Ім'я файлу: ПЗ4 Фізика.docx
Розширення: docx
Розмір: 226кб.
Дата: 29.04.2020
скачати

ПЗ4 Фізика


  1. Що таке заряд? Елементарний заряд?

Електричний заряд є внутрішньою характеристикою деяких елементарних матеріальних частинок, яка зумовлює електромагнітний тип взаємодії. Він не існує поза носіями заряду та є джерелом і об’єктом дії електростатичного поля.

Елементарний заряд – найменший заряд, який існує в природі. Негативний елементарний заряд має електрон, позитивний елементарний заряд – протон. Заряд будь-якого тіла є величиною кратною елементарному заряду.

q= ± N ·e0 (N =1,2,3…), e0=1,601·10-19 Кл.

  1. Поле диполя3.Заряджене/незаряджене тіло

Заряджене тіло – тіло, у якому кількість елементарних позитивних або негативних зарядів перевищує кількість елементарних зарядів протилежного знаку.

У будь-якому електронейтральному тілі кількість елементарних негативних зарядів дорівнює кількості елементарних позитивних. Тіл, які б не мали ніяких зарядів, у природі не існує

4. Електричне поле однойменно заряджених зарядів5. Електризація. Види

Перетворення незарядженого тіла у заряджене називається електризацією. Електризацію можна здійснити двома засобами:

 надати (зовні) тілу заряди одного знаку (або відібрати);

 під зовнішнім впливом перерозподілити заряди, що існують у тілі, таким чином, щоб позитивні заряди зібрались на одному краю, а негативні – на іншому.

6. Т. Гаусса

Ця формула виражає теорему Гаусса для електростатичного поля: потік вектора напруженості електростатичного поля у вакуумі крізь довільну замкнену поверхню дорівнює алгебраїчній сумі зарядів, що містяться всередині області поля, обмеженій цією поверхнею, поділеній на електричну сталу .

.

7. Межі застосування закона Кулона

1) Заряджені тіла мають бути точковими

2) Заряджені тіла мають бути нерухомими, бо при русі заряджених сил проявляться дія магнітного поля, що виникає в результаті цього руху.

8. Умова потенційності електростат. поля

В потенціальному полі робота сил поля по довільному замкнутому шляху повинна дорівнювати нулю.

9.

10. Що таке потенціал? Запишіть формулу для потенціалу точкового заряду.

Потенціал – енегретична харатеристика електростатичного поля.

Потенціал у будь-якій точці електростатичного поля – фізична скалярна величина, яка дорівнює відношенню потенціальної енергії Wn пробного точкового електричного заряду q0, який помістили в цю точку, до величини q0 цього заряду:11. Виведіть із закону Кулона формулу для напруженості поля точкового заряду.
Підставивши в (2.12) значення потенціальної енергії (2.11), одержимо для потенціалу електростатичного поля, створеного точковим зарядом q у вакуумі, наступний вираз:

,
12. Зв'язок напруженості з потенціалом.

Вектор напруженості електростатичного поля за модулем дорівнює градієнту потенціалу та напрямлений у бік його зменшення.

Для довільного напрямку

,

тобто проекція вектора напруженості електростатичного поля на довільний напрямок чисельно дорівнює швидкості зменшення потенціалу поля на одиницю довжини в цьому напрямку.

13. Що таке напруженість електричного поля? Силові лінії?

Силові лініїуявні лінії, дотична до яких в кожній точці поля збігається з напрямком вектора напруженості поля в цій точці.

Напруженість – силова характеристика електричного поля. Вектор напруженості електростатичного поля дорівнює відношенню сили , з якою поле діє на одиничний точковий заряд, що міститься в даній точці поля, до величини цього заряду14. Що таке еквіпотенциальні поверхні? Як вони зображуються?

еквіпотенціальних поверхонь – поверхонь, в усіх точках яких потенціал має однакове значення.

На рис. 2.4 показано вид ліній напруженості (штрихові лінії) та еквіпотенціальних поверхонь (суцільні лінії) полів позитивного точкового заряду (а) та зарядженого металічного циліндра, у якого на одному кінці виступ, а на іншому – впадина (б).

15. Що таке електричне поле?

Електричне полевид матерії, яка існує в просторі й часі та через яку здійснюється взаємодія електричних зарядів. Якщо поле не змінюється у часі, то воно називається електростатичним
16. Потенціал поля описується функцією: . Одержати функцію для напруженості.
17. Що таке диполь? Дипольний момент?

.Електричний дипольсистема з двох точкових однакових за величиною та протилежних за знаком зарядів, які знаходяться на відстані lодин від одного.

Основною характеристикою диполя є електричний дипольний момент . Він являє собою вектор, який чисельно дорівнює добутку заряду на плече і напрямлений від негативного заряду до позитивного, тобто

, (2.16)

де –- вектор напрямлений вздовж плеча диполя від негативного до позивного заряду (рис.2.5).
18. Напруженість поля описується функцією: E=q/4 . Одержати функцію для потенціалу.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас