Ім'я файлу: ПридбанняТентуЛуговська16.20.21р.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 09.03.2021
скачати

Облік придбання тенту

В першу чергу обговоримо первинну документацію, якою підтверджується придбання. Постачальник тенту повинен надати накладну та рахунок-фактуру. Розглянемо два варіанти розрахунку: готівковий та без готівковий. Якщо ви плануєте розраховуватись готівкою, то спочатку потрібно видати певну суму підзвітній особі, яка буде займатись придбанням. Видача коштів оформлюється видатковим касовим ордером (ВКО). Нагадаємо, що згідно з положенням №148 “Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” платежі на суму, що перевищує 50 000 гривень, проводяться через банки або небанківські установи шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Після придбання тенту підзвітна особа повинна надати звіт про використання коштів, виданих під звіт. Також, якщо придбання тенту здійснювалась не у постачальника, а в магазині, підзвітна особа повинна пред’явити товарний чек.

Облік витрат на придбання тенту залежить від того, чи був він раніше встановлений на автомобілі. Розглянемо такі два варіанти: придбання нового тенту та заміна старого.

Якщо тент буде встановлено вперше, то витрати на придбання розглядаються як окремий об`єкт обліку. Термін служби використання тенту ви обираєте самостійно. При терміну служби більше одного року та вартості більше 6 000 грн тент потрібно включити до складу основних засобів та оформити цю операцію відповідно П(С)БО 7. Придбання основних засобів є для підприємства капітальною інвестицією. Після отримання та до введення тенту в експлуатацію його вартість обліковують у складі незавершених капітальних інвестицій. Після введення в експлуатацію він обліковується на субрахунку 109 “Інші основні засоби”. Під час корисного використання починаючи з місяця, наступного за введенням основного засобу в експлуатацію, нараховується амортизація тенту. ЇЇ суму підприємство відображає шляхом збільшення витрат та зносу об’єкта. Для амортизації тенту підходять наступні методи: прямолінійний, прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивний. Розглянемо придбання тенту на прикладі (наведено в кінці статті).

У випадку коли строк експлуатації менше року тент слід оподатковувати як малоцінні та швидкозношувані предмети на 22 рахунку. При передачі в експлуатацію ми виключаємо його зі складу активів за допомогою запису :

Дт 91,93 – Кт 22 ( залежно від напряму використання автомобіля).

Якщо тент був встановлений раніше, тобто відбулась його заміна, витрати слід розглядати як поточний ремонт. Згідно з пункту 3.12. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, поточний ремонт виконується за наявності несправностей і призначений для забезпечення або відновлення його працездатності. Тент який був замінено потрібно списати. У разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта. Підприємство припиняє визнавати частину об'єкта основних засобів, якщо цю частину замінено, а витрати на її заміну включено до первісної (переоціненої) вартості об'єкта. Якщо підприємство не може визначити первісну вартість заміненої частини, воно може її оцінити у сумі витрат на заміну (пункт 46 Методрекомендацій №561). Вартість робіт, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх вигід від об'єкта основних засобів, включається до капітальних інвестицій з майбутнім збільшенням первісної вартості основних засобів. Підставою для визнання капітальними інвестиціями витрат, пов'язаних з поліпшенням основних засобів, є зростання внаслідок цих витрат очікуваного терміну корисного використання об'єкта, якості робіт, які надаються цим об'єктом (пункт 31 Методрекомендацій №561). Надалі вартість тенту амортизуватиметься у складі автомобіля.

Складаються акти на списання. В технічні паспорти, інвентарні картки або інші регістри аналітичного обліку відповідних об'єктів основних засобів заносяться дані про змінені техніко-економічні характеристики (вартість, площа тощо) в результаті їх поліпшення (пункт 33 Методрекомендацій №561).

Приклад 1. Підприємство “Авангард” здійснило придбання тенту для вантажівки, вартістю 22 000 грн. (в т. ч. ПДВ). Строк корисного використання 3 роки. Метод нарахування амортизації кумулятивний. Розрахувати суму амортизації та відобразити в обліку господарські операції.

Таблиця 1Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

Отримано тент від постачальника

152

631

18 333,33

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

631

3 666,67

3

Перераховано кошти постачальнику

631

311

22 000,00

4

Тент введено в експлуатацію

109

152

18 333,33

5

Нараховано амортизацію за перший рік

91

131

9 166,67Розрахунок амортизації за перший рік: Кумулятивний коефіцієнт =

= 3/ (1+2+3) = 0,5;

Річна сума амортизації = 0,5 * 18 333,33 = 9 166,665 грн.

Приклад 2. Підприємство “Авангард” здійснило придбання тенту вартістю 22 000 грн. (в т. ч. ПДВ). Тент придбали для заміни старого. Відобразити в обліку господарські операції.

Таблиця 1Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

Отримано тент від постачальника

152

631

18 333,33

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

641/ПДВ

631

3 666,67

3

Перераховано кошти постачальнику

631

311

22 000,00

4

Списано знос частини ліквідаційного ОЗ

131

105
5

Списано залишкову вартість частини ліквідаційного ОЗ

976

105
6

Введено тент в експлуатацію в складі ОЗ

105

152
скачати

© Усі права захищені
написати до нас