлиновки до іншої, в переході від поелементного до побуквенное, потім до безвідривної письма.
Тактичний (ритмічний) метод - Це лист під рахунок, в однаковому для всіх учнів темпі, ритмі.
Більшість методистів говорять про те, що цей метод для роботи з усім класом підвищує інтерес до занять, розвиває упевненість в плавності рухів руки, сприяє встановленню потрібної швидкості письма.
Але при тривалому і постійному застосуванні такого способу діти швидше втомлюються, у них притуплюється інтерес до роботи.
Метод навчання письма шляхом прописування спеціальних вправ для розвитку рухів руки: пальців, кисті, передпліччя. Цей метод увійшов в історію чистописання як метод англійця карстер, описав його на початку XIX ст. При застосуванні цього методу досягаються вільні, впевнені і швидкі рухи руки: спочатку лист 19 елементів у великому плані, потім букв, пов'язаних особливими штрихами, потім слів без будь-яких допоміжних ліній. Такі розчерки необхідні для оволодіння умінням користуватися напрямком, простором аркуша та розвитку свободи і легкості руху руки.
У цьому параграфі розглянуті традиційні способи навчання чистописання. Як видно, у практиці широкого навчання жоден з розглянутих методів в якості єдиного не виправдав себе. Отже, при навчанні дітей письма доцільно використовувати сукупність вищевказаних методів [12].
В даний час існує безліч різних підходів, спрямованих на удосконалення каліграфічних навичок. Таких, як навчання письма за системою Занкова І.В. і системі Ельконіна Д.Б., Давидова В.В., а також традиційні програми навчання, що базуються на наступних завданнях:
- Підняття на новий рівень наочно-образного і абстрактного мислення першокласників, необхідного для сприйняття конфігурації літер, для встановлення подібності та відмінності знаків, для вироблення плану правильних рухів при листі;
- Вдосконалення здібності і зоровому сприйняттю різних форм;
- Становлення вміння орієнтуватися в просторі аркуша, рядки, легко визначати просторові відносини між елементами письма;
- Зміцнення руки, поліпшення координації рухів і в цілому розвиток вміння самостійно управляти всією складною системою дій пишучої руки;
- Доведення до автоматизму уміння дотримувати гігієнічні правила листи (положення корпусу, руки, зошити і т.д.).
Також сучасна методика вважає важливою умовою успішного навчання каліграфії формування у молодших школярів внутрішньої потреби в акуратному, розбірливому, естетично витриманому оформленні всіх виконуваних записів. Без появи і подальшого збереження такого мотиву каліграфічний робота, навіть успішна на перших етапах навчання, згодом виявиться зведеної нанівець [36].
Лист відноситься до найскладніших видів мовної діяльності. «Письмова мова, - писав видатний психолог і педагог Л.С. Виготський, - вимагає для свого хоча б мінімального розвитку вищому щаблі абстракції ... Це мова без інтонаційної, експресивної, взагалі без всієї звучала сторони. Це мова в думці, в уявленні, але мова, позбавлена ​​самого істотного ознаки усного мовлення - матеріального звуку ... Саме абстрактність писемного мовлення, то, що ця мова тільки мислиться, а не визнається, представляє одну з найбільших труднощів, з якою зустрічається дитина в процесі оволодіння листом »[6].
Лист вимагає від пишучого високої зосередженості, напруженої роботи мозкового апарату та вольової сфери, активізації внутрішніх розумових процесів, так би мовити, який стверджує порядку: треба чітко уявити предмет повідомлення, можливий і вдалий план «розгортання» змісту, відбір потрібних слів, поєднання їх в пропозиції, зв'язування одного речення з іншим, співвіднесення кожного із слів і речень з правилами правопису і пунктуації і, що дуже нелегко, каліграфічно ясне накреслення кожної букви, слова, речення, тексту в цілому.
Таким чином, в акті листи можна виділити, щонайменше, дві сторони. Одна з них змістовна, що відноситься до того повідомленням, яке належить втілити в письмовій формі, або передати вже готові тексти, або ж скласти свій, авторський. Інша сторона - технічна, вона пов'язана безпосередньо з вірним накресленням кожної букви, з'єднанням її з іншими, з правильним написанням окремих слів і пропозицій.
Навчання письма зазвичай починається з засвоєння дітьми каліграфічно нормативного накреслення кожної букви, осмислень характеру й накреслення з'єднання останніх у складі слів.
У практиці викладання намітилися два підходи. Перше: після демонстрації учителем те, як треба правильно і красиво писати певну букву, докладних пояснень, з яких елементів вона складається, дітям пропонується навчитися писати кожен з цих основних елементів, що входять в конструкцію літери. І потім уже слід написання букви в цілому.
Другий підхід веде свій початок від К.Д. Ушинського: після демонстрації літери - «нового звуку» діти вчаться писати її цілком і у складі цілого слова [38]. Видається, що подібний підхід більш доцільний, бо він швидше і вірніше підводить дітей до головного в навчанні їх письма - до використання листа безпосередньо для реалізації певних речекоммунікатівних цілей, тобто для письмової передачі певного змісту, чого буде підпорядкована технічна сторона справи [23].
У вітчизняній методиці навчання грамоти склався цілісний підхід до процесу оволодіння читанням і письмом. Теоретичною основою цього підходу є звуковий аналітико-синтетичний метод, який реалізується через такі операції:
1. розчленування усної мови на звуки - фонеми, найдрібніші структурні одиниці;
2. диференціювання їх за основними ознаками;
3. перекодування в графічні символи, тобто букви (друковані та письмові);
4. зворотне перекодування букв у відповідні звуки-фонеми, злиття їх в процесі читання;
5. співвіднесення прочитаних звукобуквенний комплексів з певним смисловим значенням.
Виконання цих операцій допомагає опанувати не тільки читанням, але і листом як мовним дією. Перед учням розкриваються закономірності російської графіки: він являє собою фонемний склад звучання слів, співвідносить його з відповідними формами слова у звуко-фонематичну і усвідомлює сенс вимовленого звукового комплексу в процесі його прочитання.
Велика увага в методиці при навчанні початкового письма приділяється створенню умов, за яких би відбувалося органічна сполука слухових, артикуляційних, зорових, рухових і звукодвігательних компонентів. Це дозволить сформувати у студента графічний навик, який з'явиться основою для розвитку писемного мовлення в подальшому в міру оволодіння закономірностями рідної мови. Значить, у період навчання дитини листа вчитель повинен піклуватися про вироблення елементарного графічного досвіду як складного речерукодвігательного дії.
Таким чином, ключовим поняттям в методиці навчання початкового листа є «графіка». У зв'язку з цим пояснимо похідні від цього поняття терміни.
Графічний навик - автоматизований спосіб диференціювання і перекодування звуків (фонем) мови у відповідні букви, а також накреслення їх на папері.
Каліграфія - мистецтво гарного листа, тобто писати правильним (чітким) і стійким почерком.
Каліграфічні помилки - це порушення пропорції елементів букв по ширині, висоті і куту нахилу. Вони є наслідком несформованості координації рухів пальців, кисті, передпліччя і плечового відділу руки.
Зорові елементи - щодо закінчені частини малюнка букви, на які вона закономірно розчленовується в процесі її зорового сприйняття і які легко співвідносяться з певними формами: овал, полуовал, пряма лінія, лінія з заокругленням з одного боку, лінія з заокругленням з двох сторін, лінія з петлею, лінія з четвертним овалом і плавна лінія.
Зоровий образ літери - Це зорова, більш-менш адекватне уявлення про форму буквеного знака. Візуально-руховий образ літери - уявлення про цілісному, щодо закінченому русі руки при відтворенні літери на папері, яке здійснюється на основі зорового уявлення про її формі, знання послідовності начерки її рухових елементів і за рахунок коригувального контролю очі.
Отже, метою роботи з формування правильного почерку, за програмою 1-4 одинадцятирічної школи, є формування чіткого, красивого і швидкого письма. У завдання спеціальних занять входить розвиток дрібних м'язів і свободи руху руки, відпрацювання правильного накреслення бук, раціональних сполук, досягнення ритмічності і плавності письма.
На удосконалення каліграфічно правильного письма рекомендується відводити в кінці 1 класу (після вивчення всіх букв алфавіту) і в 2 класі один урок на тиждень, у 3-4 класах - по 8-10 хвилин на уроках граматики і правопису. Крім колективних форм, робота з удосконалення графічних навичок проводиться в індивідуальному порядку.
У 1-2 класах - це вправи для розвитку руки і окоміру, лист літер в порядку ускладнення їх накреслень, по групах, а також лист окремих літер, важких по зображенню. Крім літер, діти пишуть слова, пропозиції, тексти, вправляються в списуванні і листі під диктовку.
Якщо в 1 класі учні працюють над становленням каліграфічного почерку протягом усього року, то у 2 класі уроків чистописання відводиться 34 години, протягом цілого уроку один раз на тиждень. Причому лист рядкових, заголовних букв здійснюється за групами в порядку ускладнення їх накреслення:
1. і, ш, І, Ш, п, р, т, м;
2. л, м, Л, М, я, Я, А;
3. у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч;
4. СС, їЇ, ГО, а, д, б;
5. ь, и, виданню та їх варіанти в з'єднаннях;
6. н, ю, Н, Ю, кЯ;
7. В, 3, з, Ее, ЖЖ, ХХ, ф;
8. Ф, У, Г, П, Т, Р, Б, Д.
Проводяться вправи з перекладу дітей на лист у зошитах з разлиновкой в ​​одну лінію, лист літер, з'єднань, в яких найбільш часто допускаються недоліки при їх накресленні: П, Т, Р, У, Я, X, Н, К, Ф та ін а, у, д, з, в, б, т та інші, а також чіткий ритмічне лист слів і пропозицій.
У підсумку до кінця 2 класу учні повинні каліграфічно правильно писати слова, пропозиції, тексти в 35-45 слів без пропусків, вставок, спотворення букв.
У III-IV класах зміст графічних вправ складає лист важких за формою букв, що піддаються при прискоренні листи деформації, типових з'єднань букв, лист слів, пропозицій, невеликих текстів але зразком і самостійно (при списуванні з друкованого шрифту, при листі під диктовку).
До кінця 4 класу діти повинні безпомилково і каліграфічно правильно списувати і писати під диктовку текст в 75-80 слів.
На заняттях також проводяться вправи з попередження та виправлення недоліків каліграфічного характеру: недотримання нахилу літер, літерами і словами на рядку, порушення паралельності однаково спрямованих штрихів, пропорційності пропорцій великих і малих літер, лінійності, спотворення форм літер чи їх окремих елементів і т.д. Програма також рекомендує прописувати вчителя букви і слова в зошитах учнів, що дозволить врахувати їх індивідуальні особливості та найбільш правильно сформулювати каліграфічне лист.
Робота з каліграфії, як вважає програма, сприяє правильному, естетичному вихованню школярів, виховуючи в них акуратність, працьовитість, сумлінне і старанне ставлення до виконання будь-якої роботи [34].
Кінцева завдання навчання письма полягає в тому, щоб учень міг:
1. «Перевести» звук в букву (мається на увазі фонетико-графічне написання);
2. писати правильно і чітко літери, слова, речення; списувати з книги і з дошки; написати під диктовку, перевірити написане і виправити допущені помилки [33].
Програма розвивального навчання академіка Занкова однією з головних цілей навчання висуває положення про навчання дітей читання і письма, де чільну позицію займають вправи, що допомагають правильно сформувати каліграфічний почерк [32].
Навчання дітей каліграфічно правильного письма здійснюється в 1 класі (у першому півріччі). Діти в «Прописях» вчаться відривному і безвідривної листа, побудованому на свідомості ними таких моментів: всі букви алфавіту складено з невеликого набору елементів, які пишуться зверху, з середини і знизу сторони. Ці елементи з'єднують в букві також верхні, середні або нижні з'єднання в залежності від наступного елемента. За цим же принципом букви з'єднуються в слова.
У «Букварі» і в «Прописях» широко представлені корекційно-розвиваючі завдання з розвитку психофізіологічних функцій, які лежать в основі процедур читання та письма. Це ще один спосіб непрямого шляху формування цих загальнонавчальних навичок. Дана програма виділяє п'ять типів завдань такого роду. Всі вони багатофункціональні, їх класифікація здійснена за домінуючої функції:
- Завдання, що розвивають здатність дитини диференціювати
звуки, розрізняти висоту і інтенсивність;
- Завдання, націлені на встановлення взаємозв'язку звук - його знак.
- Завдання, що вимагають перекодування одних знаків в інші;
- Завдання на формування вміння точно і послідовно озвучувати ряд знаків: підкреслення в пропозиції заданої букви і т.д.;
- Завдання, сприяють виробленню навику злитого озвучування букв при читанні.
В кінці «Прописів» дається завдання «Перевір себе». Їх мета - встановити рівень відносної успішності школяра в навчанні і побудова подальшої стратегії навчання відповідно до можливостей кожної дитини. Це інструмент для з'ясування заходи труднощі при реалізації дидактичного принципу навчання на високому рівні труднощі [26].
Невід'ємною завданням початкового навчання рідної мови в системі розвивається навчання Ельконіна Д.Б. і Давидова В.В. є формування у дітей навичок читання і письма, що становлять необхідну передумову успішності всього подальшого навчання. Теоретичною основою при навчанні письма в цій системі є наступні положення:
1. Графічний навик - автоматизований спосіб дії листа. Він являє собою техніку написання букв та їх комплексів на папері. Але в основі - це складне мовне дію, що реалізується через взаємозв'язану діяльність чотирьох компонентів: слухового, артикуляційного, зорового і рукодвігательного.
2. Зоровий образ літери, що формується в пам'яті учня, виконує роль сполучної ланки між мовними (слухо-артикуляційними) компонентами і відповідними рухами руки при відтворенні літер та їх комплексів на папері.
3. У процесі навчання молодших школярів початкового письма зоровий образ літери має першорядне значення. Тому формування в пам'яті дитини зорового уявлення про форму буквеного знака має відбуватися в процесі спеціально організованої діяльності.
4. Процес первинного відтворення літер здійснюється
на основі сформованих у першокласника зорових уявлень про форму графічних знаків і з урахуванням закономірності руху руки при письмі.
5. Сукупність письмових букв, що вивчаються першокласником у період оволодіння грамотою, повинна мати певну структуру. Це дозволяє реалізувати активну пошукову діяльність учня при практичному відтворенні (конструюванні) форм досліджуваних графічних знаків [44].
Таким чином, лист в системі Ельконіна-Давидова являє собою дію з побудови графічної (буквеної) моделі, що відображає особливості звукової форми слова. Оскільки російська графіка, як правило, представляє можливість побудови декількох буквених моделей слова, лист набуває характеру орфографічного дії, що полягає в побудові буквеної запису, що відповідає орфографічним нормам мови. Саме в цій формі дію листа і створює передумови для формування навчальної діяльності [35].
При навчанні шестирічних школярів початкового письма головною метою є формування елементарних графічних навичок. Освоєння графіки пов'язано з розвитком просторових уявлень, вдосконаленням дрібної моторики, відпрацюванням ритмічності, плавності руху руки. Дана методика орієнтована також на концепцію розвивального навчання, що включає у формування графічного досвіду освоєння та використання дітьми низки розумових операцій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення і класифікації. Основу даної методики складає принцип одноваріантного накреслення і поелементного вивчення літер, що реалізується за допомогою нових методичних прийомів: аналітичного сприйняття та практичного конструювання буквених знаків [43].
1.2. Психологічні основи формування каліграфічних навичок молодших школярів
Методика навчання письма істотно змінювалася в різні періоди розвитку. У 1968 р. була проведена перебудова в практиці, метою якої було забезпечити швидке оволодіння учнями навичок письма, ліквідувати труднощі, пов'язані з каліграфією, зменшити кількість годин, необхідних на формування навички. У той час практика школи не виправдовувала ці очікування, більше того - переконливо показала, що введення нової системи навчання було не тільки фізіологічно не обгрунтовано, а й методично вельми слабо підкріплено. Невідповідність методики навчання віковим можливостям першокласників призвело в ряді випадків до «самодіяльності» вчителів, до виникнення значних труднощів у учнів. Тому перш ніж починати процес навчання письма, слід знати анатомо-фізіологічні і психологічні особливості дітей, які прийшли до школи, тобто визначити ступінь готовності до шкільного навчання. У дітей молодшого шкільного віку проходять якісні і структурні зміни головного мозку. Він збільшується в середньому до 1 кг 350 р. Особливо сильно розвиваються великі півкулі, в першу чергу лобові частки, пов'язані з діяльністю другої сигнальної системи. Проходять зміни в протіканні основних нервових процесів - збудження і гальмування: збільшується можливість гальмівних реакцій. Це складає фізіологічну передумову для формування ряду вольових якостей дошкільника: підвищується здатність підкорятися вимогам, проявляти самостійність, стримувати імпульсивні дії, свідомо утримуватися від небажаних вчинків.
Проте слід враховувати і слабкі сторони в анатомії і фізіології дітей дошкільного віку. Ряд дослідників відзначають швидке виснаження запасу енергії в нервових тканинах, тому всяке перенапруження небезпечно для дитини.
Кістково-м'язовий апарат дітей до 10 років відрізняється великою гнучкістю, тому в молодшому шкільному віці зустрічаються випадки викривлення хребта як наслідок неправильної посадки. Це несприятливо впливає на ріст і формування грудної клітини, зменшує життєву ємність легень, що утрудняє розвиток організму в цілому і впливає на процес навчання дітей письма. Зловживання вправами в листі або інших видах діяльності, в яких бере участь рука, тягне за собою викривлення її кісток. У дошкільному віці йде і повільний розвиток дрібних м'язів, тому дії, що вимагають точності, для молодшого школяра представляють труднощі [5].
Саме в молодшому шкільному віці закладаються передумови і умови формування найбільш складного виду мовлення - листи. Л.С. Виготський писав, що «історія письма у дитини починається значно раніше того моменту, коли вчитель уперше вкладає йому в руку олівець і показує, як треба писати букви» [7].
Формування цієї здатності своїми витоками сягає початку дошкільного дитинства і пов'язано з появою графічної символіки. Якщо дитині 3-4 років дати завдання записати і запам'ятати фразу, то спочатку дитина начебто «записує», креслить на папері щось абсолютно безглузде, залишаючи на ній нічого не значущі рисочки, каракулі. Проте надалі, коли перед дитиною ставиться завдання «прочитати записане», то в результаті спостереження за діями дитини створюється враження, що він читає свої зображення, вказуючи на цілком певні рисочки або каракулі, як ніби для нього вони дійсно позначають щось конкретне. Для дитини даного віку намальовані риски, мабуть, щось значать і перетворилися вже мнемотехніческіе знаки - примітивні покажчики для смисловій пам'яті. З повною підставою, зауважує Л. С. Виготський, ми можемо бачити в цій мнемотехнічних стадії першого передвісницю майбутнього листи. Просто дитячий малюнок по суті і є своєрідною символьно-графічної передумовою писемного мовлення дитини.
Дитина досить рано виявляє тенденцію записувати короткі слова чи фрази штрихами відповідної довжини, а довгі-великою кількістю карлючкою. Подальший розвиток листи йде по шляху перетворення недиференційованої записи в справжній знак. Штрихи і каракулі поступово замінюються осмисленими фігурами і картинками, а вони в свою чергу поступаються місцем письмовим знаків [25].
Виходячи з цього, Запорожець А.В. відзначає, що в утворенні якої-небудь навички, в тому числі і досвіду листи між орієнтовними і руховими виконавчими реакціями мають місце складні і змінюються відносини. Так, на ранній стадії розвитку діти виконують дії методом «спроб і помилок». У дошкільному віці вирішальне значення набуває рухово-тактильна орієнтування в обставинах. А в молодшому шкільному віці дитина оволодіває вже способами чисто зорового дослідження. Око передбачає, визначає виконавчі руху, тому й стає можливою орієнтування не тільки в межах сприймають, але і подається ситуації [14].
Дуже важливою в цьому віці, на думку психологів, є спільна діяльність, про яку писав Виготський Л.С: «Психологічна природа людини являє собою сукупність людських відносин, перенесених всередину і стали функціями особистості і формами її структури». Тому спільна діяльність - це необхідний етап і внутрішній механізм діяльності індивідуальної, вона породжує ініціативу школяра і сприятливо впливає на становлення каліграфічного досвіду [42].
Слід також відзначити той факт, що в психології та методиці особливе місце відводиться періоду, в ході якого купуються диференційні дії, які складаються в дошкільному віці в ході рухового розвитку і відбувається спеціалізація лівої і правої руки. Для дитини, що надійшов до школи, стає надзвичайно важливим остаточно визначитися зі спеціалізацією лівої і правої руки [29].
У віці від 6 до 10-11 років встановлюється одностороннє домінування руки і всіх симетричних частин тіла, наділених автономною руховою функцією. Коли дитина готується до школи або надходить у перший клас, може виявитися, що домінуюча рука ще не визначена. У такої дитини відразу ж виникає безліч проблем. Звичайно, переважна більшість дітей стає правшами, лівші - виняток. Проте лівші все-таки зустрічаються серед молодших школярів, і навчання таких дітей письма стає шкільної проблемою.
Найчастіше зустрічаються два випадки:
1. коли не можна визначити домінуючу руку;
2. коли виявляється гетерогенність результатів: переважає права рука; або дитина пише правою рукою, але ріже ножицями лівої.
У подібних випадках рекомендується керуватися здоровим глуздом. Якщо дитина здебільшого ознак є лівшею, йому краще писати лівою рукою. Якщо він «легкий» лівша, або дворуких, або «легкий» правша, йому краще вчитися писати правою рукою [23].
Враховуючи ці особливості, вчитель ставить перед собою завдання - навчити дитину писати відповідно до встановлених графічними нормами. Навчання графічним і орфографічним навичкам тісно пов'язане між собою і йде одночасно. Навчити дитину писати - це, з одного боку, значить, навчити сидіти при листі, тримати ручку, зошит, виконувати теоретичні правила написання літер, дотримуючи певний нахил, висоту, протяжність букв. У той же час графічні навички відносяться до рухових навичок, в опануванні яких відрізняються ж особливості і труднощі, що і при формуванні складних, тонко координованих дій. При виконанні рухового акту листа потрібна тонка і досконала координація рухів, тривала фіксація суглобів в певному положенні. Крім того, лист пов'язано зі зростанням впливу на всі м'язи тулуба значною статичного навантаження, зумовленої нерухомої позою.
Ми вже відзначали, що у першокласників, а особливо у шестирічок, слабко розвинені дрібні м'язи руки, не закінчено окостеніння кісток зап'ястя і фаланги пальців, низька витривалість до статистичним навантаженням, недосконала нервова регуляція рухів. Все це визначає надзвичайну складність оволодіння навичкою письма для дитини шести-семи років і, отже, вимагає суворо нормування обсягу письмової роботи, відповідності методичних вимог при навчанні письма віковим можливостям дитини [3].
Але, на противагу фізіологічному розвитку, психологічний розвиток, а саме пізнавальна сфера, зазнає великі зміни, що сприятливо впливають на розвиток каліграфічного досвіду. Так, у цьому віці, пам'ять набуває яскраво виражений пізнавальний характер, від примітивних прийомів запам'ятовування учні переходять до угруповання, осмислення зв'язків різних частин матеріалу. Сприйняття також змінюється. Якщо раніше воно носило мимовільний характер, то в даному віці воно стає довільним. Таке суттєве розвиток процесу сприйняття вчитель повинен використовувати відповідним чином, тобто навчитися керувати ним. У цьому віці формується і здатність зосереджувати увагу на малоцікавих речах, що особливо важливо при навчанні дітей письма [27]. Найбільш істотні зміни можна спостерігати в області мислення, яке набуває абстрактний і узагальнений характер, що надає сприятливу дію на процес запам'ятовування написання елементів букв. [9, 27, 30, 45].
Дослідженнями психологів і фізіологів доведено, що на початку навчання письма діти зосереджують свою увагу на безлічі деталей, що характеризують просторову орієнтацію рухів і графічну правильність їх виконання: співвідношення букв, розстановка їх по лінії письма, пропорційність, протяжність, нахил. Зосереджена увага дітей до графіку листи, виписування кожного елементу окремо, тривалі паузи, часто перевищують сам час виконання графічного елементу або букви, надзвичайна повільність листи, нестійкість графічних форм, структури рухів і м'язових напружень - такі характерні риси листи першокласників на початкових етапах формування навички .
Спеціальне вивчення ряду якісних параметрів почерку, часової організації рухів і біоелектричної активності м'язів при листі дітей, які починають навчання з 6 і 7 років, показало, що для шестирічок це завдання набагато більш складна, ніж для семирічок, а відмінності в швидкості листи і величиною м'язового напруги існують не лише в першому класі, але зберігаються на другому і третьому році навчання. Ці особливості необхідно враховувати при навчанні письма в початковій школі, так як невідповідність методики навчання об'єктивним закономірностям формування досвіду гальмує його вдосконалення.
Важливою вимогою до листа у початковій школі є збільшення швидкості письма. При цьому не повинна змінюватися графічна картина. Лист повинен бути швидким і красивим. Однак навчити школяра писати швидко - завдання ще більш складна, ніж навчити писати красиво. Межі швидкості виконання рухів тісно пов'язані не тільки з етапами формування досвіду листи, але і з віковими особливостями рухової функції, нервової регуляції рухів.
Наростання темпу листи відбувається поступово протягом усіх років навчання, досягається збільшенням не тільки швидкості написання окремих елементів, а й неподільності на листі, скороченням пауз між окремими рухами, поступовим зменшенням розмірів літер, застосуванням найбільш раціональних з'єднань між літерами, збільшенням пов'язаності при листі. Але при всьому при цьому слід враховувати той факт, що збільшення кількості літер, які пишуться безвідривно, призводить до швидкої втоми, порушення графічної правильності, нестійкості почерку.
За даними психологів, на перших етапах розвитку досвіду листи кожен рух (елемент букви, буква) є предметом спеціального усвідомленого дії, і лише поступово, у міру формування досвіду окремі елементи об'єднуються.
Особливість листи молодших школярів - виконання графічного елементу, букви, складу і слова при затримці дихання, на повітрі. З цієї точки зору безвідривна лист слів, а значить тривала затримка дихання, буде додатковим фактором, що негативно позначається на функціональному стані організму в цілому.
Связанное лист повинен бути природним результатом формування досвіду вікового вдосконалення координації рухів, а не штучно нав'язаним вимогою, що не відповідає функціональним можливостям дитини, загальмовують розвиток навички, а часом і що призводить до серйозних відхилень у стані здоров'я.
Щодо нерухома поза, в якій сидить учень при листі, створює нерівномірне навантаження на м'язи правої і лівої полвіни тулуба. Ця поза, втомлива для м'язів руки, сприяє формуванню неправильної постави. Лист, крім того, пов'язане з великим напруженням зору. Тому так важливе дотримання всіх гігієнічних вимог, перш за все вимозі до безперервної тривалості цього виду діяльності. [3].
Слід також зазначити, що оволодіння написанням літер є процес оволодіння знаковою діяльністю. З початковими елементами писемного мовлення дитина знайомиться ще до школи. Поряд з навчанням сучасні батьки, як правило, вчать дитину написання букв. Написання їм самим букви виступає для нього в поліфункціональному значенні: як позначення предметів і позначення звуків. Тому для іншої дитини літера «Д» виступає як зображення будинку, перш ніж як відповідний звук. Крім того, дитина може ідентифікувати букву зі ім'ям: «Д - Діма, моя буква!» У той же час окремі літери відразу починають позначати для дитини знак звуку. Поступово дитина починає розуміти, що письмова мова - це своєрідна трансформація усного мовлення, що за буквами як за знаками варто їх звуковий зміст. Дитина поступово відкриває звукову функцію писемного мовлення, а потім увагу дитини переходить від самих знаків на означається - сенс.
Висновки до розділу I
Методика становлення та розвитку каліграфічного письма пройшла тривалий період свого розвитку. Вона зазнала суттєвих змін. Але в даний час розроблені основні напрями щодо формування гарного і чіткого почерку.
Для сучасної методики навчання елементарного листа графічний навик представляє собою складне мовне дію, що реалізується через взаємозв'язану діяльність чотирьох компонентів: слухового, артикуляційного, зорового і руководітельного.
Связанное лист повинен бути природним результатом формування досвіду вікового вдосконалення координації рухів, а не штучно нав'язаним вимогою, що не відповідає функціональним можливостям дитини, загальмовують розвиток навички, а часом і що призводить до серйозних відхилень у стані здоров'я.
Навчання письма вимагає спеціальної підготовчої роботи. Серед учнів шестирічного віку багато таких, які відрізняються незадовільним розвитком моторики.

ГЛАВА II
ЗМІСТ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ
КАЛЛИГРАФИЧЕСКИХ НАВИЧОК
2.1. Характеристика сучасних шрифтів прописів
Аж до початку 70-х років у радянській початковій школі були прийняті шрифти, зберегли основні атрибути дореволюційного каліграфічного письма, сформованого ще в XIX: волосяні і натискні лінії, різного роду загини з точками та інші складні фігури, які забирали в учнів багато часу і сил , а потім забувалися, так як сучасні засоби листи - авторучки, особливо кулькові, - непридатні для тонкощів старої каліграфії.
Потрібно було запровадити більш прості, відповідні масові знаряддя листа: прописи, письмові шрифти. У результаті були схвалені шрифти, які використовуються в сучасних навчальних книгах для першокласників - «Абетці» і «Прописях».
Сучасні шрифти характеризуються такими особливостями:
1.Він розраховані на безнажімное лист, не містять волосним ліній, спрощено накреслення багатьох букв і сближено написання рядкових і прописних літер; посилені відмінності в накресленні багатьох букв при читанні і листі. Нові шрифти розраховані на ритмічні рухи руки при письмі.
2.Безнажімное лист здійснюється кульковою ручний, з використанням пасти синього кольору.
З.В сучасній школі, в основному, діти пишуть під рахунок, що сприяє ритмічності листи. Під рахунок пишуться елементи літер, потім букви, потім склади, цілі слова [20].
Тепер розглянемо, що являють собою сучасні прописи, та особливості їх використання в початковій школі. Отже, «Пропис» - це комплексний підручник, призначений для виконання роботи на уроці навчання грамоти, який слідує за уроком з «Абетці», таких основних видів роботи:
1.слого-звуковий аналіз слів за предметними картинок і схемами, супроводжуваний роботою з розрізними складами і літерами, і читанням складених слів;
2.сравненіе накреслень друкованих та письмових букв;
3.упражненія в читанні слів і пропозицій, даних в «Прописи» письмовим шрифтом;
4.поелементний аналіз письмових букв за таблицями і порівняння досліджуваної літери з раніше вивченими з опорою на виділені основні елементи цієї букви;
5.Аналіз готового зразка написання букви (поелементно і цілком);
6.упражненія в листі літер, їх з'єднань, складів, слів;
7.упражненія в аналізі пропозицій, описування їх або запису під диктовку;
8.упражненія на повторення в написанні букв;
9.упражненія в малюванні, що готують учнів до листа літер та їх елементів [10].
«Прописи» складаються відповідно з букварем і призначені для письма дітей у період навчання грамоти. Вивчення букв слід того порядку, в якому вивчаються букви в букварі. «Прописи», з одного боку, полегшують роботу вчителя, з іншого боку, і для учнів це зразок, в якому немає помилок: правильний нахил, немає варіантів у формі букв, немає випадкових відхилень або недопісок, що завжди можливо в роботі вчителя. Проте вчитель повинен показати, як писати букву у великому розмірі на дошці для всіх учнів, вголос докладно пояснюючи, де написати, якої форми, куди вести пір'я при листі літери і т.д. [37].
Слід також зазначити, що в матеріалах «Прописи» враховується специфіка підготовчого і основного періоду навчання грамоти: спочатку переважають вправи в штриховке, малюванні бордюрів, засвоюються накреслення основних елементів букв, потім на перший план виступають вправи в слого-звуковому аналізі: слів та аналізі накреслень письмових букв; потім все більше місце починають займати вправи в листі за зразками, в списуванні не тільки з письмового, але і з друкарського шрифту [10].
Загальноосвітньої програмою передбачено, що перед навчанням письма вчитель знайомить учнів з правилами оформлення записів у зошиті, підписування зошитів.
У «Прописях» також реалізується дуже важлива властивість листи-безвідривно. Цьому сприяє, по-перше, майже повна відсутність надрядкових знаків (крім літер й і е). По-друге, майже всі літери такі, що при їх накресленні руку відривати від паперу не доводиться (виняток становлять літери х, е, заголовні Б, Г, П, Р, Т). По-третє, нові шрифти спеціально розроблялися в розрахунку на безвідривна з'єднання всіх букв, тобто на єдине написання складів і слів.
Безвідривна лист прискорює вироблення графічного досвіду. Сполукам літер в методиці навчання письма приділяється величезна увага. Учень повинен знати способи з'єднання всіх букв. Їм повинні бути повідомлені деякі, хоча б основні, принципи сполук: загальні ознаки як першої, так і другий букв У сполучається парі; так, однотипними можуть вважатися з'єднання ои, ши, іш і т.д., де з'єднання має спрямованість знизу вгору.
З'єднання бувають верхні, наприклад ор; спрямовані знизу вгору, наприклад ши; середні, наприклад ає, і нижні, наприклад мул. У «Прописях» даються зразки всіх сполук як малої, так і великих літер.
Для оволодіння навичкою безвідривного з'єднання школярі повинні навчитися деяким прийомам, а саме: по-перше, це спосіб повторного проведення лінії по вже проведеної. Так з'єднуються букви о і л (повторне проведення лінії має протилежний напрямок) або ю з будь-якою іншою буквою (повторна лінія має той же напрям, що і первісна). Повторне, подвійне проведення лінії може мати місце не в першій букві з'єднання, а в другій, наприклад, у складі ша [20].
Останнім часом постало питання про те, що «Прописи» не досить добре формують каліграфічно правильний почерк. Тому і виникла методика навчання письма В.А. Илюхиной, в якій були відображені і точність орієнтирів, і чітке уявлення про траєкторію руху при написанні букв, і знання психологічних та фізіологічних особливостей молодших школярів.
Але і тут виникають свої труднощі. У 1879 році французьким гігієнічним суспільством були опубліковані правила з гігієни листи, одне з яких говорить: пиши прямо, а нахил буде створюватися за рахунок похилого положення зошита. Зараз введені допоміжні лінії з нахилом в 64 градуси і на відстані 3 см один від одного. Тим не менше, майже на кожному уроці у дітей виникають проблеми в постановці букв прямо, тому слід висновок, що цей нахил занадто великий.
І ця проблема знайшла свій відгук у педагогічній практиці Т.М. Хайбулліной, вчителі початкових класів міста Омська. Вона вважає, що гарного листа схоже на роботу ювеліра. Тому, спираючись на досвід митців, суттю якого є виконання малюнка по клітинках, вона вводить цей же принцип при навчанні дітей письма. У результаті виникли зошити для 1 класу з оригінальною разлиновкой. Їх особливості:
1. Кількість і ширина рядків на сторінці залишилися колишніми.
2. Ширина букви приблизно дорівнює 0,5 см. Допоміжні лінії знаходяться на відстані 0,25 см один від одного, що забезпечує лист «по клітинках». Дитина може утримати потрібну ширину. З перших кроків його рука «запам'ятовує» правильне написання букв.
3. Нахил допоміжних ліній зменшений до 77 градусів, що дозволяє уникнути такої неприємності, як «падаючі» букви. Дитині необхідні правильні орієнтири, а не зауваження типу «Став літери!».
Перейти на лист в широкій рядку можна ще в 1 класі, причому без особливих труднощів для дитини. Треба тільки наочно показати співвідношення широкої і вузької сторін [41].
М.С. Соловейчик, П.С. Жедек, М.М. Світловська та інші методисти згодні з тим, що додаткова разлиновка полегшує та сприяє кращому формуванню каліграфічних навичок. Але вони зазначають, що при використанні додаткової разлиновки важливо пам'ятати, що орієнтири повинні поступово спрощуватися.
Спочатку усувають вертикальні (похилі) лінії в міжрядковим просторі - замінюють їх точками, надалі залишається робоча рядок і рідкі (через 30 мм) вертикальні (похилі) лінії. Така зміна разлиновки забезпечує постійне ускладнення дій учня, підвищення його самостійності [36].
Слід зазначити, що в методиці навчання письма існують єдині вимоги до ведення «Прописів» і зошитів:
1. Писати в зошиті акуратним, розбірливим почерком.
2. Одноманітно виконувати напис на обкладинці зошита: вказати, для чого призначена зошит, клас, номер і назва школи, прізвище та ім'я учня.
Зошити учнів 1 та 2 класу (в 1-му півріччі) підписуються вчителем.
3. Дотримуватися поля з зовнішнього боку сторінки.
4. У I класі дата робіт по листу не пишеться. У II-IV класах позначається час виконання: число арабською цифрою, а назва місяця-прописом.
5. У зошиті необхідно позначити номер вправи, завдання, вказувати, де виконується робота (класна чи домашня).
6. Починаючи писати текст вправи або абзац, діти повинні дотримуватися червону рядок.
7. Між датою і заголовком, найменуванням виду роботи і заголовком, а також між заголовком і текстом у зошитах з російської мови рядок не пропускати.
Між заключній рядком тексту однієї письмової роботи та датою або заголовком наступної роботи в зошитах з російської мови пропускати дві лінії.
8. Учень повинен виправляти помилки наступним чином: невірно написану букву або пунктуаційний знак закреслювати косою лінією; частина слова, пропозиції - тонкої горизонтальною лінією; замість закресленого надписувати потрібні букви, слова, речення; не укладати невірні записи в дужки.
9. Підкреслення акуратно виконувати олівцем, і в разі необхідності - із застосуванням лінійки [12].

2.2. Традиційні та інноваційні прийоми навчання дітей
гарному письма
Важливим показником готовності дитини до школи є розвиток дрібної моторики пальців. Уміння робити точні рухи кистю і пальцями руки має велике значення для оволодіння письмом. Тому до моменту надходження дитини до школи і в процесі навчання його письма вчитель повинен створювати умови для розвитку дрібних м'язів руки.
У методиці навчання дітей письма існує багато ігор та вправ з розвитку моторики, зупинимося на деяких з них:
1. Ліплення з глини та пластиліну.
2. Малювання, розфарбовування картинок.
3. Виготовлення виробів з паперу, природного матеріалу: шишок,
жолудів, соломи та інших доступних матеріалів.
4. Конструювання.
5. Застібання і розстібання гудзиків, кнопок, гачків.
Зав'язування і розв'язування стрічок, шнурків, вузликів на мотузці.
6. Загвинчування і розгвинчування кришок банок і пляшечок.
Перераховані вправи приносять потрійну користь дитині: по-перше, розвивають його руки, готуючи до оволодіння письмом, по-друге, формують у нього художній смак, що корисно в будь-якому віці, і, по-третє, дитячі фізіологи стверджують, що добре розвинена кисть руки «потягне» за собою розвиток інтелекту [11].
Отже, припустимо думка про те, що перед нами ідеальний учень: посидющий, акуратний, працьовитий, з добре розвиненою фізіологією і нормальним психічним розвитком. Але в такому випадку виникає питання: «А які прийоми застосовувати, щоб учень не втратив вищевказані якості?».
На цей рахунок у методиці існує досить багато різних методичних вказівок, спрямованих на формування в учнів чіткого і красивого почерку.
У базовому підручнику, на основі якої навчаються майбутні вчителі початкових класів та авторами якого є Львів М.Р., Рамзаева Т.Г. і М.М. Світловська, вказується, що діти засвоюють написання кожної літери на окремому уроці. Величезна роль у навчанні письма належить аналізу літери, її складових елементів, порівняно букви за складом і по зображенню. Необхідно розвинути у дітей аналітичне бачення форми букв, відзначають методисти.
У російській письмовій алфавіті можна виділити часто повторювані елементи: це лінія коротка в букві п і довга в букві р, лінія з заокругленням внизу - елемент букв і, ш; пряма з петлею у
буквах у, д; овал і полуовал в буквах о, с; лінія з закругленнями з двох сторін - внизу і вгорі - в букві г; мала петля в буквах ц, щ.
У підготовчий період діти навчаються листа елементів букв; надалі елементи виділяються при листі кожної нової літери, що забезпечує аналітичний підхід.
При навчанні письма також дуже важливою є робота над формою літер, над розташуванням їх деталей, які доросла людина зазвичай не помічає. Недооцінка роботи над формою літер призводить до трудноісправімим графічним помилкам, а надалі - до неправильного становленню почерку. Що ж тут мається на увазі?
Яку відстань потрібно залишати між словами? (Приблизно рівне букві і малої). На якому місці має бути перетин петлі у букв д, y? (На нижній строчці). На якій висоті слід починати поперечне з'єднання у літери и? (На середині рядка, якщо пишуть за подвійною разлиновки). На якій висоті слід з'єднувати букви м і л?
(Приблизно третину висоти літери). Якої висоти повинно бути нижнє закріплення у букви в? (Приблизно третину висоти літери). Який висоти повинна бути петля у букви e? (Трохи більше половини висоти літери). І так далі.
Така методика навчання письма букв в цілому може бути визначена як аналітико-синтетична. У практиці вона зазвичай використовується у поєднанні з наслідуванням зразком: копіювання прописів багаторазовим переписуванням букви, слова [20].
Інші відомі методисти, в тому числі і Желтовская Л.Я., Соколова Є.М., згодні з етапами навчання каліграфії, виділеними вище, і пропонують свої прийоми, якими повинен користуватися вчитель при навчанні дітей краснопису.
1. Першорядне значення при навчанні каліграфії мають
показ вчителем процесу і пояснення способів написання літер, складів,
слів, пропозицій під час цього показу. Показ здійснюється на
класній дошці для всього класу або індивідуально в зошиті учня.
Писати зразок на дошці вчитель повинен так, щоб усі учні бачили, як вчитель пише. Написане можна ще раз обвести указкою, тим самим повторити показ руху для всіх учнів класу.
Необхідно показати учням способи з'єднання букв, тому що якщо учень засвоїв, як писати букву, він не завжди здогадується, як вона з'єднується з сусідніми літерами.
Показ листи букви, буквосполучення повинен супроводжуватися поясненням вчителя: де починати писати букву, куди вести руку, де зробити поворот, якої форми чи величини та чи інша частина букви. Через деякий час всі ці операції коментування повинен робити сам учень.
2. Іншим прийомом при навчанні листа слід вважати
списування учнями з готового зразка - прописів, зразка вчителя на
дошці або в зошиті. Це дуже старий прийом, заснований на тому, що
учні наслідують, відтворюють зразок листа.
При списуванні з зразка здійснюється зоровий аналіз зразка і порівняння його з відтвореним. При обведении зразка учень закріплює правильний рух в хорошому виконанні, але цей процес механічний. А при списуванні, активному процесі, можливо проаналізувати букву і порівняти зразок з виконанням.
3. Копіювальний спосіб. Його слід застосовувати обмежено у
зв'язку з тим, що обведення зразка це недостатньо усвідомлюваний процес. Однак якщо копіювання здійснювати правильно, учень вправляється у виконанні правильного руху: порція, розмах, розмір, напрямок, форма. Обведення за зразком вправляє рухові уявлення, тому що воно здійснюється механічно. При обведении зразка руховий образ літери залишається на деякий час у пам'яті, обведене рух запам'ятовується.
Деякі вчителі дають учням копіювати зразки через прозорий папір, кальку. Обведення через кальку або по точках психологічно має те ж значення - закріплення правильного руху.
4. Уявна лист або обведення над зразком, лист в повітрі. Даний прийом спирається на рухові відчуття, але і на візуально відтворений зразок. У уявному обведении він бачить букву як би через якийсь оптичний прилад, пише реально, але в повітрі. Це допомагає учневі засвоювати як руху, так і правильну форму літери.
Але цей прийом має і свій недолік, який полягає в тому, що вчитель не може врахувати, який результат обведення, повторення руху, наскільки точно діти відтворюють рух і форму зразка.
5. Аналіз форми букви, який може здійснюватися по-різному. Можна аналізувати форму літери, розкладаючи її на складові, зорово виділяються елементи.
Але в російській мові деякі букви досить складні за формою і пишуться одним неподільним рухом, такі як в б.
Тут важливо побачити загальне, зрозуміти, що з листі вниз у нас завжди один і той же нахил, а при листі вгору великий нахил, але у всіх сполучних рухах теж однаковий, що дуже важливо для свідомого оволодіння формою букв. Якщо учень буде аналізувати форму літери так, то у нього, швидше за все, виробиться єдиний нахил у листі і правильна форма літер.
Тому аналіз форми букви проводиться по-різному, в залежності від того, чи вперше вводиться буква і наскільки вона складна за способом написання.
6. Одним із прийомів навчання графічним навичок листи можна вважати введення в навчання правил, які учень повинен добре знати. Це сприяє свідомому оволодінню навичками письма. Знання правил при листі допомагає учням покращити свій лист, але при цьому вони повинні формуватися дуже коротко і їх повинно бути небагато.
У 1 класі вводяться спочатку правила, що стосуються посадки, положення зошити, потім вже правила, безпосередньо пов'язані з процесом письма:
- Букви в словах треба писати з однаковим нахилом.
- Необхідно писати літери у словах на однакових відстанях
один від одного.
Писати треба красиво і швидко.
- Букви в словах слід писати однакової висоти.
- Склад пишеться безвідривно.
Учитель повинен вводити ці правила поступово, але при цьому це треба робити не набридливо, але на кожному уроці. Інакше цей прийом, спрямований на свідоме засвоєння навичок, перетворюється на свою протилежність: слова не доходять до свідомості учнів.
7. Важливим прийомом навчання каліграфії є ​​лист під
рахунок або в такт рахунку. Даний прийом сприяє виробленню плавного
ритмічного письма певного темпу. Він оживляє роботу, викликає
інтерес до листа.
Рахунок слід вводити так: основний елемент руху - на себе пишемо по рахунок «раз-два-три» і т.д., сполучне рух - під рахунок «і», яке вимовлятися то довші, то меншим, залежно від довжини шляху. Під рахунок слід проводити лист літер, складів, іноді слів.
8. Одним із прийомів навчання можна вважати прийом показу помилкового написання для того, щоб діти самі побачили, в чому помилка, чому буква, склад, слово написані неправильно, і знайшли відповідь, як не допустити таких помилок.
Даний прийом сприяє самоконтролю.
9. Використовується також прийом взаємної перевірки. Діти люблять
оцінювати роботу сусіда і часто добре бачать чужу помилку. Учитель
повинен орієнтувати дітей не на оцінку роботи, а на допомогу: допомогти
побачити недолік і пояснити, як його виправити [12].
  Федосова Н.А. відзначає, що вищевказані прийоми не завжди ефективні. Вона передбачає проводити індивідуальну додаткову роботу з навчання дітей правильному і безпомилкового сприйняття конфігурації кожної літери.
Усі письмові букви можна розділити на три групи.
До 1 групи можна віднести ті букви, у яких нечітко видно їхні елементи: і, І, п, Н, т, я, Я та ін Для цієї групи попередню роботу корисно проводити на нелінованими аркушах паперу. Після пояснення вчителем написання букви діти на весь аркуш отриманої папери, як їм дозволить рука, пишуть букви і її елементи.
Вчитель одержує можливість відразу ж проконтролювати, як учень сприймає дану букву і може допомогти йому усунути помилки до листа в зошиті. Учневі ж такий спосіб дозволяє побачити елементи букви і відчути їх різницю.
2 групу складають букви, в яких чітко видно їхні елементи. Це літери: а, А, Ю, ю та ін
Готуючи дітей до написання таких літер, бажано давати їм образ тієї чи іншої літери у вигляді малюнка, що нагадує її по конфігурації.
3 групу складають букви, в яких важливим елементом є петля: у, д і т.д.
Це найбільш складні з написання букви. Навчаючи їх письму, важливо попередити практичною роботою з дротом. Діти як би моделюють її. Учитель перевіряє хід роботи, і тільки після того, як все буде зроблено правильно, школярі можуть записувати букву в зошиті [39].
На підтвердження даного прийому існує методика Агарковой Н.Г. Вона вважає, що, так як лист характеризується специфічним зорово-руховим ланкою, то роль зорових уявлень букв і їх комплексів у процесі письма полягає в тому, що тільки за допомогою зорових уявлень встановлюється характерна для графічного досвіду зв'язок слухо-рече-зорового уявлення з руховим. Тому найефективнішим прийомом формування образу вона вважає вивчення літер за допомогою конструювання і переконструювання письмових букв з елементів-шаблонів.
В основу своєї роботи Агаркова Н.Г. поклала графічну структуру письмових букв російського алфавіту.
У малюнку будь букви можна вичленувати окремі логічно завершені частини або елементи: пряму лінію, лінію з заокругленням з одного боку, лінію з заокругленням з двох сторін, лінію з петлею, лінію з овалом (до середини рядка), плавну лінію, полуовал, овал і додатковий елемент - дві точки.
Таким чином, весь письмовий алфавіт складено лише з восьми елементів на основі їх різних комбінацій за формою, величиною, просторовому положенню і кількісним складом.
Тому, на думку Агарковой Н.Г., конструювання букв алфавіту можна здійснювати за допомогою набору шаблонів-елементів письмових букв. Вони виготовляються із щільного матеріалу, тобто в основному з дроту. І після діти починають конструювати літери, як вони вивчаються по «Букварю». Наприклад, при вивченні малої літери о можна використовувати прийоми переконструювання літери а т о і практично показати учневі, у чому подібність і відмінність цих букв [1].
Інший вчитель - методист, Ілюхіна В.А., розробила нові підходи до формування графічних навичок, лист з «секретом». Вона згодна з іншими методистами в тому, що процес листи здійснюється за допомогою зорових і рухових аналізаторів і при певному рівні розвитку дрібної мускулатури і координації руху.
Ілюхіна В.А. вважає, що перехід на зошити в одну лінійку результативніше всього здійснювати в першій чверті П класу. А ось косі лінійки в зошиті після вивчення «Прописи» можна виключити, представивши навчається самому контролювати своє «бічний зір», тобто здійснювати рівну лист без опорних косих ліній.
При навчанні письма вчителю важливо спиратися, на думку Илюхиной В.А., на принцип врахування індивідуальних особливостей дітей: добре знати здібності дітей до листа, враховувати особливості зору дітей, помічати відхилення в моториці. Учитель повинен бачити кожного учня не в загальних, а в конкретних його дії [16].
Враховуючи індивідуальні особливості, вчитель також повинен дотримуватися наступних найважливіших етапів у роботі з формування каліграфічного почерку:
1. Введення дітей у нову для них діяльність, яка грунтується на казковому матеріалі.
2. Ознайомлення дітей з основним алгоритмом листа, що складається з семи пунктів. Цьому етапу на практиці відводяться перші 2-3 уроку, але вони є дуже значущими для всього процесу формування графічного досвіду.
3. Використання основного алгоритму листи при написанні всіх букв, відпрацювання специфічних елементів написання кожної літери, займає весь букварний період.
4. Автоматизація графічного досвіду і подальший розвиток здатності промовляти спосіб написання букви.
Поділ процесу навчання письма на окремі етапи носить умовний характер, і всі вони переплітаються один з одним.
1. Написання прямих похилих ліній з дотриманням точних
інтервалів і паралельності ліній. При цьому вчитель коментує
лист літери, одночасно відображаючи його на дошці:
«Ставимо ручку на верхню лінієчку робочої рядки і опускаємо по похилій лінії вниз». При цьому вчитель своїми словами повинен запобігти помилкам, які можуть допустити учні.
2. Уміння ділити похилу лінію, а разом з нею і робочу
рядок на 2 і 3 частини по вертикалі з метою підготовки до правильного
виконання з'єднань елементів букв і літер у слові, тобто включення
певного математичного розрахунку в написанні букв, слів.
Учитель показує, що таке половина, запропонувавши зіставити половину висоти лише з інтервалом між лініями і підвівши дітей до розуміння, що вони рівні. Знаходження третьої частини дає можливість мати точне місце з'єднань елементів і букв вище або нижче середини робочої рядка. Після учні самі роблять ці операції, що допомагає їм розвивати графічну пильність.
3. Уміння правильно виконувати закруглення на нижній лінії
робочої рядки як сполучного елемента з наступним елементом.
Цей етап повинен донести до свідомості дітей, що закруглення становить особливий елемент написання гачка, який входить до складу букви і є часто зустрічається елементом в інших буквах. Навчити правильно виконувати закруглення при написанні гачка - дуже важливе завдання. Закруглення проводиться, але пряма похила лінія не доводиться приблизно на 1 / 10 частина висоти робочої рядки.
4. Уміння після заокруглення правильно піднятися вгору - в
сторону, до середини рядка - лист гачкової лінії, яка разом з
прямої похилої і закруглення зазвичай називається гачком. Після
палички (3 етапу) рука повинна рухатися вправо вгору по сторінці до середини робочої рядки, ділячи при цьому кут, утворений похилій
лінією і нижньої лінійкові робочої рядки, приблизно навпіл.
Словесна частина алгоритму виражається для дітей так: «Поставте ручку на верхню лінію робочої рядки, опуститеся по похилій лінії вниз, виконайте поворот на місці (паличку), не відриваючи руки, підніміться по гачкової лінії до середини робочої рядки ...».
Учитель диктує цю частину алгоритму і просить дітей висловити графічно те, що він говорить словами, і стільки разів, скільки разів це буде повторено.
5. Лист «секрету» - лінії, які продовжують Крючкову
лінію від середини рядка до верхньої її лінії, тобто прямої, що
з'єднує кінець гачка з верхньою лінією робочої рядки і пишеться
паралельно прямої похилої лінії. В основі «секретик» лежать
наступні міркування:
- Ставлю ручку на верхню лінієчку робочої рядки, опускаюся по похилій лінії, виконую паличку (поворот на місці) піднімаюся по гачкової лінії до середини рядка, пишу «секрет» ...
6. Лист вниз по «секрету» до нижньої лінії рядка, тобто
написання другого похилій лінії, яка є паралельною першу
похилій лінії («сховати секрет»).
7. Завершення написання другого гачка (друге закруглення і
друга «крюка лінія»).
Після того як учні добре засвоїли всі етапи досліджуваної літери, вони переходять до написання складів з цією літерою, потім йдуть слова і пропозиції [15].
Інтерес представляє прийом дітей письма, розроблений учителем Шелеховецкой СШ В.В. Белевцевой. Свій прийом вона називає «пальчикових». Суть його полягає в тому, що працюють вказівний і середній пальці лівої руки. V - це два пальці, I - це одні палець. Коли першокласники починають читати злиття (або поєднання літер), вони одночасно дублюють їх - V, поодинокі вимовні одиниці-I, наприклад:
Дуб, трактор
VI, IVIVI
При листі пальчики стають контролерами. Вони не дозволяють написати зайву букву або, навпаки, втратити її. Велику допомогу «пальчики» надають при листі таких слів, де
е, є, ю, я в слабкій позиції - синя,
VVI
або слів з ​​виданням і ь: сім'я, під'їзд.
VVI, VVIII

Вчитель вважає, що цей прийом ефективний, так як алгоритм листи не відрізняється від алгоритму читання. Белевцева В.В. пропонує навіть на початку проводити пальчикові диктанти, з промовляння, а після письмові. І стверджує, що помилок (зайва буква, брак літери) у дітей відносно зайвих елементів стає менше [4].

2.3. Основні види каліграфічних помилок: причини їх виникнення та способи усунення
На всіх етапах розвитку методики навчання грамоти було багато суперечок про почерк. Одні вважають, що це гарний почерк - важлива умова, інші заперечують його значимість, а деякі стверджують, що почерк - це характер, тому сформувати його неможливо. Але якщо почерк відображає характер, хіба можна в такому разі заперечувати той факт, що вчитель, працюючи над почерком, може сприяти формуванню характеру?!
Багато вчителів, працюючи над каліграфією учня, працюють і над його поведінкою, тобто виховують його. Тому навчання письма в останнім часом стало частиною морального і естетичного виховання, а це, у свою чергу, дуже важливо, тому що період становлення почерку збігається з періодом формування особистості.
Гарного листа - це вираження ставлення до інших людей, а неохайний, малоразборчівий почерк в якійсь мірі свідчить про неуважність, байдужість до іншої людини. Однак уміння бачити красиве недостатньо. Важливо через навчання письму навчити дитину думати, розвивати логіку, зробити цей предмет не виснажливим, а захоплюючим, цікавим і результативним [17].
Але незважаючи на всі старання вчителя, досить часто в класі з 30 чоловік тільки 2 можуть писати каліграфічним почерком. Фізіологічні, психологічні та педагогічні дослідження довели, що під час навчання молодших школярів письму існують такі причини порушень почерку.
По-перше, це недоліки санітарно-гігієнічного аспекти:
а) учні сидять скорчившись, підібгавши ноги, навалившись грудьми на стіл;
б) пишуть буквально «носом»;
в) ліве плече висунуто вперед і стирчить кутом, кисть лівої руки
засунута під пахву правої руки і підпирає голову;
г) права рука неправильно розташовується на столі (лікоть або
різко звисає вниз, або дуже йде вправо, вгору від краю столу, або
впритул притиснутий до корпусу);
д) голова при листі має різні нахили і до лівого, і до
правого плеча;
е) вся фігура учня висловлює напруга і зусилля.
По-друге, мотиваційно-потребностний блок листа, тобто
формування відносин учня до діяльності листа, його зацікавленість. Так, спостереження багатьох вчителів показують, що майже всі учні не люблять писати. У них не виникає потреби в цій новій мовної функції. Вони мають чіткі уявлення про її необхідність. «Не хочу» і «не можу» - два майже непереборних перешкоди на шляху молодшого школяра. Цей бар'єр небажання у навчанні письма сильно гальмує процес успішності. І це зрозуміло: одноманітне і монотонне написання елементів букв, їх з'єднань призводить дітей до стомлення, а відсутність інтересу заважає виникненню бажання вчитися, не активізує формування розумової діяльності, розвиток творчих здібностей мови, не створює позитивної мотивації навчання.
По-третє, аналізуючи стан справи з листом, слід зазначити недбале, неакуратне, неестетичне ведення учнями зошитів:
а) недбало, з помилками підписані зошити;
б) неохайно ведеться запис як класних, так і домашніх робіт;
в) помилки виправляються учнем або після багаторазового
перекреслення літери, або шляхом прописування по помилково написаної
букві;
г) кути зошити загнуті і затерті;
д) не дотримується єдиний орфографічний режим.
По-четверте, недолік в результативності навчання дітей письма - це несформованість почерку, інакше кажучи, несформованість графічного досвіду, наслідком якого є відсутність каліграфічного письма [16].
У зв'язку з цим в методиці навчання учнів каліграфічного письма виділяються наступні графічні помилки:
1. Порушення нахилу 65 °. Це порушення, як правило, призводить до непаралельності елементів літер і навіть елементів однієї букви і часто супроводжується викривленням елементів.
2. Помилки, пов'язані з порушенням пропорцій: вертикальних - неоднакова висота літер або їх частин; горизонтальних - неоднакова ширина букв та їх елементів; пропорцій між частинами букв (збільшені або зменшені елементи літер).
3. Спотворення овалів, полуовалов та інших елементів, що містять заокруглення, вигнуті лінії. До числа цих помилок відносяться викривлення, пов'язані з невмінням вести правильну криву лінію (лінія як би складається з незліченних дрібних зигзагів - ламана лінія), а також помилки, пов'язані з недотриманням пропорцій.
4. Пропуск елементів окремих літер або заміна елементів літер: замість м-л, замість д-а.
Для успішного подолання помилкового написання окремих елементів букв дуже важливо розібратися в їх причинах і в кожному окремому випадку вибрати для виправлення помилки відповідний прийом. Подолання помилок 1 групи вимагає відпрацювання прямих паралельних ліній з потрібним нахилом до рядка в 65 °, виправлення помилок 2 групи вимагає розвиток окоміру, без чого неможливо дотримання пропорцій. 3 група помилок вимагає роботи над кривими лініями, над вигинами і закреженіямі, над плавністю руху руки. Нарешті, помилки 4 групи пов'язані з порушенням уваги. [20]
У методиці навчання учнів письма виділяються також помилки, які сповільнюють швидкість і погіршують якість письма, це:
1. неправильне написання овалів, коли учень починає їх
зверху і веде не справа наліво, а зліва направо.
2. неправильне написання петель у букв, коли нижній елемент відхиляється вправо.
Причинами такого написання служать неправильні напрямки руху руки при написанні. І виправити ці помилки можна, давши учневі конкретну вказівку і продемонструвавши правильний напрямок руки.
Особливу складність для виправлення представляє так званий «корявий» почерк. Для нього характерний дуже дрібне або велике лист, розтягнутість букв, зниження якості написання від початку тексту до його кінця. Причиною служить напруга м'язів плечового пояса. Дитина швидко втомлюється і кінця уроку його лист просто жахливо. У результаті встановлення цього «перешкоди», вчитель повинен допомогти дитині розслабити м'язи за допомогою різних вправ, запам'ятати це відчуття і продовжити лист далі [19].
Каліграфічні помилки зустрічаються не тільки в написанні окремих букв, елементів букв, але і цілих пропозицій. І тут можна виділити наступні групи помилок:
1. Діти при листі не дотримуються інтервал між буквами в словах, нерівномірно розставляють слова на рядок.
2. Пишуть букви занадто розмашисто або занадто вузько.
3. Дуже часто в роботах учнів зустрічаються різноспрямованість нахилу або надмірний нахил вправо або вліво.
4. Не дотримуються розташування літер по лініях рядка, тобто не тримають лінійність при листі.
5. Не витримують потрібну висоту букв (занадто крупно, занадто дрібно).
6. Нерідко можна знайти ламаною, химерність листи.
7. Має місце «забірної», незграбність письма.
8. Не дотримується зв'язність букв при листі.
9. Повна нерозбірливість почерку, «каша».
У методиці навчання учнів письма існують різні методи усунення каліграфічних помилок.
Так, доцент Д.С. Фонін відзначає, що помилкове написання елементів букв полягає не в кульковій ручці і недостатньою разлиновки зошити, а в тому, що в учнів початкової школи недостатньо розвинені пізнавальні процеси, зокрема сприйняття. І він домігся високих результатів завдяки тому, що навчив дітей на око визначати висоту, нахил і ширину букв, при цьому вчителю слід скрупульозно стежити за недостатнім виправленням найменших недоліків, вказувати на них і вчити дітей тут же виправляти їх на наступному рядку [40].
Багато методисти, в тому числі і Одегова В.Ф., вважають, що щоб уникнути болісного переходу від однієї разлиновки до іншої, дітей шести років слід навчати письма в зошитах в одну лінійку з відстанню між рядків 9 мм в 1 класі. Цей досвід був запозичений у чехословацькій школі і застосований в нашій. Суть методу полягає в тому, що на початку дається зразок великої літери (на ньому відпрацьовується накреслення літери, діти запам'ятовують, де починається буква, обводять її по повітрю, пишуть радом такі ж за розміром 2-3 пробні літери), потім у наступному рядку дається буква меншого розміру, що вимагає менших зусиль і уваги, в третьому рядку буква дрібніше, трохи нижче половини рядка. Таке навчання письма знімає напругу і виключає монотонність у роботі. [28]
Порушення почерку учнів може бути пов'язано, як зазначалося вище, і з пізнавальної сферою. Так, у молодших школярів може бути порушена або недостатньо розвинена зорова пам'ять, в результаті чого і можуть виникнути каліграфічні помилки. Дозволити можливі труднощі можна, підібравши учням систему вправ, що допомагає розвивати той чи інший процес.
У методиці існують вправи, які спрямовані на тренування зорового сприйняття, просторового сприйняття і т.д. (Див. Додаток 1).
Сукупність різних видів вправ допоможе вчителю розвинути психічні процеси. А це в свою чергу і стане «фундаментом» каліграфічного письма.
Російський народ завжди цінував гарного листа. Він говорив: «Красиво писати - красу творити». А як навчити цього дитину? Це питання хвилює багатьох учителів початкової школи, так як гарного листа - це ще й грамотне лист, тому в 3-4 класах неправильне каліграфічне лист породжує орфографічні помилки, тому вчителі 3-4 класів перед тим як перейти до теми уроку проводять хвилинки чистописання. Така робота не завжди результативна, тому що в більшості випадків учням нецікаво робити те, що як їм здається, вони давно вміють. Вчитель початкової школи Г.І. Карнаухова змогла з цим впоратися, і тепер на уроках чистописання учні самі через малюнок предмета народжують образ, народжують нову думку. Спочатку при складанні композиції, штріхуя, діти придумали дуже цікаві розповіді про дружбу, подорожували по рідному краю, розгадували лісові таємниці. Ця робота допомогла не тільки формувати вміння писати швидко, дотримуючись чіткість, плавність, ритмічність, нахил, зв'язність, лінійність листи, але й дозволила поліпшити мову учнів, мовне чуття, фонематичний слух і орфографічну пильність (Див. додаток 2, 3).
Ось такі хвилинки чистописання і стають для учнів святом. Вони відрізняються різноманітністю, учні можуть самі складати пропозиції, згадувати прислів'я та загадки. Саме така робота і викликає інтерес, у дітей з'являється стимул писати красиво.
Треба зазначити, що особливе місце і важлива роль відводиться навчанню дітей письма в 1 класі. Саме на першому ступені навчання вчитель закладає основи для розвитку каліграфічного досвіду. Дуже цікавий у цьому плані досвід Є.М. Потапової (Див. Додаток 4), яка виділяє на уроці 3 основних етапи навчання письма: розвиток м'язової пам'яті, розвиток тактильної пам'яті і закріплення отриманих відомостей за допомогою трафарету букв. Таке навчання письма розвиває пізнавальну сферу школяра і викликає інтерес до отримання нових знань.
2.4. Методика проведення експерименту
Метою проведення експерименту є:
- Виявлення рівня сформованості каліграфічних
навичок учнів початкової школи;
- Проведення циклу вправ, що сприяють формуванню каліграфічно правильного почерку;
- Виявлення рівня сформованості каліграфічних
вмінь після спеціального впровадження різних видів вправ.
Дослідження було проведено у три етапи: констатуючий, формуючий та контрольний. Всі ці етапи представляли собою нерозривну послідовність.
Констатуючий етап орієнтував нас на встановлення фактичного стану досліджуваного об'єкта, констатацію вихідних параметрів. Головна мета - зафіксувати реалії, які були вихідними для формуючого етапу, метою якого було створити і перевірити ефективність розробленої системи вправ, спрямованої на формування каліграфічних навичок молодших школярів, які, на нашу думку, повинні були підвищити досягнутий рівень. На контрольному етапі був проведений зріз, який дозволив судити про ефективність запропонованої нами системи вправ.
У ході експерименту необхідно було відстежити рівень сформованості в учнів каліграфічних навичок, встановити найбільш часто зустрічаються каліграфічні помилки і запропонувати систему вправ, що допомагають ці помилки усунути.
Експеримент проводився на базі ЗОШ станиці Курської Курського району. Всього констатуючим експериментом було охоплено 60 учнів третіх класів. (3 «А» - експериментальна група, 3 «Б» - контрольна група).
Завдання констатуючого етапу були сформульовані наступним чином.
Блок 1
Перевіряється вміння учнів каліграфічно правильно і чітко записувати пропозиції. Показником навченості є вміння каліграфічним почерком написати пропозицію.
1. Легко на серці від пісні веселої.
2. Дзвенить дзвінок, дзвенить дзвінок, дітей скликає на урок.
3. Тиха тепла зоря піднімалася над землею.
4. Матрьошка - це дерев'яна лялька.
5. Справжню пісню шпака треба слухати рано вранці.
Робота вважається виконаною, якщо учень записав пропозицію
каліграфічно правильно.
Блок 2
Аналіз зошитів учнів на наявність каліграфічних помилок.
Виявлення основних помилок, їх класифікація з урахуванням написання основних елементів букв.
Констатуючий етап показав, що найбільша кількість помилок учні припускаються при написанні складних елементів, таких, як: пряма лінія з петлею, овал і мала петля (Див. таблицю 1).
Таблиця 1
Аналіз результатів констатуючого етапу експерименту
Уміння та навички
Експериментальна група
Контрольна група
Кількість учнів
%
Кількість учнів
%
1. коротка лінія
13
43,3
7
23,3
2. довга лінія
10
33,3
9
30
3. лінія з заокругленням внизу
18
60
15
50
4. пряма з петлею
24
80
16
53,3
5. овал
25
83,3
20
66,7
6. полуовал
14
46,7
5
13,3
7. лінія з заокругленням з двох сторін
11
36,7
6
16,7
8. мала петля
26
86,7
25
80
Аналіз робіт учнів показав, що при написанні прямою лінією з петлею вони допускали такі помилки: петля перетиналася нижче нижньої лінії, спостерігалися відхилення петлі вліво, і дуже часто було змінено форму петлі. При написанні букв: о, а, д - учні дуже часто допускають помилки, пов'язані з недостатньо гарною формою овалу: дуже круглі або неправильної ("горбистою") форми. І при написанні петлі у букв у, д, з, щ, ц,   учні дуже часто або відхиляли петлю вправо або робили зайве відступ праворуч. На наш погляд, ці та інші помилки пов'язані не тільки з неміцністю формування каліграфічних навичок молодших школярів, а перш за все з тим, що експериментальна група являє собою клас логопедичної корекції.
Це і багато іншого враховувалося нами при складанні вправ для формує частині експерименту.
Формуючий етап експерименту проводився в 3 "А" класі і займав на уроках російської мови близько 5 хвилин. Метою цього етапу було впровадити систему вправ, спрямованих на корекцію вже сформованих каліграфічних навичок, тобто перевірити її ефективність. За основу була прийнята система навчання письма, розроблена Є.М. Потапової [47]. Матеріал ми розподілили наступним чином.
Блок I.
Метою даного блоку був розвиток м'язової пам'яті молодших школярів. Тут нами були використані вправи, що розвивають дрібні м'язи пальців і кисті руки. Основне місце в такій роботі займала штрихування, яка зміцнювала не тільки дрібні м'язи пальців і кисті руки, але і розвивала внутрішню і зовнішню мова дитини, його логічне мислення. Робота складалася з декількох етапів.
1 етап: Учні накладають на лист альбому трафарет (на перших етапах - трафарет з геометричними фігурами, на наступних - трафарети із зображеннями предметів і фігур тварин) і простим олівцем обводять знайомі фігури.
2 етап: Учні прибирають трафарет і отриману фігуру ділять на
паралельні відрізки (штрихи). Тут в першу чергу відпрацьовувалися
штрихи: паралельні відрізки зверху вниз, знизу вгору, зліва направо.
Відстань між відрізками (штрихами) повинна становити ширину
малої літери.
3 етап: Штрихування фігур, що включає елементи букв. На цьому
етапі штрихування здійснюється фломастерами і фігури представляють
собою складні конструкції.
Блок II.
При реалізації цього блоку ми переслідували наступну мету - розвиток тактильної пам'яті, тобто створення в пам'яті дитини образу заголовної (великої) і малої букви і їх сполук. Крім тактильної інформації учні отримували як зорову, так і слухову інформацію, у дітей розвивалося відчуття мови та орфографічна пильність. Учні були оснащені 33 картками з літерами (головної: 60x70 мм і рядкової: 35x30 мм), вирізаними з наждакового паперу і наклеєними на картку. Робота включала такі етапи:
1 етап: Діти вказівним пальцем правої руки (у подальшому
всіма пальцями) обмацують букву в напрямку письма. Рухаючи пальцем
по букві, дитина як би обмацує її контур, запам'ятовує зразок літери,
її відмінність від інших букв, елементи літери, напрямок письма.
2 етап: Учні контролюють своє "ходіння" по букві, а також
сусіда, що допомагає побачити помилки не тільки свої, але й товариша і
уникнути їх.
Показником навченості вважається безпомилкове обведення букви з урахуванням послідовного написання всіх її елементів.
Блок III.
Мета цього блоку полягає в закріпленні отриманих відомостей. Під час роботи з цього блоку учні закріплювали навички, відпрацьовані на перших двох блоках. Тут нами контролювався правильний нахил літер і закріплювалися набуті навички: напрямок письма, написання букви, її елементів.
Робота вважалася виконаної, якщо учні могли безпомилково і каліграфічно правильно написати літеру.
На контрольному етапі дослідження ми провели контрольний зріз, за ​​результатами якого ми могли б судити про ефективність реалізованої системи каліграфічних вправ. Основну увагу, як і на першому етапі дослідження, приділялася правильного написання учнями восьми основних елементів букв. Були складені наступні завдання контрольного етапу.
Блок I.
Проаналізувати вміння учнів записувати вправи каліграфічно правильно. Показником правильного написання було чітке і каліграфічно правильне лист.
1. Природа щедро обдарувала землю квітами.
2. Зал захоплювався фігуристами.
3. Над річкою в морозної серпанку в'ється маленька пташок.
4. Російська родина любить посидіти біля самовара.
5. Непроглядна завірюха глибоко заховала під снігом стежку.
Робота вважається виконаною, якщо учень записав пропозиції чітким і красивим почерком.
Блок II
Аналіз зошитів учнів на наявність і відсутність каліграфічних помилок при письмі. Класифікація помилок відповідно до складеної таблицею, основою якої є правильне написання основних елементів букв. Аналіз результатів контрольного зрізу свідчить про те, що нам вдалося в середньому на 15% покращити каліграфію учнів 3 «А» класу, у порівнянні з 3 «Б» (контрольна група).
Аналіз результатів контрольного зрізу відображено у таблиці 2:
Таблиця 2.
Уміння та навички
Експериментальна група
Контрольна група
Кількість учнів
%
Кількість учнів
%
1. коротка лінія
9
30
8
26,7
2. довга лінія
5
16,7
7
23,3
3. лінія з заокругленням внизу
12
40
15
50
4. пряма з петлею
20
66,7
18
60
5. овал
19
63,3
21
70
6. полуовал
10
33,3
4
13,3
7. лінія з заокругленням з двох сторін
6
20
5
16,7
8. мала петля
20
66,7
24
80
Таким чином, в експериментальній групі, як ми і припускали, за наявності додаткової роботи щодо поліпшення вже сформованих каліграфічних навичок спостерігаються зміни. У контрольній групі результати залишилися колишніми або погіршилися (Див. Таблицю 3).
Таблиця 3. Результати констатуючого і контрольного етапів експерименту.
Уміння та навички
Констатуючий етап
Контрольний етап
Експериментальна група
Контрольна група
Експериментальна група
Контрольна група
Кількість учнів
%
Кількість учнів
%
Кількість учнів
%
Кількість учнів
%
1. коротка лінія
13
43,3
7
23,3
9
30
8
26,7
2. довга лінія
10
33,3
9
30
5
16,7
7
23,3
3. лінія з заокругленням внизу
18
60
15
50
12
40
15
50
4. пряма з петлею
24
80
16
53,3
20
66,7
18
60
5. овал
25
83,3
20
66,7
19
63,3
21
70
6. полуовал
14
46,7
5
13,3
10
33,3
4
13,3
7. лінія з заокругленням з двох сторін
11
36,7
6
16,7
6
20
5
16,7
8. мала петля
26
86,7
26
80
20
66,7
24
80
Отже, вироблення каліграфічного почерку - це досить трудомістка робота. Ця робота пов'язана перш за все з психофізичними особливостями дітей, наша експериментальна група - наочне тому підтвердження, так як раніше клас представляв собою логопедичну групу, в результаті чого проблеми усного мовлення перейшли в письмову. Таким чином, необхідна чітко структурована і методично обгрунтована система вправ, яку ми і спробували реалізувати в ході формуючого етапу експерименту.
Висновки до розділу II
«Прописи» допомагають вчителю формувати каліграфічний навик учнів. Різноманітність робіт, які вони містять, знімає напругу і дозволяє учням концентруватися на написанні елементів літери, а не на власному напрузі грамоті.
Методика навчання має багатий арсенал прийомів навчання письма. І реалізація, і ефективність вищевказаних прийомів при навчанні дітей каліграфічного письма залежить від знань вчителя і його майстерності, а також від обліку індивідуального підходу до кожного з дітей.
Безумовно, допомогти дітям виправити почерк можна. Однак слід пам'ятати, що дитяча графологія - делікатна наука, що вимагає досвіду вчителя, і щоразу, перевчаючи дитини, змінюючи його почерк, треба бути вкрай обережним. Але а найважливішим є той факт, що необхідно переконати дитину в тому, що він зможе писати красивіше і естетичніше, а також дотримання гігієнічних умов. Важливою умовою вдосконалення каліграфічного досвіду є причини виникнення каліграфічних помилок і прийоми їх усунення.
Аналіз стану роботи в області каліграфії переконав у необхідності складання програми експериментального навчання, яку ми апробували в навчальному процесі.
ВИСНОВОК
В даний час в методиці російської мови найбільш актуальною є проблема навчання молодших школярів каліграфічно правильного письма. Актуальність даної проблеми зумовлена ​​насамперед тим, що в останні десятиліття більшість молодших школярів проводить час за комп'ютерами, а не за книжками та зошитами. Учні не розробляють моторику руки, не вміють координувати свої рухи при листі. А адже лист для вступників до школи дітей - дуже складний процес, що вимагає безперервного, напруженого контролю та тренування листи. Всі ці труднощі носять як фізіологічний, так і психологічний і методичний характер.
При вступі дитини до школи різко змінюється образ його життєдіяльності, і успішність навчання багато в чому залежить від його готовності до нових для нього навчальним навантаженням. Тому при навчанні дітей письма повинні враховуватися індивідуально-психологічні особливості кожного учня.
Педагог у своїй діяльності повинен використовувати не один, а комплекс методів, таких, як: лінійний, генетичний, тактичний і т.д.; не один, а кілька найбільш ефективних прийомів: копіювальний спосіб, уявне лист, аналіз форми букви, лист під рахунок та інші. Не менш важливим є встановлення причин, по яких були допущені каліграфічні помилки, а також облік санітарно-гігієнічних умов, при яких писали учні.
Таким чином, гіпотеза нашого дипломного дослідження знайшла своє підтвердження в ході проведення експерименту, де нами враховувалися всі вищезгадані умови та положення.
Отже, велика роль у формуванні каліграфічних умінь належить системі прийомів роботи, а також майстерності і знань вчителя.

БІБЛІОГРАФІЯ
1. Агаркова І.Г. Конструювання букви - веде прийом у
навчанні шестирічних дітей письма / / Початкова школа. - 1989. № 12. С. 55-58.
2. Агаркова І.Г. Письмо. Графічний навик. Каліграфічний
почерк. Програма для початкової школи / / Початкова школа. - 1995. №
12. С. 12-14.
3. Безруких М.М. Ще раз про лист і почерку / / Радянська
педагогіка. - 1987. № 5. С. 32-34.
4. Белевцева В.В. Як «пальчики» допомагають навчати письма / /
Початкова школа. - 2001. № 1. С. 56.
5. Вікова та педагогічна психологія. / М.В. Матюхіна,
Т.С. Михальчино, Н.Ф. Проніна та ін; Під ред. М.В. Гамезо - М.:
«Просвещение», 1994. С. 78-79.
6. Виготський Л.С. Мислення і мова / / Зібрання творів:
У 6 т. Т.1. - М.: Просвещение, 1982 - Т.2. С. 236.
7. Виготський Л.С. Передісторія писемного мовлення / / Хрестоматія
за зростанням. і педагог, психології. 4.1. -М.: 1980. С. 73.
8. Виготський Л.С. Зібрання творів. У 6т. Т.1. - М.:
Просвітництво, 1983. С.79.
9. Гальперін П.Я. Введення в психологію. - М.: Просвещение,
1972. С. 34.
10. Горецький В.Г., Кірюшкін В.А., Шанько А.Ф. Навчання за «Абетці» і «Прописи» / / Початкова школа. - 1984. № 8. С. 25-26.
11. Гурова Є.М. Підготовка руки дитини до письма / / Початкова
школа. - 2000. № 5. С. 61-62.
12. Желтовская Л.Я., Соколова Є.М. Формування
каліграфічних навичок у молодших школярів: Посібник для вчителя
чотирирічної поч. школи. -М.: Освіта, 1987. С. 10-28.
13. Занков Л.В. Про предмет і методи дидактичних
досліджень. -М.: Освіта, 1961. С.91.
14. Запорожець Л.В. Вибрані психологічні праці в 2-х
томах. - М.: Просвещение, 1986. С.58.
15. Ілюхіна В.А. Нові підходи до формування графічних
навичок. Лист з «секретом» / / Початкова школа. - 1999. № 10. С. 37-52.
16. Ілюхіна В.А. Особливості формування графічних
навичок і аналіз помилок при письмі / / Початкова школа. - 1999. № 8.
С. 16-17.
17. Ілюхіна В.А. Лист із секретом / / Початкова школа. - 1995.
№ 6. С.60-61.
18. Карнаухова Г.І. Красиво писати - красу творити / /
Початкова школа. - 1997. № 5. С. 37-39.
19. Кудреватова Л.І. Типові каліграфічні помилки і їх
виправлення / / Початкова школа. - 1995. № 3. С.81.
20. Львів М.Р., Рамзаева Т.Г., Світловська М.М. Методика
навчання російської мови в початкових класах / Львів М.Р., Рамзаева Т.Г.,
Світловська М.М. - М: «Просвещение», 1987. С. 17-26.
21. Методика викладання російської мови в початкових класах:
Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. зав. / Львів М.Р. Горецький В.Г.,
Сосновська О.В. - 2-е вид. - М.: Изд. центр «Академія», 2000. С. 70-71.
22. Морозова Л.В. Причини порушення каліграфії та методи їх
виправлення / / Початкова школа. - 1984. № 8. С.9-12.
23. Мухіна BC Вікова психологія: феноменологія,
розвиток, дитинство, отроцтво. - М.: Изд. центр «Академія», 1998.
С. 291-293.
24. Мухіна BC Шестирічна дитина в школі - М.:
«Просвещение», 1990. С. 95.

25. Немов Р.С. Психологія. У 3 книгах. Кн.2. Психологія
освіти-М.: «Просвещение»: ВЛАДОС, 1995, С. 95-96.
26. Нечаєва Н.В. Навчально-методичний комплект для навчання
грамоті по системі Л.В. Занкова / / Початкова школа. - 1994. № 7. С. 21-22.
27. Обухова Л.Ф. Вікова психологія - М.: Педагогічна
суспільство Росії, 2000. С.320-336.
28. Одегова В.Ф. Робота над каліграфією в 1 класі / / Початкова
школа. - 1991. № 2. С.16-17.
29. Перон-Бореллі М., Перон Р. Психологічне вивчення
дитини - Париж: 1986. С. 17.
30. Поддьяков М.М. Мислення дошкільника - М.: Просвещение,
1977. С.96.
31. Потапова О.М. Навчання письма молодших школярів / /
Початкова школа. - 1987. № 6. С. 65-75.
32. Програма навчання за системою академіка Л.В. Занкова 1-3
класи (до пробних підручників) - М.: Просвещение, 1993, С.16.
33. Програми загальноосвітніх установ. Початкові
класи (1-4) одинадцятирічної школи - М.: Просвещение, 1994. С. 17-29.
34. Програми загальноосвітніх установ. Початкові
класи (1-3) - М.: Просвещение, 1994. С. 33-42.
35. Програма розвивального навчання (система Д. Б. Ельконіна -
В.В. Давидова) 1-5 класи - М.: Просвещение, 1992. С. 7-9.
36. Російська мова в початкових класах: Теорія і практика навчання: Навчальний посібник для студ. Учеб. зав. по спец. «Педагогіка і
методика початкового навчання »/ М.С. Соловейчик, П.С. Жедек, М.М.
Світловська та ін; Під ред. М.С. Соловейчик - М.: Просвещение, 1993. С.
104-109.
37. Соколова Є.М. Методичні вказівки до «Робочим прописами».
Посібник для вчителя - М.: Просвещение, 1973. С. 22-34.

38. Ушинський К.Д. Зібрання творів: В 11 томах - Т.6. - М.:
1949.С. 285.
39. Федосова Н.А. Диференційоване навчання на уроках
листи / / Початкова школа. - 1989. № 12. С. 54.
40. Фонін Д.С. Чому школярі погано пишуть / / Початкова
школа. - 1998. № 9. С.80-81.
41. Хайбулліна Т.М. Писати гарно - не важко, або Історія
одного відкриття / / Початкова школа. - 1999. № 8.с. 81-82.
42. Цукерман Г.А. Види спілкування в навчанні. - Томськ, 1993.
З 25.
43. Цукерман Г.А., Бугрименко Е.А., Агаркова Н.Г. Про «Букварі» за системою розвивального навчання Д. Б. Ельконіна - В.В. Давидова / / Початкова школа. - 1994. № 7. С. 15.
44. Читання і лист за системою Д. Б. Ельконіна - М.:
Просвітництво, 1993. С.221-222.
45. Ельконін Д.Б. Вибрані психологічні праці - М.: 1989.
С.46.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Реферат
244.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Каліграфія в школі
Іранська мініатюра та каліграфія
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru