Ім'я файлу: 1.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 823кб.
Дата: 16.04.2020

«Взаємодія психології праці з іншими науками»

 • Психологія праці вивчає свій предмет, спираючись на тісні зв'язки з іншими напрямками психологічної науки. Особливо близькі контакти простежуються у неї з загальною психологією. Психологія праці спирається на теоретичні концепції і понятійний апарат загальної психології, використовує деякі методи її дослідження.
 • Основну тематику своїх досліджень психологія праці черпає, безумовно, з конкретної практики, але, разом з тим, вона розробляє і цілий ряд теоретичних проблем, близьких до загальної психології. Як справедливо вважають багато вітчизняних вчені, психологія праці давно вже перестала бути тільки спеціальної гілкою психології, її теоретичні проблеми стають і найважливішими проблемами загальної психології людини.
 • З соціальною психологією і психологією управління психологію праці пов'язує необхідність розробки деяких загальних з цими науковими напрямками проблем і питань (вивчення міжособистісних взаємин у малих групах і в виробничих колективах, психологічної сумісності людей у різних видах праці, мотивації та стимулювання трудової діяльності і т. д.). При вирішенні завдань професійного навчання, підготовки дітей і школярів до праці, вивченні процесу формування виробничих умінь і навичок психологія праці взаємодіє також з педагогічної та вікової психологією.
 • У середині минулого століття з психології праці виділилася в самостійний напрям інженерна психологія. Ця галузь психології виникла в умовах швидкого науково-технічного прогресу, впровадження у виробництві нової і новітньої техніки, що призвело до істотної зміни змісту і структури трудової діяльності людини. Головним предметом інженерної психології стала діяльність людини в різних системах управління (праця диспетчера, робота оператора за пультом управління і т. д.),
 • А її основною проблемою -вивчення процесів інформаційної взаємодії в системах «людина-техніка». Природно, що психологія праці як наука, вирішальна традиційні завдання, і інженерна психологія як наукова дисципліна, спрямована на вивчення нових форм праці, тісно пов'язані між собою і доповнюють один одного.
 • Близькі контакти пов'язують психологію праці з деякими науками медико-фізіологічного і технічного профілю. Серед них слід особливо виділити фізіологію праці. Остання вивчає зміни функціонального стану організму під впливом трудової діяльності і дає фізіологічне обгрунтування правильної організації праці з метою підтримки високого рівня працездатності людини
 • При вирішенні багатьох проблем (раціональна організація робочого місця, обгрунтування оптимального режиму праці та відпочинку, дослідження втоми, вивчення фізіологічних механізмів сприйняття і переробки інформації, пам'яті, мислення і т. Д.) Психологія і фізіологія праці постійно взаємодіють одна з одною. Їх безпосередній зв'язок найбільш яскраво простежується при спільній розробці питань наукової організації праці (НОТ).
 • Не випадково в практичній роботі психолог нерідко застосовує деякі методики, розроблені в фізіології праці, а фізіолог - психологічні методики. Комплексне застосування методичного інструментарію цих двох близьких наук пояснюється тією обставиною, що дуже часто між психічними і фізіологічними функціями, що забезпечують процес праці, спостерігається тісний кореляція.
 • Близько стикається психологія праці та з гігієною праці, яка вивчає навколишнє виробниче середовище і вплив її чинників (шуму, освітленості, вібрації і т. д.) на організм і здоров'я працюючих. Спільно з гігієною праці психологія праці займається психопрофилактикой і збереженням психічного здоров'я працюючих, вирішує питання лікарсько-трудової експертизи, оцінює професійну придатність і визначає шляхи компенсації наявних фізичних і психічних недоліків в процесі професійного навчання і роботи.
 • Оскільки сфера діяльності психології праці - виробництво, взаємодія людини зі знаряддями праці і технікою, -вона має певні точки дотику з техніческімнормірованіем (Визначення необхідних витрат часу на виробництво одиниці продукції, обгрунтування раціонального темпу і ритму роботи), технічною естетикою і дизайном (Художнє оформлення та проектування виробничого середовища, знарядь праці і промислових виробів, надання їм гармонійної форми і естетичних якостей), технікою безпеки і іншими виробничими і технічними дисциплінами.
 • І, нарешті, психологія праці тісно пов'язана з ергономікою -комплексною наукою, яка займається питаннями адаптації засобів, знарядь і умов праці до фізіологічних і психічних можливостей людини. Ця наука предметом свого вивчення має системи типу «людина - машина - середовище».
 • Трудовий процес розглядається нею як системне, багатофакторне утворення, яке включає в себе психологічні, фізіологічні, гігієнічні, антропометричні та інші складові. Ергономіка будується на використанні прикладних розділів психології праці та інженерної психології, антропології, фізіології і гігієни праці, технічної естетики та інших наук. Всі вони, включаючись в ергономіку, не втрачають своєї специфіки і дозволяють реалізувати комплексний підхід до вивчення процесу праці.
 • Творча співдружність і взаємодія психології праці із суміжними науками не означає, що вона втрачає свій власний предмет дослідження, свою проблематику і методи. В історії розвитку психології праці були спроби підмінити її фізіологією праці, соціологією праці та т. Д.,
 • Але вони не привели до позитивних результатів. У всіх випадках - і в дослідницькій роботі, і в практичній - психологія праці повинна зберігати свою специфіку і вирішувати, перш за все, проблеми, пов'язані з психологічним аналізом трудової діяльності людини і психологічними факторами підвищення продуктивності і ефективності праці.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас