Ім'я файлу: proektuvannya_bazi_danih (1).ppt
Розширення: ppt
Розмір: 279кб.
Дата: 03.05.2021
Пов'язані файли:
bestreferat-112885.docx

Етапи проектування бази даних


План
Декомпозиція предметної області та виділення класів даних, що мають зберігатися в базі даних
Створення концептуальної схеми бази даних.
Створення атрибутивної моделі бази даних
Послідовність створення бази даних

Декомпозиція предметної області та виділення класів даних, що мають зберігатися в базі даних Поняття про організацію


База даних не існує сама по собі, вона являється сердцевиною інформаційно-управляючої або пошукової системи для деякої організації.
Призначення бази даних - забезпечувати даними функції створюваної системи.
Під організацією будемо розуміти будь яку упорядковану діяльність людей, що призводить до отримання очікуваного результату і має повторюваний характер
В процесі проектування, по-перше, слід визначити інформаційні потреби організації для якої проектується система.

Постанова задачі на проектування Визначення функцій організації, що підлягають автоматизації


Функцією організіції є деякий суттєвий бізнес-процес або процедура прийняття рішення по управлінню ресурсами чи діяльністю.
Для виявлення функцій організації, що підлягають автоматизації слід:
    Проаналізувати цілі та задачі організації;
    Проаналізувати документи з якими працює організація;
    Ідентифікувати продукцію або послуги, що виробляє або надає організація;
    Визначити участників автоматизованого бізнес-процесу

Постанова задачі на проектування Декомпозиція предметної області


Кожна організація функціонує у певній предметній області
Предметною областю будемо називати сукупність об’єктів реального світу, пов'язаних між собою функціональними залежностями, що забезпечують діяльність людини у конкретній сфері.
Об'єктом предметної області будемо називати те, що існує і відрізняється від інших (об’єктом може бути не тільки предмет, а також інформація). Об'єкти в реальному світі розподіляються за класами.
Клас являє собою прообраз або шаблон, що визначає характеристики об’єкту. Клас описує об’єкти з однією сутністю та однаковими властивостями.
Властивості класу (об’єкту) називають атрибутами.
Декомпозиція предметної області полягає у виділенні об’єктів, які потребують збереження в базі даних та їх класифікації.
Результати дослідження предметної області оформлюють у вигляді ділової моделі організації

Ділова модель відділу постачання сировини цукрового заводу.


Класи даних
(Сутності)


Функції


Постачаль-ник


Наклад-
на


Акт при-ймання сировини


Квитан-ція


Автопідпри-ємство


Авто-транс-порт


Реєстрація закупівлі сировини


*


*


*


Розрахунки з постачальниками


*


*


*


*


Облік постачальників


*


Контроль за якістю сировини


*


Обрахунки транспортних витрат


*


*


*


Облік автотранспорту


*


Облік автопідприємств


*


Ділова модель слугує основою для створення концептуальної схеми бази даних.
Опис предметного середовища в термінах деякої моделі називається концептуальною схемою або логічною схемою бази даних.

Поняття про зв’язки


Важливим елементом, що характеризує предметну область , є залежності між об’єктами , інакше їх називають зв’язками (Relationship).
На початку проектування, на так званому концептуальному (логічному) рівні, розрізняють три види зв‘язків, тобто,
зв‘язок один до одного (громадянин-паспорт);
один до багатьох (вуз-факультет);
багато до багатьох (студент-дисципліна).
Зв’язок багато до багатьох допускається вживати тільки на логічному рівні.
Для назви зв’язку використовують дієслово, або дієслівне речення

Модель об‘єкт-зв‘язок (сутність-зв’язок) бази даних відділу постачання сировини цукрового заводу


Авто- підприємство


Автотранспорт


Накладна


Квитанція


Акт приймання сировини


Постачальник сировини

Словник БД відділу постачання сировини цукрового заводу


ПОСТАЧАЛЬНИК– Атрибути: (Назва постачальника, Адреса, Банк, Розрахунковий рахунок, ПІП директора, Тел. Директора).
НАКЛАДНА – Атрибути: (Номер накладної, Дата., Назва постачальника, Автопідприємство, Автомобіль, Відстань, Вага бруто, Вага тари, Вага нетто, ПІП водія, Буміст).
АКТ ПРИЙМАННЯ СИРОВИНИ – Атрибути: (Номер акту, Номер накладної, Дата, Забрудненість., Цукристість, Лаборант)
АВТОПІДПРИЄМСТВО - Атрибути: (Назва автопідприємства, П.І.Б.директора, Адреса, Телефон).
АВТОМОБІЛЬ - Атрибути: (Номер, марка, Автопідприємство)
КВИТАНЦІЯ Атрибути: (Номер квитанції, Дата, Номер Накладної, Номер акта, Постачальник, Кількість цукру введено в завод, Кількість цукру за один т/км, Вартість 1 центн. буряку по нормі, Вартість фактична, Сума по нормі, Сума фактична.

Поняття про ключі та їх роль у створенні зв’язків в реляційній БД


Зв’язок між об’єктами забезпечують властивості (атрибути), які називаються ключовими.
Для кожного об’єкта слід знайти ключовий атрибут, тобто, знайти таку властивість яка б характеризувала його єдиним чином (Наприклад: Громадянин – номер паспорта).
і значення якої не повторювалось би у одній таблиці на протязі існування БД.
Така властивість називається первинним ключем.
Для забезпечення зв’язку первинний ключ однієї сутності (батьківської) заносять до іншої сутності (дочірньої) , причому дочірня сутність має свій власний первинний ключ.
Часто в якості первинного ключа використовують, так званий, сурогатний ключ – додатковий атрибут типу AutoInk

Схема БД відділу приймання буряка

Форма введення даних в незалежну таблицю

Введення даних в дочірню таблицю


Визначення функцій проектованої системи.
Визначення сутностей предметної області.
Створення ділової моделі організації.
Визначення зв’язків між об’єктами
Створення моделі об’єкт-зв’язок (інфологічна модель-концептуальна схема БД).
Визначення атрибутів об’єктів.
Визначення ключових атрибутів.
Створення словника бази даних.
Створення атрибутивної моделі.
Врахування обмежень на значення атрибутів.


Дякую за увагу !


скачати

© Усі права захищені
написати до нас