Ім'я файлу: Титулка.docx
Розширення: docx
Розмір: 25кб.
Дата: 06.04.2020
Пов'язані файли:
Гаджій А. О. 12 група - ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ № 1 (15 балів).do
мова для академ.docx
ІНДИВІД.docxМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління
КУРСОВА РОБОТА

«Розробка прикладної програми графічного інтерфейсу користувача для чисельного знаходження максимуму функції методом дихотомii».

Керівник роботи:

Ст. в. каф. ПІІТУ Л.В. Іванов

Виконавець:

Студент групи КН218в Д.Ф. Дахiна

Харків – 2019МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управлінняКУРСОВИЙ ПРОЕКТ


(РОБОТА)

з

Об’єктно-орієнтоване програмування

(назва дисципліни)


на тему:

Розробка прикладної програми графічного інтерфейсу користувача

для чисельного знаходження максимуму методом золотого поділу

Студента

2

курсу

КН218в

групиГалузь знань

12 Інформаційні технології


спеціальність

121 Інженерія програмного

забезпеченняДахiна Д.І.(прізвище та ініціали)Керівник

старший викладачкаф. ПІІТУ, Іванов Л.В.(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкалаКількість балів
Оцінка ECTS
Члени комісіїІванов Л.В.


(підпис)
(прізвище та ініціали)
Пашнєв А.А.


(підпис)
(прізвище та ініціали)
м. Харків – 2019 рік

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління

Студент Дахіна Д.Ф. Група КН 218а Курс 2

З А В Д А Н Н Я

на науково-дослідну курсову роботу
з курсу "Об’єктно-орієнтоване програмування"

Тема:

Розробка прикладної програми графічного інтерфейсу користувача для чисельного знаходження максимуму функції методом дихотомii.

Постановка задачі:

Під час виконання роботи необхідно спроектувати та реалізувати програму графічного інтерфейсу користувача для чисельного знаходження максимуму функції

f(x) - g(x) ->max

Значення функцій f(x) та g(x) задаються набором точок. Для отримання проміжних значень функцій необхідно виконати інтерполяцію з використанням методу дихотомii.

Необхідно реалізувати наступні можливості програми:

  • створення нового набору даних у програмі;

  • введення даних з XML-документу та редагування з можливістю зберігання даних в іншому XML-документі;

  • знаходження максимуму з відображенням результатів та представленням графічної інтерпретації;

  • генерацію звіту про результати роботи програми з включенням у звіт графічного представлення розв’язання задачі;

  • отримання контекстної допомоги.

Інтерфейс користувача передбачає створення вікна з головним меню, необхідними кнопками, таблицями для введення та редагування даних, рядками введення скалярних даних, текстову область для відображення результатів та панель для відображення графіку, а також окреме вікно для отримання контекстної допомоги. Реалізація програми повинна здійснюватись з використанням об'єктно-орієнтованих технологій. Слід представити необхідну інформацію про програму та способи її застосування (презентацію).

Короткий зміст роботи:

а) реферативна частина

Дослідження поставленої задачі. Вибір та обґрунтування необхідних програмних методів розв’язання задачі. Дослідження методів роботи з XML-документами. Постановка задачі.

б) теоретична частина

Визначення вимог щодо програмного забезпечення. Побудова діаграми варіантів використання. Проектування інтерфейсу користувача. Розробка необхідних UML-діаграм.

в) програмна частина

Реалізація консольного тесту. Реалізація та тестування програми графічного інтерфейсу користувача. Документування програмного продукту.

г) реалізація додаткового завдання.

Термін демонстрації програмного консольного застосунку 10.11.2019

Термін захисту курсової роботи 17.12.2019

Керівник курсової роботи (Л.В.Іванов)
ВІДГУК

на курсову роботу студента групи КН218а Дахіна Д.Ф.

Курсова робота присвячена розробці прикладної програми графічного інтерфейсу користувача для чисельного знаходження коренів рівняння методом дихотомії.

Під час виконання роботи студентом було закріплено знання та вміння, отримані під час вивчення курсу «Об`єктно-орієнтоване програмування».

Одна з функцій була задана поліномом, а інша інтерпольована методом Лагранжа.

Було спроектовано та реалізовано програмне забезпечення графічного інтерфейсу користувача мовою програмування Java з використанням середовища розробки IntelliJ IDEA та графічного інтерфейсу засобів JavaFX Scene Builder 2.0.

Курсова робота перевірена, відповідає всім зазначеним у завданні вимогам та може бути захищена.

Керівник курсової роботи ст. в. каф ПІІТУ Іванов Л.В.

РЕФЕРАТ
Звіт про виконання КР: 27 с., 13 рис., 8 табл., 13 джерела
Ключові слова: ПОЛІНОМ, ГРАФІЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА, ПОЛІМОРФІЗМ, ІНТЕРПОЛЯЦІЯ, МЕТОД ЛАГРАНЖА, МЕТОД ДИХОТОМІЇ.

Об’єкт дослідження – розробка прикладної програми графічного інтерфейсу користувача для чисельного знаходження коренів рівняння методом дихотомії.

Мета роботи – закріплення знань та вмінь, отриманих під час вивчення курсів «Основи Java» та «Об'єктно-орієнтоване програмування».

В ході виконання роботи було розроблено прикладну програму графічного інтерфейсу користувача для чисельного знаходження коренів рівняння методом дихотомії. У роботі було використано мову Java з використанням середовища розробки IntelliJ IDEA та засобів графічного інтерфейсу JavaFX Scene Builder 2.0 . Під час проектування застосовувались UML діаграми.

Програму можна використовувати у будь-яких сферах, де треба знайти корені рівняння, та де не потрібна висока точність. Це можуть бути наукові сфери, сфери проектування та математичного моделювання.

Завдяки об’єктно-орієнтованим концепціям, що використані під час розробки застосунку, програма легко модернізується, і тому можна без великих перетворень модернізувати програму, додавши інший вид інтерполяції, або новий спосіб пошуку максимуму.

РЕФЕРАТ
Отчет о выполнении КР: 27 с., 13 рис., 8 табл., 13 источника
Ключевые слова: ПОЛИНОМ, ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ПОЛИМОРФИЗМ, ИНТЕРПОЛЯЦИЯ, МЕТОД ЛАГРАНЖА, МЕТОД ДИХОТОМИИ.

Объем роботы – 25 страниц.

Объект исследования – разработка приложения графического интерфейса пользователя для численного нахождения корней уравнения методом дихотомии.

Цель работы – закрепление знаний и умений, полученных при изучении курсов «Основы Java» и «Объектно-ориентированное программирование».

В ходе выполнения работы было разработано приложение графического интерфейса пользователя для численного нахождения корней уравнения методом дихотомии. В работе были использованы язык Java с использованием среды разработки IntelliJ IDEA и средств графического интерфейса JavaFX Scene Builder 2.0. При проектировании применялись UML диаграммы.

Программу можно использовать в любых сферах, где нужно найти корни уравнения, и где не требуется высокая точность. Это могут быть научные сферы, сферы проектирования и математического моделирования.

Благодаря объектно-ориентированным концепциям, использованы при разработке приложения, программа легко модернизируется, и поэтому можно без преобразований модернизировать программу, добавив другой вид интерполяции, или новый способ поиска максимума.

ABSTRACT
Report of implementation of КW: 27 p., 13 figures, 8 tables, 13 sources
Keywords: POLYNOMIAL, GRAPHICAL USER INTERFACE, POLYMORPHISM, OBJECTS, INTERPOLATIONS, LAGRANGE METHOD, DICHOTOMY METHOD.

Volume of the work – 25 pages.

The object of the research is the development of a graphical user interface application for numerically determination the roots of an equation using the dichotomy method.

The purpose of the work is the consolidation of knowledge and skills received at studying of courses “Bases of Java” and “Object oriented programming”.

In the course of the work, a graphical user interface application was developed for numerically finding the roots of an equation using the dichotomy method. In work was used the Java language using the development environment IntelliJ IDEA and the GUI JavaFX Scene Builder 2.0. A UML diagram was used during the design.

The program can be used in any area where the roots of the equation need to be found, and where high accuracy is not required. These can be scientific areas, design and mathematical modeling.

Thanks to the object-oriented concepts used in the development of the application, the program is easy to upgrade, and therefore it is possible without any major transformations to upgrade the program, adding another kind of interpolation, or a new way to search for the maximum.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас