Ім'я файлу: Slovnik_terminiv_z_distsiplini.docx
Розширення: docx
Розмір: 50кб.
Дата: 29.05.2020
скачати
Пов'язані файли:
Світові релігії буддизм християнство іслам їх коротка характерис

Словник термінів з дисципліни

«Основи самоосвіти»


Термін

Література з якого взятий термін

Освіта — це процес і результат засвоєння людиною систематичних знань, умінь і навичок, розвиток розуму та почуттів, формування світогляду та пізнавальних інтересів.

Освіта — це суспільно організований і нормований процес (і його результат) постійної передачі попередніми поколіннями наступним соціально значущого досвіду, який в онтогенетичному плані становлення особистості є її генетичною програмою і соціалізацією.

http://pidruchniki.com/12580426/pedagogika/zmist_zagalnoyi_osviti

Самоосвіта — обов’язкове самостійне придбання знань кожною сучасною людиною нашого суспільства. Воно є постійною, цілеспрямованою, роботою збільшення і оновлення власних загальноосвітніх і професійних знань. Потреба в знаннях, прагнення краще зрозуміти навколишню дійсність – характерна потреба передових людей.

Самоосвіта — це усвідомлена необхідність вчитися, своєрідна творча праця, що доставляє приємне задоволення не тільки від збагачення новими цікавими даними і відомостями, але і від усвідомлення віри в свої здібності і уміння здобувати нові знання.

http://www.ebooktime.net/book_120_glava_48_8.2._Самоосвіта_ст.html

Навчання — це сукупність послідовних і взаємопов'язаних дій учителя і учнів, спрямованих на забезпечення свідомого і міцного засвоєння системи наукових знань, умінь і навичок, формування вміння використовувати їх у житті, на розвиток самостійності мислення, спостережливості та інших пізнавальних здібностей учнів, оволодіння елементами культури розумової праці і формування основ світогляду.

Навчання — це специфічний вид пізнавальної діяльності людини. Він містить у собі як загальні, так і специфічні особливості пізнання учнем об'єктивного світу. Якщо вчений пізнає об'єктивно нове в ході дослідження тих чи інших явищ, процесів, то учень у процесі навчання відкриває і засвоює суб'єктивно нове, тобто те, що вже відомо науці і людству, що накопичено наукою і систематизовано у вигляді наукових уявлень, понять, законів, теорій, наукових чинників.

http://pidruchniki.com/13250621/pedagogika/tema_protses_navchannya_tsilisna_sistema

http://ua-referat.com/Навчання_як_процес

Самонавчання — направлена індивідом діяльність на самостійне отримання знань або досвіду. Якість отримуваних знань при самонавчанні на пряму залежить від якості і кількості необхідного доступного матеріалу, а також від бажання (мотивації) індивідуума їх отримати. При навчанні здійснюється цілеспрямований процес, взаємодія учня і вчителя для формування знань, умінь і навиків.

Самонавчання — зміна поведінки особи в результаті її попереднього досвіду; у вужчому значенні намір і свідоме засвоювання знань, вмінь, набування досвіду у виконанні роботи.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Самонавчання


http://slovopedia.org.ua/29/53409/20064.html


Виховання — це складний і багатогранний процес формування особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку.

Виховання — процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих процесів у суспільстві норм поведінки.

http://pidruchniki.com/pedagogika/meta_zavdannya_vihovannya


https://uk.wikipedia.org/wiki/Виховання#.


Самовиховання — це вищий етап виховного процесу, процес цілеспрямованої роботи над розвитком і самовдосконаленням людини від підліткового віку до зрілості. Самовиховання в інтелектуальній, духовній сфері — це самоосвіта.

Самовиховання в морально-психологічній сфері полягає в самоконтролі за своїми недоліками і вадами характеру.

Самовиховання у фізично-спортивній або в гігієнічній сфері полягає в тренуваннях, проведенні оздоровчих процедур, стеженні за своїм здоров'ям і зовнішністю, виконанні лікарських порад.

http://pidruchniki.com/16790422/pedagogika/samovihovannya_istoriya_teoriya_metodika

Управління — це процес впливу однієї особи на іншу відповідно до поставлених завдань.

Управління — це складова частина функціонування систем організації різної природи: біологічних, технічних, соціально-економічних. У кожній з них існують об’єкти, які підпорядковують собі інші, а значить, і керують ними, змушують рухатися в певному напрямку, виконувати задані дії, організовують їх діяльність в цілому.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Управління

Самоуправління — це управління, що забезпечує участь колективу в управлінні комбінатом.

Самоуправління — стан, при якому суб'єкт і об'єкт управління збігаються; такий характер процесів об'єкта, що є умовно-замкнутою системою, при яких не відбувається безпосереднього контролю над ними — ціле покладання здійснюється самим об'єктом відповідно до своїх властивостей, що можуть бути запрограмовані певним чином при його створенні.

http://sum.in.ua/s/samoupravlinnja


https://uk.wikipedia.org/wiki/Самоуправління

Технологія — комплекс наукових та інженерних знань, втілених в способах і засобах праці, наборах матеріально-речових факторів виробництва, видах їх поєднання для створення певного продукту або послуги.

Технологія — це майстерність, або сукупність прийомів і способів здобуття та обробки певної сировини, або виробів, здійснюваних в різних галузях виробництва.

http://pidruchniki.com/19530403/informatika/tehnologiya_ponyattya_osnovni_vlastivosti_protsesi_informatsiya_dani_znannya_obyekti


http://vseslova.com.ua/word/Технологія-106867u

Діяльність — це активність людини, що має усвідомлений характер і спрямована на досягнення поставленої мети, що визначається потребою; в житті людини діяльність відіграє вагому роль, виконуючи ряд вагомих позитивних функцій.

Діяльність — процес активної взаємодії суб'єкта з об'єктом, під час якого суб'єкт задовольняє будь-які свої потреби, досягає мети. Діяльністю можна назвати будь-яку активність людини, якій вона сама надає деякий сенс. Діяльність характеризує свідому сторону особистості людини (на відміну від поведінки).

http://pidruchniki.com/18860313/psihologiya/diyalnist

https://uk.wikipedia.org/wiki/Діяльність

Педагогіка — наука про виховання, освіту і навчання людини на всіх вікових етапах його розвитку. Предмет педагогіки – виховання як особлива функція суспільства.

Педагогіка — наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

http://www.ukr.vipreshebnik.ru/pedagogika-ta-psikhologiya/1364-pedagogika-yak-nauka-jiji-predmet-i-osnovni-kategoriji.html

https://uk.wikipedia.org/wiki/ПедагогікаРозвиток — це процес внутрішньої послідовної кількісної і якісної зміни фізичних, психічних і духовних сил людини, які забезпечують реалізацію його життєвого потенціалу, його суті і призначення. Існують наступні форми розвитку: фізичне, фізіологічне, психічне, соціальне і духовне.

Розвиток — незворотна, спрямована, закономірна зміна матеріальних і ідеальних об'єктів. Тільки одночасна наявність всіх трьох зазначених властивостей виділяє процеси розвитку серед інших змін.

http://www.ukr.vipreshebnik.ru/pedagogika-ta-psikhologiya/1364-pedagogika-yak-nauka-jiji-predmet-i-osnovni-kategoriji.html

https://uk.wikipedia.org/wiki/Розвиток

Саморозвиток — самозміна суб'єкта у напрямі свого Я-ідеального, яке виникає під впливом зовнішніх і внутрішніх причин.

Саморозвиток — розумовий i фізичний розвиток людини, якого вона досягає самостійними заняттями, вправами.

http://pidruchniki.com/15461213/pedagogika/samorozvitok_protses_samorealizatsiyi_osobistosti

https://uk.wikipedia.org/wiki/Саморозвиток

Дидактика — науку про викладання і навчання, про закономірності, що діють у сфері предмета

Дидактика — галузь педагогіки, яка досліджує навчання на найбільш загальному рівні – теоретичному. Це педагогічна теорія навчання, яка дає наукове обґрунтування його змісту, методів і організаційних форм.

http://pidruchniki.com/16591226/pedagogika/didaktika

http://readbookz.com/book/172/5431.htmlВикладання — діяльність учителя в процесі навчання, що полягає в постановці перед учнями пізнавального завдання, повідомленні нових знань, організації спостережень, лабораторних і практичних занять, керівництві роботою учнів із самостійного засвоєння знань, у перевірці якості знань, умінь та навичок.

Викладання (научування) як діяльність учителя є сукупністю багатьох специфічних діяльностей. У структурі викладання можна виділити такі діяльності: проектувальну, організаційну, інформаційну, корекційну, аналітичну.

pidruchniki.com/1130030634969/pedagogika/protses_navchannya

http://www.info-library.com.ua/books-text-4275.html

Учіння — це один з основних видів діяльності людини, спрямований на її саморозвиток через опанування способами предметних і пізнавальних дій, узагальнених за формою теоретичних знань. З суспільної точки зору Учіння — це особлива форма соціальної активності особистості.

subject.com.ua/psychology/pedagog_psychology/22.htmlДосвід — це перш за все сукупність всього того, що відбувається з людиною в її житті (реальність) і що вона усвідомлює; людина може мати досвід про саму себе, про свої здібності, про свої чесноти і вади, людина також може мати досвід і про думки, ідеї, знання (внутрішній досвід).

Досвід — це накопичена інформація. Життєвий досвід, історичний досвід, досвід робіт - продовжувати можна дуже довго. Якщо інформація накопичена, то це вже певний досвід. Але це ще не все. Накопичену інформацію необхідно проаналізувати. Події, з яких не було зроблено висновків, швидше за все, не можна віднести до складових досвіду. Буває, що події проаналізовані невірно, з них зроблені неправильні висновки, але це теж досвід!

https://uk.wikipedia.org/wiki/Досвід

http://olympica.com.ua/754241-shho-take-dosvid.html

Учіння — стихійний або цілеспрямований процес засвоєння людиною знань, вироблення вмінь і навичок, розвиток особистості, інтелекту, що відбувається в умовах індивідуальної або спільної діяльності, спілкування з ровесниками або старшими шляхом спостереження за поведінкою та діяльністю інших людей, їх наслідування, а також у процесі сприймання та аналізу інформації у засобах масової інформації.

Учіння — це особлива форма соціальної активності особистості. У цьому відношенні їй притаманні певні соціальні функції. З одного боку, як форма активності індивіда навчальна діяльність виступає основною умовою й засобом його психічного розвитку, забезпечуючи засвоєння теоретичних знань, а через них — і розвиток тих здібностей, які в них "кристалізовані".

http://pidruchniki.com/17070512/psihologiya/navchannya_vihovannya_fenomeni_pedagogichnoyi_psihologiyi

http://subject.com.ua/psychology/pedagog_psychology/22.html

Процес навчання — це сукупність послідовних і взаємопов'язаних дій учителя і учнів, спрямованих на забезпечення свідомого і міцного засвоєння системи наукових знань, умінь і навичок, формування вміння використовувати їх у житті, на розвиток самостійності мислення, спостережливості та інших пізнавальних здібностей учнів, оволодіння елементами культури розумової праці і формування основ світогляду.

Процес навчання — спеціально організована відповідно до цілей взаємодія педагогів і тих, хто навчається, спрямована на розв’язання освітніх, виховних і розвивальних завдань.

http://pidruchniki.com/13250621/pedagogika/tema_protses_navchannya_tsilisna_sistema

http://posibniki.com.ua/post-navchalniy-menedzhment

Навчальний менеджмент — це процес реалізації основних функцій управління з відповідними комунікаціями, що забезпечує ефективне, результативне та якісно-предметне навчання в певній освітньо-віковій групі конкретного закладу освіти.

Навчальний менеджмент — це управління навчальною діяльністю, що здійснюється Вчителем у навчальному закладі шляхом реалізації основних управлінських функцій з метою зміни поведінки суб’єктів навчання на основі засвоєних знань, вмінь, навичок. Оскільки реалізація навчальної діяльності в конкретному навчальному закладі є складовою системи освітньої діяльності, то навчальний менеджмент – це найконкретніша ланка управлінської діяльності вищого рівня – освітнього менеджменту.

http://posibniki.com.ua/post-navchalniy-menedzhment

http://ua.coolreferat.com/Освіта__основа_розвитку_особистості_часть=9

Пізнавальна діяльність людини — це конкретна діяч ність. Психологія як абстрактна наука вивчає лише один з структурних рівнів ев організації.

Пізнавальна діяльність – це процес відображення в мозку людини предметів та явищ дійсності. Вона складається із серії пізнавальних психічних процесів: відчуття, сприймання, уваги, пам'яті, уяви, мислення і мовлення.

http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=5639

posibnyky.vntu.edu.ua/psihologiya/r222.htm

скачати

© Усі права захищені
написати до нас