Ім'я файлу: b3_s_st_social_structures_kutsenko_babenko.doc
Розширення: doc
Розмір: 175кб.
Дата: 16.10.2020


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет соціології
Кафедра галузевої соціології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана

з навчальної роботи

______________________

«____»____________2017 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА»
для студентів

галузь знань 054 «Соціологія»

спеціальність 6.03010101 «Соціологія

освітній рівень БАКАЛАВР

освітня програма соціологія

вид дисципліни обов’язкова за вибором ВНЗ
Форма навчання денна

Навчальний рік 2017/2018

Семестр 6

Кількість кредитів ЕСТS 5

Мова викладання, навчання

та оцінювання українська

Форма заключного контролю екзамен
Викладачи: проф.. О.Д. Куценко , доц. С.С. Бабенко.

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)
КИЇВ – 2017


Розробники: доктор соціологічних наук, професор Куценко Ольга Дмитрівна, кандидат соціологічних наук, доцент Бабенко Світлана Сергіївна.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Зав. кафедри соціальних структур та соціальних відносин

__________________ Куценко О.Д.)

Протокол № ___ від «____» ___________ 20___ р.

Схвалено науково-методичною комісією факультету соціології

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної комісії ____________________ (Цимбалюк Н.М.)

(підпис)
«_____» _________________ 20___ року

1. Мета дисципліни – сформувати у студентів знання щодо принципів соціоструктурного аналізу соціальних явищ та процесів, соціоструктурні риси суспільства, системи соціальних нерівностей та стратифікації сучасного суспільства.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:

1. Знати класичні та основні сучасні соціологічні теорії суспільства,

2. Вміти збирати та аналізувати соціологічну інформацію,

3. Критично аналізувати публікації, теоретичні тексти, узагальнювати й обґрунтовувати емпіричні висновки.

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна має фундаментальний та проблемно-орієнтований характер, сприяє формуванню професійних знань та вмінь досліджувати, виявляти соціальні відносини та відповідні соціальні проблеми на різних рівнях взаємодій в суспільстві. Особливу увагу буде приділено принципам соціоструктурного підходу в соціології. Заглиблення до світу соціального: від повсякденних соціальних взаємодій до конструювання складних соціальних форм (як-то відносини дружби, ворожнечі, споживчих настроїв, зростання та падіння соціальних класів, професійних, релігійних та громадянських спільнот тощо) - передбачатиме аналіз проявів соціальних структур і нерівностей у наступних вимірах: їх сучасні моделі; базові компоненти та сфери прояву; способи соціологічного вивчення і пояснення.

4. Завдання (навчальні цілі):

 • розвинути у студентів соціологічний спосіб мислення,

 • розвинути вміння діагностувати та пояснювати соціальні відносини та соціальних процесів крізь призму структурних чинників,

 • оволодіти практичним знанням і навичками застосування соціоструктурного аналізу суспільства,

 • розвинути навички аналітичної роботи із соціальною інформацією ,

 • розвинути вмінням представляти свої ідеї, дискутувати, опонувати та працювати у групі.


Що спрямовано на формування наступних компетентностей:

  • Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях (зк1)

  • Здатність працювати в команді. (зк4)

  • Здатність виявляти проблеми, пов’язані з реалізацією рівних можливостей у суспільстві.(зк9)

  • Здатність виявляти та аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в Україні та світі в цілому, їхні чинники та можливі наслідки.(фк3)

  • Здатність готувати та здійснювати презентацію результатів досліджень. (фк8)

5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність)

Методи викладання і навчання

Методи оцінювання

Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни

1.1

Знати сучасний стан теорій соціальних структур та соціоструктурного аналізу

лекції, практичні заняття

Опитування, тест

10

1.2

Знати історичні та сучасні моделі структур соціальних нерівностей, стратифікації

лекції, практичні, самостійна робота

Дискусія в аудиторії, тест

10

1.3.

Знати базові компоненти соціальних структур та основні засади їх соціологічного вимірювання

Лекції, практичні, самостійна робота

Опитування, самостійна робота, тест

10

1.4.

Знати сучасні тенденції і ключові соціальні проблеми соціоструктурних процесів в українському суспільстві

Лекції, практичні, самостійна робота, дискусії

Есе, самостійна робота

10

2.1

Розуміти специфіку соціоструктурних, стратифікаційних процесів в суспільстві у порівняльному контексті

лекції, практичні заняття, самостійна робота, дискусії

Есе, самостійна робота

10

2.2

Виокремлювати та аналізувати соціальні проблеми як наслідки соціоструктурних процесів

практичні заняття, самостійна робота, дискусії

Самостійна робота, дискусія в аудиторії

20

3.1.

Презентувати результати самостійної роботи, брати участь у дискусіях

самостійна робота, презентація з наступною дискусією

Виступи в аудиторії

10

4.1

Здійснювати самостійно аналітичну, дослідницьку та пошукову діяльність, узагальнювати результати.

самостійна робота

Практична самостійна робота

20


6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

Результати навчання дисципліни (код)

Програмні результати навчання (назва)

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

3.1

4.1

Застосовувати набуті знання на практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням практичних ситуацій (прн1)

+

+

+

+

+


Здійснювати реферування наукових джерел (державною та іноземною мовами), обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки (прн6)

+

+

+

+

+


Публічно презентувати результати власних досліджень (прн7)


+
+

+

+

Застосовувати новітні соціологічні теорії та методи аналізу соціальних явищ та процесів (прн8)

++

+

+Демонструвати навички самостійної дослідницької роботи, опанування новими знаннями (прн10)


+

++

Планувати та ефективно використовувати час, працювати самостійно, систематично підвищувати свій професійний рівень шляхом самоосвіти (прн16)+

+

+

+
+

Здійснювати критичний аналіз закономірностей соціального, політичного, економічного і духовного життя сучасного суспільства (прн22)+

+

+

+Вміти вести наукову дискусію та розширювати досвід участі в публічних обговореннях соціальних проблем (прн30)

+

+

+

+

+


7. Схема формування оцінки.

7.1 Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:

 1. Самостійна робота -Есе-саморефлексія із застосуванням біографічного аналізу (РН 2.2, РН4.1) 15 балів \9 балів

 2. Участь у дискусіях - на заняттях будуть запропоновані форми індивідуальної та групової роботи за завданнями на основі аналізу прочитаних матеріалів .( РН 1.1, РН1.2, РН1.3) - 10 балів\6 балів

 3. Критичний аналіз наукової та публіцистичної літератури (РН4.1) 5 балів\ 3 бали

 4. Підготовка тематичного есе (РН 1.1, РН1.2,РН 2.1, РН 4.1) (макс. 5 балів)

 5. Модульна контрольна робота (РН 1.2, РН1.3,) - 10 балів\6 балів

 6. Розробка програми дослідження одного з факторів соціальної стратифікації та їх захист (РН1.3, РН2.1, РН2.2, РН3.1, РН4.1) - 15 балів\9 балів.


- підсумкове оцінювання: письмовий екзамен (білет містить два питання)40 балів. Мінімальний бал успішного складання (отримання загальної позитивної оцінки) екзамену – 24 бали.

- умови допуску до підсумкового екзамену: Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 36 балів для одержання допуску до екзамену мають обов’язково подати письмові роботи – відпрацювання пропущених практичних занять з кожної невідпрацьованої теми дисципліни та підсумкову проектну роботу (соціальний проект та його презентація).
7.2 Організація оцінювання:

 1. Опрацювання рекомендованих джерел та літератури(1-16 тижні)

 2. Самостійна робота - підготовка есе-саморефлексії на основі біографічного методу дослідження (1-5 тижні)

 3. Участь у дискусіях протягом занять 7-18 тижні

 4. Написання модульної контрольної роботи (11-12 тиждень)

 5. Творчий груповий проект: розробка елементів програми соціологічного дослідження одного з факторів стратифікації– (12-16 тижні)

 6. Презентація та захист проектів (16-18 тиждень)


7.3 Шкала відповідності оцінок

Відмінно / Excellent

90-100

Добре / Good

75-89

Задовільно / Satisfactory

60-74

Незадовільно / Fail

0-59

8. Структура навчальної дисципліни.
Тематичний план лекцій та семінарських занять

лек-ції

Назва лекції

Кількість годин

Лек-ції

Практик-ні

Самостійна

робота
Частина 1. «Соціоструктурний аналіз в соціології»

1


Вступ

Що означає мислити структурно? Структурно-аналітичний підхід в сучасній соціології

2

4

4
2

Система альтернативних інтерпретацій соціальної структури

2

2

4
3

Сучасні перспективи соціоструктурного аналізу

2

2

4
4

Соціальні позиції та способи їх вивчення

2

2

4
5

Статусна структура

2

2

4
6

Демографічні структури

2

2

4
7

Сучасні соціально-класові структури

2

2

4
8

Релігійно-конфесійної структури та соціоструктурні зміни

2

2

4модульний контроль №1

-

2

6
Частина 2. «Стратифікаційний вимір соціальної структури»

9.

Соціально-економічні нерівності

2

2

4
10.

Соціально-політичні нерівності

2

2

4
11.

Нерівності за культурним капіталом та інформаційними ресурсами

2

2


4
12.

Гендерні, вікові та фізичні аспекти нерівностей

2


2


3
13.

Расові, етнічні, територіальні та мовні аспекти нерівностей

2

2

3
14.

Системи нерівностей в індустріальних та постіндустріальних суспільствах

2


2

3
15.

Системи нерівностей в постсоціалістичних суспільствах

2

2

3
16.

Стратифікація сучасного українського суспільства

4

2

4
17.

Модульна контрольна робота - Презентація групових творчих проектів

-

4

10
Консультація3
Усього

34

40

76

Загальний обсяг 150 год., в тому числі:

Лекцій34 год.

Практичні заняття40 год.

Самостійна робота76 год.
9. Рекомендовані джерела:

Основні:
 1. Блау П.М. Различные точки зрения на социальную структуру и их общий знаменатель \\ Американская социологическая мысль: Тексты. - / Под В. И. Добренькова.—М.: Изд-во МГУ, 1994. http://www.fidel-kastro.ru/sociologia/American.htm#_Toc83369165

 2. Бурдье П. Формы капитала // Западня экономическая социолгия: Хрестоматия современной класики. – М: РОССПЭН, 2004. – С.519–536.
 3. Бурдье П. Практический смысл / Структура, габитус, практика. – М., 2002. Сс. 100-127.


 4. Гидденс Энтони. Социология / При участии К. Бердсолл. Пер.с англ. Изд.2-е, полностью перераб.и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005.

 5. Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. Москва: Академический проект, 2003. С. 58-73, 239-317.

 6. Коулман Дж.С. Взаимосвязь структуры и действия // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной класики / Сост. В.В.радаев. Москва: РОССПЭН, 2004. С. 159-179.

 7. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация: Учеб. Пособие. – М.: Аспект Пресс, 1996. – http://socnet.narod.ru/library/authors/Radaev/index.htm

 8. Соціологія: Навч.посібник / за ред..С.О.Макеєва. Київ:»Знання», 2005. С.130-185, 293 – 302.

 9. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества \ Пер.с польского. – Москва: «Логос», 2010. – С. 140 – 152.

 10. Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реальность; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. - с. 54-59. http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=623131

Додаткові:

 1. Вебер М. Основные понятия стратификации // Человек и общество. Хрестоматия / Под ред. С.А. Макеева. – К., 1999 - с.85 – 106.

 2. Т.И.Заславская Социетальная трансформация российского общества: деятельностно-структурная концепция. Москва, 2002. С. 184-204.

 3. Головаха Е., Панина Н. Постсоветская деинституционализация и становление новых социальных институтов в украинском обществе // Социология: теория, методы, маркетинг. 2001, № 4. С. 5-22.

 4. Головаха Е.И., Панина Н.В. Постсоветская аномия в  России и Украине: современное состояние и пути преодоления // Общественные науки и современность. – 2008. - № 6. – С. 5-10

 5. Ильин В. Государство и социальная стратификация советского и постсоветского обществ (1917-1996 гг.) (Опыт конструктивистско-структуралистского анализа)

http://socnet.narod.ru/library/authors/Ilyin/strata/index.htm

 1. Классовое общество: теория и эмпирические реалии / Макеев С., Куценко О., Оксамитна С., Симончук Е. та ін.. - Киев: ИС НАНУ, 2003. С.11-81, 194-220.

 2. Куценко О.Д. Общество неравных. Классовый анализ в современном обществе: опыты западной социологии. – Х.: Изд-во Харьк-го нац. унив-та им. В.Н.Каразина 2000. http://socnet.narod.ru/library/authors/kuzenko/content.htm

 3. Куценко О. Образи посттрансформаційної структури українського суспільства // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Матеріали УІІІ Всеукр. н.-пр. конференції: За ред. Судакова В.І., Куценко О.Д. – К.: Видавничий центр «Логос», 2012. – C. 22-37.

 4. Куценко О.Д. Рыночные изменения в Украине и кристаллизация политико-экономических интересов / Куценко О.Д. // Загальна соціологія. Хрестоматія / За ред.В.Г.Городяненко. Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2006. С.390-402. http://www.iprog.ru/articles/?id=758

 5. Леденева А. В. Личные связи и неформальные сообщества: трансформация блата в постсоветском обществе / /Мир России. 1997. Т. 6. №. 4. С. 89-106. - http://ecsocman.hse.ru/data/809/947/1219/1997_n4_p89-106.pdf

 6. Лібанова Е. Проблеми нерівності в контексті людського розвитку. – Режим доступу: http://www.cvu.kiev.ua/lp/031p99u/10_1.html
 7. Макеев С.А. Метаморфоз социальной структуры // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Соціальна інтеграція та соціальні нерівності. Матеріали 5 Всеукраїнської наук.-пр.конференції. Київ: КНУ, ІС НАНУ, 2009. С. 11-17.

 8. Макєєв С.О. Структурна перспектива в сучасній соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. - № 1/2. – С. 27-35.

 9. Паніна Н.В. Щодо застосування шкали соціальної дистанції у дослідженнях національної толерантності в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. - № 4. – С.2-43.

 10. Райт Эрик Олин. Марксистские концепции классовой структуры http://scepsis.ru/library/id_608.html

 11. Симончук О.В. Сприйняття класового конфлікту: досвід емпіричного дослідження / О.В.Симончук // Наукові записки НаУКМА. Соціологічні науки. – 2013, Т.148. – С. 23 – 29.  

 12. Теория социальной стратификации в западной социологии. Хрестоматия / Под ред. В.Ильина – http://socnet.narod.ru/library/authors/Ilyin/hrest/hrest-content.htm

 13. Штомпка П. Понятие социальной структуры: попытка обобщения // Социологические исследования. 2001, № 9. С. 3-13. http://www.isras.ru/files/File/Socis/09-2001/002Shtompka.pdf

 14. Структурні виміри сучасного суспільства: Навчальний посібник / За ред. С. Макеєва. – К., 2006.
 15. Мертон Р.К. Социальная структура и аномия // Р.Мертон. Социальная теория и социальная структура. – М.: "Хранитель", 200 С.243-276.

 заповнюється за необхідністю, наприклад для практик, лабораторних курсів тощо.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас