Ім'я файлу: Брошура_copy.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 587кб.
Дата: 11.02.2021
скачати

Біологічно активні добавки до їжі

Ми є те, що ми їмо
2
Біологічно активні добавки (БАД)
Термін «біологічно активні добавки» повинен бути допо- внений важливою частиною терміну — «до їжі». Недопустимо, замість біологічно активні добавки, використовувати термін
«харчові добавки», оскільки це інший вид продукції. До харчо- вих добавок відносять харчові барвники, консерванти, стабіліза- тори, смакоароматичні речовини, які вносять в їжу не для досяг- нення оздоровчих ефектів. Офіційно прийнятий термін «біологі-
чно активні добавки до їжі» або скорочено БАД. Він має насту- пне визначен- ня: «Це ком-
позиція нату-
ральних
або
ідентично на-
туральних
речовин,
які
призначені для
безпосередньо-
го приймання
з їжею, або введення до складу харчових продуктів з метою зба-
гачення раціону окремими харчовими чи біологічно активними
речовинами та їх комплексами». БАД відносять до харчових продуктів, а не до лікарських засобів.
Офіційне визначення розглядає БАД як мікронутрієнти, тобто мінорні компоненти продуктів харчування у порівнянні з макронутрієнтами, тобто тими речовинами, які забезпечують організм енергією і будівельним матеріалом — жири, біл- ки,вуглеводи, волокна і вода.

Ми є те, що ми їмо
3
Роль біологічно активних добавок
у харчуванні людини
Біологічно активні добавки (БАД) або Food Supplements
(«харчова підтримка»), як їх називають за кордоном, відомі дав- но. Вони є об’єктом дослідження науки про здоров’я людини —
фарманутриціології.
Оцінюючи динаміку змі- ни структури харчування лю- дини в історичному аспекті, можна чітко виділити загальні
для населення всіх індустріаль- но розвинених країн явно не-
сприятливі тенденції:
• надлишкове споживання жирів (насичених);
• значне збільшення споживання цукру і солі;
• суттєве зменшення споживання крохмалю і харчових волокон (клітковини).
Найбільш ефективним способом корекції структури насе- лення можна вважати широке застосування біологічно активних добавок до їжі.
За даними біохімічних досліджень, гіповітамінозами хво- ріє від 40 – 90% населення України.

Ми є те, що ми їмо
4
ЗастосуванняБАДдо їжі дає дозволяє:
 ліквідувати дефіцит незамінних харчових речовин;
 індивідуалізувати харчування конкретної людини в зале- жності від її потреб;
 задовольнити змінені фізіологічні потреби хворої людини в харчових речовинах;
 обійти пошкоджену патологією ланку метаболітичного конвеєра;
 підвищити за рахунок посилення елементів ферментного захисту клітини стійкість організму до дії несприятливих факторів оточуючого середовища;
 підсилити й прискорити зв’язування та виведення сто- ронніх і токсичних речовин з організму;
 направлено змінювати обмін окремих речовин, зокрема токсикантів.
Оптимізація раціону людини може бути досягнута за ра- хунок використання біологічно активних добавок, асортимент яких постійно розширюється. Завдяки ним можна оптимізувати обмінні процеси та функції організму людини з урахуванням стану її здоров’я. За рахунок біологічно активних добавок хар- човим продуктам можна надати дієтичні, оздоровчі чи профілак- тичні властивості і забезпечити нормальні та відновити поруше- ні функції організму людини.

Ми є те, що ми їмо
5
Класифікація біологічно активних добавок до їжі
 БАД рослинного походження;
 БАД синтетичні;
 БАД тваринного походження;
 БАД продуктів бджільництва;
 БАД пробіотики;
 БАД біотехнологічного походження.
Залежно від особливостей складу БАДи до їжі поділяють на три класи: нутріцевтики, парафармацевтики і еубіотики (про- біотики).
Нутрицевтики — це БАД, які передбачені для функціо- нального харчування та усунення дефіциту ессенціальних речо- вин в організмі. Вони включають незамінні нутрієнти, у тому числі профілактично-лікувального спрямування як вітаміни і їх попередники (β-каротин),
ω-3 та інші поліненасиче- ні жирні кислоти, частину макро- і мікроелементів
(залізо, кальцій, селен, цинк, йод, фтор), незамін- ні амінокислоти, харчові волокна, деякі вуглеводи та ін.
Виділяють наступні групи БАД-нутрицевтиків: джерело переважно білків і амінокислот, ессенціальних жирних кислот,

Ми є те, що ми їмо
6 ліпідів і жиророзчинних вітамінів, вуглеводів, харчових волокон, водорозчинних вітамінів, макро- і мікроелементів.
Функціональні властивості нутрицевтиків забезпечують: відновлення потреб в ессенціальних харчових сполуках; регу- льовані зміни метаболізму речовин; підвищення неспецифічної резистентності організму до дії несприятливих чинників довкіл- ля; імуномоделюючу дію; зв’язування і виведення ксенобіотиків, лікувальне харчування.
Кінцева мета використання нутрицевтиків — поліпшен- ня харчового статусу людини, зміцнення здоров’я і профілактика ряду захворювань.
Парафармацевтики — це БАД, які використовуються для регулювання у фізіологічних межах функціональної активності органів та систем організ- му, що виконують адапто- генні функції, профілак- тики патогенних станів та допоміжної терапії. Інтег- ральним показником її біологічної дії вважають підвищення адаптаційних можливостей організму в екстремаль- них умовах.
Функціональна роль парафармацевтиків направлена на:

Ми є те, що ми їмо
7
 регуляцію в фізіологічних межах функціональної актив- ності органів і систем;
 адаптогенний ефект;
 регуляцію діяльності нервової системи
 регуляцію біоценозу шлунково-кишкового тракту;
 адаптацію до екстремальних умов.
За призначенням парафармацевтики поділяються на такі основні групи: тонізуючі БАД; імуномодулятори; адаптогени; антистресори; БАД, які поліпшують функціонування шлунково- кишкового тракту; БАД для профілактики серцево-судинних захворювань; апетитогенні БАД; БАД, які покращують функціо- нування головного мозку; БАД, які покращують функціонування печінки; БАД, які поліпшують функції ендокринної системи й обміну речовин.
Еубіотики (класичні пробіотики) — БАД, які містять жи- ві мікроорганізми або ферментовані ними продукти, що сприятливо впли- вають на здоров’я людини та норма- лізують мікрофлору кишечника.
Еубіотики поділяються на дві великі групи:
 БАД — еубіотики на основі чистих культур мікрооргані- змів пробіотики, симбіотики або мультипробіотики;

Ми є те, що ми їмо
8
 БАД — еубіотики змішаного складу (з додаванням аміно- кислот, мікроелементів, моно-, дицукридів та ін.) — син- біотики.
Функція еубіотиків направлена на:
 колонізацію шлунково-кишкового тракту пробіотичними мікроорганізмами, що проявляють антагонізм відносно умовно-патогенних і патогенних бактерій, вірусів, грибів, дріжджів;
 поліпшення порушеного балансу мікроорганізмів у ки- шечнику і усунення дисбактеріозів та дисбіозів взагалі;
 прискорення рециркуляції естрагена;
 оптимізацію травлення і нормалізацію моторної функції кишечника шляхом вироблення субстанцій, що проявля- ють морфокінетичну дію;
 регуляцію часу проходження їжі шлунково-кишковим трактом за рахунок участі в метаболізмі жовчних кислот;
 попередження негативної дії радіації, хімічних забруд- нень їжі, канцерогенів, забрудненої води за рахунок під- вищення неспецифічноїі муннорезистентності.
ВИРОБНИЧІ ГРУПИ БАД ДО ЇЖІ
№ з/п
Назва групи
Готові форми
Категорія підпри-
ємств-виробників

Ми є те, що ми їмо
9 1
Кондитерсь- ка
Фруктова пастила, карамель, мармелад, желе, жувальна гумка
Кондитерські та інші підприємства
2
Безалкого- льна і слабо- алкогольна
(до 12% ал- коголю)
Соки натуральні, кон- центрати соків, сиро- пи, бальзами, екстрак- ти,настоянки біокок- тейлі
Переробні плодоко- нсервні підприємст- ва, заводи безалкоголь- них напоїв, підпри-
ємства алкогольної та фармацевтичної промисловості
3
Чайна
Чай, чайні напої, гра- нули, порошки, бри- кети
Чайні фабрики і фа- рмацевтичні підпри-
ємства
4
Концентрати
Порошки, драже, пі- гулки, гранули, куби- ки
Харчоконцентратні, фармацевтичні, пло- доконсервні підпри-
ємства, м’ясокомбінати, молокозаводи, рибо- комбінати
5
Олієжирова Олійні екстракти, олії, жири
М’ясокомбінати, рибозаводи, вироб- ництва олієжирової промис- ловості, фармацев- тичні підприємства та ін.
6
Мікробіоло- гічна
Порош- ки,пігулки,капсули,
БАД, фасовані ампу- ли, флакони
Підприємства мікро- біологічної промис- ловості

Ми є те, що ми їмо
10
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА БАД
ДО ЇЖІ
Розробка і застосування біологічно активних БАД до їжі повинна контролюватися спеціальними органами.
Первинна експертна оцінка документів, які характеризують БАД
Встановлення потреби у проведенні необхідних досліджень
Клінічна оцінка ефективності
Комплексна експертна оцінка результатів з врахуванням даних, отриманих під час досліджень
Оформлення реєстраційного посвідчення на БАД до їжі
Проведення комплексу санітарно-хімічних, санітарно- мікробіологічних та інших досліджень
Експериментальні дослідження токсикологічних, фізіологічних і метаболічних ефектів БАД
Присвоєння номера і включення в реєстр

Ми є те, що ми їмо
11
Висновок
На закінчення хотілося б сказати, що яким би не було сьогодні ставлення нашого суспільства до біологічно активним добавкам — не в міру захоплене, або ж, навпаки, скептичне, —
добавки вже зайняли міцне місце в медичній практиці і з часом ми будемо бачити все більше прикладів їх ефективності.

Ми є те, що ми їмо
12
Список використаної літератури:
1.
Сирохман І. В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення: навч. пос. [для студ. вищ.
навч. закл.] / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 544 с. — ISBN 978-966-364-803-
3.
2. http://mediclab.com.ua/index.php?newsid=17266 3.
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%B1%D1
%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87
%D0%BD%D0%BE+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%
D0%B2%D0%BD%D1%96+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0
%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BE+%D1
%97%D0%B6%D1%96&hl=uk&client=firefox-
Виконала студентка
Фізико-математичного
Факультету групи М-52
Стрельбіцька Ірина

скачати

© Усі права захищені
написати до нас