1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ім'я файлу: Dyplom051_Dyshkant_Shikovets.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 3718кб.
Дата: 29.05.2023
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ Факультет управління та бізнес-дизайну Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну
Дипломна
магістерська
робота
на тему «Моделювання динаміки ринку ресторанного бізнесу в Україні»
Виконав: студент групи МгБА-20
спеціальності
051 Економіка освітньої програми Бізнес аналітика
________________
Юрий Дишкант
_____
________
Керівник Катерина Шіковець
________
Рецензент
_______
Галина Квіта_
___________
Київ 2021

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ Факультет управління та бізнес-дизайну Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну
Спеціальність
051 Економіка
Освітня програма Бізнес аналітика
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну
________________________________
Юлія Костинець
“_____” ___________________20_____року
З А В ДАН Н Я
НА ДИПЛОМНУ МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТУ
Дишкант Юрий Олексійович
_
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
1.
Тема роботи «Моделювання динаміки ринку ресторанного бізнесу в Україні »
Науковий керівник роботи Катерина Шіковець__________________________________
затверджені наказом вищого навчального закладу від “4”жовтня року № 286 2.
Строк подання студентом роботи____________________________________________
3.
Вихідні дані до роботи: монографічні дослідження і наукові публікації вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів та маркетологів; звітні та оперативні дані передових равликових ферм, аналітичні доповіді, електронні ресурси світової мережі Internet.
Зміст дипломної роботи (перелік питань, які потрібно розробити): Дослідити економічну сутність функціонування ресторанного бізнесу в Україні. Розглянути основні показники динаміки ринку ресторанного бізнесу в Україні. Вивчити основи моделювання динаміки ринку ресторанного бізнесу. Провести аналіз ринку ресторанного бізнесу в Україні. Оцінити динаміку ринку ресторанного бізнесу в
Україні. Визначити шляхи підвищення ефективності ринку ресторанного бізнесу в
Україні.

5.
Консультанти розділів дипломної магістерської роботи
Прізвище, ініціали та посада
Підпис, дата
Розділ завдання завдання консультанта видав прийняв
Вступ
РОЗДІЛ 1
Катерина Шіковець
РОЗДІЛ 2.
Катерина Шіковець
РОЗДІЛ 3.
Катерина Шіковець
Висновки Катерина Шіковець Дата видачі завдання___________________________________________________
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Назва етапів дипломної магістерської роботи
Терміни
Примітка про виконання з/п виконання етапів
1
Вступ
2
Розділ 1 Теоретичні основи моделювання динаміки ринку ресторанного бізнесу
3
Розділ 2
Аналітично-методичне забезпечення моделювання динаміки ринку ресторанного бізнесу
4
Розділ 3
Потенціал розвитку ринку ресторанного бізнесу в Україні
5
Висновки
6
Оформлення дипломної магістерської роботи
(чистовий варіант)
7
Здача дипломної магістерської роботи на кафедру для рецензування (за днів до захисту)
8
Перевірка дипломної магістерської роботи на наявність ознак плагіату (за днів до захисту)
9
Подання дипломної магістерської роботи на затвердження завідувачу кафедри (з 7 днів до захисту)
Студент
_________ ____Юрій Дишкант________
Науковий керівник роботи
_________ Катерина Шіковець________
Директор НМЦУПФ
__________ _
Олена Григоревська_____

АНОТАЦІЯ
Дишкант Ю. О Моделювання динаміки ринку ресторанного бізнесу в
Україні. – Рукопис.
Дипломна магістерська робота за спеціальністю 051 – Бізнес аналітика. –
Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2021 рік.
Дипломну магістерську роботу присвячено дослідженню теоретичних аспектів моделювання динаміки ринку ресторанного бізнесу України та проведення кореляційно-регресійного аналізу основних факторів розвитку ринку ресторанного бізнесу.
Практичне значення одержаних результатів полягає у проведенні комплексного аналізу розвитку ринку ресторанного бізнесу України та Польщі, моделюванні розвиткуринкуресторанного бізнесу на основі кореляційно- регресійного аналізу та визначенні шляхів підвищення його ефективності.
Наукова новизна полягає у досконалому вивченні розвитку ресторанного бізнесу України, аналізі факторів впливу та прогнозуванні перспектив його розвитку.
Ключові слова кореляційно-регресійного аналіз, ресторанне господарство
діяльність із забезпечення стравами та напоями

SUMMARY
Dyshkant Yu. O. Modeling the dynamics of the restaurant business market in Ukraine. - Manuscript.
Master's thesis in specialty 051 - Business Analytics. - Kyiv National
University of Technology and Design, Kyiv, 2021.
The master's thesis is devoted to the study of theoretical aspects of modeling the dynamics of the restaurant business market of Ukraine and conducting correlation and regression analysis of the main factors of development of the restaurant business market.
The practical significance of the obtained results is to conduct a comprehensive analysis of the development of the restaurant business market of Ukraine and Poland, modeling the development of the restaurant business market based on correlation and regression analysis and identify ways to improve its efficiency.
Scientific novelty is a thorough study of the development of the restaurant business in Ukraine, analysis of factors of influence and forecasting the prospects for its development.
Key words: correlation-regression analysis, restaurant business activities with the provision of food and beverages

ЗМІСТ ВСТУП …………………………………………………………………..…………...…..6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ РИНКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ….....…………………………………………………...…9 1.1
Теоретичні засади розвитку ринку ресторанного бізнесу …..…………………...9 1.2.
Економічна сутність функціонування ринку ресторанного бізнесу..……………….……....…………………………………………………………24 1.3.Методи моделювання динаміки ринку ресторанного бізнесу …………………32
Висновки до розділу 1………………………..…………...............................................65
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ
ДИНАМІКИ РИНКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ….………...…………………….67 2.1
Сучасний стан розвитку ринку ресторанного бізнесу в Україні……………...…..67 2.2 Фактори формування оцінки ринку ресторанного бізнесу……………………...79 2.3.Економіко-математична модель динаміки ринку ресторанного бізнесу ..…...…..95
Висновки до розділу 2………………………………………………………………...108
РОЗДІЛ 3. ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ РИНКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В
УКРАЇНІ…………………........................................................................................….111 3.1 Напрями стимулювання організаційного і соціально-економічного розвитку ринку ресторанного бізнесу в Україні..........................................................................111 3.2. Потенціал розвитку ринку ресторанного бізнесу України…………...…………122 3.3. Інноваційні шляхи розширення ринку ресторанного бізнесу в України……….132
Висновки до розділу 3………………………………………..………..……………..142
ВИСНОВКИ……...…………………………………………………………....………144 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………..……………...148

6 ВСТУП

Ресторанний бізнес - це найбільш динамічно розвинутий і високоприбутковий, а, отже, перспективний для інвестицій і привабливий для підприємців сегмент українського ринку послуг. Ресторанне бізнес в
європейських країнах є важливою частиною агропродовольчого комплексу, яка значною мірою визначає продовольчу ситуацію. В Україні ресторанний бізнес майже не розглядають як сегмент національного продовольчого ринку, хоча він володіє значним потенціалом із зростання споживання продовольчої сировини вітчизняного виробництва та підвищення рівня імпортозаміщення. Все це поставило перед управлінням підприємств ресторанного бізнесу цілий ряд нових завдань, таких, як необхідність підвищення ефективності виробництва, зміцнення конкурентної позиції, що повязано з впровадженням в повсякденну практику ведення бізнесу сучасних досягнень менеджменту і маркетингу. Одним із визначальних факторів розвитку ресторанного бізнесу на сьогодні є зростання реальних доходів населення, позаяк, це призводить до зміни структури споживання домогосподарств на користь збільшення витрат на культуру та відпочинок. За таких умов присутні зміни концепції організації харчування на користь перенесення даного процесу у сферу готельно- ресторанного бізнесу. Усе вищезазначене обумовлює необхідність подальших наукових досліджень впливу реальних доходів населення на ринок ресторанного бізнесу.
Науково-теоретичні та прикладні дослідження сучасного стану ринку ресторанного бізнесу були проведені відомими зарубіжними та вітчизняними вченими, таким, як О. В. Арпуль, Н. П. Бондар, ОП. Бутенко, В. А. Гросул, О. О. Дудкіна, О. А. Круглова, ОД. Рачкован, ДО. Стрельченко та ін.
Метою даної роботи є вивчення теоретичних аспектів моделювання динаміки ринку ресторанного бізнесу України, визначення чинників, що впливають на розвиток ринку ресторанного бізнесу та встановлення регресійної залежності між ними.

7 На онові поставленої мети було запропоновано виконання наступних завдань:
- визначити теоретичні засади розвитку ринку ресторанного бізнесу;
- визначити економічну сутність функціонування ринку ресторанного бізнесу;
- проаналізувати методи моделювання динаміки ринку ресторанного бізнесу;
- визначити сучасний розвитку ринку ресторанного бізнесу в Україні
;
- оцінити фактори впливу на розвитку ринку ресторанного бізнесу;
- побудувати модель динаміки ринку ресторанного бізнесу;
- визначити напрями стимулювання організаційного і соціально- економічного розвитку ринку ресторанного бізнесу України;
- оцінити потенціал розвитку ринку ресторанного бізнесу України;
- визначити інноваційні шляхи розширення ринку ресторанного бізнесу
України.
Об’єктом дослідження є процес розвитку ринку ресторанного бізнесу України. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти розвитку ринку ресторанного бізнесу України.
Методи дослідження. Теоретична і методологічна основа дослідження базується на фундаментальних положеннях економічної теорії з вивчення проблемних сторін стратегії розвитку ринку високотехнологічної продукції.
Поставлену мету в роботі було досягнуто за використання таких методів дослідження: загальнонаукові методи пізнання. абстрактно- логічні, конкретно-наукові методи: індукції; дедукції, конкретизації; а також конструктивні методи; графічні методи.
Практичне значення одержаних результатів полягає у проведенні комплексного аналізу ринку ресторанного бізнесу України та ЄС, моделюванні розвитку ринку ресторанного бізнесу на основі кореляційно-

8 регресійного аналізу та визначенні шляхів підвищення ефективності торгівлі на ринку високотехнологічної продукції
Наукова новизна полягає у досконалому вивченні розвитку ринку ресторанного бізнесу України, аналізі факторів впливу та прогнозуванні перспектив його розвитку
Інформаційною базою дипломної роботи є монографічні дослідження і наукові публікації вітчизняних та зарубіжних вчених- економістів та маркетологів; аналітичні доповіді, електронні ресурси світової мережі Internet. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 49 найменувань на 6 сторінках та містить 35 рисунків та 21 таблиць. Загальний обсяг роботи – 136 сторінок. Основний зміст дипломної роботи викладено на 125 сторінках.

9
РОЗДІЛ 1
ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ РИНКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
1.1 Теоретичні засади розвитку ринку ресторанного бізнесу
Задоволення потреби людини в їжі є первісною потребою. Власне її вона задовольняє як за місцем проживання, так і поза ним. Саме на задоволення потреби людини в їжі поза місцем помешкання спрямована діяльність закладів громадського харчування. Сучасний розвиток національної економіки здебільшого має соціальну спрямованість, що передбачає орієнтацію на створення умов, які сприяють забезпеченню гідного життя і розвитку людини, аз іншої сторони вимагає проведення якісних змін у цій сфері. Результати діяльності громадського харчування носять комплексний характер, збільшують вільний час населення, звільняють його від трудомістких робіт по веденню домашнього господарства, сприяють раціональному використанню грошових доходів. Підприємства громадського харчування відіграють важливу роль у задоволенні потреб населення, а в системі інфраструктури національної економіки розглядаються як суспільно- організована форма задоволення потреб людей в готовій їжі [18, с. 49-53].
Головним завданням громадського харчування є надання платних послуг населенню у формі суспільно організованого харчування. Громадське харчування є стійким каналом реалізації продовольчих товарів, проте в останні роки відбулися суттєві зміни у споживанні даних товарів. Сформоване в теперішньому часі громадське харчування змінюється відповідно до трансформації виробництва, розподілу і споживання продуктів харчування. При цьому мають місце деякі негативні явища, зокрема, структурно-асортиментна незбалансованість попиту і пропозиції, а також незбалансованість пропозиції і платоспроможного попиту в результаті зниження реальних доходів основної маси населення [16, 18, 23, 45]. У зв’язку з цим постає потреба до дослідження сфери громадського харчування, яка буде адекватною до соціально-ринкових умов, розробка стратегії основ формування стратегії розвитку громадського харчування.

10 У наукових джерелах виділяють як правило два головні рівні розгляду проблеми розвитку громадського харчування: регіональний і підприємницький.
Стверджують, що головним є регіональний рівень так, як розвиток такої жорстко комерціоналізованої галузі як громадське харчування в максимальній мірі визначається поселенськими характеристиками щільності населення, соціально- демографічним складом населення, середнім рівнем матеріальної забезпеченості жителів та ін. Саме тому оптимізація структур управління даною системою повинна здійснюватися саме на рівні регіону [20]. Роль громадського харчування в національному господарстві визначається першочергово особливостями послуг, які продукуються ним. Послуги громадського харчування є маркетинговим багаторівневим продуктом. Саме такий підхід до послуги, викладений у межах атрибутивної теорії продукту Т. Левітта [18], згідно якої родовий продукт визначається як базові вміння, ознаки, характеристики і ресурси необхідні для участі у ринковому процесі, і представлений у вигляді ядра, що оточене трьома колами. Внутрішнє кільце, що оточує ядро (перший рівень) чи
«очікуваний» споживачем продукт, означає мінімальне очікування клієнтів.
Наступний рівень відповідає «розширеному продукту і включає те, що може відрізняти даний продукт від його ринкових аналогів в частині додаткових переваг, що пов’язані з його придбанням і споживанням. По мірі звикання клієнтів до таких переваг, вони перестають розглядатися як додаткові і стають частиною очікуваного продукту. Останнє зовнішнє коло є потенційним продуктом, який складається із всього, що потенційно досяжне і реалізується в перспективі для приваблювання та утримання клієнтів, на відмінну від розширеного продукту, який фіксує л иш е те, що було зроблено у цих цілях [26].
Ф.Котлер [41] пропонує розглядати в якості центра моделі не сам продукта ту користь, яку одержує клієнт після придбання цього продукту. Так, наприклад, відвідувач престижного ресторану задовольняє потребу в підтриманні свого іміджу, а клієнт системи швидкого харчування заощаджує час. Послуги громадського харчування виконують цілий ряд важливих соціально-економічних ролей, таких як

11
- задоволення об'єктивних потреб населення в готовій їжі і послуг з її суспільно-організованого споживання;
- задоволення суб'єктивних соціально-культурних потреб населення
(спілкування, дозвілля, відпочинок);
- вдосконалення структури використання вільного часу споживачів;
- підвищення реальних доходів споживачів за рахун ок раціоналізації структури витрат;
- підвищення реальних доходів малозабезпечених і соціально-вразливих верств населення;
- економії часу зайнятого мобільного економічно активного населення [37].
Послуги громадського харчування характеризуються як загальними, так і специфічними ознаками. Так, до загальних відносимо: нероздільність виробництва і споживання, непостійність змістовних характеристик, незбереженість, адресність і особиста участь споживача в процесі споживання послуги. До специфічних належать різноманітний обсяг і характер послуг у розрізі видів закладів громадського харчування; багатоманітність форм обслуговування; надання багатьох видів послуг, що супроводжується зміною прав власності і зміною майнових відносин між споживачем і виробником; залежність результату не тільки від виробника, але й від споживача; надання послуг в умовах обмеженості знань про об’єкт; суб’єктивний характер оцінки якості послуги; різноманітність і протиріччя трактування поняття ефективність послуги; тісний зв'язок набору і якості наданих послуг з вимогами населення (рис) Окрім того, послуги громадського харчування можна класифікувати за багатьма ознаками, а саме за
- призначенням;
- функціональним змістом послуги;
- речовим складом
- платністю;
- місцем і частотою надання;
- за характером попиту;

12
- ступенем участі споживача у процесі обслуговування (рис. 1.2) Рис. 1.1 - Характеристика послуг громадського харчування
Звісно, що діяльність громадського харчування відбувається у ринкових умовах. Але з позицій макро чи національних, економічна ціль ринку послуг громадського харчування полягає у забезпеченні ефективного використання споживчих ресурсів для задоволення потреб суспільства. Саме реалізація цієї цілі відбувається в результаті вивчення потреб суспільства (споживачів) в послугах і надання їх багатоманітності на ринку [37]. Як стверджує у своїй праці «Філософія споживання» Ізабель Шмігін сучасне постмодерне суспільство має переорієнтуватися від задоволення потреб виробників до споживачів, а саме глибокого вивчення їх потреб, що дасть можливість модернізувати виробництво за рахунок їх задоволення [25]. Вивчення тематики

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

скачати

© Усі права захищені
написати до нас