Ім'я файлу: Методологічний семінар.docx
Розширення: docx
Розмір: 26кб.
Дата: 25.10.2020

Доповідь

(І розділ)

Тема дисертації: «Психолого-педагогічний супровід у дитячо-юнацькому спорті».

І розділ дисертації «Теоретико-методичні основи психолого-педагогічного супроводу спортсменів дитячо-юнацького віку».
Система підготовки кваліфікованих спортсменів до змагань складалася роками, проте її рівень на сьогодні не може повністю задовольняти тренерів. Стає все більш очевидним, що поряд з відповідним організаційним, матеріальним, медичним забезпеченням, більш суттєву увагу необхідно приділити також заходам з психологічного забезпечення та відповідного супроводу підготовки спортсменів. Мова йде про психологічно обґрунтовану організацію всього процесу багаторічної підготовки спортсменів.

Процес багаторічного вдосконалення, включає дві стадії: підведення спортсмена до піку його можливостей та їх реалізацію. Тому, дуже важливо розпочати процес психологічної підготовки на початку спортивної діяльності спортсменів дитячо-юнацького віку.

Психологічний супровід є важливим сучасним компонентом у системній роботі зі спортсменами, який доповнює навчально-тренувальну і змагальну діяльність, сприяє розвитку не тільки майстерності та фізичних якостей спортсмена, а й формуванню діяльнісно-обумовлених суб’єктивних властивостей особистості.

Психологічний супровід спортивної діяльності - це комплекс заходів, спрямованих на розвиток, вдосконалення, оптимізацію систем психічного регулювання функцій організму спортсмена і його поведінки з урахуванням вимог тренувань і змагань. Всі складові психологічного супроводу спортивної діяльності взаємозалежні і взаємообумовлені.

Як організований процес науково-методичного забезпечення, психологічний супровід підготовки спортсменів має бути орієнтований не на ліквідацію несприятливих проявів психіки, а на мобілізацію психічних резервів підвищення ефективності тренувального процесу, надійності і результативності змагальної діяльності

Досконале вивчення і систематизація теоретичних матеріалів дозволили розробити завдання психолого-педагогічного супроводу основних етапів багаторічної підготовки спортсменів дитячо-юнацького віку.


Перша стадія процесу багаторічного самовдосконалення

Етап багаторічної підготовки

Завдання психолого-педагогічного супроводу

І. Початкова підготовка

- Стимулювання пізнавальної діяльності (мислення і відчуттів), прояву ініціативи і індивідуальних психологічних особливостей, що сприяють подальшому спортивному вдосконаленню;

- Розвиток психомоторики і психоемоційних навичок сприйняття і реагування на основі ігрового методу як основи загальної рухової культури;

 • Розвиток у дітей прагнення до рухової активності на змагальній основі;

 • Заохочення і моральна підтримка юного спортсмена як фактора мотивації до занять спортом.

ІІ. Попередня базова підготовка

 • Вироблення і підтримка стійкого інтересу у спортсменів до занять спортом і розвиток прагнення до цілеспрямованого багаторічного спортивного вдосконалення;

 • Розвиток у спортсмена усвідомленої потреби змагатися і формування психологічного механізму

зіставлення своїх спортивних результатів з результатами інших спортсменів;

 • Визначення рівня мотивації до подальшої підготовки;

 • Розвиток і стимуляція психологічних властивостей і якостей, необхідних для успіху в обраному виді спорту;

 • Оцінка психологічних особливостей юних спортсменів для спеціалізації (вибору амплуа, дисципліни та ін.) і відбору найбільш обдарованих на основі генетично детермінованих факторів.
ІІІ. Спеціалізована базова підготовка

 • Вироблення вміння постановки змагальної мети і алгоритму її реалізації;

 • Розвиток у спортсмена навичок самоконтролю (оперативного, поточного і етапного) для здійснення корекції і оптимізації психологічного і фізіологічного стану;

 • Навчання спортсмена проведенню самоаналізу виступів на змаганнях і роботі над помилками на основі осмисленого ставлення і раціонального підходу;

 • Зміцнення мотивації до занять спортом;

 • Навчання навичкам управління емоційними станами, особливо передстартовими;

 • Розвиток психічної адаптації як фактору стресостійкості і витривалості нервової системи
ІV. Підготовка до високих досягнень

 • Збільшення обсягу психологічної підготовки і розробка індивідуальної програми психологічного впливу;

 • Вироблення стратегії психологічної підготовки з орієнтацією на сильні сторони психіки спортсмена;

 • Розвиток у спортсмена здатності до саморегуляції у психологічно складних змагальних умовах (усвідомлене управління власними почуттями, думками і відчуттями).
Друга стадія процесу багаторічного самовдосконалення

Етап багаторічної підготовки

Завдання психолого-педагогічного супроводу

V. Максимальна реалізація індивідуальних можливостей

- Виявлення прихованих резервів організму в області психологічної підготовленості та допомогу у реалізації їх під час тренувальної та змагальної діяльності (відчуття, інтуїція);

- Вивчення сильних і слабких сторін основних суперників і партнерів по команді (у спортивних іграх);

- Корекція психологічного стану спортсмена перед стартом і після змагань (почуття);

- Використовуючи весь досвід психологічної підготовки на попередніх етапах, привести спортсмена до найвищої точки мобілізації психіки - довільного управління станом оптимальної бойової готовності.

VI. Збереження вищої майстерності

 • Максимальне використання власних психічних ресурсів як фактора підтримки високого рівня результативності;

 • Створення стабільного соціального благополуччя (освіта, нові напрямки самореалізації, сім'я) для впевненості у майбутньому кар'єрному і особовому зростанні;

 • Пошук резервів мотивації для подальших виступів і вдосконалення своїх можливостей;

 • Створення і підтримання сприятливого психологічного клімату у відносинах як умови збереження стабільних результатів.
На всіх етапах багаторічного спортивного вдосконалення актуальними будуть наступні завдання:

1. Аналіз психологічних факторів і діагностика стану спортсмена.

2. Корекція несприятливих психічних станів:

- у тренувальному процесі (мобілізація емоційно-вольової сфери для

виконання складних завдань, подолання стресу через помилки, використання психічних захистів - сублімації, раціоналізації і т.д.);

- передстартових ( «апатії», «лихоманки» і ін.);

- у ході проведення змагань;

- відновлення після невдалих виступів (психічна реабілітація, повинна проводитися не тільки зі спортсменом, але і з тренером).

3. Розвиток внутрішнього психологічного потенціалу (вольові якості,

інтелект, усвідомленість, розуміння своїх сильних і слабких сторін).

4. Вироблення і збереження мотивації досягнення успіху з урахуванням

того, що на різних етапах багаторічної підготовки структура мотивів може доповнюватися і трансформуватися.

5. Розвиток і самовдосконалення комунікативних здібностей у спортсменів як одного з найважливіших компонентів алгоритму визначення мети.

6. Застосування аутогенного тренування для досягнення або оптимізації необхідного поточного стану і цілей.

7. Розробка і впровадження програм психологічного забезпечення підготовки спортсменів на основі індивідуального підходу.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас