Ім'я файлу: Семінар 4.docx
Розширення: docx
Розмір: 14кб.
Дата: 17.10.2023
скачати

Задачі до теми «Аналіз фінансової звітності»

Задача 1


1. Розгляньте баланс компанії Хімік LTD. Підрахуйте зміни рахунків і де це можливо визначте використання грошових коштів. Якими є основні джерела та напрямки використання грошових коштів? Стала ця компанія протягом року більш чи менш ліквідна? Що сталося з грошовими коштами протягом року?

Актив

2021

2020

Пасив

2021

2020

Оборотні кошти

 

 

Поточні зобовязання
 

Грошові кошти

120

88

Кредиторська заборгованість

124

144

Дебіторська заборгованість

224

192

Векселі до сплати

1412

1039

Товарно-матеріальні запаси

424

368

Всього поточні зобовязання

1536

1183

Всього оборотні кошти

768

648

Довгострокова заборгованість

1804

2077

Основні засоби

5228

5354

Власний капітал

 

 

Всього активів

5996

6002

Звичайні акції

300

300


Нерозподілений прибуток

2356

2442


Всього власний капітал

2656

2742


Всього пасивів

5996

6002

  1. Оборотні кошти зросли з 648 до 768, що свідчить про збільшення ліквідності компанії.

  2. Товарно-матеріальні запаси також зросли з 368 до 424, що може вказувати на збільшення обсягів виробництва або запасів для майбутнього виробництва.

  3. Векселі до сплати значно зросли з 1039 до 1412, що може вказувати на збільшення фінансових зобов'язань компанії або збільшення обсягів угод з постачальниками.

  4. Довгострокова заборгованість зменшилась з 2077 до 1804, що свідчить про зменшення довгострокових фінансових зобов'язань компанії.

  5. Основні засоби зменшилися з 5354 до 5228, що може бути пов'язано з продажем або знеціненням активів компанії.

  6. Грошові кошти зросли з 88 до 120, що також сприяє збільшенню ліквідності.

  7. Дебіторська заборгованість зросла з 192 до 224, що може вказувати на збільшення обсягів продажів в кредит.

  8. Кредиторська заборгованість зменшилась з 144 до 124, що може вказувати на більш швидку оплату зобов'язань перед постачальниками.

Загалом, компанія збільшила свою ліквідність, зменшила довгострокові зобов'язання та володіє додатковими грошовими коштами, що може бути позитивним сигналом для її фінансового стану.
2. Використовуючи звіт про фінансові результати компанії проведіть вертикальний аналіз даного звіту. Як Ви розумієте стандартизований чистий прибуток. Який відсоток від реалізації іде на покриття собівартості реалізованих товарів?

Звіт про фінансові результати компанії Хімік LTD за 2021 рік.

 

Показники

Обсяг реалізації

3756

Вартість проданих товарів

2453

Амортизація

490

Прибуток до сплати відсотків та податків

813

Виплата відсотків

613

Прибуток до оподаткування

200

Податки

68

Чистий прибуток

132

Приріст нерозподіленого прибутку

86

Дивіденди

46

Для проведення вертикального аналізу звіту про фінансові результати компанії Хімік LTD за 2021 рік, потрібно виразити кожен з показників у відсотках до обсягу реалізації.
Вертикальний аналіз:
Обсяг реалізації: 100%

Вартість проданих товарів: (2453 / 3756) * 100% = 65.36%

Амортизація: (490 / 3756) * 100% = 13.06%

Прибуток до сплати відсотків та податків: (813 / 3756) * 100% = 21.65%

Виплата відсотків: (613 / 3756) * 100% = 16.33%

Прибуток до оподаткування: (200 / 3756) * 100% = 5.33%

Податки: (68 / 3756) * 100% = 1.81%

Чистий прибуток: (132 / 3756) * 100% = 3.51%

Приріст нерозподіленого прибутку: (86 / 3756) * 100% = 2.29%

Дивіденди: (46 / 3756) * 100% = 1.23%

Стандартизований чистий прибуток означає, що компанія враховує певні витрати та доходи, які вважаються не пов'язаними з її основною діяльністю, щоб дозволити порівняння доходності з іншими компаніями. Це допомагає інвесторам порівнювати різні компанії, оскільки цей показник враховує вплив відмінностей у фінансовому управлінні.
Відсоток від реалізації, який йде на покриття собівартості реалізованих товарів, можна обчислити наступним чином:
(2453 / 3756) * 100% = 65.36%
Отже, 65.36% від обсягу реалізації витрачено на покриття собівартості реалізованих товарів.

3. Використовуючи баланс та звіт про фінансові результати підрахуйте наступні коефіцієнти за 2021 рік:

Коефіцієнт фінансового лівереджу

Коефіцієнт проміжної ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Оборотність товарно-матеріальних запасів

Оборотність дебіторської заборгованості

Період реалізації товарно-матеріальних цінностей

Період погашення дебіторської заборгованості

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт покриття процентів

Рентабельність активів

Рентабельність реалізації продукції

4. Вирахуйте ROE для даної компанії, а потім розпишіть результат на компоненти використовуючи двофакторне і трифакторне рівняння Дюпона.
Задача 2.

Приведені дані фінансових звітів компанії використовуйте для вирішення наступних задач.

 

Показники

Обсяг реалізації

9000

Вартість проданих товарів

4500

Амортизація

700

Прибуток до сплати відсотків та податків

3800

Виплата відсотків

600

Прибуток до оподаткування

3200

Податки

960

Чистий прибуток

2240

Приріст нерозподіленого прибутку

1640

Дивіденди

600
Балансовий звіт компанії за 2001 та 2002 роки. (тис. грн.)

Актив

2020

2021

Пасив

2020

2021

Оборотні кошти

 

 

Поточні зобовязання
 

Грошові кошти

404

247

Кредиторська заборгованість

650

679

Дебіторська заборгованість

1115

1616

Векселі до сплати

375

400

Товарно-матеріальні запаси

2870

4225

Інші

219

250

Всього оборотні кошти

4389

6088

Всього поточні зобовязання

1244

1329

Основні засоби

8452

8100

Довгострокова заборгованість

3400

3150

Всього активів

12 841

14 188

Власний капітал
Звичайні акції

500

500


Доплати акціонерам

1300

1300


Нерозподілений прибуток

6397

7909


Всього власний капітал

8197

9709


Всього пасивів

12841

14188

1. Проведіть вертикальний та горизонтальний аналіз та комбінований (вертикально-горизонтальний) аналіз.

2. Використовуючи баланс та звіт про фінансові результати підрахуйте основні фінансові коефіцієнти за 2021 рік. Зробіть висновки

3. Вирахуйте ROE для даної компанії, а потім розпишіть результат на компоненти використовуючи рівняння Дюпона.

4. Складіть звіт про рух грошових коштів непрямим методом за 2021 рік.

5. Компанія випустила в обіг 400 тис. звичайних акцій, причому ринкова вартість за акцію на кінець 2021 р. склала 52 грн. Чому дорівнює відношення ціни до прибутку на 1 акцію? Скільки виплачується дивідендів на 1 акцію? Чому дорівнює відношення ринкової і балансової вартості на кінець року?
скачати

© Усі права захищені
написати до нас