1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: #2-8199.docx
Розширення: docx
Розмір: 171кб.
Дата: 09.06.2023
скачати
Пов'язані файли:
Бердикова отчет.doc
#1-12663.docx
#3-3275.docx
#4148.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»
Факультет програмної інженерії та бізнесу
Кафедра менеджменту
КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни Менеджмент
на тему: «Удосконалення управління трудовими ресурсами

(за матеріалами ТЗОВ «Цунамі»

Виконав: студент 2 курсу групи №

напряму підготовки (спеціальності)

073 «Менеджмент» (281 «Публічне управління та адміністрування»)

за освітньою програмою «Управління проектами», «Логістика», («Менеджмент організацій та адміністрування»)

(шифр і назва напряму підготовки (спеціальності))(прізвище й ініціали студента)

Керівник: проф.каф.602, д.екон.н.

Доронін А.В

(посада, науковий ступінь, прізвище й ініціали)

Національна шкала: __________

Кількість балів: _____

Члени комісії: _________ Бондарєва Т.І.

(підпис) (прізвище й ініціали)

_________ Скачкова І.А. .

(підпис) (прізвище й ініціали)

_________ Гатило В.П.

(підпис) (прізвище й ініціали)

Харків – 2023

ЗМІСТ


ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 6

1.1 Економічна сутність категорії «трудові ресурси» підприємства 6

1.2 Показники руху трудових ресурсів підприємства 11

1.3 Оцінка ефективного використання трудових ресурсів підприємства 17

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКАТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТЗОВ «ЦУНАМІ» 22

2.1 Господарсько-правові засади функціонування ТЗОВ «Цунамі» 22

2.2 Організація праці на ТзОВ «Цунамі» 30

2.3 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів ТзОВ «Цунамі» 32

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 40

3.1 Основні напрями удосконалення управління трудовими ресурсами на підприємстві ТзОВ «Цунамі» 40

ВИСНОВКИ 47

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49

ДОДАТКИ 52


ВСТУП


Сучасний стан проблеми та актуальність теми полягає в необхідності конкретизації напрямів підвищення ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві через дослідження питань ефективного управління трудовими ресурсами, оскільки вони є невичерпним резервом підвищення ефективності використання людських ресурсів підприємства, важливим стратегічним потенціалом, а також впливають на його конкурентоспроможність і визначають напрями подальшого розвитку.

Ступінь розробленості наукової проблеми: питання теоретичних і практичних аспектів ефективності управління трудовими ресурсами знайшли відображення в працях таких відомих вчених, як Г. І. Андрєєва, Г. М. Азаренкова, І. М. Бойчук, Ю. М. Бажал, Ф. Ф. Бутинець, О. М. Бандурка, А. П. Бовтрук, В. О. Храмов, Д. П. Богиня, В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний, В. Г. Герасимчук, О. Грішнова. А., Тертична Л., Болдогоєв Д., Борчанінова Є., Золотарьов А. та багато інших вітчизняних і зарубіжних вчених.

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є дослідження теоретико-методологічних основ трудових ресурсів як економічної категорії, підприємства, загальна характеристика підприємства, а також розрахунок та визначення показників фінансового стану ТзОВ «Цунамі». Заключним етапом є надання рекомендацій щодо підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства та шляхів стимулювання трудових ресурсів.

Для досягнення поставленої мети в комплексному курсовому проекті вирішені такі завдання:

   1. досліджено економічну категорію «трудові ресурси», необхідність та значення оцінки персоналу;

   2. визначено показники, що допомагають оцінити значення ефективності управління людьми в діяльності підприємства;

   3. досліджено характеристику підприємства, статистичну звітність та аналіз фінансового стану ТзОВ «Цунамі»;

   4. проведено оцінку фінансового стану ТзОВ «Цунамі»;

   5. розроблено напрями ефективного використання трудових ресурсів ТзОВ «Цунамі»;

   6. проведено обґрунтування пропозицій щодо потреби в запропонованих заходах;

   7. досліджено ефективність використання розроблених заходів для удосконалення використання трудових ресурсів ТзОВ «Цунамі».

Об’єкт дослідження процес виробничої діяльності підприємства ТзОВ «Цунамі».

Предмет дослідження теоретичні, методичні та практичні підходи аналізу ефективного використання трудових ресурсів підприємства.

Методи дослідження. Для економічного обґрунтування напрямів підвищення ефективності використання трудових ресурсів ТОВ «Цунамі» використано економічні методи аналізу, графічний, статистичний, порівняльного аналізу та економіко-математичні моделі.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та економічному обґрунтуванні методів ефективного використання трудових ресурсів, а саме пропозицій щодо підвищення ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві за рахунок впровадження додаткових засобів стимулювання. Запропоновані напрями дають можливість підвищити продуктивність праці та збільшити прибутковість підприємства, а саме чистий прибуток.

Інформаційна база. «Інформаційною базою слугували такі матеріали: баланс (Форми 1) та Звіту про фінансові результати ТзОВ «Цунамі» (Форми 2) за 2020-2022 роки.

Структура роботи. Курсовий проект бакалавра складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел, викладених на 56 сторінках комп’ютерного тексту.

Вона містить 3 рисунків, 18 таблиць, список використаних джерел з 30 найменувань на 44 сторінках та 2 додатків».

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Економічна сутність категорії «трудові ресурси» підприємства
Найважливішою частиною продуктивних сил і визначальним джерелом економічного розвитку є люди, їх мотивація, освіта, кваліфікація та професійна підготовка. Існує надмірна залежність конкурентоспроможності економіки країни та рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу працівників підприємства чи організації. Трудові ресурси забезпечують рух матеріально-речових елементів виробництва.

Найважливішим ресурсом будь-якого підприємства є трудові ресурси. Від їх якості та ефективного використання значною мірою залежить результат діяльності всього підприємства та його конкурентоспроможність.

Під трудовим потенціалом країни, регіону, підприємства і трудовими ресурсами розуміють частину промислово розвиненого населення, що володіє фізичним розвитком, відповідними здібностями і знаннями, необхідними для роботи в економіці країни, завдяки чому частина населення зайнята у сфері бізнесу або практики, а не з інших причин.

Основними параметрами трудового потенціалу підприємства є кадровий склад, професійно-кваліфікаційна структура працівників. Ефективність та забезпеченість трудового потенціалу характеризують продуктивність праці.

Трудові ресурси - це частина населення країни, оскільки вони являють собою необхідний фізичний розвиток, знання та практичні навички для роботи в народному господарстві. До трудових ресурсів належать як зайняті, так і потенційні працівники.

Основним критерієм віднесення населення до категорії трудових ресурсів є працездатний вік. Термін «працездатний вік» визначено чинним законодавством, згідно з яким працездатними вважаються жінки у віці від 16 до 55 років і чоловіки у віці від 16 до 60 років включно. Нижня межа працездатного віку передбачає набуття певного рівня фізичного та розумового розвитку, а верхня - підтверджує позицію суспільства щодо розподілу соціальної допомоги за віком. Залежно від перспектив реалізації пенсійної реформи верхня межа може бути підвищена до 65 років. Для деяких професій, що характеризуються важкими умовами праці або потребують працівників, чиї якості з віком значно погіршуються (наприклад, військова справа, спорт, балет), пенсійний вік встановлюється на 5-10 років раніше. Такі люди належать до привілейованих категорій пенсіонерів. Вони часто продовжують працювати і фактично залишаються зайнятими, змінюючи вид діяльності.

Найважливішою частиною продуктивних сил і вирішальним джерелом економічного зростання є трудові ресурси, їх здібності, знання, навички, освіта, професійна підготовка та мотивація.

Структура трудових ресурсів може бути проаналізована за різними характеристиками: Вік, стать, освіта, галузь знань, релігія, зайнятість у секторах економіки, місце проживання тощо. [1, c. 32]. Структура трудових ресурсів з економічної точки зору представлена на рис. 1.1.Рис. 1.1. Структура трудових ресурсів

Джерело: складено на основі [1]
Економічно активне населення або робоча сила, за методологією МОП, - це населення обох статей у віці від 15 до 70 років включно, що означає певний період пропозиції робочої сили на ринку праці. Кількісно робоча сила складається з чисельності зайнятих осіб та чисельності безробітних, які за цією методологією є чітко визначеними групами осіб [4].

Економічно неактивне населення - це населення, яке з незалежних від нього причин не бажає забезпечувати пропозицію робочої сили на ринку праці. Безумовно, економічно неактивне населення включає наступні категорії [6, с. 192]:

 • учні та студенти денної форми навчання;

 • пенсіонери за віком та інші категорії відповідно до національного трудового законодавства;

 • інваліди відповідних груп (згідно із законодавством);

 • домашні працівники та особи, які доглядають за дітьми, хворими тощо;

 • безробітні особи, які припинили пошук роботи з будь-яких причин (вичерпали всі можливості знайти підходящу роботу, втратили надію на працевлаштування);

 • застраховані особи, які не мають волі (бажання) працювати з метою отримання оплачуваної роботи.

Розрізняють такі фази відтворення трудових ресурсів: фаза освіти, фаза розподілу і перерозподілу та фаза використання.

Фаза освіти характеризується природним і механічним відтворенням трудових ресурсів, відновленням працездатності реальних працівників, набуттям людьми освіти, професій і трудової кваліфікації.

Фаза розподілу і перерозподілу в ринкових умовах значною мірою забезпечується функціонуванням ринку праці і характеризується розподілом робочої сили за сферами зайнятості, галузями економіки, видами робіт, установами, регіонами та округами країни.

Фаза використання - це використання робочої сили на окремих підприємствах та в економіці в цілому [5, с. 293].

Персонал компанії є найважливішим ресурсом компанії і в цьому контексті вимагає особливого підходу до питань управління. Персонал підприємства складається з постійних працівників, які мають необхідну професійну підготовку та практичні навички.

Класифікацію команди (персоналу) компанії можна відобразити в таблиці 1.1 [7, c. 488].

Таблиця 1.1

Класифікація персоналу підприємства

Ознака

Види1. За характером участі в господарській діяльності

Виробничий персонал - включає всіх працівників основного, допоміжного та обслуговуючого виробництва, заводоуправління, складського господарства, охорони - тобто всіх працівників, які беруть участь у виробництві товарів або їх безпосередньому обслуговуванні.

Невиробничий персонал - включає працівників структур, які можуть перебувати на балансі підприємства, але не пов’язані з процесами виробництва промислової продукції: житлово-комунальне господарство, дитячі садки та ясла, аптеки, навчальні заклади тощо.

2. По відношенню до виробництва

Основні робітники - безпосередньо беруть участь у процесі виробництва благ.

Допоміжні робітники - здійснюють функції обслуговування основного виробництва.

3. За статтю

Чоловіки

Жінки

4. За характером виконуваних функцій

Керівники

Спеціалісти

Службовці

Робітники

  1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас