Ім'я файлу: Самоменеджмент.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 215кб.
Дата: 29.06.2020
Пов'язані файли:
ЗАТВЕРДЖУЮ.docx

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
Економіко-гуманітарний факультет
Кафедра менеджменту
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «САМОМЕНЕДЖМЕНТ» на тему: «Сутність організації робочого місця менеджера. Обладнання робочого місця»
Студента(ки)
1 курсу
ЗМО-50м групи спеціальності
073 Менеджмент
ОПП
Менеджмент у будівництві та житлово-комунальному господарстві
Черних І.Ю.
(прізвище та ініціали)
Керівник ст. викладач, к.п.н.
Єщенко М.Г.
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала
Кількість балів:
Оцінка: ECTS
Краматорськ, 2020

2
ЗМІСТ стор.
ВСТУП .......................................................................................................................... 3 1.
СУТНІСТЬ
ОРГАНІЗАЦІЇ
РОБОЧОГО
МІСЦЯ
МЕНЕДЖЕРА.
ОБЛАДНАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ ........................................................................ 4 1.1.
Сутність і зміст організації робочого місця менеджера .............................. 4 1.2.
Основні правила раціональної організації робочого місця ......................... 6 1.3.
Планування робочого місця менеджера (системи планування приміщень). ............................................................................................................... 7 1.4.
Зовнішнє та внутрішнє планування робочих місць менеджерів. ............... 8 1.5.
Три функціональні зони. ................................................................................. 9 1.6.
Використання технічних засобів управління в роботі менеджера ........... 10
ВИСНОВКИ ................................................................................................................ 12
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ........................................................... 13

3
ВСТУП
Від того, яким чином організоване робоче місце, багато в чому залежить ефективність праці менеджерів усіх категорій незалежно від тієї посади, яку вони займають. Завдання раціональної організації робочих місць менеджерів включає в себе не тільки устаткування його усім необхідним відповідно до змісту та хара- ктеру роботи, яка ним виконується, але й раціональне його розміщення, ство- рення комфортних умов праці.
Найкращий варіант організації робочого місця, як і в інших сферах діяль- ності, може бути визначений лише за умови детального аналізу тієї роботи, яка виконується менеджером. Праця менеджера – це не лише суто розумова діяль- ність. В процесі виконання своєї роботи менеджер працює на комп'ютері, корис- тується телефоном, факсом, модемом, технікою для множення документів. Його праця – це безліч різних рухів, простих та складних, таких, які виконуються лише один раз, та таких, які повторюються багато разів, які потребують уваги або ви- конуються автоматично.
Досить часто роботу менеджера вважають легшою порівняно з іншими ви- дами праці тільки тому, що його робота дуже часто виконується сидячи. У біль- шості випадків робота менеджера проходить за розрахунками та роботою на ком- п'ютері. Але сидяча робота сама по собі є стомлюючою через те, що пов'язана з постійною статичною напругою м'язів та багатьма іншими шкідливими для орга- нізму явищами, які виникають через відносно нерухливе положення тіла. Ось чому праця менеджера потребує раціональної організації робочого місця.

4 1. СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ МЕНЕДЖЕРА.
ОБЛАДНАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ
1.1. Сутність і зміст організації робочого місця менеджера
Робоче місце менеджера – це просторова зона, яка устаткована необхід- ними матеріальними засобами та технікою і має певну організацію. Це місце, де виконується робота менеджера [1]. Класифікація робочих місць зображена на рис. 1. робочі місця менеджера розподіляються в залежності від категорії
працівника керівник фахівець кількості
працівників
індивідуальні
колективні
рівня механізації
ручні
механізовані
ступеню спеціалізації
універсальні
спеціальні
автоматизовані
умов праці
нормальні
монотонні
важкі
Рис. 1 – Класифікація робочих місць менеджера.
Завдання раціональної організації робочих місць менеджерів включає в себе раціональне розміщення необхідного устаткування та інших речей, а також створення комфортних умов праці.
Організація робочого місця менеджера – це сукупність заходів щодо уста- ткування робочого місця засобами і знаряддями праці та їх розміщення у визна- ченому порядку.

5
Цей процес складається з таких основних етапів:
1) визначення функціонального призначення робочого місця, його органі- заційних та інформаційних зв’язків, змісту праці;
2) формулювання вимог до працівника, який обійматиме посаду;
3) складання паспорта робочого місця;
4) вибір приміщення та його площі;
5) планування робочого місця;
6) оснащення робочого місця усім необхідним для високопродуктивної праці;
7) створення сприятливих санітарно-гігієнічних та естетичних умов праці.
До організації робочих місць висувають естетичні, кваліфікаційні, гігієні- чні, інформаційні, ергономічні, технічні, економічні, організаційні вимоги [2].
Естетичні вимоги передбачають такі елементи естетичного оформлення виробничого середовища, від яких значною мірою залежить продуктивність праці людини (зовнішній вигляд приміщення і знарядь праці, їх кольорова гама, наявність квітів в інтер'єрі та ін.).
Кваліфікаційні вимоги – це сукупність вимог до рівня освіти й кваліфікації працівника.
Гігієнічні вимоги – це освітлення робочих місць, температурний режим, шум та інші фактори, які впливають на здоров'я й працездатність людини.
Інформаційні вимоги – це комплекс заходів, які визначають інформаційне забезпечення робочого місця: обсяги й структуру інформації, яка повинна надхо- дити на робоче місце, оброблятися на ньому, створюватися й передаватися на
інші робочі місця та ін.
Ергономічні вимоги змушують максимально пристосувати середовище до людини, її фізичної, фізіологічної, естетичної природи.
Технічні вимоги зобов'язують зручно розташувати меблі та устаткування, повинні бути передбачені проходи до столу та устаткування, а також до іншого робочого місця та ін.

6
За економічними вимогами витрати на утримання робочого місця є мініма- льними і водночас достатніми для функціонування.
Організаційні вимоги передбачають чітке визначення сфери компетенції працівника на робочому місці, його прав, обов'язків, вертикальних й горизонта- льних зв'язків з іншими робочими місцями.
1.2. Основні правила раціональної організації робочого місця
1. «Меблі – візитна картка вашого офісу». Найкраще обладнати офіс меб- лями недорогими, з ДСП, покритими спеціальним захисним пластиком. Не слід економити на обладнанні тих приміщень, де співробітники працюють з клієнтами підприємства [3].
2. «Комфорт робочого місця – запорука високої працездатності співробіт- ників». Максимального комфорту і мінімального стомлення можна досягти в тому випадку, коли правильно підібрані за розміром стіл і стілець для співробіт- ника. Нормальна висота робочої поверхні столу залежно від зросту службовця складає 70-75 см, відповідно висота стільця – від 40 до 45 см, найкраще викорис- товувати офісні крісла із сидіннями, що піднімаються.
3. «Порядок – це місце для всього і де все на своєму місці». На робочому столі повинні знаходитись тільки ті предмети та засоби, що часто і постійно ви- користовуються для вирішення завдань управління. Наприкінці робочого дня стіл повинен бути абсолютно чистим в інтересах дотримання службової таєм- ниці. Усі документи повинні бути розташовані так, щоб їх можна було легко знайти. Усі технічні засоби для ручних і механізованих робіт (ручки, скріпки, но- жиці та ін.) найкраще зберігати в органайзері. Столи потрібно розташовувати та- ким чином, щоб денне світло падало ліворуч від робочого столу.
Кожне приміщення повинно мати кондиціонер або вентиляцію. За їх відсу- тності необхідно провітрювати приміщення кожні 2 години.
4. «Пар кістки ломить!» Оптимальною є температура приміщення 18-22°С.

7 5. «Гучність музики обернено пропорційна інтелекту». Питання, що стосу- ються роботи під музику, повинні бути узгоджені в колективі і регламентовані.
Гучна музика протягом робочого часу негативно впливає на працівників.
6. «Службовий телефон – річ необхідна для роботи». Адміністрація органі- зації повинна рекомендувати співробітникам нетривалі особисті телефонні пере- говори, інакше телефон буде закритий для клієнтів і зовнішнього середовища.
1.3. Планування робочого місця менеджера (системи планування примі- щень).
Робоче місце менеджера – це просторова зона, яка устаткована необхід- ними матеріальними засобами та технікою і має певну організацію. Це місце, де виконується робота менеджера. Завдання раціональної організації робочих місць менеджерів включає в себе раціональне розміщення необхідного устаткування та
інших речей, а також створення комфортних умов праці.
Організація робочого місця менеджера – це сукупність заходів щодо уста- ткування робочого місця засобами і знаряддями праці та їх розміщення у визна- ченому порядку.
Планування робочого місця менеджера [4] передбачає раціональне відпо- відно до функціональних, гігієнічних, психофізіологічних і естетичних вимог ро- зміщення в службовому приміщенні меблів, обладнання і технічних засобів. Ви- діляють наступні системи планування приміщень: кабінетна, зальна, сотова.
1. Кабінетна. Передбачає використання окремих кабінетів на 1-3 осіб. Пе- ревагами системи є створення індивідуальної та творчої атмосфери, необхідної для роботи з документами; створення комфортних умов для малих груп службо- вців; підвищення власникам кабінету статусу. Недоліки системи: збільшення ви- трат на експлуатацію приміщень, подовження маршрутів документопотоків, не- зручність для проведення великих нарад, колективної роботи.

8 2. Зальна. Структурні підрозділи розміщуються у великих залах будинку з кількістю співробітників понад 100. Ці приміщення обов'язково обладнуються штучним освітленням, кондиціонуванням повітря та звукоізоляцією. Робочі мі- сця відокремлюються один від одного перегородками заввишки 1,5 м. Їх перева- гою є зниження витрат на експлуатацію приміщень, зменшення площ на одного працюючого. При такому плануванні полегшується спілкування, знижується по- треба в нарадах. Недоліки: неможливість створення творчої атмосфери; шум у залі; слабкіше проявляється статус індивіда.
3. Сотова (коміркова). У великій залі розміщуються співробітники підроз- ділу, а приміщення для менеджерів відділів і служб формуються за допомогою спеціальних перегородок зі скла заввишки 1,5-2,0 м, - це створює сприятливі умови для співробітників відділу. Також існує концепція комбінованого офісу яка припускає, що кожному співробітнику виділяються постійне (закріп- лено за ним у вигляді невеликого кабінету і призначене для виконання основних функцій) і тимчасове (у вигляді загального приміщення для допоміжних робіт, нарад і збереження документів).
1.4. Зовнішнє та внутрішнє планування робочих місць менеджерів.
У процесі зовнішнього планування робочих місць для управлінців слід до- тримуватись таких рекомендацій [5]:
• у першу чергу розміщувати великі структурні підрозділи (адміністрацію, канцелярію, бухгалтерію);
• підрозділи, які повинні тісно співпрацювати, мають бути розташовані яко- мога ближче один до одного;
• відділи кадрів, постачання та збуту, які приймають відвідувачів, слід роз- міщувати на першому поверсі, поблизу входів, ліфтів;
• складські і транспортні підрозділи повинні бути ізольовані від прийому ві- двідувачів;

9
• туалети та курильні кімнати повинні бути на кожному поверсі і доступні клієнтам і співробітникам;
• інформаційні потоки повинні бути короткими; площу приміщень необхі- дно використовувати раціонально, відстані між меблями і стінами, вікнами, а та- кож проходи між робочими місцями повинні бути зручними для персоналу і для прибирання приміщень.
Внутрішнє планування робочого місця менеджера має забезпечувати:
• зручність робочої пози;
• полегшення користування найчастіше уживаними предметами;
• швидкість пошуку необхідної службової інформації;
• зручне проведення службових нарад і спілкування з відвідувачами.
1.5. Три функціональні зони.
Робоче місце менеджера складається з трьох функціональних зон: робоча зона, зона нарад, зона відпочинку.
При плануванні робочої зони менеджера можна використати такі рекомен- дації: письмовий стіл слід розташовувати перпендикулярно до вікна; вхідні двері повинні бути в полі зору менеджера; бажано, щоб вікно було зліва; письмовий стіл і крісла повинні бути віддалені від джерела тепла; меблі, як правило, за спи- ною менеджера не розмішують, але винятком можуть бути екран, демонстра- ційна дошка та ін.; якщо в одному кабінеті два робочих місця, то прохід між ними повинен бути не менше 10-20 см.
У зоні нарад розміщують стіл для нарад із кріслами і крісло для головую- чого. Залежно від площі кабінету і чисельності працівників, які беруть участь у нарадах, ця зона може бути організована самостійно або суміщена з робочою зо- ною. В останньому випадку стіл для нарад розміщують перпендикулярно до пи- сьмового столу менеджера. Кількість крісел за таким столом не повинна переви- щувати 4-5 з кожного боку.

10
Зону відпочинку обладнують журнальним столиком, кріслами для відпочи- нку, телевізором, її розташовують, як правило, в тій частині кабінету, яка проти- лежна робочій зоні.
При розміщенні предметів і засобів праці безпосередньо на письмовому столі треба враховувати наступне [6]:
• не тримати на столі нічого зайвого;
• усі предмети розміщують так, щоб забезпечити найкращу послідовність пе- реміщення;
• кожен предмет повинен мати своє постійне місце розміщення; письмовий стіл слід використовувати тільки для поточної роботи;
• документи для поточної роботи необхідно розміщувати так, щоб забезпе- чити швидкий їх огляд і пошук; комп'ютер можна розміщувати як праворуч, так
і ліворуч, а клавіатуру, як правило, праворуч або в центрі;
• засоби зв'язку розташовують зліва від менеджера на робочій поверхні стола чи приставної тумби, що дає змогу залишити праву руку вільною для роботи;
• канцелярське приладдя слід зберігати в спеціальних лотках з розділюва- чами.
Меблі, які використовують для обладнання кабінету менеджера можуть бути різноманітної форми, кольору і розмірів. Важливо, щоб усі елементи ін- тер’єру відповідали смаку менеджера, характеру його роботи, забезпечували ко- мфортні умови праці. Слід підбирати такі меблі, які б забезпечили правильну ро- бочу позу менеджера, зручність при виконанні робіт. Поверхня меблів повинна бути твердою, гладенькою.
1.6. Використання технічних засобів управління в роботі менеджера
Робоче місце менеджера – це просторова зона, яка устаткована необхід- ними матеріальними засобами та технікою і має певну організацію. Це місце, де виконується робота менеджера. Завдання раціональної організації робочих місць

11 менеджерів включає в себе раціональне розміщення необхідного устаткування та
інших речей, а також створення комфортних умов праці.
Робоче місце менеджера обладнують технічними засобами, номенклатуру яких встановлюють відповідно до видів робіт, які виконує менеджер [7]. Усю но- менклатуру предметів оснащення робочих місць можна поділити на такі групи:
1)засоби складання документів: друкарські машинки, засоби копіювання, диктофони;
2) засоби оброблення та оформлення документів: різальне, скріплювальне устаткування і матеріали, машини для нанесення захисного покриття;
3) засоби зберігання та групування документів: засоби скріплювання папе- рів, картотеки, спеціальні шафи та стелажі для зберігання документів, машини для знищення непотрібних документів;
4) засоби виконання обчислювальних операцій: мікрокалькулятори різних видів, ПЕОМ;
5) засоби забезпечення оперативного зв'язку;
6) спеціальні службові меблі та устаткування для робочих місць.
Низовий рівень передбачає автоматизацію окремих робіт (автоматизоване складання документів, їх тиражування тощо). Середній рівень полягає в автома- тизованому виконанні комплексів управлінських робіт (автоматизація бухгалтер- ського обліку, підготовки видів документів). Вищий рівень забезпечує застосу- вання сучасних персональних комп'ютерів.

12
ВИСНОВКИ
1.
Раціональна організація робочого місця менеджера допоможе ефек- тивніше використовувати робочий час, людські і технічні ресурси, максимально задіяти у виробничому процесі площі офісних і спеціальних приміщень.
2.
Одна з найважливіших можливостей інтенсифікації праці менеджера в сучасних умовах полягає у створенні автоматизованого робочого місця. Вико- ристовуючи оргтехніку, менеджер може досягти суттєвого підвищення ефектив- ності особистої роботи при мінімальних витратах праці. Для більшості менедже- рів корисним є використання засобів малої оргтехніки, що не потребує великих витрат.
3.
Знання програмного забезпечення і використання персонального комп'ютеру значно підвищує інтелектуальні можливості менеджера, полегшує його працю, допомагає прийняти оптимальні рішення у проблемних ситуаціях.
4.
На мою думку, правильність організації робочого місця менеджером надає керівникові можливість передбачати своєчасність і якість виконання пос- тавлених завдань перед цим менеджером і усім відділом, підрозділом в цілому.

13
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.
Виноградський М.Д., Шканова О.М. Організація праці менеджера.
Навчальний посібник. Київ: Кондор, 2002. 518 c.
2.
Основи менеджменту: навч. посіб. з дисципліни / І.О. Щебликіна,
Д.В. Грибова; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. Мелітополь: Вид. буд. Мелітоп. міськ. друк., 2015. 479 с.
3.
Федоряк Р.М., Луцик Т.Р., Організація праці менеджера Конспект ле- кцій. Київ: КНУТД, 2011.
4.
Навчальний посібник. Варава Л.М., Максимчук А.Г., Варава А.А.,
Аратюнян А.Р. Кривий Ріг: Криворізький технічний університет, 2011.
5.
Балабанова Л. В, Сардак О. В. Організація праці менеджера: навч. по- сіб. Київ: ВД «Професіонал», 2004. 304 с.
6.
Кузьмін О. Є, Мельник О. Г. Менеджмент: підруч. Львів, 2016.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас