Ім'я файлу: Англійська.docx
Розширення: docx
Розмір: 32кб.
Дата: 17.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
корочова практикум 3.docx

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра іноземних мов

Індивідуальна робота з Business English

Виконав: ст.гр. БМО-11

Діденко А.О

Перевірила: Лoбaтенко Н.В

Київ 2021

Retailing

1. History of DTEK

“DTEK was created as a company - a leader in change. Today, after a decade and a half, we are still setting trends in the industry, we are its driver”, - DTEK CEO Maxim Timchenko.

DTEK was founded in 2005 to efficiently manage the energy assets of the SCM group. The company has united into a single system disparate, unprofitable enterprises that were previously state-owned.

Since its inception, DTEK has gone from a regional traditional energy company to a national leader in industry change. The company managed to transform unprofitable coal associations into a profitable business and drill the deepest gas wells in Europe. In just two years, DTEK increased the capacity of green power plants fivefold and became the largest producer of environmentally friendly electricity in Ukraine.

The Academy DTEK corporate university, created for local purposes, has transformed into an innovative educational platform recognized as one of the best in the world.

Today, DTEK was the first in Ukraine to start a large-scale digital transformation of the company, attracting advanced world technologies to the country.

2. Mission of DTEK

This company works for the progress and prosperity of society.

Our energy brings light and warmth to people. It is also a dynamically developing Ukrainian company, striving for leadership in the European energy markets. Our success is based on people, efficiency, advanced technologies.

3. Values ​​of DTEK

1. Professionalism

Employees have deep professional knowledge, responsibly and conscientiously treat their duties, perform the assigned tasks with high quality and on time. They also strive to achieve the best results, subject to the optimal use of human, natural and financial resources.

2. Cohesion

The company values ​​team spirit, unity and solidarity. Only in a team does he achieve high results. The versatility of everyone's experience and knowledge creates a common development potential for the company. All employees of the company are united by an idea and a goal, which they strive for equally, understanding and supporting each other.

3. Responsibility

The company builds its activities on the understanding that all its efforts should be in the public interest. He is also responsible for the quality of work and compliance with corporate standards, for fulfilling its obligations, for the economical use of resources and a clean environment. The company is responsible for those who make it successful - its employees.

4. Openness

The company openly informs its employees, partners, auctioneers and other external stakeholders about important development issues, creating a basis for trusting cooperation. The company operates on the basis of principles that are understandable to our employees and partners.

5. Striving to improve

The company creates conditions for the development of talents and abilities of its employees, introduces the most promising technologies, improves production and management processes. By developing the business, it instills confidence in its employees and contributes to the successful development of Ukraine.

6. Customer focus

The company builds trust with customers by creating a diverse portfolio of energy products and solutions for them, educating them about responsible consumption through the provision of energy services. The company also created a retail brand to make reliability and innovation available to everyone.

4. Outcome

Today, society requires business to take care of its employees, care for the environment, and care for our future. 15 years ago, DTEK formulated its mission - we work for the progress and prosperity of society, our energy brings light and warmth.

And today, more than ever, these words are fully in line with the world agenda. But the world is taking the path of energy transformation. In response to new global challenges, we set ourselves new ambitious goals.

DTEK will change, but we will remain loyal to our mission, our concern for employees and responsibility to society will remain unchanged

Translate:

1. Історія ДТЕК

«ДТЕК створювався як компанія – лідер змін. Сьогодні, через півтора десятка років, ми так само задаємо тренди в галузі, є її драйвером», - генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

ДТЕК засновано у 2005 році для ефективного управління енергетичними активами групи SCM. Компанія об'єднала в єдину систему розрізнені, збиткові підприємства, які раніше знаходилися в державній власності.

З моменту свого заснування ДТЕК пройшов шлях від регіональної компанії традиційної енергетики до національного лідера змін галузі. Компанії вдалося трансформувати збиткові вугільні об'єднання у прибутковий бізнес, пробурити найглибші в Європі газові свердловини. Усього за два роки ДТЕК збільшив потужності «зелених» електростанцій уп'ятеро і став найбільшим в Україні виробником екологічно чистої електроенергії.

Створений для локальних цілей корпоративний університет Academy DTEK трансформувався в інноваційну освітню платформу, визнану однією з найкращих у світі.

Сьогодні ДТЕК першими в Україні розпочала масштабну цифрову трансформацію компанії, залучаючи до країни передові світові технології.

2. Місія ДТЕК

Ця компанія працює в ім'я прогресу та процвітання суспільства.

Наша енергія несе людям світло та тепло. Також це українська компанія, що динамічно розвивається, прагнемо до лідерства на європейських енергетичних ринках. В основу нашого успіху – люди, ефективність, передові технології.

3. Цінності компанії ДТЕК

1. Професіоналізм

Співробітники мають глибокі професійні знання, відповідально та сумлінно ставляться до своїх обов'язків, якісно та своєчасно виконують поставлені завдання. Також прагнуть досягти найкращих результатів за умови оптимального використання людських, природних та фінансових ресурсів.

2. Згуртованість

Компанія цінує командний дух, єдність та згуртованість. Тільки у команді досягає високих результатів. Багатогранність досвіду та знань кожного створюють загальний потенціал розвитку компанії. Усіх співробітників компанії об'єднують ідея та мета, до якої прагнуть однаково, розуміючи та підтримуючи один одного

3. Відповідальність

Компанія будує свою діяльність на розумінні того, що її зусилля повинні відповідати інтересам суспільства. Також несе відповідальність за якість роботи та дотримання корпоративних норм, за виконання своїх зобов'язань, за економне використання ресурсів та чистоту навколишнього середовища. Компанія відповідальна за тих, хто робить її успішною, – її співробітників.

4. Відкритість

Компанія відкрито інформує своїх співробітників, партнерів, аукціонерів та інших зовнішніх зацікавлених сторін про важливі питання розвитку, створюючи основу для довірчої співпраці. Компанія здійснює свою діяльність, виходячи з принципів, зрозумілих нашим співробітникам та партнерам.

5. Прагнення вдосконалюватися

Компанія створює умови для розвитку талантів та здібностей її співробітників, впроваджує найперспективніші технології, удосконалює виробничі та управлінські процеси. Розвиваючи бізнес, вселяє впевненість у своїх співробітників та робить внесок у успішний розвиток України.

6. Клієнтоорієнтованість

Компанія вибудовує довірчі відносини з клієнтами, створивши їм різноманітний портфель енергопродуктів і рішень, навчаючи їх до відповідального споживання через надання енергосервісних послуг. Також компанія створила роздрібний бренд, щоб надійність та інновації були доступні кожному.

4. Підсумок

Сьогодні суспільство вимагає від бізнесу турботи про своїх співробітників, турботи про довкілля, турботи про наше майбутнє. 15 років тому ДТЕК сформулював свою місію – ми працюємо заради прогресу та процвітання суспільства, наша енергія несе світло та тепло.

І сьогодні, як ніколи, ці слова повністю відповідають світовому порядку денному. Але світ стає на шлях енергетичної трансформації. У відповідь на нові глобальні виклики ми ставимо собі нові амбітні цілі.

ДТЕК змінюватиметься, але ми залишимося відданими нашій місії, незмінною буде наша турбота про співробітників та відповідальність перед суспільством

Question:

1. Who is DTEK's CEO?

2. What are DTEK's values?

3. What are the aspirations of the company?

4. When was DTEK founded?

5. What is DTEK's mission?

6. One of the most important values of the company?

7. What is the path of the company?

8. How many times has the company increased the capacity of "green" power plants?

9. Does DTEK contribute to the development of Ukraine?

10. What is the Academy DTEK corporate university created for?

Terms :

 1. A leader in change – лідер змін

 2. Unprofitable enterprises – збиткові підприємства

 3. Regional traditional energy company – регіональна традиційна енергетична компанія

 4. Unprofitable coal associations – збиткові вугільні асоціації

 5. Innovative educational platform – інноваційні освітні платформи

 6. Corporate university – корпоративний університет

 7. Environmentally friendly electricity – екологічно чиста енергія

 8. Digital transformation – цифрова трансформація

 9. Advanced world technologies – передові світові технології

 10. Prosperity of society – процвітання суспільства

 11. Energy markets – енергетичні ринки

 12. Deep professional knowledge – глибокі професійні знання

 13. Financial resources – фінансові ресурси

 14. Development potential – потенціал розвитку

 15. Corporate norms – корпоративні норми

 16. Trusting cooperation – довірча співпраця

 17. The most promising technologies – найперспективніші технології

 18. Management processes – управлінські процеси

 19. Trust relationship – довірчі процеси

 20. Energy services – енергосервісні послуги

 21. Retail brand – роздрібний бренд

 22. World order – світовий порядок

 23. Ambitious goals – амбітні цілі

 24. Portfolio of energy products – портфель енергопродуктів

 25. Energy transformation – енергетична трансформація


Director of the DTEK Mr. Richard Dickenson

Tel: 044-678-55-18 111 Goohet Ave

Lev Tolstoy Street 56 Washington 13131

Kiev 01032

Email: maximtimchenko@gmail.com

07/12/2021

Cooperation

Dear Mr. Richard Dickenson:

Your advertisement in the May issue of DTEK magazine is of great interest to us.

We would like to know more about your company's products offers and would appreciate receiving your wholesale price list.

It is our desire to offer our customers the widest selection of aquarium plants and we are therefore interested in new plants.

We will look forward to your prompt response. Thank you.

Sincerely yours,

Didenko Artem

Contract

DTEK, Ukraine, herinafter reffered to as “the Seller”, on the one part, and Prom, Kiev, herinafter reffered to as “the Buyer” on the other part, have concluded the present Contract as follows:

1. Subject of Contract

1.1 The Seller has sold and the Buyer has bought the electronics

2. Prices and total value of the contract

2.1 The total contract value is as following:

Electronics - 9000$

Delivery – 4000$

Total contract value – 15000$

2.2 The process are firm for duration of the contract

3. Time of delivery

3.1 The electronics is to be delivered within two (4) month from date of opening the letter of credit.

4. Terms of payment

4.1 Within seven (14) days from the date of signing this contract, the Buyer is to open in favour of the Seller an irrenocable confirmed letter of credit with Monobank,Kiev, for hundred per sent (105%) of the total contract value. The letter of credit is to be valid for two (3) week.

5. Packing

5.1 The equipment is to be delivered in a pack. Packing should be suitable for transit and reasonable long storage of electronics.

6. Force Majeure

6.1 The parties are released from their responsibility for partial or complete nonexecution of their liabilities under the contract should this non- execution be coused by the force-majeure circumstances including, but not limited to: fire, earthquake, flood, and if these circumstances have had a direct damaging effect on the execution of the present contract.

7. The contract becomes effective and comes into full force from the date of signing

8. Legal addresses of the parties

Seller Buyer

DTEK Electronics

China, Gwonseon-gu 1226 Kiev, Education 7

Tel: +331-543-243-53 Tel: 044-565-545

Maxim Timchenko Didenko Artem

Director Director

Resume

Didenko Artem

Contact: +380992247413 Born: 28.02.2004

Adress: Kiev, Solomenskiy Mother language: Ukraine

Disctriсt, Education Street 7. Nationality

Email: funkiller373@gmail.com

Career objective: Get a prestigious job and start your own business.

Work experience:

28.03.2020/19.08.2020 I worked as a carpenter.

Education:

I finished 11 classes of secondary school.

Now I am study at Kiev National University of Architecture and Constriction on the Faculty of Automation and Information.

Skills:

Language: Native – Ukrainian

Russian – free

English – Intermediate B1

I have experience with such programs: Word, Excel, PowerPoint, OneNote and so on.

Interest:

Sport: Volleyball, table tennis and football.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас