1   2   3   4
Ім'я файлу: курсова 2.1.docx
Розширення: docx
Розмір: 405кб.
Дата: 21.04.2022
скачати

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НІЖИНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Відділення економіки, логістики та інформаційних систем

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни «Податкова система»

На тему:

«Податковий контроль у сфері податку на додану вартість»

Виконала: студентка ІІ курсу групи Он191

Кулініч Марина Анатоліївна

Керівник: Федоренко Людмила Володимирівна

Національна шкала__________

Кількість балів:____ Оцінка: ECFS ____

Ніжин-2021

ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………………...3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи податкового контролю в системі адміністрування ПДВ в Україні……………………………………….....……...5

  1. Особливості, що характеризують та розкривають зміст

податкового контролю.………………………………………………………..…6

1.2. Контролюючі органи визначені податковим кодексом України, які здійснюють податковий контроль…………………………………….………...8

1.3. Адміністрування податку на додану вартість…………………...…12

РОЗДІЛ 2. Оцінка ефективності податкового контролю в сфері податку на додану вартість в Україні.……………………………………………….….14

2.1. Проблеми та чинники, які негативно впливають на ефективність органів контрольної діяльності……………………………………..……….....14

2.2. Електронний документообіг при адмініструванні ПДВ…….…….17

РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення податкового контролю у сфері ПДВ на основі використання провідного зарубіжного досвіду……………………21

3.1. Контекст зарубіжного досвіду…………………………….………..21

3.2. Проведення податкових перевірок великих платників…………....24

3.3. Горизонтальний моніторинг, як прогресивний спосіб

здійснення податкового контролю платників ПДВ………………………..….27

3.4. Удосконалення податкового контролю ПДВ в Україні…………...29

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………….……………………………....32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….......34

ДОДАТКИ……………………………………………………….…….….36


ВСТУП

Актуальність теми. Податковий контроль є одним із найбільш важливих елементів податкової системи держави. Від ступеня ефективності контрольної діяльності органів, що здійснюють податковий контроль, безпосередньо залежить рівень доходів бюджетів. Ефективний податковий контроль може повністю усунути наявні недоліки в податковій системі та забезпечити належне виконання кожним суб’єктом податкової системи своїх обов’язків.

Загальні проблеми податкового контролю знайшли своє відображення у працях вітчизняних вчених - А.Даниленка, С.Каламбета, А.Крисоватого, В. Литвиненка, Д.Липницького, Л.Ліщинської, В.Ревуна, М.Свердана, та інші.

Метою даної роботи є дослідження основних аспектів податкового контролю та виявлення їх недоліків у сфері податку на додану вартість.

Завданнями даної роботи є:

 1. дослідження основних теоретичних та організаційних засад податкового контролю у системі податку на додану вартість;

 2. проведення оцінки практики здійснення податкового контролю у

системі ПДВ в Україні;


 1. визначення основних недоліків існуючої системи податкового контролю;

 2. розробка конкретних шляхів вдосконалення системи податкового контролю у системі податку на додану вартість.

Об’єктом дослідження є податковий контроль у сфері податку на додану вартість.

Предметом дослідження виступають теоретичні та прикладні аспекти податкового контролю в платників податку на додану вартість

Відповідно до норм податкового законодавства податковий контроль здійснюється такими методами:

 • ведення обліку платників податків;

 • інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів;

 • перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.

Якість податкового контролю, що включає рівень, повноту, достовірність, порядок виконання працівниками контролюючих органів як суб`єктами контролю роботи із забезпечення його цілей, реалізації окремих процедур, є досить важливою умовою ефективності діяльності органів доходів і зборів.

Одна з головних вимог до податкового контролю випливає із відомих з давнини принципів оподаткування – контроль повинен приносити значно більше коштів, ніж було затрачено на його проведення.

В організаційному аспекті податковий контроль забезпечується відповідними джерелами інформації, формами здійснення, процедурами дослідження господарських операцій, методичними прийомами документального і фактичного контролю. Для здійснення податкового контролю використовуються наступні джерела інформації:

Документальні – вивчаючи первинні облікові документи, регістри обліку, облікову та фінансову звітність, фахівці перевіряють достовірність господарських операцій, податкових розрахунків та відповідність їх чинному законодавству.

Фактичні – фахівці з`ясовують кількісний та якісний склад майна та зобов`язань суб`єктів підприємницької діяльності, які пов`язані з формуванням об`єктів оподаткування.

Обидва джерела формування інформаційної бази податкового контролю взаємопов`язані і тільки у поєднанні дають змогу визначити реальний розмір об`єктів оподаткування.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ

Ефективність податкової системи України безпосередньо залежить від раціональної роботи органів Державної фіскальної служби, в тому числі й від виконання одного із головних завдань, визначених постановою Кабінету міністрів України «Про Державну фіскальну службу України», здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетівта державних цільових фондів податків і зборів. Саме контрольна функція є однією з основних у роботі органів Державної фіскальної служби[16].

Податковим контролем є спеціальний державний контроль, що являє собою діяльність податкових органів і їх посадових осіб з перевірки виконання вимог податкового законодавства особами, що реалізують податкові обов’язки чи забезпечують цю реалізацію.Задача податкового контролю – забезпечення економічної безпеки держави при формуванні централізованих державних грошових фондів за рахунок податкових надходжень.

У науковій літературі не існує чіткого визначення поняття «податковий контроль».

Так, у Великому економічному словнику податковий контроль визначений як “сукупність заходів непрямого впливу держави на економіку, економічні і соціальні процеси шляхом зміни видів податків, податкових ставок, встановлення податкових пільг, зниження або підвищення загального рівня оподаткування, відрахувань до бюджету”.

П. К.Бечко вважає, що податковий контроль – це “процес, що забезпечує досягнення намічених цілей, завдань та планових параметрів, у тому числі шляхом застосування фінансових санкцій, який передбачає виявлення відхилень між фактично досягнутими результатами за певний період від запланованих, а також вживання заходів, спрямованих на їх усунення”[2.,с 38].

П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, Н. С.Залуцька, В. З. Білінський запропонували таке визначення: “податковий контроль - діяльність податкових органів щодо спостереження за відповідністю процесу організації платниками податків обліку об’єктів оподаткування, методики обчислення й сплати податків і податкових платежів за чинними нормативно-правовими актами сфери оподаткування, виявлення відхилень, допущених у ході виконання норм податкового законодавства та визначення впливу наслідків порушень на податкові зобов’язання”[20, с. 56].

Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Карпова розглядають податковий контроль як елемент фінансового контролю і механізму, який є необхідною умовою ефективного податкового менеджменту[11, с. 241].

Д. В. Рева податковий контроль визначає як “один із видів фінансового контролю, що здійснюється у сфері державного управління оподаткуванням, який становить собою діяльність уповноважених державних суб’єктів по встановленню стану виконання вимог чинного податкового законодавства особами, на яких покладено обов’язок щодо обчислення, сплати, утримання та перерахування податків, зборів (обов’язкових платежів), виявленню відхилень у їх діяльності від встановлених вимог, їх припинення й усунення, а також по відновленню порушених прав держави та територіальних громад на своєчасне і повне одержання відповідних сум податкових платежів і недопущенню таких порушень у майбутньому”[18, с. 7].

На мою думку, таке наукове визначення податкового контролю є найбільш повним, так як охоплює усі процеси в сфері оподаткування, що стосуються безпосередньо податкового контролю.

Відповідно до Розділу ІІ “Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)”Податкового кодексу України, податковий контроль – система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових і касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.[14].

1.1.Особливості, що характеризують та розкривають зміст податкового контролю

Податковий контроль характеризується такими особливостями, що розкривають його зміст:

 1. цеспеціальний державний контроль, аналіз якого передбачає два аспекти:

а) здійснюється спеціальними суб’єктами, наділеними державою

особливою компетенцією саме в галузі оподаткування;

б) здійснюється відносно спеціального об’єкта – централізованих і

децентралізованих грошових фондів;

 1. він включає контроль за дисципліною в сфері оподаткування, що припускає широкий підхід до змісту податкового контролю;

 2. податковий контроль характеризується чіткою

цілеспрямованістю;

 1. податковий контроль пов’язаний не тільки із грошовими, але й з матеріальними ресурсами. Останні беруть участь в даному процесі опосередковано:

а) як об’єкт визначення грошових обов’язків (наприклад, в основі обчислення й сплати майнових податків лежить предмет оподаткування – певний майновий комплекс або його частина);

б) як кошти забезпечення грошових зобов’язань, коли відбувається реалізація певного майна, а за рахунок виручених коштів здійснюється погашенняподаткових боргів;

 1. податковий контрольвідображає відносини влади й підпорядкування, що базуються на фіскальних функціях держави, особливістю реалізації яких є чітко виражений імперативний характер;

 2. податковий контроль реалізується через сукупність активних дій як зобов’язаних, так і владних суб’єктів [13, с. 274].

Види податкового контролю класифікуються за декількома підставами :

 1. За суб’єктом, що здійснює контрольні функції:

 1. Державний — податковий контроль, здійснюваний державними органами.

 2. Незалежний — податковий контроль, що здійснюється аудиторськими чи громадськими організаціями.

II. За терміном здійснення контролю:

 1. Оперативний — податковий контроль, здійснюваний у межах звітного періоду на підставі кількісних і якісних показників контрольованої операції.

 2. Періодичний — податковий контроль, що здійснюється після закінчення звітного періоду на підставі аналізу документів звітності й інших джерел.

III. За джерелом контролю:

 1. Документальний — податковий контроль, що здійснюється на підставі аналізу документів, які відбивають показники контрольованого об’єкта чи діяльності суб’єктів.

 2. Фактичний — податковий контроль, що здійснюється на підставі фактичного аналізу контрольованого об’єкта чи діяльності контрольованих суб’єктів [9, с. 101].

1.2.Контролюючі органи визначені податковим кодексом України, які здійснюють податковий контроль

Податковий контроль здійснюється органами, визначеними Податковим кодексом України як контролюючі, а саме: органи державної фіскальної служби - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізує державну податкову, державну митну політику, забезпечує формування та реалізацію державної політики з адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Органи Служби безпеки України, внутрішніх справ, податкової міліції, прокуратури та їх службові (посадові) особи не можуть брати безпосередньої участі у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами, та проводити перевірки суб’єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування.

Сьогодні податкове законодавство визначає, що податковий контроль у сфері податку на додану вартість полягаєне лише вперевірці правильності нарахування та перерахунку до бюджету податку на додану вартість, а й у веденні обліку платників податків та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів Державної фіскальної служби.

Особливості обліку платників податків ПДВ в органах Державної фіскальної служби визначаються стадіями його здійснення. До них можна віднести:

а) стадію постановки на облік платника податків ПДВ. Фактично в цьому випадку здійснюється легалізація суб’єкта, наділеного податковими правами й обов’язками, який має їх реалізовувати;

б) стадія уточнення, корегування відомостей про платника податків ПДВ;

в) стадія зняття зобліку платників ПДВ ворганах Державної фіскальної служби. Це пов’язано або зі зміною місця обліку платників податків, або із припиненням його діяльності й оподаткування даної особи.

Основним способом податкового контролю платників податку на додану вартість є перевірка. Об’єктивна передумова реалізації даного методу податкового контролю пов’язана з повноваженнями органів, наділених правом на проведення контролюючих дій. У широкому сенсі подібними правами наділені всі органи, що контролюють надходження податків і зборів у бюджети. Однак спеціально для цієї мети створені органи Державної фіскальної служби України.

Серед основних прав Державної фіскальної служби виділені права податкових органів на здійснення перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податкових платежів. Перевірка являє собою діяльність податкових органів по аналізу й дослідженню первинної облікової й звітної документації, пов’язаної зі сплатою податкових платежів, з метою перевірки своєчасної й повної сплати податків і зборів, правильного ведення податкового обліку, обчислення сум податкових платежів, здійснення податкової звітності.

Здійснення перевірок припускає послідовну реалізацію дій, пов’язаних зі здійсненням податкового контролю платників ПДВ органами Державної фіскальної служби щодо діяльності конкретних осіб при реалізації ними обов’язків, пов’язаних зі сплатою податку на додану вартість. Проведення перевірок передбачає певну підготовку до безпосередньо контролюючих дій, здійснення самої перевірки й підведення її підсумків. Безпосереднім об’єктом дослідження й контролю в ході податкової перевірки є грошові документи, бухгалтерські книги, звіти, кошториси, декларації, товарно-касові книги, показники реєстраторів розрахункових операцій і комп’ютерних систем, які використовуються для розрахунків за наявні кошти зі споживачами.

Об’єктом податкового контролю можуть бути й інші документи, незалежно від способу надання інформації, пов’язані з обчисленням і сплатою податку на додану вартість.

Суб’єкти перевірок охоплюють коло осіб, наділених як повноваженнями, так і правами й обов’язками у зв’язку із проведенням податкового контролю. Система відносин, що регулюють здійснення перевірок, передбачає виділення декількох груп. Насамперед, йдеться про контролюючих суб’єктів, осіб, наділених повноваженнями на здійснення контролюючих дій. Вони, фактично, організують і здійснюють проведення перевірки. Дії, пов’язані із проведенням перевірок, орієнтовані на оцінку поведінки контрольованих суб’єктів. Контрольованими суб’єктами є підприємства, установи, організації будь-якої форми власності, спільні підприємства (як здійснюючі підприємницьку діяльність, так і не здійснюючі її), фізичні особи (громадяни України, іноземці й особи без громадянства). Дану групу суб’єктів складають не тільки платники податків, але й податкові агенти, тобто особи, що представляють зобов’язану сторону в податкових правовідносинах. Якщо проведення перевірки, фактично, неможливо уявити без контрольованого й контролюючого суб’єкта, то наявність експертів, свідків, фахівців не є безумовною вимогою проведення контролюючих дій. Природно, у деяких випадках без них неможливо зробити об’єктивну оцінку дій контрольованої особи, проте виходити з того, що участь подібних осіб у проведенні контролюючих дій носить обов’язковий і наскрізний характер, виглядає перебільшенням[15. c.275-278].

Інформаційно - аналітичне забезпечення діяльностідіяльності Державної фіскальної служби-комплекс заходів із збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання органами ДФС покладених на неї функцій і завдань [14].

Система органів Державної фіскальної служби України спирається на інтелектуальну інформацію, до якої належить економічна, правова, соціальна, статистична та інші види інформації.

До особливостей інформації в органах Державної фіскальної служби можна віднести наявність суб’єктів та об’єктів інформаційних відносин. Суб’єктами інформаційних відносин у процесі діяльності фіскальної служби є співробітники податкової служби, уповноважені на ведення цієї діяльності. Об’єктами інформаційних відносин є документована абоабо публічно оголошувана інформація про події та явища в галузях економіки, міжнародній, соціальній та інших сферах. Ефективне інформаційне забезпечення залежить від відповідної інформаційної системи органів Державної фіскальної служби України. При створенні інформаційно - аналітичної системиорганів Державної фіскальної служби її основнимиелементами єбази даних; системи обробки даних (усистемах прийняття рішення); автоматизовані робочі місця, які реалізують свою роботу на базі сучасних електронно-обчислювальних машин та засобів зв’язку.

Первинними елементами інформаційно-аналітичної системи є периферійні об’єктно-спеціалізовані автоматизовані інформаційні підсистеми.

Дієвим способом вирішення проблем здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Державної фіскальної служби є запровадження відповідного комплексу, який передбачає подання, приймання та комп’ютерну обробку податкової звітності та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді, створення електронних реєстрів податкових накладних та використання аналітичних процедур для всебічного та оперативного аналізу даних податкової звітності.

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності ДФС є фактично одним із способів здійснення податкового контролю. Створення інформаційно-аналітичного забезпечення органів ДФСяк цілісної системи, спрямованої на загальний аналіз результатів господарської діяльності платників податків, забезпечить покращання адміністрування, дозволить спрямувати податковий контроль на тих платників податків, які ухиляються від виконання податкового обов’язку, і зменшити навантаження на сумлінних платників податків [15. c.332-333].

1.3.Адміністрування податку на додану вартість

Податковий контроль при адмініструванні податку на додану вартість має ті ж самі способи його здійснення, які застосовуються стосовно інших податків і зборів, але зі своїми особливостями передбаченими спеціальним розділом Податкового кодексу України,що регулює питання адміністрування податком на додану вартість.

Адміністрування податку на додану вартість передбачає :

 1. реєстрацію платників податку на доданувартість, виокремлюють обов’язковута добровільну реєстрацію платником податку на додану вартість,

 2. порядок реєстрації, перереєстрації та анулювання платника податку на додану вартість,

 3. реєстраціюплатників податку на додану вартість як суб’єктів спеціального режиму оподаткування.

Звичайно, така ситуація насамперед пояснюється необхідністю захистити надходження держави від зловживань з боку недобросовісних платників податків.

Крім того, розділом V «Податок на додану вартість» Податкового кодексу Українивизначено перелік суб’єктів, що є платниками податку на додану вартість, передбаченіправила щодо виписки податкової накладної, встановлено порядок надання податковоїдекларації та строки розрахунків з бюджетом, порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодування з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків [14]. Ці норми визначають і містять особливості податкового контролю, що здійснюється органами ДФС, при адмініструванні податку на додану вартість.

Таким чином, податковий контроль при адмініструванні податку на додану вартістьпередбачає комплекс спеціальних способів, які передбачені спеціальним законодавством,що регулює питання адміністрування податку на додану вартість, спрямованих на повнета своєчасне забезпечення надходження податку на додану вартість до бюджету.  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас