Ім'я файлу: практичне заняття.docx
Розширення: docx
Розмір: 37кб.
Дата: 13.05.2020
скачати

Коригування базового розрахункового завдання відбувається по передостанній і останній цифрах номеру за порядком студента в списку академічної групи (i - перша цифра номеру за порядком; j -друга цифра номеру за порядком).

Завдання 1. ТОВ «Вірта» шиє 5000 * (0+2) = 10 000 виробів на місяць і продає їх за ціною 300 * (0+2) = 600грн./шт. Матеріальні витрати на одиницю виробу становить 253 * (0+2) = 506 грн., а постійні витрати підприємства становлять 92,5* (0+2) = 185 тис. грн.

Необхідно визначити:

 як зміниться прибуток, якщо ціна реалізації зміниться на (8 + 2)%;

 на скільки одиниць продукції можна скоротити обсяг реалізації без втрати прибутку;

 як зміниться прибуток при (8 +2)% збільшенні обсягу реалізації;

 запас фінансової міцності підприємства;

 ступінь впливу операційного важеля.

Коригування базового розрахункового завдання відбувається по передостанній і останній цифрах номеру за порядком студента в списку академічної групи (i - перша цифра номеру за порядком; j - друга цифра номеру за порядком).

 1. П1 = (10 000*600)-(506*10000) -185000 = 6000 тис. грн. -5060 тис. грн. -185 тис. грн =755 тис. грн.

 2. Цр2 = 600*1,1 = 660 грн
  П2 = 6600 тис. грн. – 5060 тис. грн. -185 тис. грн. = 1355 тис. грн.
  При зміні ціни реалізації на 10%, прибуток зросте на 1355 тис. грн.

 3. Тбз =185 тис. грн./(600-506) =1968 шт.

 4. Ор2 = 10000*1,1 = 11000 шт
  П3 = (11000*600)-(11000*506) – 185 тис. грн. = 6600 тис. грн. -5566 тис. грн. -185 тис. грн. = 849 тис. грн.
  При збільшенні обсягу реалізації на 10%, прибуток зросте на 849 тис. грн.

 5. МД = 6000-5060 =940 тис. грн.
  Квм =МД/Вр = 940/6000 = 0,16
  Поріг рентаб. = ПВ/Квм = 185/0,16 = 1156250 грн
  ЗФМ = Вр-Поріг рентаб = 6000 тис.грн -1156,25 тис. грн. = 4843,75 тис. грн.

 6. ОпВ = МД/П = 940/755 = 1,24
  Операційний важіль дозволяє оцінити ступінь впливу зміни обсягів продажів на розмір майбутнього операційного прибутку організації.


Завдання2.На основі даних, поданих в табл. 2.1 2.2, необхідно:

  • провести горизонтальний та вертикальний аналіз звіту про фінансові результати;

  • зробити висновки щодо змін у звітах;

  • розробити рекомендації щодо поліпшення поточного стану підприємства.

Таблиця 2.1 Горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати

Показник

2018

i

2019

j

Абсолютна зміна, тис. грн..

Відносна зміна, %

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

110 935

116 526

5591

105

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

88 552

90960

2408

102,7

Валовий: прибуток

22 383

25 568

3185

114,2

збиток

-

-

-

-

Інші операційні доходи

693

642

-51

92,6

Адміністративні витрати

10 036

12 997

2961

129,5

Витрати на збут

11 648

12 090

442

103,8

Інші операційні витрати

1 082

696

-386

64,3

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

310

431

121

139

збиток

Дохід від участі в капіталі

Інші фінансові доходи

Інші доходи

Фінансові витрати

Втрати від участі в капіталі

Інші витрати

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток

310

431

121

139

збиток

Витрати (дохід) з податку на прибуток

148

119

-29

80,4

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

Чистий фінансовий результат: 

прибуток

162

314

152

193,8

збиток

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

80 560

85 287

4727

105,8

Витрати на оплату праці

21 905

23 225

1320

106

Відрахування на соціальні заходи

4 819

5 111

292

106,1

Амортизація

3 454

3 835

381

111

Інші операційні витрати

490

547

57

111,6

Разом

111 228

118 005

6 777

106,1


Таблиця 2.2 Вертикальний аналіз звіту про фінансові результати

Показник

2018 (значення +і)

2019

значенняj

2018 (%)

2019 (%)

Абсолютна зміна, %

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

110 935

116 526


Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

88 552

90960


Валовий:

прибуток

22 383

25 568


збиток

-

-


Інші операційні доходи

693

642


Адміністративні витрати

10 036

12 997


Витрати на збут

11 648

12 090


Інші операційні витрати

1 082

696


Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

310

431


збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток

310

431


збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток

148

119


Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:

прибуток

162

314


збиток


III. Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати

80 560

85 287


Витрати на оплату праці

21 905

23 225


Відрахування на соціальні заходи

4 819

5 111


Амортизація

3 454

3 835


Інші операційні витрати

490

547


Разом

111 228

118 005


Завдання 3. За результатами діяльності у звітному періоді підприємством було отримано наступні фінансові результати (тис. грн.):

 дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 5902,2 * (0+2) =11 804,4 ;

 податок на додану вартість – 60,6 * (0+2) = 121,2 ;

 собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), % – 4780,4* (0+2) = 9560,8;

 інші операційні доходи – 57,3* (0+2) =114,6 ;

 адміністративні витрати – 94,4 * (0+2) =188,8;

 витрати на збут – 14,9 * (0+2j) = 29,8 ;

 інші операційні витрати – 76,0*( 0+2 ) = 152;

 доходи від участі у капіталі – 61,8*( 0+2) = 123,6;

 втрати від участі у капіталі – 42,9*( 0+2)= 85,8;

 інші фінансові доходи – 122,1*( 0+2 )= 244,2;

 фінансові витрати – 78,5* (0+2) =157;

 інші доходи – 117,4* (0+2)= 234,8 ;

 інші витрати – 57,1* (0+2) =114,2 .
1. Визначимо чистий дохід
ЧД = ВД-ПДВ = 11804,4-121,2 = 11 683,2 тис. грн.
2. Визначаємо валовий прибуток
ВП = ЧД-Св = 11683,2-9560,8 = 2 122,4 тис. грн.
3. Визначаємо прибуток від операційної діяльності
ОП = ВП+Іод-Ав-Взб-Іов = 2 122,4+114,6-188,8-29,8-152 =1 866,4 тис. грн.
4. Визначаємо результат від участі в капіталі
Рк = Дв-Вв = 123,6-85,8 = 38,1 тис. грн.
5. Визначаємо результат від інших фін. доходів і витрат
Рі =Фд-Фв = 244,2-157 = 87,2 тис. грн.
6. Визначаємо результат від інших доходів і витрат
Рдв =Ід-Ів = 234,8-114,2 = 120,6 тис. грн.
7. Визначаємо прибуток до оподаткування
П =ОП+Рк+Рі+Рдв = 1866,4+38,1+87,2+120,6 = 2 112,3 тис. грн.

8.Визначаємо чистий прибуток
ЧП = П-18%П = 2112,3 – (2112,3*0,18) = 2112,3-380,21 = 1 732,09 тис. грн
скачати

© Усі права захищені
написати до нас